1. Maciej Fijalkowski
 2. pypy-postgresql

Source

pypy-postgresql / pypy / rpython / ootypesystem / ootype.py

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
import py
from py.builtin import set
from pypy.rpython.lltypesystem.lltype import LowLevelType, Signed, Unsigned, Float, Char
from pypy.rpython.lltypesystem.lltype import Bool, Void, UniChar, typeOf, \
    Primitive, isCompatibleType, enforce, saferecursive, SignedLongLong, UnsignedLongLong
from pypy.rpython.lltypesystem.lltype import frozendict
from pypy.rpython.lltypesystem.lltype import identityhash
from pypy.rlib.rarithmetic import intmask
from pypy.rlib import objectmodel
from pypy.tool.uid import uid


STATICNESS = True

class OOType(LowLevelType):

  oopspec_name = None

  _classes = {}

  @property
  def _class(self):
    try:
      return self._classes[self]
    except KeyError:
      cls = _class(self)
      self._classes[self] = cls
      return cls


  def _is_compatible(TYPE1, TYPE2):
    if TYPE1 == TYPE2:
      return True
    if isinstance(TYPE1, Instance) and isinstance(TYPE2, Instance):
      return isSubclass(TYPE1, TYPE2)
    else:
      return False

  def _enforce(TYPE2, value):
    TYPE1 = typeOf(value)
    if TYPE1 == TYPE2:
      return value
    if isinstance(TYPE1, Instance) and isinstance(TYPE2, Instance):
      if isSubclass(TYPE1, TYPE2):
        return value._enforce(TYPE2)
    raise TypeError


class ForwardReference(OOType):
  def become(self, realtype):
    if not isinstance(realtype, OOType):
      raise TypeError("ForwardReference can only be to an OOType, "
              "not %r" % (realtype,))
    self.__class__ = realtype.__class__
    self.__dict__ = realtype.__dict__

  def __hash__(self):
    raise TypeError("%r object is not hashable" % self.__class__.__name__)


# warning: the name Object is rebount at the end of file
class Object(OOType):
  """
  A type which everything can be casted to.
  """

  def _defl(self):
    return self._null


class Class(OOType):

  def _defl(self):
    return nullruntimeclass

  def _example(self):
    return _class(ROOT)
  
Class = Class()

class Instance(OOType):
  """this is the type of user-defined objects"""
  def __init__(self, name, superclass, fields={}, methods={},
      _is_root=False, _hints = {}):
    self._name = name
    self._hints = frozendict(_hints)
    self._subclasses = []

    if _is_root:
      self._superclass = None
    else:
      if superclass is not None:
        self._set_superclass(superclass)

    self._methods = frozendict()
    self._fields = frozendict()
    self._overridden_defaults = frozendict()
    self._fields_with_default = []

    self._add_fields(fields)
    self._add_methods(methods)

    self._null = make_null_instance(self)
    self.__dict__['_class'] = _class(self)

  def __eq__(self, other):
    return self is other

  def __ne__(self, other):
    return self is not other

  def __hash__(self):
    return object.__hash__(self)
    
  def _defl(self):
    return self._null

  def _example(self): return new(self)

  def __repr__(self):
    return '<%s>' % (self,)

  def __str__(self):
    return '%s(%s)' % (self.__class__.__name__, self._name)

  def _set_superclass(self, superclass):
    assert isinstance(superclass, Instance)
    self._superclass = superclass
    self._superclass._add_subclass(self)

  def _add_subclass(self, INSTANCE):
    assert isinstance(INSTANCE, Instance)
    self._subclasses.append(INSTANCE)

  def _all_subclasses(self):
    """
    Transitive closure on self._subclasses.

    Return a set containing all direct and indirect subclasses,
    including itself.
    """
    res = set()
    stack = [self]
    while stack:
      item = stack.pop()
      res.add(item)
      stack += item._subclasses
    return res

  def _add_fields(self, fields, with_default=False):
    fields = fields.copy()  # mutated below
    for name, defn in fields.iteritems():
      _, meth = self._lookup(name)
      if meth is not None:
        raise TypeError("Cannot add field %r: method already exists" % name)
    
      if self._superclass is not None:
        if self._superclass._has_field(name):
          raise TypeError("Field %r exists in superclass" % name)

      if type(defn) is not tuple:
        if isinstance(defn, Meth):
          raise TypeError("Attempting to store method in field")
        
        fields[name] = (defn, defn._defl())
      else:
        ootype, default = defn

        if isinstance(ootype, Meth):
          raise TypeError("Attempting to store method in field")

        if ootype != typeOf(default):
          raise TypeError("Expected type %r for default" % (ootype,))

