1. Benny Daon
 2. liquid_feedback_frontend

Commits

Comments (0)

Files changed (6)

File locale/help/ delegation.new.issue.he.txt Deleted

 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
-=האצלה לסוגיה זו=
-האצלה לסוגיה זו גוברת על פני האצלות גלובליות אפשריות ו/או האצלה לתחום לו שייכת הסוגיה. אם הוספתם את העניין שלכם בסוגיה, האצלות שהענקתם יושעו במהלך שלב הדיון, אבל יהיו פעילות במהלך שלב ההצבעה הסופי.
-תוכלו להאציל רק לחברים ברשימת אנשי הקשר שלכם. תוכלו להרחיב את הרשימה בכל עת, בלחיצה על "חברים".

File locale/help/ index.index.he.txt Deleted

 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
-=ברוכים הבאים לדף הבית של מערכת משוב נוזלי=
-הריבועים הצהובים הללו ימשיכו ללוות אתכם, עד שתסירו אותם בהדרגה. עם הזמן, דף הבית שלכם יציג תוכן נוסף, כגון:
-1. הפרופיל שלכם
-2. הנושאים והסוגיות בהם אתם מתעניינים
-3. האצלות שהוענקו לכם ושאתם הענקתם
-4. תוכן שלכם שפורסם
-
-
-גם אתם תוכלו לחפש מידע כזה על חברים אחרים. אם תרצו לדעת אם חבריכם הצטרפו כבר, לחצו על "חברים" למעלה.

File locale/help/ initiative.remove_initiator.he.txt Deleted

 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
-=הסרת יוזם חלופה=
-תוכלו להסיר את עצמכם או יוזם חלופה אחר, בתנאי שלאחר ההסרה יוותר יוזם אחד לפחות לחלופה. כדי להסיר את החלופה כולה, יש לבחור ב"הסרת חלופה".

File locale/help/delegation.new.issue.he.txt Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+=האצלה לסוגיה זו=
+האצלה לסוגיה זו גוברת על פני האצלות גלובליות אפשריות ו/או האצלה לתחום לו שייכת הסוגיה. אם הוספתם את העניין שלכם בסוגיה, האצלות שהענקתם יושעו במהלך שלב הדיון, אבל יהיו פעילות במהלך שלב ההצבעה הסופי.
+תוכלו להאציל רק לחברים ברשימת אנשי הקשר שלכם. תוכלו להרחיב את הרשימה בכל עת, בלחיצה על "חברים".

File locale/help/index.index.he.txt Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+=ברוכים הבאים לדף הבית של מערכת משוב נוזלי=
+הריבועים הצהובים הללו ימשיכו ללוות אתכם, עד שתסירו אותם בהדרגה. עם הזמן, דף הבית שלכם יציג תוכן נוסף, כגון:
+1. הפרופיל שלכם
+2. הנושאים והסוגיות בהם אתם מתעניינים
+3. האצלות שהוענקו לכם ושאתם הענקתם
+4. תוכן שלכם שפורסם
+
+
+גם אתם תוכלו לחפש מידע כזה על חברים אחרים. אם תרצו לדעת אם חבריכם הצטרפו כבר, לחצו על "חברים" למעלה.

File locale/help/initiative.remove_initiator.he.txt Added

View file
 • Ignore whitespace
 • Hide word diff
+=הסרת יוזם חלופה=
+תוכלו להסיר את עצמכם או יוזם חלופה אחר, בתנאי שלאחר ההסרה יוותר יוזם אחד לפחות לחלופה. כדי להסיר את החלופה כולה, יש לבחור ב"הסרת חלופה".