1. Alil Adamov
 2. thg

Source

thg / i18n / tortoisehg / uk.po

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
# Ukrainian translation for tortoisehg
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the tortoisehg package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tortoisehg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-29 02:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-31 10:44+0000\n"
"Last-Translator: kosha <Unknown>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-01 05:05+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"

#: thgtaskbar.py:38
msgid "TortoiseHg RPC server"
msgstr "Сервер TortoiseHg RPC"

#: thgtaskbar.py:118
msgid "Options..."
msgstr "Параметри..."

#: thgtaskbar.py:120
msgid "Exit"
msgstr "Вийти"

#: tortoisehg\hgtk\about.py:62
msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN project"
msgstr "Деякі значки запозичені з проекту TortoiseSVN"

#: tortoisehg\hgtk\about.py:66
msgid "(version %s)"
msgstr "(версія %s)"

#: tortoisehg\hgtk\about.py:69
msgid "Copyright 2009 Steve Borho and others"
msgstr "Copyright 2009 Steve Borho та інші"

#: tortoisehg\hgtk\about.py:85
msgid "with %s"
msgstr "з %s"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:20
msgid "= Working Directory Parent ="
msgstr "= Головний робочий каталог ="

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:37
msgid "Archive"
msgstr "Архів"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:46
msgid "Archive - %s"
msgstr "Архів - %s"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:71
msgid "Archive revision:"
msgstr "Архів редакцій:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:77 tortoisehg\hgtk\clone.py:74
#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:51 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:301
msgid "Browse..."
msgstr "Огляд..."

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:80 tortoisehg\hgtk\clone.py:103
msgid "Destination path:"
msgstr "Шлях призначення:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:83
msgid "Directory of files"
msgstr "Каталог файлів"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:85
msgid "Archive types:"
msgstr "Типи архивів:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:91
msgid "Uncompressed tar archive"
msgstr "Архів tar без стиснення"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:92
msgid "Tar archive compressed using bzip2"
msgstr "Стискати tar архіви використовуючи bzip2?"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:93
msgid "Tar archive compressed using gzip"
msgstr "Tar архів стиснути gzip"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:94
msgid "Uncompressed zip archive"
msgstr "Архів zip без стиснення"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:95
msgid "Zip archive compressed using deflate"
msgstr "Архів zip стиснуто з параметром deflate"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:113 tortoisehg\hgtk\backout.py:114
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:165 tortoisehg\hgtk\merge.py:142
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:182 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:182
#: tortoisehg\hgtk\update.py:122
msgid "Abort"
msgstr "Перервати"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:127 tortoisehg\hgtk\backout.py:141
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:188 tortoisehg\hgtk\merge.py:162
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:197 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:307
#: tortoisehg\hgtk\update.py:137
msgid "Confirm Abort"
msgstr "Підтвердіть переривання"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:128 tortoisehg\hgtk\backout.py:142
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:189 tortoisehg\hgtk\merge.py:163
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:198 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:308
#: tortoisehg\hgtk\update.py:138
msgid "Do you want to abort?"
msgstr "Ви дійсно хочете перервати?"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:138 tortoisehg\hgtk\backout.py:153
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:199 tortoisehg\hgtk\hginit.py:80
#: tortoisehg\hgtk\merge.py:183 tortoisehg\hgtk\quickop.py:207
#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:154 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:318
#: tortoisehg\hgtk\update.py:148
msgid "unexpected response id: %s"
msgstr "невідома відповідь id: %s"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:194
msgid "Tar archives"
msgstr "Архіви tar"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:197
msgid "Bzip2 tar archives"
msgstr "Архіви bzip2 tar"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:200
msgid "Gzip tar archives"
msgstr "Архіви gzip tar"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:206
msgid "Compressed zip archives"
msgstr "Стислі архіви zip"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:218 tortoisehg\hgtk\clone.py:104
#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:88
msgid "Select Destination Folder"
msgstr "Виберіть теку призначення"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:224
msgid "Select Destination File"
msgstr "Виберіть файл призначення"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:226
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Всі файли (*.*)"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:238 tortoisehg\hgtk\backout.py:181
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:223 tortoisehg\hgtk\merge.py:198
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:219 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:350
#: tortoisehg\hgtk\update.py:160
msgid "unknown mode name: %s"
msgstr "невідома назва форми: %s"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:254 tortoisehg\hgtk\archive.py:260
#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:246 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:481
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:832
msgid "Confirm Overwrite"
msgstr "Підтвердіть перезапис"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:255
msgid ""
"The destination \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Призначення \"%s\" вже існує!\n"
"\n"
"Ви хочете перезаписати?"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:261
msgid ""
"The directory \"%s\" isn't empty!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Каталог \"%s\" не пустий!\n"
"Ви хочете перезаписати його?"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:280
msgid "Archived successfully"
msgstr "Успішно заархівовано"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:282
msgid "Canceled archiving"
msgstr "Стискання скасовано"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:284
msgid "Failed to archive"
msgstr "Збій у архіві"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:29
msgid "Backout changeset - %s"
msgstr "Повернути набір зміни - %s"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:38
msgid "Backout"
msgstr "Відновити"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:51
msgid "Backed out changeset: "
msgstr "Відновлений набір змін: "

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:56
msgid "Changeset Description"
msgstr "Опис набору змін"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:62
msgid "Backout commit message"
msgstr "Робити страхувальні повідомлення"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:85
msgid ""
"Commit message text for new changeset that reverses the effect of the "
"change being backed out."
msgstr ""
"Фіксація текстового повідомлення для нових наборів змін, які перевертають "
"наслідки цієї зміни з яких виконується резервне."

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:91
msgid "Use English backout message"
msgstr "Використовувати англійські зворотні нотатки"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:97
msgid "Merge with old dirstate parent after backout"
msgstr "Об'єднання зі старими dirstate попередників після backout"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:163 tortoisehg\hgtk\commit.py:451
msgid "Confirm Discard Message"
msgstr "Підтвердіть відмову від повідомлення"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:164
msgid "Discard current backout message?"
msgstr "Відмовитись від поточної страхового повідомлення?"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:205
msgid "Backed out successfully"
msgstr "Успішно підтримано"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:207
msgid "Canceled backout"
msgstr "Страхування закінчено"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:209
msgid "Failed to backout"
msgstr "Помилка під час страховки"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:26
msgid "TortoiseHg Bug Report"
msgstr "Звіт про помилки TortoiseHg"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:46
msgid "Save as.."
msgstr "Зберегти як..."

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:49 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:48
msgid "Close"
msgstr "Закрити"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:58
msgid ""
"** Please report this bug to http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues "
"or tortoisehg-discuss@lists.sourceforge.net\n"
msgstr ""
"** Відправте звіт про помилку за адресою "
"http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues or tortoisehg-"
"discuss@lists.sourceforge.net\n"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:74
msgid "Save error report to"
msgstr "Зберегти звіт про помилку до"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:30
msgid "%s changeset "
msgstr "%s набір змін "

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:142 tortoisehg\hgtk\changeset.py:170
msgid "[All Files]"
msgstr "[Всі файли]"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:205
msgid "unknown hunk type: %s"
msgstr "шматок невідомого типу: %s"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:281
msgid " %s is larger than the specified max diff size"
msgstr " %s перевищує максимальний розмір файлу відмінностей"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:290
msgid "Repository Error: %s, refresh suggested"
msgstr "Помилка сховища: %s, пропонується оновити"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:337
msgid "[no hunks to display]"
msgstr "[не показувати шматки]"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:398 tortoisehg\hgtk\status.py:1509
msgid "_Visual Diff"
msgstr "_Показати Різницю"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:399
msgid "Diff to _local"
msgstr "Різницю до _local"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:401
msgid "_View at Revision"
msgstr "_Показати як редакцію"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:402
msgid "_Save at Revision..."
msgstr "_Зберегти як редакцію..."

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:406
msgid "_File History"
msgstr "_Файл історії"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:407
msgid "_Annotate File"
msgstr "_Файл заголовку"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:410
msgid "_Revert File Contents"
msgstr "_Повернути файл змісту"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:498
msgid "Changeset:"
msgstr "Набір змін"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:500 tortoisehg\hgtk\update.py:102
msgid "Parent:"
msgstr "Попередник:"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:502
msgid "Child:"
msgstr "Нащадок:"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:504
msgid "Patch:"
msgstr "Латка:"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:638
msgid "Stat"
msgstr "Статус"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:640 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:128
msgid "Files"
msgstr "Файли"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:655
msgid "Diff to second Parent"
msgstr "Різниця по відношенню до другого попередника"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:762
msgid "Save file to"
msgstr "Зберегти файл до"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:836
msgid "Confirm revert file to old revision"
msgstr "Вимагати підтвердження повернення до старої редакції"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:837
msgid "Revert %s to contents at revision %d?"
msgstr "Повернути %s до змісту у редакції %d?"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:849 tortoisehg\hgtk\synch.py:667
msgid "Toggle _Wordwrap"
msgstr "Переносити по словах"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:28
msgid "TortoiseHg Clone"
msgstr "TortoiseHg Клон"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:36
msgid "Clone"
msgstr "Клонувати"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:87
msgid "Source path:"
msgstr "Шлях до теки Основи:"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:88
msgid "Select Source Folder"
msgstr "Оберіть теку Основи"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:114 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:66
msgid "Advanced options"
msgstr "Розширені параметри"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:124
msgid "Clone to revision:"
msgstr "Клонувати до редакції:"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:129
msgid "Do not update the new working directory"
msgstr "Не можливо оновити новий робочий каталог"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:130
msgid "Use pull protocol to copy metadata"
msgstr "Використовувати pull протокол для копіювання метаданних"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:131
msgid "Use uncompressed transfer"
msgstr "Під час передачі не використовувати стискання"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:137 tortoisehg\hgtk\history.py:227
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:183
msgid "Use proxy server"
msgstr "Використовувати проксі-сервер"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:147 tortoisehg\hgtk\synch.py:204
msgid "Remote command:"
msgstr "Зовнішня команда:"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:276
msgid "Source path is empty"
msgstr "Шлях до джерела порожній"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:277
msgid "Please enter a valid source path"
msgstr "Будь-ласка, надайте вірний шлях до джерела"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:282
msgid "Source and destination are the same"
msgstr "Джерело та призначення однакові"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:283
msgid "Please specify different paths"
msgstr "Будь-ласка, оберіть інши шляхи"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:331
msgid "Cloned successfully"
msgstr "Успішно клоновано"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:333
msgid "Canceled cloning"
msgstr "Клонування скасовано"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:335
msgid "Failed to clone"
msgstr "Не вдалося клонувати"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:33
msgid "Branch Operations"
msgstr "Дії над гілками"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:43
msgid "Select branch of merge commit"
msgstr "Оберіть гілку з якою здійснити об'єднання"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:55
msgid "No branch changes"
msgstr "Немає змін у гілці"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:57
msgid "Open a new named branch"
msgstr "Відкрити нову гілку з назвою"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:61
msgid "Close current named branch"
msgstr "Закрити поточну гілку названу"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:68
msgid "Changes take effect on next commit"
msgstr "Зміни вступлять у силу після наступної фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:152
msgid "merging "
msgstr "об'єднання "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:158
msgid " - qnew"
msgstr " - швидкі новини"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:161
msgid " - qrefresh "
msgstr " - швидко перечитати "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:162
msgid " - commit"
msgstr " - фіксація"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:193 tortoisehg\hgtk\history.py:165
msgid "_View"
msgstr "_Перегляд"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:194
msgid "Advanced"
msgstr "Додатково"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:196 tortoisehg\hgtk\history.py:688
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1014
msgid "Parents"
msgstr "Попередники"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:199 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:138
#: tortoisehg\hgtk\history.py:178
msgid "Refresh"
msgstr "Оновити"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:200
msgid "_Operations"
msgstr "_Операції"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:201 tortoisehg\hgtk\commit.py:247
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:612
msgid "_Commit"
msgstr "_Фіксація"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:203 tortoisehg\hgtk\commit.py:245
msgid "_Undo"
msgstr "_Відмінити дію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:206 tortoisehg\hgtk\status.py:158
msgid "_Diff"
msgstr "_Різниця"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:208 tortoisehg\hgtk\status.py:161
msgid "Re_vert"
msgstr "По_вернути"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:210 tortoisehg\hgtk\status.py:164
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1519 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:906
msgid "_Add"
msgstr "_Додати"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:212 tortoisehg\hgtk\status.py:170
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:916
msgid "_Remove"
msgstr "_Вилучити"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:214 tortoisehg\hgtk\status.py:167
msgid "Move"
msgstr "Перемістити"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:216 tortoisehg\hgtk\status.py:173
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1518
msgid "_Forget"
msgstr "_Забути"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:246
msgid "undo recent commit"
msgstr "відмінити останню фіксацію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:248 tortoisehg\hgtk\commit.py:496
msgid "commit"
msgstr "фіксувати"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:260 tortoisehg\hgtk\merge.py:169
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:713
msgid "Confirm Exit"
msgstr "Підтвердіть вихід"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:261
msgid "Save commit message at exit?"
msgstr "Зберегти зроблені повідомлення на виході?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:262 tortoisehg\hgtk\commit.py:981
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:985 tortoisehg\hgtk\history.py:77
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1404 tortoisehg\hgtk\status.py:1274
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1293 tortoisehg\hgtk\status.py:1586
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:716 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:328
#: tortoisehg\hgtk\update.py:230
msgid "&Cancel"
msgstr "&Скасувати"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:262 tortoisehg\hgtk\commit.py:981
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:985 tortoisehg\hgtk\status.py:1586
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:715 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:327
msgid "&Yes"
msgstr "&Так"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:262 tortoisehg\hgtk\commit.py:981
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:985 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:377
msgid "&No"
msgstr "&Ні"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:305
msgid "Committer:"
msgstr "Автор:"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:319
msgid "Auto-includes:"
msgstr "Включає автоматично:"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:322
msgid "Push after commit"
msgstr "Нідіслати після фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:356
msgid "Recent commit messages..."
msgstr "Нове повідомлення про фіксацію..."