    self._fields.update(fields)
    if with_default:
      self._fields_with_default.extend(fields.items())

  def _override_default_for_fields(self, fields):
    # sanity check
    for field in fields:
      INST, TYPE = self._superclass._lookup_field(field)
      assert TYPE is not None, "Can't find field %s in superclasses" % field
    self._overridden_defaults.update(fields)

  def _add_methods(self, methods):
    # Note to the unwary: _add_methods adds *methods* whereas
    # _add_fields adds *descriptions* of fields. This is obvious
    # if you are in the right state of mind (swiss?), but
    # certainly not necessarily if not.
    for name, method in methods.iteritems():
      if self._has_field(name):
        raise TypeError("Can't add method %r: field already exists" % name)
      if not isinstance(typeOf(method), Meth):
        raise TypeError("added methods must be _meths, not %s" % type(method))
    self._methods.update(methods)

  def _init_instance(self, instance):
    if self._superclass is not None:
      self._superclass._init_instance(instance)
    
    for name, (ootype, default) in self._fields.iteritems():
      instance.__dict__[name] = enforce(ootype, default)

    for name, (ootype, default) in self._overridden_defaults.iteritems():
      instance.__dict__[name] = enforce(ootype, default)

  def _has_field(self, name):
    try:
      self._fields[name]
      return True
    except KeyError:
      if self._superclass is None:
        return False

      return self._superclass._has_field(name)

  def _field_type(self, name):
    try:
      return self._fields[name][0]
    except KeyError:
      if self._superclass is None:
        raise TypeError("No field names %r" % name)

      return self._superclass._field_type(name)

  _check_field = _field_type

  def _lookup_field(self, name):
    field = self._fields.get(name)

    if field is None and self._superclass is not None:
      return self._superclass._lookup_field(name)

    try:
      return self, field[0]
    except TypeError:
      return self, None

  def _lookup(self, meth_name):
    meth = self._methods.get(meth_name)

    if meth is None and self._superclass is not None:
      return self._superclass._lookup(meth_name)

    return self, meth

  def _allfields(self):
    if self._superclass is None:
      all = {}
    else:
      all = self._superclass._allfields()
    all.update(self._fields)
    return all

  def _lookup_graphs(self, meth_name):
    _, meth = self._lookup(meth_name)
    graphs = set()
    if not getattr(meth, 'abstract', False):
      graphs.add(meth.graph)
    for SUBTYPE in self._subclasses:
      graphs.update(SUBTYPE._lookup_graphs(meth_name))
    return graphs

  def _get_fields_with_default(self):
    if self._superclass is None:
      return self._fields_with_default[:]
    return self._superclass._get_fields_with_default() + self._fields_with_default

  def _immutable_field(self, field):
    if self._hints.get('immutable'):
      return True
    if 'immutable_fields' in self._hints:
      try:
        return self._hints['immutable_fields'].fields[field]
      except KeyError:
        pass
    return False


class SpecializableType(OOType):
  def _specialize_type(self, TYPE, generic_types):
    if isinstance(TYPE, SpecializableType):
      res = TYPE._specialize(generic_types)
    else:
      res = generic_types.get(TYPE, TYPE)
    assert res is not None
    return res

  def _specialize(self, generic_types):
    raise NotImplementedError

class StaticMethod(SpecializableType):

  def __init__(self, args, result):
    self.ARGS = tuple(args)
    self.RESULT = result
    self._null = _null_static_meth(self)

  def _example(self):
    _retval = self.RESULT._example()
    return _static_meth(self, _callable=lambda *args: _retval)

  def _defl(self):
    return null(self)

  def __repr__(self):
    return "<%s(%s, %s)>" % (self.__class__.__name__, list(self.ARGS), self.RESULT)

  __str__ = __repr__

  def _specialize(self, generic_types):
    ARGS = tuple([self._specialize_type(ARG, generic_types)
           for ARG in self.ARGS])
    RESULT = self._specialize_type(self.RESULT, generic_types)
    return self.__class__(ARGS, RESULT)


class Meth(StaticMethod):

  SELFTYPE = None

  def __init__(self, args, result):
    StaticMethod.__init__(self, args, result)


class BuiltinType(SpecializableType):

  def _example(self):
    return new(self)

  def _defl(self):
    return self._null

  def _get_interp_class(self):
    raise NotImplementedError

class Record(BuiltinType):

  # We try to keep Record as similar to Instance as possible, so backends
  # can treat them polymorphically, if they choose to do so.

