Commits

alonp  committed 0785c68 Draft

Add help translation

  • Participants
  • Parent commits 151a69d
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (8)

File locale/help/member.list.he.txt

-=הצג דפי פרופיל=
-כאן תוכלו להציג דפי פרופיל של חברים/ות אחרים ולקבל מושג על הנושאים שלהם/ן, יוזמות וחלופות בהם הם/ן משתתפים/ות. תוכלו גם לראות את הנציגים הנוכחיים והקודמים שלהם/ן, כמו גם את אנשי הקשר שלהם/ן.
+=הצג דפי פרופיל=
+כאן תוכלו להציג דפי פרופיל של חברים אחרים ולקבל מושג על הנושאים שלהם, יוזמות, וחלופות בהן הם משתתפים. תוכלו גם לראות את הנציגים הנוכחיים והקודמים שלהם, כמו גם את אנשי הקשר שלהם.
 
 
 =הרחב רשימת אנשי קשר=
-בדף הפרופיל של כל משתמש תוכלו למצוא קישור להוספה ישירה שלו/ה לאנשי הקשר שלכם. פעולה זו חיונית אם תרצו להאציל להם את קולכם, לדוגמה
+בדף הפרופיל של כל משתמש תוכלו למצוא קישור, להוספה ישירה שלו/ה לאנשי הקשר שלכם. פעולה זו חיונית, אם תרצו להאציל להם את קולכם, לדוגמה.

File locale/help/member.settings.login.he.txt

-בחרו שם משתמש. שם זה לא יהיה גלוי למשתמשים אחרים ותזדקקו לו רק בכניסה למערכת.
+בחרו שם משתמש. שם זה לא יהיה גלוי למשתמשים אחרים, ותזדקקו לו רק בכניסה למערכת.
 הקפידו על אותיות גדולות וקטנות באנגלית (Case sensitive)

File locale/help/member.settings.name.he.txt

-בחרו בשם - שמכם האמיתי או כינוי. שם זה יהיה גלוי למשתמשים אחרים כדי לזהות אתכם. כדי לשמור על שקיפות, ההסטוריה של השמות שלכם תהיה זמינה לצפייה למשתמשים אחרים בדף הפרופיל שלכם
+בחרו בשם - שמכם האמיתי או כינוי. שם זה יהיה גלוי למשתמשים אחרים כדי לזהות אתכם. כדי לשמור על שקיפות, ההיסטוריה של השמות שלכם תהיה זמינה לצפייה למשתמשים אחרים, בדף הפרופיל שלכם.

File locale/help/member.settings.notification.he.txt

-=הגדרת אתרעות=
+=הגדרת אתרעות=
 בחר אילו אתרעות תרצו לקבל מהמערכת בדוא"ל

File locale/help/policy.list.he.txt

-הכללים הבאים מוכנים לשימוש. לא כל הכללים חייבים להיות זמינים בכל נושא ונושא
+הכללים הבאים מוכנים לשימוש. לא כל הכללים חייבים להיות זמינים בכל נושא ונושא

File locale/help/unit.list.he.txt

-מבט כללי על ארגונים
-בדף זה מוצגים כל הארגונים. ייתכן ואין לך הרשאת בחירה בכל הנושאים המופיעים ברשימה.
+מבט כללי על ארגונים
+בדף זה מוצגים כל הארגונים. ייתכן ואין לך הרשאת בחירה, בכל הנושאים המופיעים ברשימה.

File locale/help/unit.show.he.txt

-נושאים
+נושאים
 
 
-כל הנושאים הזמינים ליחידה הארגונית מפורטים כאן. הקווים מציינים את היחס בין חברים ישירים וכאלה המיוצגים ע"י נציגים של הנושא הרלוונטי, למספר הכולל של החברים בארגון.
+כל הנושאים הזמינים ליחידה הארגונית מפורטים כאן. הקווים מציינים את היחס בין חברים ישירים, וכאלה המיוצגים ע"י נציגים של הנושא הרלוונטי, למספר הכולל של החברים בארגון.
 המספרים מימין מראים אילו מהסוגיות חדשות, בדיון, מוקפאות, בהצבעה, נפתרו או בוטלו.

File locale/help/vote.list.he.txt

-הצבעה =Voting=
+הצבעה =Voting=
 
 
 בהתאם לאפשרויות הבסיסיות, בתחילת ההצבעה, כל החלופות יהיו בשדות "המנעות" או "דחיה". מומלץ להתחיל עם החלופה המועדפת עליכם ולגרור אותה עם העכבר לשדה "אישור". לאחר מכן, בחרו בחלופה הבאה שברצונכם לאשר וגררו אותה, לפי אחת משתי האפשרויות הבאות (סרטון הדגמה: http://www.youtube.com/watch?v=4Nz0HdX7xRo&feature=g-hist):