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:393
msgid "Parent: %(rev)s"
msgstr "Попередник: %(редакція)s"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:402
msgid "not at head revision"
msgstr "не головна редакція"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:426 tortoisehg\hgtk\status.py:480
msgid "Patch Preview"
msgstr "Попередній перегляд латки"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:428 tortoisehg\hgtk\status.py:484
msgid "Commit Preview"
msgstr "Фіксація попереднього перегляду"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:452
msgid "Discard current commit message?"
msgstr "Відхилити поточне повідомлення про фіксацію?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:495 tortoisehg\hgtk\commit.py:757
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:807 tortoisehg\hgtk\gdialog.py:473
#: tortoisehg\hgtk\merge.py:94 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:601
msgid "Commit"
msgstr "Фіксація"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:499
msgid "QNew"
msgstr "Швидкі новини"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:500
msgid "create new MQ patch"
msgstr "створити новий MQ шлях"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:502
msgid "QRefresh"
msgstr "Швидке оновлення"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:503
msgid "refresh top MQ patch"
msgstr "оновити головну MQ латку"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:505
msgid "_Commit (+1 head)"
msgstr "_Фіксація (+1 голова)"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:505
msgid "_Commit (-1 head)"
msgstr "_Фіксація (-1 голова)"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:510
msgid "parent is not a head, commit to add a new head"
msgstr "Попередник не голова, додати нову голову"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:515
msgid "commit to merge one head"
msgstr "Зробити об'єднання у одну голову"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:518
msgid "no parent is a head, commit to add a new head"
msgstr "Відсутній попередник голови, додати нову голову"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:622
msgid "new branch: "
msgstr "нова гілка: "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:624
msgid "close branch: "
msgstr "закрити гілку: "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:626
msgid "branch: "
msgstr "гілка: "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:645
msgid "Merge "
msgstr "Об'єднання "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:681
msgid "Patch Contents"
msgstr "Зміст латки"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:739 tortoisehg\hgtk\commit.py:892
msgid "Nothing Commited"
msgstr "Нічого вчиняти"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:740
msgid "No committable files selected"
msgstr "Не можливо фіксувати, вибрані файли"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:758
msgid "Unable to create "
msgstr "Неможливо створити "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:808
msgid "Unable to apply patch"
msgstr "Неможливо застосувати латку"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:837
msgid "Confirm Undo Commit"
msgstr "Підтвердіть повернення фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:838
msgid "Undo last commit"
msgstr "Повернути останню фіксацію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:844 tortoisehg\hgtk\commit.py:859
msgid "Undo Commit"
msgstr "Повернути фіксацію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:845
msgid ""
"Unable to undo!\n"
"\n"
"Tip revision differs from last commit."
msgstr ""
"Неможливо повернути!\n"
"Кінцева ревізія відрізняється від останньої фіксації."

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:860
msgid "Errors during rollback!"
msgstr "Помилки під час відмови від операції!"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:873
msgid "Confirm Add/Remove"
msgstr "Підтвердіть додати/видалити"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:874
msgid "Add/Remove the following files?"
msgstr "Додати/видалити вказані файли?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:893 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:176
msgid "Please enter commit message"
msgstr "Будь-ласка, введіть повідомлення фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:901
msgid "Error"
msgstr "Помилка"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:902
msgid "Message format configuration error"
msgstr "Помилка налаштування формату повідомлення"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:911 tortoisehg\hgtk\commit.py:919
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:931
msgid "Confirm Commit"
msgstr "Підтвердіть фіксацію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:912
msgid ""
"The summary line length of %i is greater than %i.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"Загальна довжина рядку %i більша ніж %i.\n"
"\n"
"Не зважати на правила форматування та продовжити фіксацію?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:920
msgid ""
"The summary line is not followed by a blank line.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"Підсумковий рядок не повинен бути порожнім.\n"
"\n"
"Не зважати на правила форматування та продовжити фіксацію?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:932
msgid ""
"The following lines are over the %i-character limit: %s.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"Деякі рядки перевищують обмеження у %i-знаків: %s.\n"
"\n"
"Не зважати на правила форматування та продовжити фіксацію?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:944
msgid "Commit: Invalid username"
msgstr "Фіксація: помилкове ім'я користувача"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:945
msgid ""
"Your username has not been configured.\n"
"\n"
"Please configure your username and try again"
msgstr ""
"Ви не вказали ім'я користувача.\n"
"\n"
"Будь-ласка налаштуйте ім'я користувача та спробуйте знову."

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:978
msgid "Confirm Override Branch"
msgstr "Підтвердіть перезапис гілки"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:979
msgid ""
"A branch named \"%s\" already exists,\n"
"override?"
msgstr ""
"Гілка з назвою \"%s\" вже існує,\n"
"перезаписати?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:983
msgid "Confirm New Branch"
msgstr "Підтвердіть створення нової гілки"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:984
msgid "Create new named branch \"%s\"?"
msgstr "Створити нову гілку з назвою \"%s\"?"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1059
msgid "Paste _Filenames"
msgstr "Вставити _назви файлів"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1060
msgid "App_ly Format"
msgstr "За_стосувати формат"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1061
msgid "C_onfigure Format"
msgstr "На_лаштувати формат"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1087
msgid "Info Required"
msgstr "Вимагає інформацію"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1088
msgid "Message format needs to be configured"
msgstr "Формат повідомлення повинен бути налаштований"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1100 tortoisehg\hgtk\commit.py:1105
msgid "Warning"
msgstr "Попередження"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1101
msgid "The summary line length of %i is greater than %i"
msgstr "Загальна довжина рядка %i більше ніж %i"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1106
msgid "The summary line is not followed by a blank line"
msgstr "Підсумковий рядок не повинен бути порожнім"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:49
msgid "must be specified repository"
msgstr "потрібно вказати сховище"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:86
msgid "must be specified 'type' in style"
msgstr "потрібно вказати стиль 'type'"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:197 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:198
#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:63
msgid "Revision:"
msgstr "Редакція:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:198
msgid "Summary:"
msgstr "Підсумок:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:199
msgid "Age:"
msgstr "Вік:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:199
msgid "User:"
msgstr "Користувач:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:199 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:200
msgid "Date:"
msgstr "Дата:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:200 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:201
msgid "Branch:"
msgstr "Гілка:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:201 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:202
msgid "Tags:"
msgstr "Мітки:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:202
msgid "Transplant:"
msgstr "Трансплантант:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:47
msgid "%s - datamine"
msgstr "%s - datamine"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:56 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:44
#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:46 tortoisehg\hgtk\serve.py:62
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:59
msgid "Stop"
msgstr "Зупинка"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:58
msgid "Stop operation on current tab"
msgstr "Зупинка роботи на поточній вкладці"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:60
msgid "New Search"
msgstr "Новий пошук"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:62
msgid "Open new search tab"
msgstr "Відкрити нову вкладку для пошуку"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:73 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1118
msgid "Invalid path"
msgstr "Неправильний шлях"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:74
msgid "Cannot annotate directory: %s"
msgstr "Неможна описати каталог: %s"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:128
msgid "Filename"
msgstr "Назва файлу"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:131 tortoisehg\hgtk\datamine.py:639
#: tortoisehg\hgtk\history.py:311 tortoisehg\hgtk\history.py:1055
#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:453 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:194
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:277
msgid "User"
msgstr "Користувач"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:139 tortoisehg\hgtk\datamine.py:149
msgid "di_splay change"
msgstr "по_казати зміни"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:140
msgid "_annotate file"
msgstr "_опис файлу"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:141 tortoisehg\hgtk\datamine.py:153
msgid "_file history"
msgstr "_файл історії"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:142 tortoisehg\hgtk\datamine.py:152
msgid "_view file at revision"
msgstr "_відкрити файл на перегляд"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:148
msgid "_zoom to change"
msgstr "_збільшити зміни"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:150
msgid "_annotate parent"
msgstr "_опис попередників"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:176
msgid "No parent file"
msgstr "Файл без попередників"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:177
msgid "Unable to annotate"
msgstr "Опис неможливий"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:306
msgid "Search"
msgstr "Знайти"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:307 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:61
msgid "Regexp:"
msgstr "Регулярний вираз:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:309
msgid "Includes:"
msgstr "Включає:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:311
msgid "Excludes:"
msgstr "Виключає:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:314
msgid "Start this search"
msgstr "Почати пошук"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:315
msgid "Regular expression search pattern"
msgstr "Шукати взірці регулярними виразами"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:316
msgid ""
"Comma separated list of inclusion patterns. By default, the entire "
"repository is searched."
msgstr ""
"Перелік взірців, розділений комами, які застосовуються. За замовчуванням, "
"пошук по всім сховищам."

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:319
msgid ""
"Comma separated list of exclusion patterns. Exclusion patterns are applied "
"after inclusion patterns."
msgstr ""
"Перелік взірців виключення, розділений комами. Взірці виключення "
"застосовуються після взірців."

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:325
msgid "Follow copies and renames"
msgstr "Відслідковувати копіювання та перейменування"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:326
msgid "Ignore case"
msgstr "Без урахування регістру"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:327
msgid "Show line numbers"
msgstr "Показувати нумерацію рядків"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:328
msgid "Show all matching revisions"
msgstr "Показувати всі відповідні редакції"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:360 tortoisehg\hgtk\datamine.py:637
#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:404
msgid "Rev"
msgstr "Редакція"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:361 tortoisehg\hgtk\datamine.py:638
msgid "File"
msgstr "Файл"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:362
msgid "Matches"
msgstr "Відповідності"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:384
msgid "Search %d"
msgstr "Знайти %d"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:427
msgid "No regular expression given"
msgstr "Не задано регулярний вираз"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:428
msgid "You must provide a search expression"
msgstr "Ви повинні вказати вираз для пошуку"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:434
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Невірний регулярний вираз"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:435 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:210
msgid "Error: %s"
msgstr "Помилка: %s"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:457 tortoisehg\hgtk\datamine.py:756
msgid "Abort: %s"
msgstr "Перервано: %s"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:469
msgid "Search \"%s\""
msgstr "Знайти \"%s\""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:584
msgid "File is unrevisioned"
msgstr "Файл поза редакціями"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:585
msgid "Unable to annotate "
msgstr "Опис відсутній "

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:636
msgid "Line"
msgstr "Рядок"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:640 tortoisehg\hgtk\guess.py:158
msgid "Source"
msgstr "Звідки"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:698
msgid "Loading history..."
msgstr "Завантаження історії..."

#: tortoisehg\hgtk\dialog.py:34
msgid "TortoiseHg Prompt"
msgstr "TortoiseHg Вивід"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:470
msgid "_Tools"
msgstr "_Інструменти"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:471 tortoisehg\hgtk\history.py:87
#: tortoisehg\util\menuthg.py:68
msgid "Repository Explorer"
msgstr "Оглядач сховища"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:475
msgid "Datamine"
msgstr "Datamine"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:477
msgid "Recovery"
msgstr "Відновити"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:479
msgid "Serve"
msgstr "Serve"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:481 tortoisehg\hgtk\synch.py:89
#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:71 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:139
#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:145 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:153
msgid "Shelve"
msgstr "Відтермінувати"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:483 tortoisehg\util\menuthg.py:71
msgid "Synchronize"
msgstr "Синхронізувати"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:485
msgid "Settings"
msgstr "Налаштування"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:488
msgid "_Help"
msgstr "_Довідка"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:489
msgid "Contents"
msgstr "Зміст"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:491 tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:31
msgid "About"
msgstr "Про програму"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:592
msgid " Aborted"
msgstr " Перервано"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:603
msgid " Messages and Errors"
msgstr " Повідомлення та помилки"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:646
msgid "making snapshot of %d files from rev %s\n"
msgstr "створення зрізу %d з файлів редакції %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:681
msgid "edit failed"
msgstr "перевірити не вдалось"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:689 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:687
msgid "No visual editor configured"
msgstr "Не налаштований візуальний редактор"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:690 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:688
msgid "Please configure a visual editor."
msgstr "Будь ласка, налаштуйте візуальний редактор"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:26
msgid "Select"
msgstr "Вибрати"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:30
msgid "Select Revision"
msgstr "Вибрати редакції"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:43
msgid "revision number, changeset ID, branch or tag"
msgstr "номер редакції, ID набору змін, гілка або мітка"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:58
msgid "Ambiguous Revision"
msgstr "Неоднозначна редакція"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:62
msgid "Invalid Revision"
msgstr "Неправильна редакція"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:149
msgid "Save File"
msgstr "Зберегти файл"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:150
msgid "All files"
msgstr "Усі файли"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:247
msgid ""
"The file \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Файл \"%s\" вже існує!\n"
"\n"
"Ви дійсно хочете його перезаписати?"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:258
msgid "Select Folder"
msgstr "Виберіть теку"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:645
msgid ""
"Select language for spell checking.\n"
"\n"
"Empty is for the default language.\n"
"When all text is highlited, the dictionary\n"
"is probably not installed.\n"
"\n"
"examples: en, en_GB, en_US"
msgstr ""
"Виберіть мову перевірки правопису.\n"
"\n"
"Пусто для мови за замовчуванням.\n"
"Якщо весь текст підсвічено, тоді словник\n"
"не встановлено.\n"
"\n"
"наприклад: en, en_GB, en_US"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:651
msgid "Lang \"%s\" can not be set.\n"
msgstr "Мова \"%s\" не може бути встановлена.\n"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:664 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:592
msgid "Spell Check Language"
msgstr "Мова, для якої перевіряється правопис"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:53
msgid "Detect Copies/Renames in %s"
msgstr "Виявлено копірування/зміна назви у %s"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:73
msgid "Minimum Simularity Percentage"
msgstr "Мінімальний відсоток співпадання"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:90
msgid "Unrevisioned Files"
msgstr "Файли поза редакцією"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:121
msgid "Find Renames"
msgstr "Знайти змінену назву"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:124
msgid "Find Copies"
msgstr "Знайти копії"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:129
msgid "Candidate Matches"
msgstr "Претендент на співпадання"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:165
msgid "Dest"
msgstr "Наступник"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:181
msgid "Accept Match"
msgstr "Прийняти збіг"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:186
msgid "Differences from Source to Dest"
msgstr "Відмінність між основою та наступником"

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:273
msgid "finding source of "
msgstr "пошук основи "

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:372
msgid ""
"== %s and %s have identical contents ==\n"
"\n"
msgstr ""
"== %s та %s однакові ==\n"
"\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:179 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:514
msgid ""
"\n"
"[command interrupted]"
msgstr ""
"\n"
"[команда перервана]"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:265
msgid "unknown CmdWidget style: %s"
msgstr "невідомий CmdWidget стиль: %s"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:278
msgid "Toggle log window"
msgstr "Перемикання вікна журналу"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:311
msgid "Stop transaction"
msgstr "Зупинити дію"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:313
msgid "Close this"
msgstr "Закрити"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:449 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:466
msgid "invalid state"
msgstr "неприйнятний стан"

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:597
msgid "Command Log"
msgstr "Журнал команд"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:38
msgid "Send"
msgstr "Надіслати"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:40
msgid "Send emails"
msgstr "Надіслати emails"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:41
msgid "Test"
msgstr "Проба"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:43
msgid "Show emails which would be sent"
msgstr "Показати надіслані листи"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:45 tortoisehg\hgtk\serve.py:70
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:96
msgid "Configure"
msgstr "Налаштувати"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:47
msgid "Configure email settings"
msgstr "Налаштувати параметри email"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:57
msgid "Email outgoing changes"
msgstr "Відправити по пошті вихідні зміни"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:59
msgid "Email revisions "
msgstr "Email редакції "

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:61
msgid "Email Mercurial Patches"
msgstr "Email Mercurial латки"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:65
msgid "Envelope"
msgstr "Обгортка"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:66 tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:49
msgid "Options"
msgstr "Налаштування"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:78
msgid "To:"
msgstr "Кому:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:89
msgid "Cc:"
msgstr "Копія:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:100
msgid "From:"
msgstr "Від:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:109
msgid "In-Reply-To:"
msgstr "У відповідь на:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:116
msgid "Message identifier to reply to, for threading"
msgstr ""
"Ідентифікатор нотатки відповіді використовувати для створення теми "
"обговорення"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:122
msgid "Send changesets as HG patches"
msgstr "Відправити набори змін, як латки HG"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:125
msgid ""
"HG patches (as generated by export command) are compatible with most patch "
"programs. They include a header which contains the most important changeset "
"metadata."
msgstr ""
"Латки HG (які були створені командою export) сумістні з більшістю програм "
"латок. Вони мають у собі заголовок, з найбільш важливими метаданими."