  def __init__(self, fields, _hints={}):
    if isinstance(fields, dict):
      fields = fields.items()  # random order in that case
    self._fields = frozendict()
    fields_in_order = []
    for name, ITEMTYPE in fields:
      self._fields[name] = ITEMTYPE, ITEMTYPE._defl()
      fields_in_order.append(name)
    self._fields_in_order = tuple(fields_in_order)
    self._null = _null_record(self)
    self._hints = frozendict(_hints)

  def _defl(self):
    return self._null

  def _get_interp_class(self):
    return _record

  def _field_type(self, name):
    try:
      return self._fields[name][0]
    except KeyError:
      raise TypeError("No field names %r" % name)

  _check_field = _field_type

  def _lookup(self, meth_name):
    return self, None

  def _lookup_field(self, name):
    try:
      return self, self._field_type(name)
    except TypeError:
      return self, None

  def __str__(self):
    item_str = ["%s: %s" % (str(name), str(self._fields[name][0]))
          for name in self._fields_in_order]
    return '%s(%s)' % (self.__class__.__name__, ", ".join(item_str))

class BuiltinADTType(BuiltinType):

  immutable = False # conservative

  def _setup_methods(self, generic_types, can_raise=[], pure_meth=[]):
    methods = {}
    for name, meth in self._GENERIC_METHODS.iteritems():
      args = [self._specialize_type(arg, generic_types) for arg in meth.ARGS]
      result = self._specialize_type(meth.RESULT, generic_types)
      METH = Meth(args, result)
      METH.SELFTYPE = self
      methods[name] = METH
    self._METHODS = frozendict(methods)
    self._can_raise = tuple(can_raise)
    if pure_meth == 'ALL':
      self._pure_meth = tuple(methods.keys())
    else:
      self._pure_meth = tuple(pure_meth)

  def _lookup(self, meth_name):
    METH = self._METHODS.get(meth_name)
    meth = None
    if METH is not None:
      cls = self._get_interp_class()
      can_raise = meth_name in self._can_raise
      pure_meth = meth_name in self._pure_meth
      meth = _meth(METH, _name=meth_name,
             _callable=getattr(cls, meth_name),
             _can_raise=can_raise, _pure_meth=pure_meth)
      meth._virtual = False
    return self, meth

  def _lookup_graphs(self, meth_name):
    return set()


class AbstractString(BuiltinADTType):

  oopspec_name = 'str'
  immutable = True

  def __init__(self):
    self._null = _null_string(self)

    generic_types = { self.SELFTYPE_T: self }
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      "ll_hash": Meth([], Signed),
      "ll_stritem_nonneg": Meth([Signed], self.CHAR),
      "ll_strlen": Meth([], Signed),
      "ll_strconcat": Meth([self.SELFTYPE_T], self.SELFTYPE_T),
      "ll_streq": Meth([self.SELFTYPE_T], Bool),
      "ll_strcmp": Meth([self.SELFTYPE_T], Signed),
      "ll_startswith": Meth([self.SELFTYPE_T], Bool),
      "ll_startswith_char": Meth([self.CHAR], Bool),
      "ll_endswith": Meth([self.SELFTYPE_T], Bool),
      "ll_endswith_char": Meth([self.CHAR], Bool),
      "ll_find": Meth([self.SELFTYPE_T, Signed, Signed], Signed),
      "ll_rfind": Meth([self.SELFTYPE_T, Signed, Signed], Signed),
      "ll_count": Meth([self.SELFTYPE_T, Signed, Signed], Signed),
      "ll_find_char": Meth([self.CHAR, Signed, Signed], Signed),
      "ll_rfind_char": Meth([self.CHAR, Signed, Signed], Signed),
      "ll_count_char": Meth([self.CHAR, Signed, Signed], Signed),
      "ll_strip": Meth([self.CHAR, Bool, Bool], self.SELFTYPE_T),
      "ll_upper": Meth([], self.SELFTYPE_T),
      "ll_lower": Meth([], self.SELFTYPE_T),
      "ll_substring": Meth([Signed, Signed], self.SELFTYPE_T), # ll_substring(start, count)
      "ll_split_chr": Meth([self.CHAR, Signed], Array(self.SELFTYPE_T)), # XXX this is not pure!
      "ll_rsplit_chr": Meth([self.CHAR, Signed], Array(self.SELFTYPE_T)), # XXX this is not pure!
      "ll_contains": Meth([self.CHAR], Bool),
      "ll_replace_chr_chr": Meth([self.CHAR, self.CHAR], self.SELFTYPE_T),
      })
    self._setup_methods(generic_types, pure_meth='ALL')

  def _example(self):
    return self._defl()

  def _get_interp_class(self):
    return _string

  def _specialize(self, generic_types):
    return self

# WARNING: the name 'String' is rebound at the end of file
class String(AbstractString):
  SELFTYPE_T = object()
  CHAR = Char
  _name = 'String'

