1. Donald Stufft
  2. pypi

Source

pypi / .hgignore

1
2
3
4
5
6
7
syntax: glob
**.pyc
config.ini
uwsgi-logd.conf
sshkeys_update
privkey*
pubkey*