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:130
msgid "Use extended (git) patch format"
msgstr "Використовувати розширений (git) формат латки"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:133
msgid ""
"Git patches can describe binary files, copies, and permission changes, but "
"recipients may not be able to use them if they are not using git or "
"Mercurial."
msgstr ""
"Git латки можуть описувати двійкові файли, копії, та зміни прав але "
"отримувачі зможуть використовувати їх тільки з git або Mercurial."

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:138
msgid "Plain, do not prepend HG header"
msgstr "Спрощено, не додавати заголовок HG"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:141
msgid ""
"Stripping Mercurial header removes username and parent information. Only "
"useful if recipient is not using Mercurial (and does not like to see the "
"headers)."
msgstr ""
"Відсікання заголовку Mercurial забирає имя користувача та інформацію про "
"основу. Це корисно, тільки у випадку якщо отримувач не використовує "
"Mercurial (та не хоче бачити ці заголовки)."

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:146
msgid "Send single binary bundle, not patches"
msgstr "Надсилати однією двійковою пачкою, не латками"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:150
msgid ""
"Bundles store complete changesets in binary form. Upstream users can pull "
"from them. This is the safest way to send changes to recipient Mercurial "
"users."
msgstr ""
"Пачки містять набір змін разом у двійковій формі. Користувачі на іншій "
"стороні можуть витягувати їх. Це самий безпечний шлях для надсилання змін "
"отримувачам, які використовують Mercurial."

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:156
msgid ""
"This feature is only available when sending outgoing changesets. It is not "
"applicable with revision ranges."
msgstr ""
"Ці можливості стануть доступні після відсилання набору змін назовні. Це не "
"стосується нумерації редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:162
msgid "attach"
msgstr "прикріпити"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:164
msgid "send patches as attachments"
msgstr "надіслати латки, як прикріплені"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:165
msgid "inline"
msgstr "у тексті"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:167
msgid "send patches as inline attachments"
msgstr "надіслати латки, як вкладення у тексті"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:168
msgid "diffstat"
msgstr "статистика різниць"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:170
msgid "add diffstat output to messages"
msgstr "додати статистику різниць до повідомлень"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:179
msgid "Subject:"
msgstr "Тема:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:193
msgid "Flags:"
msgstr "Ознаки:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:205
msgid "Patch Series (Bundle) Description"
msgstr "Опис серії латок (пачка)"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:246
msgid ""
"Patch series description is sent in initial summary email with [PATCH 0 of "
"N] subject. It should describe the effects of the entire patch series. "
"When emailing a bundle, these fields make up the message subject and body. "
"Flags is a comma separated list of tags which are inserted into the message "
"subject prefix."
msgstr ""
"Опис серії латок надіслано у первинному зведенні разом [Латка 0 of N] з "
"темою. It should describe the effects of the entire patch series. When "
"emailing a bundle, these fields make up the message subject and body. "
"Ознаки, розділені комою, перелік of tags which are inserted into the message "
"subject prefix."

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:293 tortoisehg\hgtk\hgemail.py:298
#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:307
msgid "Info required"
msgstr "Вимагається інформація"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:294
msgid "You must specify a recipient"
msgstr "Ви повинні вказати отримувача"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:299
msgid "You must specify a sender address"
msgstr "Ви повинні вказати адресу відправника"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:308
msgid "You must configure SMTP"
msgstr "Необхідно налаштувати SMTP"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:35
msgid "Ignore filter - %s"
msgstr "Незважати на фільтр - %s"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:51 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:59
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:50 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:39
msgid "Add"
msgstr "Додати"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:53
msgid "Glob:"
msgstr "Маска:"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:76
msgid "Apply to:"
msgstr "Прийняти до:"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:84
msgid "Filters"
msgstr "Фільтри"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:100
msgid "Patterns"
msgstr "Взірці"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:108
msgid "Remove Selected"
msgstr "Перемістити виділене"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:114
msgid "Unknown Files"
msgstr "Невідомі файли"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:190
msgid "Invalid glob expression"
msgstr "Помилковий вираз маски"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:206
msgid "Invalid regexp expression"
msgstr "Помилковий регулярний вираз"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:22
msgid "TortoiseHg Init"
msgstr "TortoiseHg Init"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:30
msgid "Create"
msgstr "Створити"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:54
msgid "Destination:"
msgstr "Призначення:"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:58
msgid "Add special files (.hgignore, ...)"
msgstr "Додати спеціальні файли (.hgignore, ...)"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:60
msgid "Make repo compatible with Mercurial 1.0"
msgstr "Створити сховище сумісне з Mercurial 1.0"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:99
msgid "Destination path is empty"
msgstr "Шлях призначення пустий"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:100
msgid "Please enter the directory path"
msgstr "Будь-ласка, введіть шлях до каталогу"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:114
msgid "Unable to create new repository"
msgstr "Неможливо створити нове сховище"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:118 tortoisehg\hgtk\hginit.py:123
msgid "Error when creating repository"
msgstr "Помилка під час створення сховища"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:140
msgid "New repository created"
msgstr "Нове сховище створено"

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:141
msgid "in directory %s"
msgstr "у каталозі %s"

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:70 tortoisehg\hgtk\hgthread.py:82
#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:89
msgid "response expected"
msgstr "очікується відповідь"

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:86
msgid "password: "
msgstr "пароль: "

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:163
msgid "[command returned code %d "
msgstr "[команда повернула код %d "

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:165
msgid "[command completed successfully "
msgstr "[команда успішно виконана "

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:171
msgid "abort: "
msgstr "перервати: "

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:61
msgid ""
"\n"
"Caught keyboard interrupt, aborting.\n"
msgstr ""
"\n"
"Caught клавіатура переривань, перервано.\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:110
msgid "can not read file \"%s\". Ignored.\n"
msgstr "не можу прочитати файл \"%s\". Незважати.\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:189
msgid "hgtk %s: %s\n"
msgstr "hgtk %s: %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:192
msgid "hgtk: %s\n"
msgstr "hgtk: %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:195
msgid ""
"hgtk: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"hgtk: команда '%s' є двозначною:\n"
"  %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:198
msgid "hgtk: unknown command '%s'\n"
msgstr "hgtk: невідома команда '%s'\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:201
msgid "abort: %s!\n"
msgstr "перервати: %s!\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:248 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:396
msgid "There is no Mercurial repository here (.hg not found)"
msgstr "Це не Mercurial сховище (.hg не знайдено)"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:258
msgid "invalid arguments"
msgstr "помилковий аргумент"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:336
msgid "Rename error"
msgstr "Помилка зміни назви"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:337
msgid "rename takes one or two path arguments"
msgstr "зміна назви вимагає одного або двох аргументів"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:447
msgid "global options:"
msgstr "загальні параметри:"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:449
msgid "use \"hgtk help\" for the full list of commands"
msgstr "використовуйте \"hgtk help\" для повного переліку команд"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:453
msgid ""
"use \"hgtk help\" for the full list of commands or \"hgtk -v\" for details"
msgstr ""
"використовуйте \"hgtk help\" для повного переліку команд або \"hgtk -v\" для "
"деталей"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:456
msgid "use \"hgtk -v help%s\" to show aliases and global options"
msgstr ""
"використовуйте \"hgtk -v help%s\" для перегляду псевдонімів та загальних "
"налаштувань"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:459
msgid "use \"hgtk -v help %s\" to show global options"
msgstr ""
"використовуйте \"hgtk -v help %s\" для перегляду загальних налаштувань"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:471 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:573
msgid ""
"list of commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"перелік команд:\n"
"\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:479
msgid ""
"\n"
"aliases: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"псевдонім: %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:484 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:510
#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:542
msgid "(No help text available)"
msgstr "(Відсутній текст довідки)"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:492
msgid "options:\n"
msgstr "налаштування:\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:515
msgid "no commands defined\n"
msgstr "команди невизначені\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:566
msgid "Hgtk - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
msgstr "Hgtk - TortoiseHg's графічний інструмент для Mercurial SCM (Hg)\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:571
msgid ""
"basic commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"основні команди:\n"
"\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:587
msgid " (default: %s)"
msgstr " (за замовченням: %s)"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:600
msgid "TortoiseHg Dialogs (version %s), Mercurial (version %s)\n"
msgstr "TortoiseHg Діалоги (версія %s), Mercurial (версія %s)\n"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:634
msgid "repository root directory or symbolic path name"
msgstr "назва каталогу у корені сховища або символічного посилання"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:635
msgid "enable additional output"
msgstr "увімкнути додатковий вихід"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:636
msgid "suppress output"
msgstr "заборонити вихід"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:637
msgid "display help and exit"
msgstr "показати довідку та вийти"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:638
msgid "start debugger"
msgstr "початок відлагодження"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:639
msgid "do not fork GUI process"
msgstr "не відгалужувати графічний процес"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:640
msgid "always fork GUI process"
msgstr "завжди відгалужувати GUI процес"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:641
msgid "read file list from file"
msgstr "читати перелік файлів з файлу"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:645
msgid "hgtk about"
msgstr "Про hgtk"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:646
msgid "hgtk add [FILE]..."
msgstr "hgtk add [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:647
msgid "hgtk clone SOURCE [DEST]"
msgstr "hgtk clone SOURCE [ПРИЗНАЧЕННЯ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:649
msgid "record user as committer"
msgstr "записувати користувача, як той що фіксує"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:650
msgid "record datecode as commit date"
msgstr "записувати дату коду, як дату фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:651
msgid "hgtk commit [OPTIONS] [FILE]..."
msgstr "hgtk commit [ПАРАМЕТРИ] [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:652
msgid "hgtk datamine"
msgstr "hgtk datamine"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:653
msgid "hgtk hgignore [FILE]"
msgstr "hgtk hgignore [ФАЙЛ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:654
msgid "hgtk init [DEST]"
msgstr "hgtk init [ПРИЗНАЧЕННЯ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:656
msgid "limit number of changes displayed"
msgstr "обмеження на кількість змін, що відображаються"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:657
msgid "hgtk log [OPTIONS] [FILE]"
msgstr "hgtk log [ПАРАМЕТРИ] [ФАЙЛ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:659
msgid "revision to merge with"
msgstr "редакція для обєднання з"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:660
msgid "hgtk merge"
msgstr "hgtk merge"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:661
msgid "hgtk recovery"
msgstr "hgtk recovery"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:662
msgid "hgtk shelve"
msgstr "hgtk shelve"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:663
msgid "hgtk synch"
msgstr "hgtk synch"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:665
msgid "revisions to compare"
msgstr "редакції для порівняння"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:666
msgid "hgtk status [FILE]..."
msgstr "hgtk status [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:668 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:671
msgid "field to give initial focus"
msgstr "поля, першочергової уваги"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:669
msgid "hgtk userconfig"
msgstr "hgtk userconfig"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:672
msgid "hgtk repoconfig"
msgstr "hgtk repoconfig"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:673
msgid "hgtk guess"
msgstr "hgtk guess"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:674
msgid "hgtk remove [FILE]..."
msgstr "hgtk remove [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:675
msgid "hgtk rename SOURCE [DEST]"
msgstr "hgtk rename SOURCE [ПРИЗНАЧЕННЯ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:676
msgid "hgtk revert [FILE]..."
msgstr "hgtk revert [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:677
msgid "hgtk forget [FILE]..."
msgstr "hgtk forget [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:680
msgid "name of the webdir config file"
msgstr "назва файлу з налаштуваннями webdir"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:681
msgid "hgtk serve [OPTION]..."
msgstr "hgtk serve [ПАРАМЕТРИ]..."

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:683
msgid "wait until the second ticks over"
msgstr "почекайте хвильку"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:684
msgid "notify the shell for paths given"
msgstr "повідомлення shell для обумовлених шляхів"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:685
msgid "remove the status cache"
msgstr "перемістити кеш статусу"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:686
msgid "show the contents of the status cache (no update)"
msgstr "переглянути зміст статусу кешу (без оновлення)"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:688
msgid "udpate all repos in current dir"
msgstr "оновити всі сховища у поточному каталозі"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:689
msgid "hgtk thgstatus [OPTION]"
msgstr "hgtk thgstatus [ПАРАМЕТРИ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:691 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:707
msgid "revision to update"
msgstr "редакція для оновлення"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:694
msgid "changeset to view in diff tool"
msgstr "набір змін для перегляду у інструменті порівнянь"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:695
msgid "revisions to view in diff tool"
msgstr "редакції для відображення у інструменті порівнянь"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:696
msgid "bundle file to preview"
msgstr "набір файлів для попереднього перегляду"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:697
msgid "directly use raw extdiff command"
msgstr "пряме використання команди raw extdiff command"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:698
msgid "launch visual diff tool"
msgstr "запустити візуальний інструмент для порівняння"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:700
msgid "print license"
msgstr "друкувати ліцензію"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:701
msgid "hgtk version [OPTION]"
msgstr "hgtk version [ПАРАМЕТРИ]"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:703
msgid "show the command options"
msgstr "переглянути параметри команди"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:704
msgid "[-o] CMD"
msgstr "[-o] CMD"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:705
msgid "hgtk help [COMMAND]"
msgstr "hgtk help [КОМАНДА]"

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:35
msgid "Log Details"
msgstr "Журнал деталізацій"

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:40
msgid "Columns"
msgstr "Стовпці"

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:87
msgid "Move Up"
msgstr "Підняти"

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:90
msgid "Move Down"
msgstr "Опустити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:71
msgid ""
"New changesets from the preview bundle are still pending.\n"
"\n"
"Accept or reject the new changesets?"
msgstr ""
"Новий набір змін для попереднього перегляду пакету, як і раніше в "
"очікуванні.\n"
"\n"
"Прийняти або відкинути новий набір змін?"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:74
msgid "Accept new Changesets"
msgstr "Прийняти новий набір змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:77
msgid "&Accept"
msgstr "&Прийняти"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:77
msgid "&Reject"
msgstr "&Відкинути"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:89
msgid " (Bundle Preview)"
msgstr " (Пакет попереднього перегляду)"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:105 tortoisehg\hgtk\status.py:177
msgid "Re_fresh"
msgstr "О_новити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:107
msgid "Reload revision history"
msgstr "Перезавантажити історію редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:111 tortoisehg\hgtk\history.py:160
msgid "Patch Queue"
msgstr "Черга латок"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:113
msgid "Show/Hide Patch Queue"
msgstr "Показати/Сховати чергу латок"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:156
msgid "Sync Bar"
msgstr "Sync Bar"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:166
msgid "Load more Revisions"
msgstr "Завантажити редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:168
msgid "Load all Revisions"
msgstr "Завантажити всі редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:171
msgid "Toolbar"
msgstr "Пенал"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:174
msgid "Filter Bar"
msgstr "Пенал фільтрів"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:180
msgid "Reset Marks"
msgstr "Скинути знаки"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:183
msgid "Choose Details..."
msgstr "Вибрати..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:186
msgid "Compact Graph"
msgstr "Компактний графік"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:188
msgid "Color by Branch"
msgstr "Колір по гілці"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:191
msgid "Ignore Max Diff Size"
msgstr "Не зважати на максимальний розмір різниць"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:195
msgid "_Navigate"
msgstr "_Навігація"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:196
msgid "Tip"
msgstr "Підказка"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:198
msgid "Working Parent"
msgstr "Робочий попередник"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:201
msgid "Revision..."
msgstr "Редакції..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:205
msgid "_Synchronize"
msgstr "_Сінхронізація"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:206 tortoisehg\hgtk\synch.py:63
msgid "Incoming"
msgstr "Вхідні"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:208
msgid "Pull"
msgstr "Отримати"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:210 tortoisehg\hgtk\synch.py:74
msgid "Outgoing"
msgstr "Вихідні"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:212 tortoisehg\hgtk\synch.py:79
msgid "Push"
msgstr "Передати"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:214
msgid "Email..."
msgstr "Електронна пошта..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:217
msgid "Add Bundle..."
msgstr "Додати пакет..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:220
msgid "Accept Bundle"
msgstr "Прийняти пакет"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:223
msgid "Reject Bundle"
msgstr "Відхилити пакет"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:229
msgid "Force push"
msgstr "Примусово віддати"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:300 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:389
msgid "Graph"
msgstr "Графік"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:307
msgid "Revision Number"
msgstr "Номер редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:308
msgid "Changeset ID"
msgstr "ID набору змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:309
msgid "Branch Name"
msgstr "Назва гілки"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:310 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:442
#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:187
msgid "Summary"
msgstr "Зведення"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:312 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:464
msgid "Local Date"
msgstr "Місцевий час"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:313
msgid "UTC Date"
msgstr "UTC Дата"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:314 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:488
msgid "Age"
msgstr "Вік"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:315 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:500
msgid "Tags"
msgstr "Мітки"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:383
msgid "Invalid revision range"
msgstr "Помилковий діапазон редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:395
msgid "Invalid date specification"
msgstr "Невірний формат дати"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:638
msgid "Filter"
msgstr "Фільтр"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:643
msgid "%s branch"
msgstr "%s гілка"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:644
msgid "Branch '%s'"
msgstr "Гілка '%s'"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:650
msgid "file history: "
msgstr "файл історії: "