  # TODO: should it return _null or ''?
  def _defl(self):
    return make_string('')

  def _enforce(self, value):
    # XXX share this with Unicode?
    TYPE = typeOf(value)
    if TYPE == self.CHAR:
      return make_string(value)
    else:
      return BuiltinADTType._enforce(self, value)


# WARNING: the name 'Unicode' is rebound at the end of file
class Unicode(AbstractString):
  SELFTYPE_T = object()
  CHAR = UniChar
  _name = 'Unicode'

  # TODO: should it return _null or ''?
  def _defl(self):
    return make_unicode(u'')

  def _enforce(self, value):
    TYPE = typeOf(value)
    if TYPE == self.CHAR:
      return make_unicode(value)
    else:
      return BuiltinADTType._enforce(self, value)
# WARNING: the name 'StringBuilder' is rebound at the end of file
class StringBuilder(BuiltinADTType):
  oopspec_name = 'stringbuilder'

  def __init__(self, STRINGTP, CHARTP):
    self._null = _null_string_builder(self)
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      "ll_allocate": Meth([Signed], Void),
      "ll_append_char": Meth([CHARTP], Void),
      "ll_append": Meth([STRINGTP], Void),
      "ll_build": Meth([], STRINGTP),
      "ll_getlength": Meth([], Signed),
      })
    self._setup_methods({})

  def _defl(self):
    return self._null

  def _get_interp_class(self):
    return _string_builder

  def _specialize(self, generic_types):
    return self

# WARNING: the name WeakReference is rebound at the end of file
class WeakReference(BuiltinADTType):
  def __init__(self):
    self._null = _null_weak_reference(self)
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      "ll_set": Meth([ROOT], Void),
      "ll_deref": Meth([], ROOT),
      })
    self._setup_methods({})

  def _defl(self):
    return self._null

  def _get_interp_class(self):
    return _weak_reference

  def _specialize(self, generic_types):
    return self

class List(BuiltinADTType):
  # placeholders for types
  # make sure that each derived class has his own SELFTYPE_T
  # placeholder, because we want backends to distinguish that.
  SELFTYPE_T = object()
  ITEMTYPE_T = object()
  oopspec_name = 'list'
  oopspec_new = 'new(0)'
  oopspec_new_argnames = ()

  def __init__(self, ITEMTYPE=None):
    self.ITEM = ITEMTYPE
    self._null = _null_list(self)
    if ITEMTYPE is not None:
      self._init_methods()

  def _init_methods(self):
    # This defines the abstract list interface that backends will
    # have to map to their native list implementations.
    # 'ITEMTYPE_T' is used as a placeholder for indicating
    # arguments that should have ITEMTYPE type. 'SELFTYPE_T' indicates 'self'

    generic_types = {
      self.SELFTYPE_T: self,
      self.ITEMTYPE_T: self.ITEM,
      }

    # the methods are named after the ADT methods of lltypesystem's lists
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      # "name": Meth([ARGUMENT1_TYPE, ARGUMENT2_TYPE, ...], RESULT_TYPE)
      "ll_length": Meth([], Signed),
      "ll_getitem_fast": Meth([Signed], self.ITEMTYPE_T),
      "ll_setitem_fast": Meth([Signed, self.ITEMTYPE_T], Void),
      "_ll_resize_ge": Meth([Signed], Void),
      "_ll_resize_le": Meth([Signed], Void),
      "_ll_resize": Meth([Signed], Void),
    })

    self._setup_methods(generic_types)

  # this is the equivalent of the lltypesystem ll_newlist that is
  # marked as typeMethod.
  def ll_newlist(self, length):
    from pypy.rpython.ootypesystem import rlist
    return rlist.ll_newlist(self, length)
  ll_newlist._annenforceargs_ = (None, int)

  # NB: We are expecting Lists of the same ITEMTYPE to compare/hash
  # equal. We don't redefine __eq__/__hash__ since the implementations
  # from LowLevelType work fine, especially in the face of recursive
  # data structures. But it is important to make sure that attributes
  # of supposedly equal Lists compare/hash equal.

  def __eq__(self, other):
    if self is other:
      return True
    if not isinstance(other, List):
      return False
    if self.ITEM is None or other.ITEM is None:
      return False # behave like a ForwardReference, i.e. compare by identity
    return BuiltinADTType.__eq__(self, other)

