1. Lisandro Dalcin
 2. PetIGA

Source

PetIGA / src / petigats2.c

#include "petiga.h"
#include "petscts2.h"

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserIFunction(IGAElement element,IGAUserIFunction2 *fun,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->IFunction2);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *fun = ops->IFunction2;
 *ctx = ops->IFunCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserIJacobian(IGAElement element,IGAUserIJacobian2 *jac,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->IJacobian2);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *jac = ops->IJacobian2;
 *ctx = ops->IJacCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIFunction2"
PetscErrorCode IGAComputeIFunction2(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecA,
                  PetscReal v,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Vec vecF)
{
 Vec        localA;
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayA;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserIFunction2 IFunction;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *A,*V,*U,*F,*R;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecA,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(vecF,VEC_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,IFunction2);

 /* Clear global vector F */
 ierr = VecZeroEntries(vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Element loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVec(element,&F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayA,A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  while (IGAElementNextUserIFunction(element,&IFunction,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkVec(point,&R);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IFunction(point,dt,a,A,v,V,t,U,R,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddVec(point,R,F);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixFunction(element,F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleVec(element,F,vecF);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global vector F */
 ierr = VecAssemblyBegin(vecF);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecAssemblyEnd(vecF);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIJacobian2"
PetscErrorCode IGAComputeIJacobian2(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecA,
                  PetscReal v,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Mat matJ)
{
 Vec        localA;
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayA;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserIJacobian2 IJacobian;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *A,*V,*U,*J,*K;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecA,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(matJ,MAT_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,IJacobian2);
 IJacobian = iga->userops->IJacobian2;
 ctx    = iga->userops->IJacCtx;

 /* Clear global matrix J*/
 ierr = MatZeroEntries(matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Element Loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkMat(element,&J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayA,A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  while (IGAElementNextUserIJacobian(element,&IJacobian,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkMat(point,&K);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IJacobian(point,dt,a,A,v,V,t,U,K,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddMat(point,K,J);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixJacobian(element,J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleMat(element,J,matJ);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global matrix J*/
 ierr = MatAssemblyBegin(matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatAssemblyEnd (matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIFunction (TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIJacobian (TS,PetscReal,Vec,Vec,PetscReal,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIFunction2(TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIJacobian2(TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,PetscReal,PetscReal,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIFunction2"
PetscErrorCode IGATSFormIFunction2(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,Vec A,Vec F,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=0,v=0;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(A,VEC_CLASSID,5);
 PetscValidHeaderSpecific(F,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,7);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAComputeIFunction2(iga,dt,a,A,v,V,t,U,F);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIJacobian2"
PetscErrorCode IGATSFormIJacobian2(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,Vec A,PetscReal shiftV,PetscReal shiftA,Mat *J,Mat *P,MatStructure *m,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=shiftA,v=shiftV;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(A,VEC_CLASSID,5);
 PetscValidPointer(J,8);
 PetscValidHeaderSpecific(*J,MAT_CLASSID,8);
 PetscValidPointer(P,9);
 PetscValidHeaderSpecific(*P,MAT_CLASSID,9);
 PetscValidPointer(m,10);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,10);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAComputeIJacobian2(iga,dt,a,A,v,V,t,U,*P);CHKERRQ(ierr);
 if (*J != *P) {
  ierr = MatAssemblyBegin(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MatAssemblyEnd(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 }
 *m = SAME_NONZERO_PATTERN;
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGACreateTS2"
/*@
  IGACreateTS2 - Creates a TS (time stepper) which uses the same
  communicators as the IGA.

  Logically collective on IGA

  Input Parameter:
. iga - the IGA context

  Output Parameter:
. ts - the TS

  Level: normal

.keywords: IGA, create, TS
@*/
PetscErrorCode IGACreateTS2(IGA iga, TS *ts)
{
 MPI_Comm    comm;
 Vec      U,V;
 Vec      F;
 Mat      J;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidPointer(ts,2);

 ierr = IGAGetComm(iga,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSCreate(comm,ts);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetType(*ts,TSALPHA2);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscObjectCompose((PetscObject)*ts,"IGA",(PetscObject)iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerTS(*ts);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGACreateVec(iga,&V);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetSolution2(*ts,U,V);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&V);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&F);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIFunction (*ts,F,IGATSFormIFunction ,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIFunction2(*ts,F,IGATSFormIFunction2,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&F);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateMat(iga,&J);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIJacobian (*ts,J,J,IGATSFormIJacobian, iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIJacobian2(*ts,J,J,IGATSFormIJacobian2,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatDestroy(&J);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}