#: tortoisehg\hgtk\history.py:654
msgid "custom filter"
msgstr "фільтр користувача"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:662
msgid "merges"
msgstr "об'єднує"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:665
msgid "only Merges"
msgstr "тільки об'єднує"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:667
msgid "revision ancestry"
msgstr "родовід редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:672
msgid "Ancestry of %s"
msgstr "Родовід для %s"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:674
msgid "tagged revisions"
msgstr "відзначити редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:682
msgid "Tagged Revisions"
msgstr "Відзначити редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:684
msgid "working parents"
msgstr "робочі попередники"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:690
msgid "heads"
msgstr "головки"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:694 tortoisehg\hgtk\history.py:1018
msgid "Heads"
msgstr "Голови"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:696
msgid "no Merges"
msgstr "не об'єднує"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:714
msgid "Visualize Change"
msgstr "Показати зміну"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:715
msgid "Di_splay Change"
msgstr "Відобразити зміну"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:716
msgid "Diff to local"
msgstr "Різниця з місцевим"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:718
msgid "_Copy hash"
msgstr "_Копірувати hash"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:722
msgid "Pull to here"
msgstr "Отримати сюди"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:729
msgid "Push to here"
msgstr "Віддати сюди"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:731
msgid "_Update..."
msgstr "_Оновити..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:732 tortoisehg\hgtk\history.py:817
msgid "_Merge with..."
msgstr "_Об'єднати з..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:735
msgid "_Export Patch..."
msgstr "_Експорт латки..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:736
msgid "E_mail Patch..."
msgstr "Надіслати латку електронною поштою"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:737
msgid "_Bundle rev:tip..."
msgstr "_Пакет редакція:підказка..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:739
msgid "Add/Remove _Tag..."
msgstr "Додати/видалити _Мітку..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:740
msgid "Backout Revision..."
msgstr "Назад з редакції..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:742 tortoisehg\hgtk\status.py:1514
msgid "_Revert"
msgstr "_Повернути"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:743
msgid "_Archive..."
msgstr "_Архів..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:761
msgid "Transp_lant to local"
msgstr "Місцевий трансплантант"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:766
msgid "QImport Revision"
msgstr "Швидкий імпорт редакція"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:767
msgid "Strip Revision..."
msgstr "Порізана редакція..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:800
msgid "_Diff with selected"
msgstr "_У порівнянні з"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:801
msgid "Visual Diff with selected"
msgstr "Показати різницю з обраним"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:810
msgid "Email from here to selected..."
msgstr "Відправити поштою до вибраного..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:812
msgid "Bundle from here to selected..."
msgstr "Ту пачку що вибрали..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:814
msgid "Export Patches from here to selected..."
msgstr "Експорт пакетів вибраних звідси..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:833
msgid "Transplant Revision range to local"
msgstr "Пересадка діапазону редакцій місцевому"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:838
msgid "Rebase on top of selected"
msgstr "Зміна бази на крок вище вибраної"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:843
msgid "QImport from here to selected"
msgstr "Швидкий імпорт звідси до вибраної"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:847
msgid "Select common ancestor revision"
msgstr "Select common ancestor revision"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:878
msgid "Load more"
msgstr "Завантажити більше"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:878
msgid "load more revisions"
msgstr "завантажити більше редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:881
msgid "Load all"
msgstr "Завантажити все"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:881
msgid "load all revisions"
msgstr "завантажити всі редакції"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:923
msgid "Download and view incoming changesets"
msgstr "Завантажити та переглянути вхідні набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:925
msgid "Accept changes from Bundle preview"
msgstr "Прийняти зміни при попередньому перегляді пакета"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:927
msgid "Reject changes from Bundle preview"
msgstr "Видавати зміни при попередньому перегляді пакета"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:929
msgid "Pull incoming changesets"
msgstr "Отримати вхідні набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:932
msgid "Determine and mark outgoing changesets"
msgstr "Визначити та відмітити вихідні набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:934
msgid "Push outgoing changesets"
msgstr "Передати набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:936
msgid "Email outgoing changesets"
msgstr "Відправити поштою вихідний набір змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:959
msgid "After Pull:"
msgstr "Після отримання:"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:960 tortoisehg\hgtk\synch.py:154
msgid "Nothing"
msgstr "Нічого"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:960 tortoisehg\hgtk\synch.py:154
#: tortoisehg\hgtk\update.py:44
msgid "Update"
msgstr "Оновити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:963 tortoisehg\hgtk\synch.py:157
msgid "Fetch"
msgstr "Завантажити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:965 tortoisehg\hgtk\synch.py:159
msgid "Rebase"
msgstr "Змінити базу"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:984
msgid "Configure aliases and after pull behavior"
msgstr "Налаштувати прізвисько та після отримати поведінку"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1000
msgid "All"
msgstr "Всі"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1005
msgid "Tagged"
msgstr "З міткою"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1009
msgid "Ancestry"
msgstr "Походження"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1022
msgid "Merges"
msgstr "Об'єднати"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1026
msgid "Hide Merges"
msgstr "Приховати об'єднання"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1033
msgid "Branch Filter"
msgstr "Фільтр гілки"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1039
msgid "Branches..."
msgstr "Гілки..."

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1049
msgid "Custom Filter"
msgstr "Користувальницькі фільтри"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1054
msgid "File Patterns"
msgstr "Файл взірців"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1054
msgid "Rev Range"
msgstr "Діапазон редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1055
msgid "Date"
msgstr "Дата"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1055
msgid "Keywords"
msgstr "Ключові слова"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1199 tortoisehg\hgtk\history.py:1312
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1334 tortoisehg\hgtk\history.py:1378
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1760
msgid "No remote path specified"
msgstr "Не вказано віддалений шлях"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1200 tortoisehg\hgtk\history.py:1313
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1335 tortoisehg\hgtk\history.py:1379
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1761
msgid "Please enter or select a remote path"
msgstr "Будь-ласка, введіть або оберіть віддалений шлях"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1235
msgid "Accept incoming previewed changesets"
msgstr "Прийняти вхідні, попередньо переглянуті, набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1236
msgid "Accept"
msgstr "Прийняти"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1241
msgid "Reject incoming previewed changesets"
msgstr "Відхилити вхідні, попередньо переглянуті, набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1242
msgid "Reject"
msgstr "Відхилити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1283
msgid "Bundle Preview"
msgstr "Попередній перегляд пакету"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1288
msgid "Open Bundle"
msgstr "Відкрити пакет"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1359
msgid "%d outgoing changesets"
msgstr "%d вихідні набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1365 tortoisehg\hgtk\synch.py:494
msgid "No repository selected"
msgstr "Не обрано сховищ"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1366 tortoisehg\hgtk\synch.py:495
msgid "Select a peer repository to compare with"
msgstr "Оберіть сховище для порівняння з"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1387
msgid "Confirm Forced Push to Remote Repository"
msgstr "Підтвердіть примусове відправлення до віддаленого сховища"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1388
msgid ""
"Forced push to remote repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads in remote if needed)?"
msgstr ""
"Примусово відправити до віддаленого сховища\n"
"%s\n"
"(створити нову голову у віддаленому, якщо це необхідно)?"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1390 tortoisehg\hgtk\history.py:1400
msgid "Forced &Push"
msgstr "Примусово &Відправити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1392
msgid "Confirm Push to remote Repository"
msgstr "Підтвердіть відправлення до віддаленого сховища"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1393
msgid ""
"Push to remote repository\n"
"%s\n"
"?"
msgstr ""
"Відправити до віддаленого сховища\n"
"%s\n"
"?"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1394
msgid "&Push"
msgstr "&Відправити"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1397
msgid "Confirm Forced Push"
msgstr "Підтвердіть примусове відправлення"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1398
msgid ""
"Forced push to repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads if needed)?"
msgstr ""
"Примусово відправити до сховища\n"
"%s\n"
"(створити нові голови за необхідністю)?"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1571
msgid "Confirm Revert All Files"
msgstr "Підтвердіть повернення всіх файлів"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1572
msgid ""
"Revert all files to revision %d?\n"
"This will overwrite your local changes"
msgstr ""
"Повернути всі файли до версії %d?\n"
"Це перезапише всі локальні зміни"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1625
msgid "Save patches to"
msgstr "Записати латки до"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1648 tortoisehg\hgtk\history.py:1823
msgid "Write bundle to"
msgstr "Записати пакет до"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1683
msgid "Confirm Rebase Revision"
msgstr "Підтвердіть зміну бази редакцій"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1684
msgid "Rebase revision %d on top of %d?"
msgstr "Зміна бази редакцій %d на верхню %d?"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1802 tortoisehg\hgtk\status.py:1198
msgid "Save patch to"
msgstr "Зберегти латку до"

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:258
msgid "%(count)d of %(total)d Revisions"
msgstr "%(кількість)d у %(загалом)d редакціях"

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:371
msgid "Repository is empty"
msgstr "Пусте сховище"

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:417
msgid "ID"
msgstr "Ідентифікатор"

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:429
msgid "Branch"
msgstr "Гілка"

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:476
msgid "Universal Date"
msgstr "Світовий час"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:44
msgid "Merging in %s"
msgstr "Об'єднання з %s"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:50 tortoisehg\hgtk\merge.py:63
msgid "Unable to merge"
msgstr "Неможливо об'єднати"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:51
msgid "Must supply a target revision"
msgstr "Необхідно вказати цільову редакцію"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:64
msgid "Outstanding uncommitted changes"
msgstr "Значні незавершені зміни"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:76
msgid "Not a head revision!"
msgstr "Це не головна редакція!"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:82
msgid "Merge target (other)"
msgstr "Мета об'єднання (інша)"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:87
msgid "Current revision (local)"
msgstr "Поточна редакція (локальна)"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:93
msgid "Merge"
msgstr "Об'єднати"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:95
msgid "Undo"
msgstr "Повернути"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:104
msgid "Merge tools:"
msgstr "Інструменти об'єднання:"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:170
msgid ""
"To complete merging, you need to commit merged files in working directory.\n"
"\n"
"Do you want to exit?"
msgstr ""
"Для повного об'єднання, необхідно об'єднати файли в робочому каталозі.\n"
"\n"
"Ви хочете вийти?"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:227
msgid "Merged successfully"
msgstr "Об'єднано успішно"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:229
msgid "Canceled merging"
msgstr "Об'єднання закінчено"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:231
msgid "Failed to merge"
msgstr "Помилка об'єднання"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:262
msgid "Confirm undo merge"
msgstr "Підтвердіть повернення об'єднання"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:263
msgid "Clean checkout of original revision?"
msgstr "Очистити вивантажене до первинної редакції?"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:273
msgid "Undo successfully"
msgstr "Повернено успішно"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:275
msgid "Canceled undo"
msgstr "Повернення скасовано"

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:277
msgid "Failed to undo"
msgstr "Не вдалося повернути"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:50
msgid "Select files to add"
msgstr "Вибрати файли для додавання"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:51
msgid "Forget"
msgstr "Зневажати"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:51
msgid "Select files to forget"
msgstr "Зневажати вибрані файли"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:52
msgid "Revert"
msgstr "Повернути"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:52
msgid "Select files to revert"
msgstr "Повернути вибрані файли"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:53
msgid "Select files to remove"
msgstr "Вилучити вибрані файли"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:53 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:40
msgid "Remove"
msgstr "Вилучити"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:100 tortoisehg\hgtk\status.py:138
msgid "status"
msgstr "стан"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:103 tortoisehg\hgtk\status.py:271
msgid "path"
msgstr "шлях"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:116
msgid "Toggle all selections"
msgstr "Перемикання всіх призначень"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:141
msgid "modified"
msgstr "змінений"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:144
msgid "added"
msgstr "наставний"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:147
msgid "removed"
msgstr "видалено"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:150
msgid "missing"
msgstr "відсутні"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:153 tortoisehg\hgtk\quickop.py:236
#: tortoisehg\hgtk\serve.py:123 tortoisehg\util\shlib.py:26
#: tortoisehg\util\version.py:15
msgid "unknown"
msgstr "невідомий"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:157 tortoisehg\hgtk\quickop.py:236
msgid "ignored"
msgstr "ігноруються"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:161
msgid "clean"
msgstr "очищений"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:164
msgid "No appropriate files"
msgstr "Немає відповідних файлів"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:165
msgid "No files found for this operation"
msgstr "Не знайдено файлів для цієї операції"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:242
msgid "No files selected"
msgstr "Не вибрано файли"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:243
msgid "No operation to perform"
msgstr "Не виконувати операції"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:264
msgid "Successfully"
msgstr "Успішно"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:266 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:644
msgid "Canceled"
msgstr "Скасовано"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:268 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:646
msgid "Failed"
msgstr "Невдало"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:40
msgid "%s - recovery"
msgstr "%s - відновлення"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:46 tortoisehg\hgtk\synch.py:59
msgid "Stop the hg operation"
msgstr "Зупинити дії hg"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:50
msgid "Clean"
msgstr "Очистити"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:52
msgid "Clean checkout, undo all changes"
msgstr "Очистити випробовування, відмінити всі зміни"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:55
msgid "Rollback"
msgstr "Відкинути"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:57
msgid "Rollback (undo) last transaction to repository (pull, commit, etc)"
msgstr ""
"Відкинути (повернути) останню операцію по сховищу (отримання, фіксація та "
"інше)"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:61
msgid "Recover"
msgstr "Відновити"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:63
msgid "Recover from interrupted operation"
msgstr "Відновити після первинної дії"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:66
msgid "Verify"
msgstr "Перевірка"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:68
msgid "Validate repository consistency"
msgstr "Перевірити сховище на цілісність"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:102 tortoisehg\hgtk\synch.py:393
msgid "Cannot close now"
msgstr "Неможливо закрити зараз"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:103 tortoisehg\hgtk\synch.py:394
msgid "command is running"
msgstr "команда виконується"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:122
msgid "Confirm clean repository"
msgstr "Підтвердіть очистку сховища"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:123
msgid "Clean repository '%s' ?"
msgstr "Очистити сховище '%s' ?"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:135
msgid "Confirm rollback repository"
msgstr "Підтвердіть відкат сховища"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:136
msgid "Rollback repository '%s' ?"
msgstr "Відкат сховища '%s' ?"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:157 tortoisehg\hgtk\synch.py:536
msgid "Cannot run now"
msgstr "Неможливо виконати зараз"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:158 tortoisehg\hgtk\synch.py:537
msgid "Please try again after the previous command is completed"
msgstr "Будь-ласка, спробуйте після закінчення дії попередньої команди"

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:220 tortoisehg\hgtk\synch.py:627
msgid "[command interrupted]"
msgstr "[команда перервана]"

#: tortoisehg\hgtk\rename.py:38
msgid "Rename "
msgstr "Зміна назви "

#: tortoisehg\hgtk\rename.py:76 tortoisehg\hgtk\rename.py:83
msgid "rename error"
msgstr "помилка під час зміни назви"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:58
msgid "Start"
msgstr "Початок"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:60
msgid "Start server"
msgstr "Запуск серверу"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:64
msgid "Stop server"
msgstr "Зупинка серверу"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:66
msgid "Browse"
msgstr "Переглянути"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:68
msgid "Launch browser to view repository"
msgstr "Запустити оглядач для перегляду сховища"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:72
msgid "Configure web settings"
msgstr "Налаштувати web"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:93
msgid "HTTP Port:"
msgstr "HTTP порт:"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:124
msgid "%s - serve"
msgstr "%s - serve"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:127
msgid "%s serve - %s"
msgstr "%s serve - %s"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:130
msgid " - serve"
msgstr " - serve"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:161
msgid "Confirm Really Exit?"
msgstr "Підтвердіть реальність виходу?"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:162
msgid ""
"Server process is still running\n"
"Exiting will stop the server."
msgstr ""
"Процес сервера виконується\n"
"Вихід зупинить сервер."