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def __hash__(self):
    if self.ITEM is None:
      raise TypeError("Can't hash uninitialized List type.")
    return BuiltinADTType.__hash__(self)  

  def __str__(self):
    return '%s(%s)' % (self.__class__.__name__,
        saferecursive(str, "...")(self.ITEM))

  def _get_interp_class(self):
    return _list

  def _specialize(self, generic_types):
    ITEMTYPE = self._specialize_type(self.ITEM, generic_types)
    return self.__class__(ITEMTYPE)
  
  def _defl(self):
    return self._null

  def _set_itemtype(self, ITEMTYPE):
    self.ITEM = ITEMTYPE
    self._init_methods()

  def ll_convert_from_array(self, array):
    length = array.ll_length()
    result = self.ll_newlist(length)
    for n in range(length):
      result.ll_setitem_fast(n, array.ll_getitem_fast(n))
    return result

class Array(BuiltinADTType):
  # placeholders for types
  # make sure that each derived class has his own SELFTYPE_T
  # placeholder, because we want backends to distinguish that.
  
  SELFTYPE_T = object()
  ITEMTYPE_T = object()
  oopspec_name = 'list'
  oopspec_new = 'new(length)'
  oopspec_new_argnames = ('length',)

  def __init__(self, ITEMTYPE=None, _hints = {}):
    self.ITEM = ITEMTYPE
    self._hints = frozendict(_hints)
    self._null = _null_array(self)
    if ITEMTYPE is not None:
      self._init_methods()

  def _init_methods(self):
    # This defines the abstract list interface that backends will
    # have to map to their native list implementations.
    # 'ITEMTYPE_T' is used as a placeholder for indicating
    # arguments that should have ITEMTYPE type. 'SELFTYPE_T' indicates 'self'

    generic_types = {
      self.SELFTYPE_T: self,
      self.ITEMTYPE_T: self.ITEM,
      }

    # the methods are named after the ADT methods of lltypesystem's lists
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      # "name": Meth([ARGUMENT1_TYPE, ARGUMENT2_TYPE, ...], RESULT_TYPE)
      "ll_length": Meth([], Signed),
      "ll_getitem_fast": Meth([Signed], self.ITEMTYPE_T),
      "ll_setitem_fast": Meth([Signed, self.ITEMTYPE_T], Void),
    })

    self._setup_methods(generic_types)

  def __eq__(self, other):
    if self is other:
      return True
    if not isinstance(other, Array):
      return False
    if self.ITEM is None or other.ITEM is None:
      return False # behave like a ForwardReference, i.e. compare by identity
    return BuiltinADTType.__eq__(self, other)

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def __hash__(self):
    if self.ITEM is None:
      raise TypeError("Can't hash uninitialized List type.")
    return BuiltinADTType.__hash__(self)  

  def __str__(self):
    return '%s(%s)' % (self.__class__.__name__,
        saferecursive(str, "...")(self.ITEM))

  def _get_interp_class(self):
    return _array

  def _specialize(self, generic_types):
    ITEMTYPE = self._specialize_type(self.ITEM, generic_types)
    return self.__class__(ITEMTYPE)

  def _defl(self):
    return self._null

  def _example(self):
    return oonewarray(self, 1)

  def _set_itemtype(self, ITEMTYPE):
    self.ITEM = ITEMTYPE
    self._init_methods()

  def ll_newlist(self, length):
    from pypy.rpython.ootypesystem import rlist
    return rlist.ll_newarray(self, length)
  ll_newlist._annenforceargs_ = (None, int)

  def ll_convert_from_array(self, array):
    return array

class Dict(BuiltinADTType):
  # placeholders for types
  SELFTYPE_T = object()
  KEYTYPE_T = object()
  VALUETYPE_T = object()
  oopspec_name = 'dict'
  oopspec_new = 'new()'
  oopspec_new_argnames = ()

  def __init__(self, KEYTYPE=None, VALUETYPE=None):
    self._KEYTYPE = KEYTYPE
    self._VALUETYPE = VALUETYPE
    self._null = _null_dict(self)

    if self._is_initialized():
      self._init_methods()

  def _is_initialized(self):
    return self._KEYTYPE is not None and self._VALUETYPE is not None

  def _init_methods(self):
    # XXX clean-up later! Rename _KEYTYPE and _VALUETYPE to KEY and VALUE.
    # For now they are just synonyms, please use KEY/VALUE in new code.
    self.KEY = self._KEYTYPE
    self.VALUE = self._VALUETYPE

    self._generic_types = frozendict({
      self.SELFTYPE_T: self,
      self.KEYTYPE_T: self._KEYTYPE,
      self.VALUETYPE_T: self._VALUETYPE
      })

