Commits

Dejan Noveski committed 569f04a

Tweaked the README

  • Participants
  • Parent commits 34e4236

Comments (0)

Files changed (1)

-Oglasuvame.mobile е мобилна апликација за работа со порталот за огласи - http://oglasuva.me
+Oglasuvame.mobile е мобилна апликација за работа со порталот за огласи - http://oglasuva.me
+
+За користење на сервисот http://oglasuva.me, прочитајте ги правилата на користење и политиката за приватност - http://oglasuva.me/terms_of_service/