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:225
msgid "Abort: %s\n"
msgstr "Перервати: %s\n"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:233
msgid "Invalid port 2048..65535"
msgstr "Помилковий порт 2048..65535"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:234
msgid "Defaulting to "
msgstr "За замовченням "

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:313
msgid "cannot start server: "
msgstr "не можливо запустити сервер: "

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:324
msgid "listening at http://%s%s/%s (%s:%d)\n"
msgstr "слухати http://%s%s/%s (%s:%d)\n"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:349
msgid "name of access log file to write to"
msgstr "назва файлу для запису журналу доступу"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:350
msgid "run server in background"
msgstr "сервер запущено у фоновому режимі"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:351
msgid "used internally by daemon mode"
msgstr "використовувати у режимі демону (сервіс)"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:352
msgid "name of error log file to write to"
msgstr "назва файла журнала запису помилок"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:353
msgid "port to use (default: 8000)"
msgstr "використовується порт (за замовченням: 8000)"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:354
msgid "address to use"
msgstr "використовується адреса"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:355
msgid "prefix path to serve from (default: server root)"
msgstr "префікс шляху для надання доступу (за замовченням: server root)"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:357
msgid "name to show in web pages (default: working dir)"
msgstr ""
"назва, яка відображається на веб-сторінках (за замовченням: робочий каталог)"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:358
msgid "name of the webdir config file (serve more than one repo)"
msgstr ""
"назва файлу налаштувань webdir (для надання доступу до декількох сховищ)"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:360
msgid "name of file to write process ID to"
msgstr "назва файлу для запису ID процесу"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:361
msgid "for remote clients"
msgstr "для віддалених клієнтів"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:362
msgid "web templates to use"
msgstr "web взірці, які використовуються"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:363
msgid "template style to use"
msgstr "стилі взірців, які використовуються"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:364
msgid "use IPv6 in addition to IPv4"
msgstr "використовувати IPv6 на додаток до IPv4"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:365
msgid "SSL certificate file"
msgstr "файл SSL сертіфікату"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:366
msgid "hg serve [OPTION]..."
msgstr "hg serve [ПАРАМЕТРИ]..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:138
msgid "filtered status"
msgstr "фільтрують статус"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:154
msgid "Save As"
msgstr "Зберегти як"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:155
msgid "Save selected changes"
msgstr "Зберегти обрані зміни"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:160
msgid "Visual diff checked files"
msgstr "Візуальні відмінності у перевірених файлах"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:163
msgid "Revert checked files"
msgstr "Повернути перевірені файли"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:166
msgid "Add checked files"
msgstr "Додати перевірені файли"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:169
msgid "Move checked files to other directory"
msgstr "Перемістити перевірені файли до іншого каталогу"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:172
msgid "Remove or delete checked files"
msgstr "Вилучити або видалити перевірені файли"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:175
msgid "Forget checked files on next commit"
msgstr "Зневажати перевірені файли під час наступної фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:179
msgid "refresh"
msgstr "перечитати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:255 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:185
msgid "st"
msgstr "ст."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:263
msgid "ms"
msgstr "сс."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:285
msgid "View"
msgstr "Перегляд"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:304
msgid "Remove filter, show root"
msgstr "Вилучити фільтр, показати корінь"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:330
msgid "Text Diff"
msgstr "Відмінності тексту"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:383
msgid "Hunk Selection"
msgstr "Обрати шматок"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:456
msgid "%d selected, %d total"
msgstr "%d вибрано, %d загалом"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:478
msgid "Save Preview"
msgstr "Зберегти попередній перегляд"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:482
msgid "Shelf Preview"
msgstr "Полиця попереднього перегляду"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:504
msgid "?: unknown"
msgstr "?: невідомі"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:505
msgid "M: modified"
msgstr "M: змінені"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:506
msgid "I: ignored"
msgstr "I: не звертати уваги"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:507
msgid "A: added"
msgstr "A: додані"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:508
msgid "C: clean"
msgstr "C: очищені"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:509
msgid "R: removed"
msgstr "R: видалені"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:510
msgid "!: deleted"
msgstr "!: відсутні"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:804
msgid "View '%s'"
msgstr "Відкрити '%s'"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:849
msgid "Rename file to:"
msgstr "Змінити назву файлу на:"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:858
msgid "Copy file to"
msgstr "Копірувати файл до"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:871 tortoisehg\hgtk\status.py:1336
msgid "Nothing Removed"
msgstr "Нічого вилучати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:872
msgid "Remove is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr "Вилучення виключено, коли вказано декілька редакцій."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:889
msgid "Move is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr "Переміщення виключено, коли вказано декілька редакцій."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:889 tortoisehg\hgtk\status.py:1354
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1362
msgid "Nothing Moved"
msgstr "Нічого переміщати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:907
msgid "Copy is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr "Копіювання виключено, коли вказано декілька редакцій."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:907
msgid "Nothing Copied"
msgstr "Копіювати нічого"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:967 tortoisehg\hgtk\status.py:1028
msgid "===== Diff to first parent =====\n"
msgstr "===== Різниця з першим попередником =====\n"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:972 tortoisehg\hgtk\status.py:1035
msgid ""
"\n"
"===== Diff to second parent =====\n"
msgstr ""
"\n"
"===== Різниця з другим попередником =====\n"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1064
msgid "File is larger than the specified max size.\n"
msgstr "Файл перевищує максимально дозволений розмір.\n"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1065
msgid "Hunk selection is disabled for this file.\n"
msgstr "Вибір полоси відключено для цього файлу.\n"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1236
msgid "Nothing Diffed"
msgstr "Нічого порівнювати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1237
msgid "No diffable files selected"
msgstr "Обрано файли, які не можуть бути порівняні"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1245 tortoisehg\hgtk\status.py:1253
msgid "Nothing Reverted"
msgstr "нічого повертати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1246
msgid "No revertable files selected"
msgstr "Файли які обрано не можливо повернути"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1254
msgid "Revert not allowed when viewing revision range."
msgstr "Повернення не допускається, під час перегляду діапазону редакцій."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1272
msgid "Uncommited merge - please select a parent revision"
msgstr "Не зафіксоване об'єднання - будь-ласка оберіть редакцію попередника"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1273
msgid "Revert files to local or other parent?"
msgstr "ВІдновити файли на локальному або іншому попереднику?"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1274
msgid "&Local"
msgstr "&Локальні"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1274
msgid "&Other"
msgstr "&Інше"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1289
msgid "Confirm Revert"
msgstr "Підтвердіть повернення"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1290
msgid ""
"Revert files to revision %s?\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Повернути файли до редакції %s?\n"
"\n"
"%s"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1291
msgid "&Yes (backup changes)"
msgstr "&Так (резервне копіювання змін)"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1292
msgid "Yes (&discard changes)"
msgstr "Так (&відмовитись від змін)"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1312
msgid "Nothing Added"
msgstr "Нічого не додано"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1313
msgid "No addable files selected"
msgstr "Не обрано файлів для додавання"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1337
msgid "No removable files selected"
msgstr "Вибрано файли, які неможливо змінювати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1345
msgid "Move files to directory..."
msgstr "Перемістити файли до каталогу..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1355
msgid "Cannot move outside repo!"
msgstr "Переміщення за межі сховища не можливе!"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1362
msgid ""
"No movable files selected\n"
"\n"
"Note: only clean files can be moved."
msgstr ""
"Не обрано файли для переміщення\n"
"\n"
"Нотатка: тільки незмінені файли можливо переміщати."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1371
msgid "Nothing Forgotten"
msgstr "Нічого не забули"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1372
msgid "No clean files selected"
msgstr "Вибрані файли не чисті"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1375
msgid "Confirm Delete Unrevisioned"
msgstr "Підтвердіть видалення тих що не входять до редакції"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1376
msgid "Delete the following unrevisioned files?"
msgstr "Видалити наступні файли, які не входять до редакції?"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1389
msgid "Delete Errors"
msgstr "Видалити помилки"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1510
msgid "Edit"
msgstr "Змінити"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1511
msgid "View missing"
msgstr "Переглянути відсутній"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1512
msgid "View other"
msgstr "Переглянути інший"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1516
msgid "L_og"
msgstr "Журнал"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1520
msgid "_Guess Rename..."
msgstr "_Guess зміна назви..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1521
msgid "_Ignore"
msgstr "_Зневажати"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1522
msgid "Remove versioned"
msgstr "Переміщення версіонується"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1523
msgid "_Delete unversioned"
msgstr "_Видалити без версіонування"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1526
msgid "_Copy..."
msgstr "_Копіювати..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1527
msgid "Rename..."
msgstr "Змінити назву..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1529
msgid "Restart Merge..."
msgstr "Перезапуск об'єднання..."

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1530
msgid "Mark unresolved"
msgstr "Відмітити, як невиріше"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1531
msgid "Mark resolved"
msgstr "Відмітити, як вирішене"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1539
msgid "Restart merge with"
msgstr "Перезапуск з об'єднанням"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1583
msgid "not up to date"
msgstr "Не в курсі"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1584
msgid ""
"The parents have changed since the last refresh.\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""
"Попередники були змінені з моменту останнього поновлення.\n"
"Продовжити?"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1586
msgid "&Refresh"
msgstr "&Поновити"

#: tortoisehg\hgtk\statusbar.py:45
msgid "Running"
msgstr "Працює"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:51
msgid "%s - synchronize"
msgstr "%s - сінхронізація"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:65
msgid "Display changes that can be pulled from selected repository"
msgstr "Відобразити зміни, які можуть бути отримані з обраного сховища"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:68
msgid "  Pull  "
msgstr "  Отримати  "

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:70
msgid "Pull changes from selected repository"
msgstr "Отримати зміни з обраного сховища"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:76
msgid "Display local changes that will be pushed to selected repository"
msgstr "Показати локальні зміни, які будуть передані у обране сховище"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:81
msgid "Push local changes to selected repository"
msgstr "Передати локальні зміни до обраного сховища"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:84 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:617
msgid "Email"
msgstr "Електронна пошта"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:86
msgid "Email local outgoing changes to one or more recipients"
msgstr "Відправити локальні вихідні зміни одному або кільком отримувачам"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:91
msgid "Shelve uncommited changes"
msgstr "Поличка непідтвержених змін"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:98
msgid "Configure peer repository paths"
msgstr "Налаштувати шляхи до сховищ"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:113
msgid "Repo:"
msgstr "Сховище:"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:118
msgid "Bundle:"
msgstr "Пакет:"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:163
msgid "Post Pull: "
msgstr "Після отримання: "

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:173
msgid "Advanced Options"
msgstr "Додаткові параметри"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:180
msgid "Force pull or push"
msgstr "Примусово отримати або передати"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:181
msgid "Run even when remote repository is unrelated."
msgstr "Виконати навіть на неповязаному віддаленому сховищі"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:194
msgid "Target revision:"
msgstr "Мета редакції:"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:198
msgid "A specific revision up to which you would like to push or pull."
msgstr "Редакція до якої Ви хочете передати або отримати."

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:208
msgid "Name of hg executable on remote machine."
msgstr "Назва команди hg на віддаленій машині."