    # ll_get() is always used just after a call to ll_contains(),
    # always with the same key, so backends can optimize/cache the
    # result
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      "ll_length": Meth([], Signed),
      "ll_get": Meth([self.KEYTYPE_T], self.VALUETYPE_T),
      "ll_set": Meth([self.KEYTYPE_T, self.VALUETYPE_T], Void),
      "ll_remove": Meth([self.KEYTYPE_T], Bool), # return False is key was not present
      "ll_contains": Meth([self.KEYTYPE_T], Bool),
      "ll_clear": Meth([], Void),
      "ll_get_items_iterator": Meth([], DictItemsIterator(self.KEYTYPE_T, self.VALUETYPE_T)),
    })

    self._setup_methods(self._generic_types)

  # NB: We are expecting Dicts of the same KEYTYPE, VALUETYPE to
  # compare/hash equal. We don't redefine __eq__/__hash__ since the
  # implementations from LowLevelType work fine, especially in the
  # face of recursive data structures. But it is important to make
  # sure that attributes of supposedly equal Dicts compare/hash
  # equal.

  def __str__(self):
    return '%s(%s, %s)' % (self.__class__.__name__,
        self._KEYTYPE, saferecursive(str, "...")(self._VALUETYPE))

  def __eq__(self, other):
    if self is other:
      return True
    if not isinstance(other, Dict):
      return False
    if not self._is_initialized() or not other._is_initialized():
      return False # behave like a ForwardReference, i.e. compare by identity
    return BuiltinADTType.__eq__(self, other) 

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def __hash__(self):
    if not self._is_initialized():
      raise TypeError("Can't hash uninitialized Dict type.")
    return BuiltinADTType.__hash__(self)

  def _get_interp_class(self):
    return _dict

  def _specialize(self, generic_types):
    KEYTYPE = self._specialize_type(self._KEYTYPE, generic_types)
    VALUETYPE = self._specialize_type(self._VALUETYPE, generic_types)
    return self.__class__(KEYTYPE, VALUETYPE)

  def _set_types(self, KEYTYPE, VALUETYPE):
    self._KEYTYPE = KEYTYPE
    self._VALUETYPE = VALUETYPE
    self._init_methods()
                      

class CustomDict(Dict):
  def __init__(self, KEYTYPE=None, VALUETYPE=None):
    Dict.__init__(self, KEYTYPE, VALUETYPE)
    self._null = _null_custom_dict(self)

    if self._is_initialized():
      self._init_methods()

  def _init_methods(self):
    Dict._init_methods(self)
    EQ_FUNC = StaticMethod([self.KEYTYPE_T, self.KEYTYPE_T], Bool)
    HASH_FUNC = StaticMethod([self.KEYTYPE_T], Signed)
    self._GENERIC_METHODS['ll_set_functions'] = Meth([EQ_FUNC, HASH_FUNC], Void)
    self._GENERIC_METHODS['ll_copy'] = Meth([], self.SELFTYPE_T)
    self._setup_methods(self._generic_types, can_raise=['ll_get', 'll_set', 'll_remove', 'll_contains'])

  def _get_interp_class(self):
    return _custom_dict


class DictItemsIterator(BuiltinADTType):
  SELFTYPE_T = object()
  KEYTYPE_T = object()
  VALUETYPE_T = object()

  def __init__(self, KEYTYPE, VALUETYPE):
    self._KEYTYPE = KEYTYPE
    self._VALUETYPE = VALUETYPE
    self._null = _null_dict_items_iterator(self)

    generic_types = {
      self.SELFTYPE_T: self,
      self.KEYTYPE_T: KEYTYPE,
      self.VALUETYPE_T: VALUETYPE
      }

    # Dictionaries are not allowed to be changed during an
    # iteration. The ll_go_next method should check this condition
    # and raise RuntimeError in that case.
    self._GENERIC_METHODS = frozendict({
      "ll_go_next": Meth([], Bool), # move forward; return False is there is no more data available
      "ll_current_key": Meth([], self.KEYTYPE_T),
      "ll_current_value": Meth([], self.VALUETYPE_T),
    })
    self._setup_methods(generic_types, can_raise=['ll_go_next'])

  def __str__(self):
    return '%s%s' % (self.__class__.__name__,
        saferecursive(str, "(...)")((self._KEYTYPE, self._VALUETYPE)))

  def _get_interp_class(self):
    return _dict_items_iterator

  def _specialize(self, generic_types):
    KEYTYPE = self._specialize_type(self._KEYTYPE, generic_types)
    VALUETYPE = self._specialize_type(self._VALUETYPE, generic_types)
    return self.__class__(KEYTYPE, VALUETYPE)
  
