Downloads

Name Size Uploaded by Downloads Date
Download repository 282.4 KB
resource.tar.gz 21.7 MB duanhongyi 7
seg_pinyin_training.txt.zip 41.4 MB duanhongyi 4
seg_cjk_training.txt.zip 3.1 MB duanhongyi 9
pos_cjk_training.txt.zip 3.0 MB duanhongyi 6
normalized.txt.zip 2.5 MB duanhongyi 4