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:218
msgid "Incoming/Outgoing"
msgstr "Вхідні/Вихідні"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:221
msgid "Show patches"
msgstr "Показати пакети"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:222
msgid "Show newest first"
msgstr "Нові показувати першими"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:223
msgid "Show no merges"
msgstr "Показати не об'єднані"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:267
msgid "Update to branch tip"
msgstr "Оновити до кінця гілки"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:366
msgid "unknown sort key '%s'"
msgstr "невідомий ключ сортування '%s'"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:376
msgid "Select Repository"
msgstr "Оберіть сховище"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:383
msgid "Select Bundle"
msgstr "Обрати пакет"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:385
msgid "Bundle (*.hg)"
msgstr "Пакет (*.hg)"

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:386
msgid "Bundle (*)"
msgstr "Пакет (*)"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:31
msgid "Tag - %s"
msgstr "Мітка - %s"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:57
msgid "Tag:"
msgstr "Мітка:"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:74
msgid "Tag is local"
msgstr "Місцева мітка"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:76
msgid "Replace existing tag"
msgstr "Замінити мітку, яка існує"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:77
msgid "Use English commit message"
msgstr "Використовувати англійські повідомлення фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:83
msgid "Use custom commit message:"
msgstr "Використовувати повідомлення фіксації користувача:"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:170
msgid "Tag input is empty"
msgstr "Немає вхідної мітки"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:171
msgid "Please enter tag name"
msgstr "Будь-ласка, введіть назву мітки"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:175
msgid "Custom commit message is empty"
msgstr "Немає нотатки фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:184 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:216
msgid "Tagging completed"
msgstr "Встановлення мітки завершено"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:185
msgid "Tag \"%s\" has been added"
msgstr "Мітка \"%s\" додана"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:188 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:191
#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:220 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:223
msgid "Error in tagging"
msgstr "Помилка при встановленні"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:204
msgid "Tag name is empty"
msgstr "Відсутня назва мітки"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:205
msgid "Please select tag name to remove"
msgstr "Будь-ласка, оберіть мітку, щоб видалити"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:217
msgid "Tag \"%s\" has been removed"
msgstr "Мітка \"%s\" була видалена"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:231
msgid "a tag named \"%s\" already exists"
msgstr "назва мітки \"%s\" вже існує"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:237
msgid "Added tag %s for changeset %s"
msgstr "Додана мітка %s для набору змін %s"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:241
msgid "Tag '%s' already exist"
msgstr "Мітка '%s' вже існує"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:248
msgid "Tag '%s' does not exist"
msgstr "Мітка '%s' не існує"

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:251
msgid "Removed tag %s"
msgstr "Видалення мітки %s"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:29
msgid "TortoiseHg Taskbar"
msgstr "TortoiseHg Панель задач"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:32
msgid "OK"
msgstr "Гаразд"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:33 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:157
msgid "Cancel"
msgstr "Скасувати"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:34
msgid "Apply"
msgstr "Вжити"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:54
msgid "Overlays"
msgstr "Накладки"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:61
msgid "Enable overlays"
msgstr "Застосувати позначки"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:63
msgid "Local disks only"
msgstr "Тільки локальні диски"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:67
msgid "Context Menu"
msgstr "Контекстне меню"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:83
msgid "Sub menu items:"
msgstr "Пункти підменю:"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:102
msgid "Top menu items:"
msgstr "Пункти головного меню:"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:124
msgid "Top ->"
msgstr "Верхній ->"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:127
msgid "<- Sub"
msgstr "<- Підпорядкований"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:132
msgid "Taskbar"
msgstr "Панель задач"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:139
msgid "Highlight Icon"
msgstr "Підсвічування значків"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:145
msgid "Enable/Disable the overlay icons globally"
msgstr "Включити/Виключити позначки всюди"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:148
msgid "Only enable overlays on local disks"
msgstr "Увімкнути накладки тільки для локальних дисків"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:152
msgid "Highlight the taskbar icon during activity"
msgstr "Підсвічувати значок на панелі задач під час активності"

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:159
msgid "Event Log"
msgstr "Журнал подій"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:22
msgid "<unspecified>"
msgstr "<невказано>"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:28
msgid "Three-way Merge Tool"
msgstr "Three-way Merge Tool"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:29
msgid ""
"Graphical merge program for resolving merge conflicts. If left unspecified, "
"Mercurial will use the first applicable tool it finds on your system or use "
"its internal merge tool that leaves conflict markers in place. Chose "
"internal:merge to force conflict markers, internal:prompt to always select "
"local or other, or internal:dump to leave files in the working directory for "
"manual merging"
msgstr ""
"Графічна програма об'єднань для вирішення конфліктів. Якщо не вказано, тоді "
"Mercurial буде використовувати перший ліпший інструмент, який знайде у Вашій "
"системі, або буде використовувати внутрішний інструмент об'єднання, який "
"залишає маркери конфліктів у тексті. Вкажіть internal:merge для примусового "
"використання маркерів конфліктів, internal:prompt - аби завжди обирати "
"локальне або internal:dump - щоб залишити файли у робочому каталозі для "
"ручного об'єднання."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:35
msgid "Visual Diff Command"
msgstr "Команда для Візуального Порівняння"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:36
msgid "Specify visual diff tool; must be an extdiff command"
msgstr ""
"Вкажіть інструмент візуальних порівнянь; повинен бути командою extdiff"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:37
msgid "Skip Diff Window"
msgstr "Пропустити вікно порівнянь"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:38
msgid ""
"Bypass the builtin visual diff dialog and directly use your visual diff "
"tool's directory diff feature. Only enable this feature if you know your "
"diff tool has a valid extdiff configuration. Default: False"
msgstr ""
"Не використовувати вбудовиний візуалізатор різниць а відразу "
"використовувати візуалізацію різниць каталогів можливостями свого "
"інструменту. Вмикати дану можливість тільки якщо Ви впевнені у правильності "
"налаштувань extdiff вашого інструменту. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:42
msgid "Visual Editor"
msgstr "Візуальний редактор"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:43
msgid "Specify the visual editor used to view files, etc"
msgstr ""
"Вкажіть візуальний редактор, який використовується для перегляду файлів"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:44
msgid "CLI Editor"
msgstr "Редактор командного рядка"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:45
msgid ""
"The editor to use during a commit and other instances where Mercurial needs "
"multiline input from the user. Only used by command line interface commands."
msgstr ""
"Редактор, який використовується під час фіксації, а також у інших випадках, "
"коли користувачу необхідно ввести багаторядковий текст у Mercurial. "
"Використовується тільки в командах з інтерфейсом командного рядка."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:48
msgid "Tab Width"
msgstr "Крок табуляції"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:49
msgid ""
"Specify the number of spaces that tabs expand to in various TortoiseHG "
"windows. Default: Not expanded"
msgstr ""
"Вкажіть кількість пропусків (пробелов), на які будуть замінені табуляції у "
"різних вікнах TortoiseHg. За замовченням: Не замінювати"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:52
msgid "Max Diff Size"
msgstr "Максимальний обсяг відмінностей"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:53
msgid ""
"The maximum size file (in KB) that TortoiseHg will show changes for in the "
"changelog, status, and commit windows. A value of zero implies no limit. "
"Default: 1024 (1MB)"
msgstr ""
"Максимальний розмір файлу (КБ), для якого TortoiseHg буде показувати "
"відмінності у вікнах журналу змін, статуса та фіксації. Нульове значення "
"означає - без обмежень. За замовченням: 1024 (1МБ)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:56
msgid "Bottom Diffs"
msgstr "Різниці знизу"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:57
msgid ""
"Show the diff panel below the file list in status, shelve, and commit "
"dialogs. Default: False (show diffs to right of file list)"
msgstr ""
"Показувати панель різниць знизу переліка файлів для диалога статуса, "
"відтермінування, та фіксації. За замовчення: False (різниці показують "
"праворуч від переліку файлів)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:60
msgid "Capture Stderr"
msgstr "Захоплення Stderr"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:61
msgid ""
"Redirect stderr to a buffer which is parsed at the end of the process for "
"runtime errors. Default: True"
msgstr ""
"Перенаправляти stderr до буферу для його розкладання помилок виконання в "
"кінці процесу. За замовченням: True"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:63
msgid "Fork hgtk"
msgstr "Зробити окрему гілку hgtk"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:64
msgid ""
"When running hgtk from the command line, fork a background process to run "
"graphical dialogs. Default: True"
msgstr ""
"Під час запуску hgtk з командного рядка, відгалужувати фоновий процесс для "
"запуску діалогових вікон. За замовченням: True"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:66
msgid "Full path title"
msgstr "Повний шлях до назви"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:67
msgid ""
"Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of "
"just the root directory name. Default: False"
msgstr ""
"Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of "
"just the root directory name. Default: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:71
msgid "Username"
msgstr "Користувач"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:72
msgid "Name associated with commits"
msgstr "Імя, яке співставляється з фіксацією"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:73
msgid "Summary Line Length"
msgstr "Загальна довжина рядку"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:74
msgid ""
"Maximum length of the commit message summary line. If set, TortoiseHG will "
"issue a warning if the summary line is too long or not separated by a blank "
"line. Default: 0 (unenforced)"
msgstr ""
"Максимальна довжина рядку нотатки фіксації. Значення встановлене TortoiseHG "
"буде попереджувати, якщо рядок зведення занадто довгий та не розділений "
"пустим рядком. За замовченням: 0 (без перевірок)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:78
msgid "Message Line Length"
msgstr "Довжина рядку нотатки"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:79
msgid ""
"Word wrap length of the commit message. If set, the popup menu can be used "
"to format the message and a warning will be issued if any lines are too long "
"at commit. Default: 0 (unenforced)"
msgstr ""
"Розмір для перенесення по словах нотатки фіксації. Якщо встановлено, тоді "
"можливо використовувати випливаючі меню для форматування нотаток, а також "
"буде попереджувати, якщо рядки дуже довгі. За замовченням: 0 (без перевірок)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:84
msgid "Push After Commit"
msgstr "Надіслати після фіксації"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:85
msgid ""
"Attempt to push to default push target after every successful commit. "
"Default: False"
msgstr ""
"Attempt to push to default push target after every successful commit. За "
"замовчанням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:87
msgid "Auto Commit List"
msgstr "Перелік автоматичних фіксацій"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:88
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically included in every "
"commit. Intended for use only as a repository setting. Default: None"
msgstr ""
"Перелік файлів, поділений комами, автоматично включається до поточної "
"фіксації. Intended for use only as a repository setting. За замовченням: "
"None"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:91
msgid "Auto Exclude List"
msgstr "Перелік автоматичних виключень"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:92
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically unchecked when the "
"status, commit, and shelve dialogs are opened. Default: None"
msgstr ""
"Comma separated list of files that are automatically unchecked when the "
"status, commit, and shelve dialogs are opened. За замовчанням: None"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:98
msgid "Author Coloring"
msgstr "Зміни автора, окремим кольором"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:99
msgid ""
"Color changesets by author name. If not enabled, the changes are colored "
"green for merge, red for non-trivial parents, black for normal. Default: "
"False"
msgstr ""
"Підсвічувати набори змін за авторами. Якщо виключено, тоді зміни "
"підсвічуються зеленим для об'єднання, червоним для не звичайних "
"попередників, чорним для нормальних. За замовченнм: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:103
msgid "Long Summary"
msgstr "Довге зведення"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:104
msgid ""
"If true, concatenate multiple lines of changeset summary until they reach 80 "
"characters. Default: False"
msgstr ""
"Якщо Так, тоді багаторядкові зведення наборів змін будуть об'єднані у одну "
"до 80 символів. За замовченням: Ні"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:107
msgid "Log Batch Size"
msgstr "Розмір пакету журналу"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:108
msgid ""
"The number of revisions to read and display in the changelog viewer in a "
"single batch. Default: 500"
msgstr ""
"Кількість редакцій, які зчитуються та відображаються за один раз в журналі "
"змін. За замовченням: 500"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:111
msgid "Copy Hash"
msgstr "Копірувати хеш"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:112
msgid ""
"Allow the changelog viewer to copy the changeset hash of the currently "
"selected changeset into the clipboard. DEPRECATED. Default: False"
msgstr ""
"Allow the changelog viewer to copy the changeset hash of the currently "
"selected changeset into the clipboard. DEPRECATED. Default: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:115
msgid "Dead Branches"
msgstr "Мертві гілки"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:116
msgid ""
"Comma separated list of branch names that should be ignored when building a "
"list of branch names for a repository. Default: None"
msgstr ""
"Comma separated list of branch names that should be ignored when building a "
"list of branch names for a repository. За замовченням: None"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:119
msgid "Branch Colors"
msgstr "Кольори Гілок"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:120
msgid ""
"Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. "
"Spaces and colons in the branch name must be escaped using a backslash (\\). "
"Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \\u0040 will "
"be decoded to the @ character, and \\n to a linefeed. Default: None"
msgstr ""
"Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. "
"Spaces and colons in the branch name must be escaped using a backslash (\\). "
"Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \\u0040 will "
"be decoded to the @ character, and \\n to a linefeed. За замовченням: None"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:126
msgid "Hide Tags"
msgstr "Сховати Мітки"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:127
msgid ""
"Space separated list of tags that will not be shown. Useful example: Specify "
"\"qbase qparent qtip\" to hide the standard tags inserted by the Mercurial "
"Queues Extension. Default: None"
msgstr ""
"Space separated list of tags that will not be shown. Useful example: Specify "
"\"qbase qparent qtip\" to hide the standard tags inserted by the Mercurial "
"Queues Extension. За замовченням: None"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:131
msgid "Use Expander"
msgstr "Використовувати розширення"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:132
msgid "Show changeset details with an expander"
msgstr "Показати деталі набору змін з розширенями"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:136
msgid "After pull operation"
msgstr "Після операції отримання"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:138
msgid ""
"Operation which is performed directly after a successful pull. update "
"equates to pull --update, fetch equates to the fetch extension, rebase "
"equates to pull --rebase. Default: none"
msgstr ""
"Дія, яка виконується відразу після успішного отримання. update рівнозначна "
"pull --update, fetch рівнозначна fetch extension, rebase рівнозначна pull --"
"rebase. За замовченням: none"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:143 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:186
msgid "Name"
msgstr "Назва"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:144
msgid ""
"Repository name to use in the web interface. Default is the working "
"directory."
msgstr ""
"Назва сховища використовується у веб інтерфейсі. За замовченням співпадає з "
"робочим каталогом"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:146 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:940
msgid "Description"
msgstr "Опис"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:147
msgid "Textual description of the repository's purpose or contents."
msgstr "Опис призначення або вмісту сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:149
msgid "Contact"
msgstr "Контакт"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:150
msgid "Name or email address of the person in charge of the repository."
msgstr "Ім'я або поштова адреса особи, відповідальна за сховище"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:152
msgid "Style"
msgstr "Стиль"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:154
msgid "Which template map style to use"
msgstr "Який взірець зовнішнього вигляду використовувати"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:155
msgid "Archive Formats"
msgstr "Формати архівів"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:156
msgid "Comma separated list of archive formats allowed for downloading"
msgstr "Перелік форматів архівів дозволений для отримання, розділений комою"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:158
msgid "Port to listen on"
msgstr "Порт який слухати"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:158 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:275
msgid "Port"
msgstr "Порт"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:159
msgid "Push Requires SSL"
msgstr "Відправка вимагає SSL"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:160
msgid ""
"Whether to require that inbound pushes be transported over SSL to prevent "
"password sniffing."
msgstr ""
"Щоб отримати необхідно використовувати шифрування, для уникнення втрати "
"паролю."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:162
msgid "Stripes"
msgstr "Смуги"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:163
msgid ""
"How many lines a \"zebra stripe\" should span in multiline output. Default "
"is 1; set to 0 to disable."
msgstr ""
"Через скілько рядків повинні з'являтися \\\"полоски зебры\\\" при "
"багаторядковому виводі. За замовченням 1; встановіть у 0 для відключення."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:165
msgid "Max Files"
msgstr "Максимум файлів"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:166
msgid "Maximum number of files to list per changeset."
msgstr "Максимальна кількість файлів, в переліку на кожну зміну."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:167
msgid "Max Changes"
msgstr "Максимум змін"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:168
msgid "Maximum number of changes to list on the changelog."
msgstr "Максимальна кількість змін у переліку журналу змін."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:169
msgid "Allow Push"
msgstr "Дозволити відправити"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:170
msgid ""
"Whether to allow pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"allowed. If the special value \"*\", any remote user can push, including "
"unauthenticated users. Otherwise, the remote user must have been "
"authenticated, and the authenticated user name must be present in this list "
"(separated by whitespace or \",\"). The contents of the allow_push list are "
"examined after the deny_push list."
msgstr ""
"Кому дозволено відправляти у сховище. Якщо відсутнє або не вказано, тоді "
"відправляти заборонено. При спеціальному значенні \\\"*\\\" - будь хто може "
"відправляти, включаючи і тих хто не пройшов регістрацію. Інакше, віддалений "
"користувач повинен пройти регістрацію та його імя повинно бути присутнім у "
"цьому переліку (розділений пробілами або \\\",\\\"). Зміст переліку дозволів "
"на відправку розглядається після переліку заборон на відправку."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:177
msgid "Deny Push"
msgstr "Заборонено відправляти"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:178
msgid ""
"Whether to deny pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"denied. If the special value \"*\", all remote users are denied push. "
"Otherwise, unauthenticated users are all denied, and any authenticated user "
"name present in this list (separated by whitespace or \",\") is also denied. "
"The contents of the deny_push list are examined before the allow_push list."
msgstr ""
"Кому заборонено відправляти у сховище. Якщо відсутнє або не вказано, тоді "
"відправлення не заборонено. При спеціальному занченні \\\"*\\\" - всім "
"віддаленим користувачам заборонено відправляти у сховище. Інакше кажучи, "
"відправляти заборонено користувачам які не пройшли регістрацію, а також тим "
"хто проойшов, але присутній у переліку (розділений пробелами або \"\\\",\\"
"\"). Зміст переліку заборон відправляти розглядається до переліку дозволів "
"на відправляти."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:184
msgid "Encoding"
msgstr "Кодування"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:185
msgid "Character encoding name"
msgstr "Назва кодування"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:188 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:276
msgid "Host"
msgstr "Вузол"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:189
msgid ""
"Host name and (optional) port of proxy server, for example \"myproxy:8000\""
msgstr ""
"Назва вузла та (необовязково) порта проксі сервера, для прикладу "
"\"мій_проксі:8000\""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:191
msgid "Bypass List"
msgstr "Перелік виключень"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:192
msgid ""
"Optional. Comma-separated list of host names that should bypass the proxy"
msgstr "Необовязково. Перелік вузлів, через кому, яким не потрібен проксі"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:195
msgid "Optional. User name to authenticate with at the proxy server"
msgstr "Необовязково. Ім'я користувача для регістрації на проксі сервері"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:197 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:277
msgid "Password"
msgstr "Пароль"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:198
msgid "Optional. Password to authenticate with at the proxy server"
msgstr "Необовязково. Пароль для регістрації на проксі сервері"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:202
msgid "From"
msgstr "Від"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:203
msgid "Email address to use in the \"From\" header and for the SMTP envelope"
msgstr ""
"Поштова адреса, яка буде відображатись у заголовку \"Від\" SMTP повідомлень"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:204
msgid "To"
msgstr "To"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:205
msgid "Comma-separated list of recipient email addresses"
msgstr "Перелік поштових адрес отримувачів, розділений комами"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:206
msgid "Cc"
msgstr "Копія"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:207
msgid "Comma-separated list of carbon copy recipient email addresses"
msgstr "Перелік поштових адрес отримувачів копій, розділений комами"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:209
msgid "Bcc"
msgstr "Прихована:"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:210
msgid "Comma-separated list of blind carbon copy recipient email addresses"
msgstr "Перелік поштових адрес скритих отримувачів, розділений комами"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:212
msgid "method"
msgstr "метод"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:213
msgid ""
"Optional. Method to use to send email messages. If value is \"smtp\" "
"(default), use SMTP (configured below). Otherwise, use as name of program "
"to run that acts like sendmail (takes \"-f\" option for sender, list of "
"recipients on command line, message on stdin). Normally, setting this to "
"\"sendmail\" or \"/usr/sbin/sendmail\" is enough to use sendmail to send "
"messages."
msgstr ""
"Необовязково. Метод, що використовується для надсилання повідомлень. Якщо "
"параметр \"smtp\" (за замовченням), використовується SMTP (налаштований "
"нижче). У іншому випадку, використовуйте програму яка працює як sendmail "
"(отримавши \"-f\" опцію для надсилання, перелік отримувачів у командному "
"рядку, нотатка stdin). За звичай, для цього достатньо налаштувати "
"\"sendmail\" або \"/usr/sbin/sendmail\" та використовувати sendmail для "
"передачі повідомлень."

