nsis64 / Contrib / Language files / Belarusian.nsh

;Language: Belarusian (1059)
;Translated by Sitnikov Vjacheslav [ glory_man@tut.by ]

!insertmacro LANGFILE "Belarusian" "Byelorussian" "Беларуская"

!ifdef MUI_WELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Вас вiтае майстар ўстаноўкі $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Гэтая праграма ўсталюе $(^NameDA) на Ваш кампутар.$\r$\n$\r$\nПерад пачаткам устаноўкi прапануем зачыніць усе праграмы, якія выконваюцца ў сапраўдны момант. Гэта дапаможа праграме ўстаноўкі абнавіць сістэмныя файлы без перазагрузкі кампутара.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNWELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Вас вiтае майстар выдалення $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Гэтая праграма выдаліць $(^NameDA) з Вашага кампутара.$\r$\n$\r$\nПерад пачаткам выдалення пераканайцеся ў тым, што праграма $(^NameDA) не выконваецца.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_TITLE "Лiцензiйнае пагадненне"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE "Калі ласка, прачытайце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення перад пачаткам устаноўкi $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Калi Вы прымаеце ўмовы Лiцензiйнага пагаднення, націсніце кнопку $\"Згодзен$\". Гэта неабходна для ўстаноўкі праграмы."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Калi Вы прымаеце ўмовы Лiцензiйнага пагаднення, усталюйце сцяжок ніжэй. Гэта неабходна для ўстаноўкі праграмы. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Калi Вы прымаеце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення, вылучыце першы варыянт з прапанованых ніжэй. Гэта неабходна для ўстаноўкі праграмы. $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_TITLE "Ліцэнзійнае пагадненне"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_SUBTITLE "Калі ласка, прачытайце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення перад пачаткам выдалення $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Калі Вы прымаеце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення, націсніце кнопку $\"Згодзен$\". Гэта неабходна для выдалення праграмы. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Калі Вы прымаеце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення, усталюйце сцяжок ніжэй. Гэта неабходна для выдалення праграмы. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Калі Вы прымаеце ўмовы Ліцэнзійнага пагаднення, вылучыце першы варыянт з прапанаваных ніжэй. Гэта неабходна для выдалення праграмы. $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE | MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP "Выкарыстоўвайце кнопкi $\"PageUp$\" i $\"PageDown$\" для перамяшчэння па тэксце."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE "Кампаненты праграмы, якая ўсталёўваецца"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Вызначце кампаненты $(^NameDA), якія Вы жадаеце ўсталяваць."
!endif

!ifdef MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_TITLE "Кампаненты праграмы"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Вызначце кампаненты $(^NameDA), якія Вы жадаеце выдаліць."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE | MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE "Апісанне"
 !ifndef NSIS_CONFIG_COMPONENTPAGE_ALTERNATIVE
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Усталюйце курсор мышы на назву кампанента, каб прачытаць яго апісанне."
 !else
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Усталюйце курсор мышы на назву кампанента, каб прачытаць яго апісанне."
 !endif
!endif

!ifdef MUI_DIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE "Выбар папкі ўстаноўкі"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Вызначце папку для ўстаноўкі $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_UNDIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_TITLE "Выбар папкі для выдалення"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Вызначце папку, з якой патрэбна выдаліць $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_INSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE "Капіраванне файлаў"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE "Пачакайце, калі ласка, выконваецца капіраванне файлаў $(^NameDA) на Ваш кампутар..."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_TITLE "Устаноўка завершана"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE "Устаноўка паспяхова завершана."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_TITLE "Устаноўка перарвана"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE "Устаноўка не завершана."
!endif

!ifdef MUI_UNINSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE "Выдаленне"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE "Пачакайце, калі ласка, выконваецца выдаленне файлаў $(^NameDA) з Вашага кампутара..."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE "Выдаленне завершана"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE "Выдаленне праграмы паспяхова завершана."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE "Выдаленне перарвана"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE "Выдаленне выканана не поўнасцю."
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE "Заканчэнне майстра ўстаноўкі $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT "Устаноўка $(^NameDA) выканана.$\r$\n$\r$\nНацісніце кнопку $\"Гатова$\" для выйсця з праграмы ўстаноўкі."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Каб закончыць устаноўку $(^NameDA), неабходна перазагрузіць кампутар. Ці жадаеце Вы зрабіць гэта зараз?"
!endif

!ifdef MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE "Заканчэнне работы майстара выдалення $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT "Праграма $(^NameDA) выдалена з Вашага кампутара.$\r$\n$\r$\nНацісніце кнопку $\"Гатова$\"каб выйсці з праграмы выдалення."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Каб скончыць выдаленне $(^NameDA), неабходна перазагрузіць кампутар. Ці жадаеце Вы зрабіць гэта зараз?"
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE | MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW "Так, перазагрузіць кампутар зараз"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER "Не, перазагрузіць кампутар пазней"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_RUN "&Запусціць $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SHOWREADME "&Паказаць інфармацыю аб праграме"
 ${LangFileString} MUI_BUTTONTEXT_FINISH "&Гатова" 
!endif

!ifdef MUI_STARTMENUPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE "Папка ў меню $\"Пуск$\""
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE "Вылучыце папку ў меню $\"Пуск$\" для размяшчэння ярлыкоў праграмы."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP "Вылучыце папку ў меню $\"Пуск$\", куды будуць змешчаны ярлыкі праграмы. Вы таксама можаце азначыць іншае імя папкі."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_CHECKBOX "Не ствараць ярлыкі"
!endif

!ifdef MUI_UNCONFIRMPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE "Выдаленне $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE "Выдаленне $(^NameDA) з Вашага кампутара."
!endif

!ifdef MUI_ABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORTWARNING "Вы сапраўды жадаеце скасаваць устаноўку $(^Name)?"
!endif

!ifdef MUI_UNABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORTWARNING "Вы сапраўды жадаеце скасаваць выдаленне $(^Name)?"
!endif
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.