PetIGA / src / petigats.c

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
#include "petiga.h"

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextFormIFunction(IGAElement element,IGAFormIFunction *fun,void **ctx)
{
 IGAForm form = element->parent->form;
 if (!IGAElementNextForm(element,form->visit)) return PETSC_FALSE;
 *fun = form->ops->IFunction;
 *ctx = form->ops->IFunCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextFormIJacobian(IGAElement element,IGAFormIJacobian *jac,void **ctx)
{
 IGAForm form = element->parent->form;
 if (!IGAElementNextForm(element,form->visit)) return PETSC_FALSE;
 *jac = form->ops->IJacobian;
 *ctx = form->ops->IJacCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIFunction"
PetscErrorCode IGAComputeIFunction(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Vec vecF)
{
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAFormIFunction IFunction;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *V,*U,*F,*R;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecF,VEC_CLASSID,7);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckFormOp(iga,1,IFunction);

 /* Clear global vector F */
 ierr = VecZeroEntries(vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Element loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVec(element,&F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  /* FormIFunction loop */
  while (IGAElementNextFormIFunction(element,&IFunction,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkVec(point,&R);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IFunction(point,dt,a,V,t,U,R,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddVec(point,R,F);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixFunction(element,F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleVec(element,F,vecF);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global vector F */
 ierr = VecAssemblyBegin(vecF);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecAssemblyEnd(vecF);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIJacobian"
PetscErrorCode IGAComputeIJacobian(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Mat matJ)
{
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAFormIJacobian IJacobian;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *V,*U,*J,*K;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(matJ,MAT_CLASSID,7);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckFormOp(iga,1,IJacobian);

 /* Clear global matrix J*/
 ierr = MatZeroEntries(matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Element Loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkMat(element,&J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  /* FormIJacobian loop */
  while (IGAElementNextFormIJacobian(element,&IJacobian,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkMat(point,&K);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IJacobian(point,dt,a,V,t,U,K,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddMat(point,K,J);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixJacobian(element,J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleMat(element,J,matJ);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global matrix J*/
 ierr = MatAssemblyBegin(matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatAssemblyEnd (matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}


PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextFormIEFunction(IGAElement element,IGAFormIEFunction *fun,void **ctx)
{
 IGAForm form = element->parent->form;
 if (!IGAElementNextForm(element,form->visit)) return PETSC_FALSE;
 *fun = form->ops->IEFunction;
 *ctx = form->ops->IEFunCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextFormIEJacobian(IGAElement element,IGAFormIEJacobian *jac,void **ctx)
{
 IGAForm form = element->parent->form;
 if (!IGAElementNextForm(element,form->visit)) return PETSC_FALSE;
 *jac = form->ops->IEJacobian;
 *ctx = form->ops->IEJacCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIEFunction"
PetscErrorCode IGAComputeIEFunction(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a, Vec vecV,
                  PetscReal t, Vec vecU,
                  PetscReal t0,Vec vecU0,
                  Vec vecF)
{
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 Vec        localU0;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 const PetscScalar *arrayU0;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAFormIEFunction IEFunction;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *V,*U,*U0,*F,*R;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU0,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(vecF,VEC_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckFormOp(iga,1,IEFunction);

 /* Clear global vector F */
 ierr = VecZeroEntries(vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors V,U,U0 and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU0,&localU0,&arrayU0);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Element loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVec(element,&F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU0,&U0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr); /* XXX */
  ierr = IGAElementFixValues(element,U0);CHKERRQ(ierr); /* XXX */
  /* FormIEFunction loop */
  while (IGAElementNextFormIEFunction(element,&IEFunction,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkVec(point,&R);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IEFunction(point,dt,a,V,t,U,t0,U0,R,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddVec(point,R,F);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixFunction(element,F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleVec(element,F,vecF);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors V,U,U0 and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU0,&localU0,&arrayU0);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global vector F */
 ierr = VecAssemblyBegin(vecF);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecAssemblyEnd(vecF);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIEJacobian"
PetscErrorCode IGAComputeIEJacobian(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a, Vec vecV,
                  PetscReal t, Vec vecU,
                  PetscReal t0,Vec vecU0,
                  Mat matJ)
{
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 Vec        localU0;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 const PetscScalar *arrayU0;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAFormIEJacobian IEJacobian;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *V,*U,*U0,*J,*K;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU0,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(matJ,MAT_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckFormOp(iga,1,IEJacobian);