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:218
msgid "Host name of mail server"
msgstr "Назва вузла поштового сервера"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:218
msgid "SMTP Host"
msgstr "SMTP вузол"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:219
msgid "SMTP Port"
msgstr "SMTP порт"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:220
msgid "Port to connect to on mail server. Default: 25"
msgstr "Порт для з\\єднання з поштовим сервером. За замовченням: 25"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:222
msgid "SMTP TLS"
msgstr "SMTP TLS"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:223
msgid "Connect to mail server using TLS. Default: False"
msgstr ""
"З'єднання з поштовим сервером з використанням TLS. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:225
msgid "SMTP Username"
msgstr "SMTP ім'я користувача"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:226
msgid "Username to authenticate to mail server with"
msgstr "Ім'я користувача для регістрації на поштовому сервері"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:227
msgid "SMTP Password"
msgstr "SMTP пароль"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:228
msgid "Password to authenticate to mail server with"
msgstr "Пароль для регістрації на поштовому сервері"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:229
msgid "Local Hostname"
msgstr "Назва локального вузла"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:230
msgid "Hostname the sender can use to identify itself to the mail server."
msgstr "Назва вузла, який використовується відправником як поштовий сервер"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:233
msgid "Patch EOL"
msgstr "Шлях EOL"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:234
msgid ""
"Normalize file line endings during and after patch to lf or crlf. Strict "
"does no normalization. Default: strict"
msgstr ""
"Вирівнювання рядківдо та після патчу для lf or crlf. Strict вирівнювання "
"відсутнє. За замовченням: strict"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:237
msgid "Git Format"
msgstr "Формат git"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:238
msgid "Use git extended diff header format. Default: False"
msgstr ""
"Використовувати розширений git формат для заголовку різниць. За замовченням: "
"False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:240
msgid "No Dates"
msgstr "Без дат"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:241
msgid "Do not include modification dates in diff headers. Default: False"
msgstr "Не включати дату змін до заголовку різниць. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:243
msgid "Show Function"
msgstr "Відображати функцію"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:244
msgid "Show which function each change is in. Default: False"
msgstr ""
"Відображати у якій функції знаходиться кожна зміна. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:246
msgid "Ignore White Space"
msgstr "Не зважати на пропуски (пробел)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:247
msgid "Ignore white space when comparing lines. Default: False"
msgstr ""
"Не зважати на пропуски (пробел) при порівнянні файлів. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:249
msgid "Ignore WS Amount"
msgstr "Не зважати на кількість пропусків (пробел)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:250
msgid "Ignore changes in the amount of white space. Default: False"
msgstr "Не зважати на зміни у кількості пропусків (пробел)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:252
msgid "Ignore Blank Lines"
msgstr "Не враховувати пустих рядків"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:253
msgid "Ignore changes whose lines are all blank. Default: False"
msgstr ""
"Не зважати зміни, які викликані пустими рядками. За замовченням: False"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:257
msgid "http"
msgstr "http"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:257
msgid "ssh"
msgstr "ssh"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:258
msgid "https"
msgstr "https"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:258
msgid "local"
msgstr "локальний"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:267
msgid "Edit remote repository path"
msgstr "Редагувати віддалений шлях до сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:275
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:276
msgid "Folder"
msgstr "Тека"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:278 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:893
msgid "Alias"
msgstr "Псевдонім"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:310
msgid "URL Details"
msgstr "URL подробиці"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:321
msgid "Type"
msgstr "Тип"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:451
msgid "Select Local Folder"
msgstr "Оберіть локальну теку"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:476
msgid "Alias name is empty"
msgstr "Псевдонім відсутній"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:477
msgid "Please enter alias name"
msgstr "Будь-ласка, введіть псевдонім"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:482 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:833
msgid "Overwrite existing '%s' path?"
msgstr "Перезаписати існуючий '%s' шлях?"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:541
msgid "No repository found"
msgstr "Не знайдено сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:542
msgid "no repo at "
msgstr "немає сховища у "

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:551
msgid "Iniparse package not found"
msgstr "Відсутній пакет для розбору ini-файлів"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:552
msgid ""
"Please install iniparse package\n"
"Settings are only shown, no changing is possible"
msgstr ""
"Будь-ласка, встановіть пакет для розбору ini-файлів\n"
"Налаштування доступні тільки на перегляд, змінити нічого не можна"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:563
msgid "User global settings"
msgstr "Загальні налаштування користувача"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:565
msgid "%s repository settings"
msgstr "налаштування %s сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:570
msgid "Edit File"
msgstr "Редагувати файл"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:593
msgid ""
"Default language for spell check. System language is used if not specified. "
"Examples: en, en_GB, en_US"
msgstr ""
"Перевірка правопису мови за замовченням. Використовується системна мова, "
"якщо не вказана інша. Наприклад: en, en_GB, en_US"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:604
msgid "Changelog"
msgstr "Перелік змін"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:607
msgid "Sync"
msgstr "Синхронізація"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:611
msgid "Web"
msgstr "Тенета"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:614
msgid "Proxy"
msgstr "Проксі-сервер"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:620
msgid "Diff"
msgstr "Відмінності"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:633
msgid "Unapplied changes"
msgstr "Не застосовані зміни"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:634
msgid "Lose changes and switch files?."
msgstr "Втратити зміни та перезаписати файли?"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:653
msgid "TortoiseHg Configure Repository - "
msgstr "TortoiseHg Налаштування Сховища - "

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:657
msgid "TortoiseHg Configure User-Global Settings"
msgstr "TortoiseHg налаштування загальних параметрів користувача"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:714
msgid "Exit after saving changes?"
msgstr "Закінчити після зберігання змін?"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:715
msgid "&No (discard changes)"
msgstr "&Ні (відкинути зміни)"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:808
msgid "No Repository Found"
msgstr "Не знайдено сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:809
msgid "Path testing cannot work without a repository"
msgstr "Перевірка шляху неможлива без сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:875
msgid "Remote repository paths"
msgstr "Віддалений шлях до сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:897
msgid "Repository Path"
msgstr "Шлях до сховища"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:911
msgid "_Edit"
msgstr "_Редагувати"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:921
msgid "_Test"
msgstr "_Перевірка"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:926
msgid "Set as _default"
msgstr "Використовувати як за_замовченням"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1012
msgid "Suggested"
msgstr "Пропонується"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1022
msgid "History"
msgstr "Історія"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1062
msgid "# Generated by tortoisehg-config\n"
msgstr "# Створено за допомогою tortoisehg-config\n"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1119
msgid "Skipped saving path with no alias"
msgstr "Шляхи без псевдонімів були відкинуті без збереження"

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1147
msgid "Unable to write configuration file"
msgstr "Не можливо записати файл налаштувань"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:95
msgid "Unapply all patches"
msgstr "Відхилити всі латки"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:100
msgid "Unapply last patch"
msgstr "Відхилити останню латку"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:106
msgid "Apply next patch"
msgstr "Прийняти наступну латку"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:111
msgid "Apply all patches"
msgstr "Прийняти всі латки"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:184
msgid "#"
msgstr "#"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:268
msgid "%(count)d of %(total)d Patches applied"
msgstr "%(кількість)d з %(total)d застосованих латок"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:272
msgid "Patch '%s' applied"
msgstr "Латка '%s' застосована"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:325
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Підтвердити видалення"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:326
msgid "Do you want to delete?"
msgstr "Ви дійсно хочете видалити?"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:327
msgid "Yes (&keep)"
msgstr "Так (&keep)"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:409
msgid "Confirm Fold"
msgstr "Підтвердіть складання"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:410
msgid ""
"Do you want to fold un-applied patch '%(target)s' into current patch "
"'%(qtip)s'?"
msgstr ""
"Ви хочете скласти не прийняті латки '%(target)s' у поточну латку '%(qtip)s'?"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:567
msgid "_goto"
msgstr "_goto"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:569
msgid "_rename"
msgstr "_зміна назви"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:571
msgid "_finish applied"
msgstr "_кінець застосування"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:573
msgid "_delete"
msgstr "_видалити"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:574
msgid "delete --keep"
msgstr "delete --keep"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:576
msgid "f_old"
msgstr "скласти"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:578
msgid "make it _next"
msgstr "зробити _наступним"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:612
msgid "Show index"
msgstr "Показати індекс"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:613
msgid "Show status"
msgstr "Показати статус"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:614
msgid "Show name"
msgstr "Показати назву"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:615
msgid "Show summary"
msgstr "Показати підсумок"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:621
msgid "Enable editable cells"
msgstr "Увімкнути редагування клітин"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:624
msgid "Show 'qparent'"
msgstr "Показувати 'qparent'"

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:642
msgid "Succeed"
msgstr "Добитися"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:72
msgid "set aside selected changes"
msgstr "прибрати обрані зміни"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:73
msgid "Unshelve"
msgstr "Відновити відтерміноване"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:74
msgid "restore shelved changes"
msgstr "відновити відтерміновані зміни"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:96
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Вміст полички"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:107
msgid "_shelve"
msgstr "_відтермінувати"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:140
msgid "No changes to shelve"
msgstr "Немає відкладених змін"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:146
msgid "Please select diff chunks to shelve"
msgstr "Будь-ласка, оберіть різні частини для відтермінування"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:154
msgid "<b>Shelve file exists!</b>"
msgstr "<b>Відкладений файл існує!</b>"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:155
msgid "Overwrite"
msgstr "Перезаписати"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:156
msgid "Append"
msgstr "Приєднати"

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:209
msgid "Unshelve Error"
msgstr "Unshelve Error"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:39
msgid "Strip"
msgstr "Смуга"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:48
msgid "Strip - %s"
msgstr "Смуга - %s"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:64
msgid "Strip:"
msgstr "Смуга:"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:93
msgid "Preview:"
msgstr "Попередній перегляд:"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:112
msgid "Show all"
msgstr "Показати все"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:115
msgid "Use compact view"
msgstr "Використовувати компактний перегляд"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:131
msgid "Options:"
msgstr "Параметри:"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:135
msgid "Discard local changes, no backup (-f/--force)"
msgstr "Відмінити локальні зміни, без резервної копії (-f/--force)"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:166
msgid "Backup all (default)"
msgstr "Резервна копія всього (за замовченням)"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:167
msgid "Backup unrelated changesets (-b/--backup)"
msgstr "Резервна копія пов'язаних наборів змінs (-b/--backup)"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:169
msgid "No backup (-n/--nobackup)"
msgstr "Без резервної копії (-n/--nobackup)"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:196
msgid "Unknown revision!"
msgstr "Невідома редакція!"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:198
msgid "<span weight=\"bold\">%s changesets</span> will be stripped"
msgstr "<span weight=\"bold\">%s набір змін</span> повинен бути порізаний"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:204
msgid "No changesets to display"
msgstr "Немає наборів змін для показу"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:208
msgid "Displaying all changesets"
msgstr "Показувати всі набори змін"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:210
msgid "Displaying %(count)d of %(total)d changesets"
msgstr "Відображається %(кількість)d з %(загалом)d наборів змін"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:374
msgid "Confirm Strip"
msgstr "Рідтвердіть розрізання на смуги"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:375
msgid ""
"Detected uncommitted local changes.\n"
"Do you want to discard them and continue?"
msgstr ""
"Знайдено локальні зміни які незафіксовані.\n"
"Ви хочете відмовитись та продовжити?"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:377
msgid "&Yes (--force)"
msgstr "&Так (--force)"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:395
msgid "Stripped successfully"
msgstr "Порізано вдало"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:398
msgid "Canceled stripping"
msgstr "Скасовано нарізку"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:400
msgid "Failed to strip"
msgstr "Помилка під час нарізання"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:419
msgid "Saved at: %s"
msgstr "Збережено: %s"

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:423
msgid "Open..."
msgstr "Відкрити..."

