Commits

Lisandro Dalcin committed 0859e2d

Add IGASetBasisType()

Comments (0)

Files changed (2)

 PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASetOrder(IGA iga,PetscInt order);
 PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGAGetOrder(IGA iga,PetscInt *order);
 PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASetProcessors(IGA iga,PetscInt i,PetscInt processors);
+PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASetBasisType(IGA iga,PetscInt i,IGABasisType type);
 PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASetQuadrature(IGA iga,PetscInt i,PetscInt q);
 PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASetUseCollocation(IGA iga,PetscBool collocation);
 
 }
 
 #undef __FUNCT__
+#define __FUNCT__ "IGASetBasisType"
+PetscErrorCode IGASetBasisType(IGA iga,PetscInt i,IGABasisType type)
+{
+ IGABasis    basis;
+ PetscErrorCode ierr;
+ PetscFunctionBegin;
+ PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
+ PetscValidLogicalCollectiveInt(iga,i,2);
+ PetscValidLogicalCollectiveInt(iga,(PetscInt)type,3);
+ ierr = IGAGetBasis(iga,i,&basis);CHKERRQ(ierr);
+ if (basis->type == type) PetscFunctionReturn(0);
+ ierr = IGABasisSetType(basis,type);CHKERRQ(ierr);
+ iga->setup = PETSC_FALSE;
+ PetscFunctionReturn(0);
+}
+
+#undef __FUNCT__
 #define __FUNCT__ "IGASetQuadrature"
 PetscErrorCode IGASetQuadrature(IGA iga,PetscInt i,PetscInt q)
 {
  PetscFunctionBegin;
  PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
  PetscValidPointer(basis,3);
- IGACheckSetUp(iga,1);
  if (i < 0)     SETERRQ1(((PetscObject)iga)->comm,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Index %D must be nonnegative",i);
  if (i >= iga->dim) SETERRQ2(((PetscObject)iga)->comm,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Index %D, but dimension %D",i,iga->dim);
  *basis = iga->basis[i];
     ierr = IGAAxisSetPeriodic(iga->axis[i],w);CHKERRQ(ierr);
    }
 
-  /* Basis */
-  ierr = PetscOptionsEnum("-iga_basis_type","Basis type","IGABasisSetType",IGABasisTypes,(PetscEnum)btype[0],(PetscEnum*)&btype[0],&flg);CHKERRQ(ierr);
-  if (flg) for (i=1; i<dim; i++) btype[i] = btype[0]; /* XXX */
-  if (flg) for (i=0; i<dim; i++) {
-    ierr = IGABasisSetType(iga->basis[i],btype[i]);CHKERRQ(ierr);
-   }
-  for (i=0; i<dim; i++) if (btype[i] != IGA_BASIS_BSPLINE) conts[i] = 0;
-
   /* Geometry */
   ierr = PetscOptionsString("-iga_load","Specify IGA geometry file","IGARead",filename,filename,sizeof(filename),&flg);CHKERRQ(ierr);
   if (!flg) {ierr = PetscOptionsString("-iga_geometry","deprecated, use -iga_load","IGARead",filename,filename,sizeof(filename),&flg);CHKERRQ(ierr);}
    ierr = IGAOptionsReject(prefix,"-iga_limits"  );CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGARead(iga,filename);CHKERRQ(ierr);
   } else { /* set axis details */
+   ierr = PetscOptionsEnum("-iga_basis_type","Basis type","IGASetBasisType",IGABasisTypes,(PetscEnum)btype[0],(PetscEnum*)&btype[0],&flg);CHKERRQ(ierr);
+   if (flg) for (i=1; i<dim; i++) btype[i] = btype[0]; /* XXX */
+   for (i=0; i<dim; i++) if (btype[i] != IGA_BASIS_BSPLINE) conts[i] = 0;
    ierr = PetscOptionsIntArray ("-iga_elements", "Elements", "IGAAxisInitUniform",elems,(ne=dim,&ne),&flg);CHKERRQ(ierr);
    ierr = PetscOptionsIntArray ("-iga_degree",  "Degree",  "IGAAxisSetDegree", degrs,(nd=dim,&nd),NULL);CHKERRQ(ierr);
    ierr = PetscOptionsIntArray ("-iga_continuity","Continuity","IGAAxisInitUniform",conts,(nc=dim,&nc),NULL);CHKERRQ(ierr);
     if (q > 0) {ierr = IGASetQuadrature(iga,i,q);CHKERRQ(ierr);}
    }
 
+  /* Basis Type */
+  ierr = PetscOptionsEnum("-iga_basis_type","Basis type","IGASetBasisType",IGABasisTypes,(PetscEnum)btype[0],(PetscEnum*)&btype[0],&flg);CHKERRQ(ierr);
+  if (flg) for (i=1; i<dim; i++) btype[i] = btype[0]; /* XXX */
+  if (flg) for (i=0; i<dim; i++) {
+    ierr = IGASetBasisType(iga,i,btype[i]);CHKERRQ(ierr);
+   }
+
  setupcalled:
 
   /* Matrix and Vector type */