dragondz

dragondz

dragondz
272b06f Modify txplib_head.php, publish.php txplib_head.php : add logadmin tab under admin tab publish.php: comment line 35 (incluse admin_config.php
Commit pushed to dragondz/adminlog
dragondz
971f894 Add txp_logadmin.php tab, modify txp_prefs.php and txpsql.php Add a atb for logadmin data: txp_logadmin.php Modify txp_prefs.php: add expire_adminlogs_after form to modify the duration Modify txpsql.php: ...
Commit pushed to dragondz/adminlog
dragondz
c8429ef Modify txplib_log.php, txp_article.php,txp;list.php Correct a mistake in txplib_log.php little add to txp_article.php Add log to lxp_list.php
Commit pushed to dragondz/adminlog