# ____________________________________________________________

class _object(object):

  def __init__(self, obj):
    self._TYPE = Object
    assert obj is None or obj, 'Cannot create _object of a null value, use make_object() instead'
    self.obj = obj

  def __nonzero__(self):
    return self.obj is not None

  def __eq__(self, other):
    if not isinstance(other, _object):
      raise TypeError("comparing an _object with %r" % other)
    if self.obj is None:
      return other.obj is None
    elif other.obj is None:
      return self.obj is None
    else:
      return self.obj.__class__ == other.obj.__class__ and \
          self.obj == other.obj

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def __hash__(self):
    return hash(self.obj)

  def _identityhash(self):
    try:
      return self.obj._identityhash()
    except AttributeError:
      return hash(self.obj)

  def _cast_to_object(self):
    return self

  def _cast_to(self, EXPECTED_TYPE):
    if self.obj is None:
      return null(EXPECTED_TYPE)
    elif EXPECTED_TYPE is Object:
      return self
    elif isinstance(EXPECTED_TYPE, Instance):
      return oodowncast(EXPECTED_TYPE, self.obj)
    else:
      T = typeOf(self.obj)
      if T != EXPECTED_TYPE:
        raise RuntimeError("Invalid cast: %s --> %s" % (T, EXPECTED_TYPE))
      return self.obj


class _class(object):
  _TYPE = Class

  def __init__(self, INSTANCE):
    self._INSTANCE = INSTANCE

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(self)

  def __repr__(self):
    return '%s(%s)' % (self.__class__.__name__, self._INSTANCE)

  def __nonzero__(self):
    return self._INSTANCE is not None

nullruntimeclass = _class(None)
Class._null = nullruntimeclass

class _instance(object):
  
  def __init__(self, INSTANCE):
    self.__dict__["_TYPE"] = INSTANCE
    INSTANCE._init_instance(self)

  def __repr__(self):
    return '<%s>' % (self,)

  def __str__(self):
    return '%r inst at 0x%x' % (self._TYPE._name, uid(self))

  def __getattr__(self, name):
    DEFINST, meth = self._TYPE._lookup(name)
    if meth is not None:
      return meth._bound(DEFINST, self)
    
    self._TYPE._check_field(name)

    return self.__dict__[name]

  def __setattr__(self, name, value):
    self.__getattr__(name)

    FLDTYPE = self._TYPE._field_type(name)
    try:
      val = enforce(FLDTYPE, value)
    except TypeError:
      raise TypeError("Expected type %r" % FLDTYPE)

    self.__dict__[name] = value

  def __nonzero__(self):
    return True  # better be explicit -- overridden in _null_instance

  def __eq__(self, other):
    if not isinstance(other, _instance):
      raise TypeError("comparing an _instance with %r" % (other,))
    return self is other  # same comment as __nonzero__

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def _instanceof(self, INSTANCE):
    assert isinstance(INSTANCE, Instance)
    return bool(self) and isSubclass(self._TYPE, INSTANCE)

  def _classof(self):
    assert bool(self)
    return runtimeClass(self._TYPE)

  def _upcast(self, INSTANCE):
    assert instanceof(self, INSTANCE)
    return self

  _enforce = _upcast
  
  def _downcast(self, INSTANCE):
    assert instanceof(self, INSTANCE)
    return self

  def _identityhash(self):
    return hash(self)

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(ooupcast(ROOT, self))


def _null_mixin(klass):
  class mixin(object):

    def __str__(self):
      try:
        name = self._TYPE._name
      except AttributeError:
        name = self._TYPE
      return '%r null inst' % (name,)

    def __getattribute__(self, name):
      if name.startswith("_"):
        return object.__getattribute__(self, name)
    
      raise RuntimeError("Access to field in null object")

    def __setattr__(self, name, value):
      klass.__setattr__(self, name, value)

      raise RuntimeError("Assignment to field in null object")

    def __nonzero__(self):
      return False

    def __eq__(self, other):
      if not isinstance(other, klass):
        raise TypeError("comparing an %s with %r" % (klass.__name__, other))
      return not other

    def __ne__(self, other):
      return not (self == other)

    def __hash__(self):
      return hash(self._TYPE)
  return mixin

class _null_instance(_null_mixin(_instance), _instance):

  def __init__(self, INSTANCE):
    self.__dict__["_TYPE"] = INSTANCE


class _view(object):

  def __init__(self, INSTANCE, inst):
    self.__dict__['_TYPE'] = INSTANCE
    assert isinstance(inst, (_instance, _record))
    assert isinstance(inst._TYPE, Record) or isSubclass(inst._TYPE, INSTANCE)
    self.__dict__['_inst'] = inst

  def __repr__(self):
    if self._TYPE == self._inst._TYPE:
      return repr(self._inst)
    else:
      return '<%r view of %s>' % (self._TYPE._name, self._inst)