#: tortoisehg\hgtk\update.py:41
msgid "Update - %s"
msgstr "Оновити - %s"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:57
msgid "Update to:"
msgstr "Оновити до:"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:60
msgid "Discard local changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr "Відмовитись від локальних змін, без резервної копії (-C/--clean)"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:90
msgid "Target:"
msgstr "Мета:"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:98
msgid "Parent 1:"
msgstr "Попередник 1:"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:100
msgid "Parent 2:"
msgstr "Попередник 2:"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:180
msgid "(same as parent)"
msgstr "(декілька попередників)"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:186
msgid "unknown revision!"
msgstr "невідома редакція!"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:222
msgid ""
"Detected uncommitted local changes in working tree.\n"
"Please select to continue:\n"
"\n"
msgstr ""
"Знайдено незафіксовані локальні зміни у робочому дереві.\n"
"Будь-ласка оберіть для продовження:\n"
"\n"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:224
msgid "&Discard"
msgstr "&Викинути"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:225
msgid "Discard - discard local changes, no backup"
msgstr "Викинути - викинути локальні зміни, без резервного копіювання"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:226
msgid "&Shelve"
msgstr "&Відкласти на потім"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:227
msgid "Shelve - launch Shelve tool and continue"
msgstr ""
"Відкласти на потім - запуститиінструмент Відкласти на потім та продовжити"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:228
msgid "&Merge"
msgstr "&Об'єднати"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:229
msgid "Merge - allow to merge with local changes"
msgstr "Обєднати - дозволяє об'єднати з локальними змінами"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:242
msgid "Confirm Update"
msgstr "Підтвердіть поновлення"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:268
msgid "[canceled by user]\n"
msgstr "[закінчено користувачем]\n"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:273
msgid "invalid dialog result: %s"
msgstr "недійсні результати діалогу: %s"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:282
msgid "Updated successfully"
msgstr "Успішно оновлений"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:284
msgid "Canceled updating"
msgstr "Поновлення скасовано"

#: tortoisehg\hgtk\update.py:286
msgid "Failed to update"
msgstr "Не вдалося оновити"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:60
msgid "Visual Diffs"
msgstr "Наочні різниці"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:68
msgid "Temporary files are removed when this dialog is closed"
msgstr "Тимчасові файли видалено під час закриття діалогу"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:86
msgid "Always launch single files"
msgstr "Завжди запускати файли по одному"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:101
msgid "No repository"
msgstr "Відсутнє сховище"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:102 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:373
msgid "No repository found here"
msgstr "Не знайдено сховищ тут"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:109
msgid "Select diff tool"
msgstr "Оберіть інструмент для порівнянь"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:148
msgid "No visual diff tool"
msgstr "Відсутній наочний інструмент для порівнянь"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:149
msgid "No visual diff tool has been configured"
msgstr "Інструмент наочних порівнянь не був вказаний"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:177
msgid "changeset "
msgstr "набір змін "

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:183
msgid "working changes"
msgstr "робочі зміни"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:186
msgid "revisions "
msgstr "редакції "

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:193
msgid "Visual Diffs - "
msgstr "Наочні різниці - "

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:207 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:398
msgid "No file changes"
msgstr "Відсутні змінені файли"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:208 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:399
msgid "There are no file changes to view"
msgstr "Відсутні зміни файлів для відображення"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:277
msgid "Unable to delete temp files"
msgstr "Не можливо видалити тимчасові файли"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:278
msgid "Close diff tools and try again, or quit to leak files?"
msgstr ""
"Закрити інструмент порівнянь та продовжити, або вийти втративши файл?"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:279
msgid "&Quit"
msgstr "&Вихід"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:279
msgid "Try &Again"
msgstr "Спробувати &Знову"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:340
msgid "Tool launch failure"
msgstr "Помилка під час запуску Інструменту"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:341
msgid "%s : %s"
msgstr "%s : %s"

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:380
msgid "Extdiff command not recognized\n"
msgstr "Extdiff команда не розпізнає\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:46
msgid "Unsupported line endings type: %s"
msgstr "Непідтримуваний тип закінчення рядків: %s"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:97
msgid "unknown patch content: %r"
msgstr "латка невідомого змісту: %r"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:118 tortoisehg\util\hgshelve.py:145
msgid "this modifies a binary file (all or nothing)\n"
msgstr "це зміна двійкового файлу (все або нічого)\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:123 tortoisehg\util\hgshelve.py:150
msgid "this is a binary file\n"
msgstr "це двійковий файл\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:134
msgid ""
"total: %d hunks (%d changed lines); selected: %d hunks (%d changed lines)"
msgstr ""
"разом: %d полос (%d рядків змінено); відмічено: %d полос (%d рядків змінено)"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:153
msgid "%d hunks, %d lines changed\n"
msgstr "%d полос, %d рядків змінено\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:299
msgid "unhandled transition: %s -> %s"
msgstr "необроблений перехід: %s -> %s"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:325
msgid " [Ynsfdaq?] "
msgstr " [Ynsfdaq?] "

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:341
msgid "user quit"
msgstr "вихід користувача"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:355
msgid "shelve changes to %s?"
msgstr "відкласти цю зміну у %s?"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:356
msgid " and "
msgstr " та "

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:366
msgid "shelve this change to %r?"
msgstr "відкласти цю зміну у %r?"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:405
msgid "backup %r as %r\n"
msgstr "резервна копія %r як %r\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:438
msgid "shelve can only be run interactively"
msgstr ""
"відкласти на потім можливе тільки під час роботи у інтерактивному режимі"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:442
msgid "shelve data already exists"
msgstr "відкладені на потім дані вже існують"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:473
msgid "no changes to shelve\n"
msgstr "по відкладеним на потім без змін\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:507
msgid "applying patch\n"
msgstr "прийняти латку\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:514
msgid "saving patch to shelve\n"
msgstr "латка зберігається, але відкладена на потім\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:525 tortoisehg\util\hgshelve.py:576
msgid "restoring %r to %r\n"
msgstr "відновлюється %r до %r\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:527
msgid "removing shelve file\n"
msgstr "видалення відкладеного файлу\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:536
msgid "removing backup for %r : %r\n"
msgstr "видалення резервних копій %r : %r\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:561
msgid "applying shelved patch\n"
msgstr "використати відкладену латку\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:574
msgid "restoring backup files\n"
msgstr "відновити резервні файли\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:581
msgid "removing backup files\n"
msgstr "видалити резервні файли\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:587
msgid "removing shelved patches\n"
msgstr "видалити відкладені латки\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:589
msgid "unshelve completed\n"
msgstr "повернення відкладення завершено\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:591
msgid "nothing to unshelve\n"
msgstr "ничого повертати з відкладеного\n"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:597
msgid "mark new/missing files as added/removed before shelving"
msgstr ""
"відмітити нові/відсутні файли, як додані/видалені перед відкладенням "
"відтермінування"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:599
msgid "overwrite existing shelve data"
msgstr "перезаписати відкладені дані"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:601
msgid "append to existing shelve data"
msgstr "додати до даних, що існують відкладені дані"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:603
msgid "hg shelve [OPTION]... [FILE]..."
msgstr "hg shelve [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:606
msgid "inspect shelved changes only"
msgstr "переглядати тільки відкладені зміни"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:608
msgid "proceed even if patches do not unshelve cleanly"
msgstr ""
"продовжити, навіть якщо все пройшло не дуже гладко із застосуванням латок"

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:610
msgid "hg unshelve [OPTION]... [FILE]..."
msgstr "hg unshelve [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:38
msgid "Commit..."
msgstr "Фіксувати..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:39
msgid "Commit changes in repository"
msgstr "Фіксація змін до сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:41
msgid "Create Repository Here"
msgstr "Створити сховище тут"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:42
msgid "Create a new repository"
msgstr "Створити нове сховище"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:44
msgid "Clone..."
msgstr "Клонувати..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:45
msgid "Create clone here from source"
msgstr "Створити клона з цієї основи"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:47
msgid "File Status"
msgstr "Стан файла"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:48
msgid "Repository status & changes"
msgstr "Стан та зміни у сховищі"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:50
msgid "Shelve Changes"
msgstr "Відкласти зміни"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:51
msgid "Shelve or unshelve file changes"
msgstr "Відкладені та невідкладені файли змін"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:53
msgid "Add Files..."
msgstr "Додати файли..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:54
msgid "Add files to version control"
msgstr "Додати файли під контроль версій"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:56
msgid "Revert Files..."
msgstr "Повернути файли..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:57
msgid "Revert file changes"
msgstr "Повернути файли змін"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:59
msgid "Forget Files..."
msgstr "Забуті файли..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:60 tortoisehg\util\menuthg.py:63
msgid "Remove files from version control"
msgstr "Видалити файли з контролю версій"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:62
msgid "Remove Files..."
msgstr "Видалити файли..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:65
msgid "Rename File"
msgstr "Змінити назву файла"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:66
msgid "Rename file or directory"
msgstr "Змінити назву файла або каталога"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:69
msgid "View change history in repository"
msgstr "Показати зміни історії у сховищі"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:72
msgid "Synchronize with remote repository"
msgstr "Обмін з віддаленим сховищем"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:74
msgid "Web Server"
msgstr "Веб-сервер"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:75
msgid "Start web server for this repository"
msgstr "Запуск веб сервера для цього сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:77
msgid "Update..."
msgstr "Поновити…"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:78
msgid "Update working directory"
msgstr "Поновити робочий каталог"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:80
msgid "Recovery..."
msgstr "Відновити..."

#: tortoisehg\util\menuthg.py:81
msgid "Repair and recovery of repository"
msgstr "Ремонт та відновлення сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:83
msgid "Update Icons"
msgstr "Поновити значки"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:84
msgid "Update icons for this repository"
msgstr "Поновити значки для цього сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:86
msgid "Global Settings"
msgstr "Глобальні налаштування"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:87
msgid "Configure user wide settings"
msgstr "Налаштувати розширені параметри користувача"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:89
msgid "Repository Settings"
msgstr "Налаштування сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:90
msgid "Configure repository settings"
msgstr "Налаштувати сховище"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:92
msgid "About TortoiseHg"
msgstr "Про TortoiseHg"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:93
msgid "Show About Dialog"
msgstr "Показати вікно Про програму"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:95
msgid "Annotate Files"
msgstr "Анотувати Файли"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:96
msgid "Changeset information per file line"
msgstr "Зміни для кожної лінії файлу"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:98
msgid "Visual Diff"
msgstr "Наочна різниця"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:99
msgid "View changes using GUI diff tool"
msgstr "Показати зміни з використанням графічного інструменту"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:101
msgid "Edit Ignore Filter"
msgstr "Редагувати фільт виключень"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:102
msgid "Edit repository ignore filter"
msgstr "Редагувати фільт виключень сховища"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:104
msgid "Guess Renames"
msgstr "Припустити зміну назви"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:105
msgid "Detect renames and copies"
msgstr "Виявити зміну назви та копії"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:107
msgid "Search History"
msgstr "Історія пошуку"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:108
msgid "Search file revisions for patterns"
msgstr "Пошук редакції файлу за взірцями"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:110
msgid "DnD Synchronize"
msgstr "DnD обмін"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:111
msgid "Synchronize with dragged repository"
msgstr "Обмінятися з відсталим сховищем"

#~ msgid "summary"
#~ msgstr "підсумок"

#~ msgid "date"
#~ msgstr "дата"

#~ msgid "user"
#~ msgstr "користувач"

#~ msgid "Copyright 2009 TK Soh and others"
#~ msgstr "Copyright 2009 TK Soh та інші"

#~ msgid "tags"
#~ msgstr "мітка"

#~ msgid "rev"
#~ msgstr "Версія"

#~ msgid "branch"
#~ msgstr "гілка"

#~ msgid "changeset:"
#~ msgstr "набір змін:"

#~ msgid "child:"
#~ msgstr "нащадок:"

#~ msgid "tags:"
#~ msgstr "мітка:"

#~ msgid "branch:"
#~ msgstr "гілка:"

#~ msgid "_visual diff"
#~ msgstr "_візуальні відмінності"

#~ msgid "_revert file contents"
#~ msgstr "повернути зміст файлу"

#~ msgid "diff to _local"
#~ msgstr "відмінності з локальним"

#~ msgid "_save at revision"
#~ msgstr "зберегти для версії"

#~ msgid "_view at revision"
#~ msgstr "показати для версії"

#~ msgid "Launch synchronize tool"
#~ msgstr "Запустити інструмент сінхронізації"

#~ msgid "diff to local"
#~ msgstr "різниця в порівнянні з локальним"

#~ msgid "visualize change"
#~ msgstr "візуалізувати зміни"

#~ msgid "_update"
#~ msgstr "оновити"

#~ msgid "e_mail patch"
#~ msgstr "відправити латку e_mail"

#~ msgid "_export patch"
#~ msgstr "експортувати латку"

#~ msgid "backout revision"
#~ msgstr "відновити версію"

#~ msgid "add/remove _tag"
#~ msgstr "додати/видалити мітку"

#~ msgid "visual diff with selected"
#~ msgstr "наочно порівняти з обраною"

#~ msgid "_diff with selected"
#~ msgstr "порівняти з обраною"

#~ msgid "strip revision"
#~ msgstr "відсікти версію"

#~ msgid "_revert"
#~ msgstr "повернути"

#~ msgid "email from here to selected"
#~ msgstr "відправили на email звідси до обраної"

#~ msgid "bundle from here to selected"
#~ msgstr "пачка звідси до обраної"

#~ msgid "edit"
#~ msgstr "редагувати"

#~ msgid "_ignore"
#~ msgstr "зневажати"

#~ msgid "_copy"
#~ msgstr "копірувати"

#~ msgid "_add"
#~ msgstr "додати"

#~ msgid "Clone a Repository"
#~ msgstr "Клонувати сховище"

#~ msgid "Remove Files"
#~ msgstr "Видалення файлів"

#~ msgid "Add Files"
#~ msgstr "Додати файли"

#~ msgid "Serve %s - %s"
#~ msgstr "Доступ до сховища через тенета %s - %s"

#~ msgid "Serve - "
#~ msgstr "Доступ до сховища через тенета - "

#~ msgid "view other"
#~ msgstr "показувати інше"

#~ msgid "l_og"
#~ msgstr "журнал"

#~ msgid "_guess rename"
#~ msgstr "вгадати зміну назви"

#~ msgid "mark unresolved"
#~ msgstr "відмітити, як не вирішене"

#~ msgid "mark resolved"
#~ msgstr "відмітити, як вирішене"

#~ msgid "View File Status"
#~ msgstr "Показати Файл Стану"

#~ msgid "View Changelog"
#~ msgstr "Показати Журнал Змін"

#~ msgid "_Other parent"
#~ msgstr "_Інший попередник"

#~ msgid "parent:"
#~ msgstr "попередник:"

#~ msgid "diff other parent"
#~ msgstr "різниця у порівнянні з іншим попередником"

#~ msgid "_commit"
#~ msgstr "фіксація"

#~ msgid "_merge with"
#~ msgstr "об'єднати з"

#~ msgid "_copy hash"
#~ msgstr "копірувати хеш"

#~ msgid "_bundle rev:tip"
#~ msgstr "пачка версія:коментар"

#~ msgid "Remove revision %d and all descendants?"
#~ msgstr "Видалити версії з %d та всіх наступників?"

#~ msgid "TortoiseHg Synchronize - "
#~ msgstr "TortoiseHg Обмін - "

#~ msgid "date:"
#~ msgstr "дата:"

#~ msgid "user:"
#~ msgstr "користувач:"

#~ msgid "transplant:"
#~ msgstr "трансплантант:"

#~ msgid "patch:"
#~ msgstr "шлях:"