 /* Clear global matrix J*/
 ierr = MatZeroEntries(matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors V,U,U0 and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU0,&localU0,&arrayU0);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Element Loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkMat(element,&J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU0,&U0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr); /* XXX */
  ierr = IGAElementFixValues(element,U0);CHKERRQ(ierr); /* XXX */
  /* FormIEJacobian loop */
  while (IGAElementNextFormIEJacobian(element,&IEJacobian,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkMat(point,&K);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IEJacobian(point,dt,a,V,t,U,t0,U0,K,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddMat(point,K,J);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixJacobian(element,J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleMat(element,J,matJ);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormIJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors V,U,U0 and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU0,&localU0,&arrayU0);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global matrix J*/
 ierr = MatAssemblyBegin(matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatAssemblyEnd (matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIFunction(TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIJacobian(TS,PetscReal,Vec,Vec,PetscReal,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIFunction"
PetscErrorCode IGATSFormIFunction(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,Vec F,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=0;
 PetscReal   t0;
 Vec      U0;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(F,VEC_CLASSID,5);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,6);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 if (iga->form->ops->IEFunction) {
  ierr = TSGetTime(ts,&t0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = TSGetSolution(ts,&U0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAComputeIEFunction(iga,dt,a,V,t,U,t0,U0,F);CHKERRQ(ierr);
 } else {
  ierr = IGAComputeIFunction(iga,dt,a,V,t,U,F);CHKERRQ(ierr);
 }
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIJacobian"
PetscErrorCode IGATSFormIJacobian(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,PetscReal shift,Mat *J,Mat *P,MatStructure *m,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=shift;
 PetscReal   t0;
 Vec      U0;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidPointer(J,6);
 PetscValidHeaderSpecific(*J,MAT_CLASSID,6);
 PetscValidPointer(P,7);
 PetscValidHeaderSpecific(*P,MAT_CLASSID,7);
 PetscValidPointer(m,8);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,9);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 if (iga->form->ops->IEJacobian) {
  ierr = TSGetTime(ts,&t0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = TSGetSolution(ts,&U0);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAComputeIEJacobian(iga,dt,a,V,t,U,t0,U0,*P);CHKERRQ(ierr);
 } else {
  ierr = IGAComputeIJacobian(iga,dt,a,V,t,U,*P);CHKERRQ(ierr);
 }
 if (*J != * P) {
  ierr = MatAssemblyBegin(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MatAssemblyEnd(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 }
 *m = SAME_NONZERO_PATTERN;
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGACreateTS"
/*@
  IGACreateTS - Creates a TS (time stepper) which uses the same
  communicators as the IGA.

  Logically collective on IGA

  Input Parameter:
. iga - the IGA context

  Output Parameter:
. ts - the TS

  Level: normal

.keywords: IGA, create, TS
@*/
PetscErrorCode IGACreateTS(IGA iga, TS *ts)
{
 MPI_Comm    comm;
 Vec      U;
 Vec      F;
 Mat      J;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidPointer(ts,2);

 ierr = IGAGetComm(iga,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSCreate(comm,ts);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscObjectCompose((PetscObject)*ts,"IGA",(PetscObject)iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerTS(*ts);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetSolution(*ts,U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&U);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&F);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIFunction(*ts,F,IGATSFormIFunction,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&F);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateMat(iga,&J);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIJacobian(*ts,J,J,IGATSFormIJacobian,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatDestroy(&J);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

/*
#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGA_OptionsHandler_TS"
static PetscErrorCode IGA_OptionsHandler_TS(PetscObject obj,void *ctx)
{
 TS       ts = (TS)obj;
 IGA      iga;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 if (PetscOptionsPublishCount != 1) PetscFunctionReturn(0);
 ierr = PetscObjectQuery((PetscObject)ts,"IGA",(PetscObject*)&iga);CHKERRQ(ierr);
 if (!iga) PetscFunctionReturn(0);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);

 PetscFunctionReturn(0);
}
static PetscErrorCode OptHdlDel(PetscObject obj,void *ctx){return 0;}
*/

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGASetOptionsHandlerTS"
PetscErrorCode IGASetOptionsHandlerTS(TS ts)
{
 SNES      snes;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 /*ierr = PetscObjectAddOptionsHandler((PetscObject)ts,IGA_OptionsHandler_TS,OptHdlDel,NULL);CHKERRQ(ierr);*/
 ierr = TSGetSNES(ts,&snes);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerSNES(snes);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.