Source

fabulator / src / fabulator / core / system / ubuntu.py

Full commit
1
2
3
4
from debian import Debian

class Ubuntu(Debian):
    pass