HTTPS SSH

PomodoroMinima

Minimalistic version of Pomodoro...

Cuz... why would you spend money on a Plastic Tomato-like Kitchen timer?

<img src="https://github.com/delqn/PomodoroMinima/blob/master/domat.jpg?raw=true">