Source

pypy-postgresql / lib-python / 2.7 / idlelib / idlever.py

Full commit
IDLE_VERSION = "2.7.2"