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def __eq__(self, other):
    if not isinstance(other, _view):
      return False
    a = self._inst
    b = other._inst
    return a.__class__ == b.__class__ and a == b

  def __hash__(self):
    return hash(self._inst) + 1

  def __nonzero__(self):
    return bool(self._inst)

  def __setattr__(self, name, value):
    self._TYPE._check_field(name)
    setattr(self._inst, name, value)

  def __getattr__(self, name):
    _, meth = self._TYPE._lookup(name)
    meth or self._TYPE._check_field(name)
    res = getattr(self._inst, name)
    if meth:
      assert isinstance(res, _bound_meth)
      return res.__class__(res.DEFINST, _view(res.DEFINST, res.inst), res.meth)
    return res

  def _become(self, other):
    assert self._TYPE == other._TYPE
    assert isinstance(other, _view)
    self.__dict__['_inst'] = other._inst

  def _instanceof(self, INSTANCE):
    return self._inst._instanceof(INSTANCE)

  def _classof(self):
    return self._inst._classof()

  def _upcast(self, INSTANCE):
    assert isSubclass(self._TYPE, INSTANCE)
    return _view(INSTANCE, self._inst)

  _enforce = _upcast

  def _downcast(self, INSTANCE):
    if not self._inst:
      assert isSubclass(INSTANCE, self._TYPE) or isSubclass(self._TYPE, INSTANCE)
      return null(INSTANCE)
    assert isSubclass(INSTANCE, self._TYPE)
    return _view(INSTANCE, self._inst)

  def _identityhash(self):
    return self._inst._identityhash()

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(ooupcast(ROOT, self))

if STATICNESS:
  instance_impl = _view
else:
  instance_impl = _instance

def make_string(value):
  assert isinstance(value, str)
  return _string(String, value)

def make_unicode(value):
  assert isinstance(value, unicode)
  return _string(Unicode, value)

def make_instance(INSTANCE):
  inst = _instance(INSTANCE)
  if STATICNESS:
    inst = _view(INSTANCE, inst)
  return inst

def make_null_instance(INSTANCE):
  inst = _null_instance(INSTANCE)
  if STATICNESS:
    inst = _view(INSTANCE, inst)
  return inst

def make_object(llvalue):
  if llvalue:
    return _object(llvalue)
  else:
    return NULL

class _callable(object):

  def __init__(self, TYPE, **attrs):
    self._TYPE = TYPE
    self._name = "?"
    self._callable = None
    self.__dict__.update(attrs)

  def _checkargs(self, args, check_callable=True):
    if len(args) != len(self._TYPE.ARGS):
      raise TypeError,"calling %r with wrong argument number: %r" % (self._TYPE, args)

    checked_args = []
    for a, ARG in zip(args, self._TYPE.ARGS):
      try:
        if ARG is not Void:
          a = enforce(ARG, a)
      except TypeError:
        raise TypeError,"calling %r with wrong argument types: %r" % (self._TYPE, args)
      checked_args.append(a)
    if not check_callable:
      return checked_args
    callb = self._callable
    if callb is None:
      raise RuntimeError,"calling undefined or null function"
    return callb, checked_args

  def __eq__(self, other):
    return (self.__class__ is other.__class__ and
        self.__dict__ == other.__dict__)

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)
  
  def __hash__(self):
    return hash(frozendict(self.__dict__))

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(self)


class _static_meth(_callable):
  allowed_types = (StaticMethod,)

  def __init__(self, STATICMETHOD, **attrs):
    assert isinstance(STATICMETHOD, self.allowed_types)
    _callable.__init__(self, STATICMETHOD, **attrs)

  def __call__(self, *args):
    callb, checked_args = self._checkargs(args)
    return callb(*checked_args)

  def __repr__(self):
    return 'sm %s' % self._name

  def _as_ptr(self):
    return self

class _null_static_meth(_null_mixin(_static_meth), _static_meth):

  def __init__(self, STATICMETHOD):
    self.__dict__["_TYPE"] = STATICMETHOD
    self.__dict__["_name"] = "? (null)"
    self.__dict__["_callable"] = None


class _forward_static_meth(_static_meth):
  allowed_types = (StaticMethod, ForwardReference)

  def __eq__(self, other):
    return self is other
  
  def __hash__(self):
    return id(self)

  def _become(self, other):
    assert isinstance(other, _static_meth)
    self.__dict__ = other.__dict__

class _bound_meth(object):
  def __init__(self, DEFINST, inst, meth):
    self.DEFINST = DEFINST
    self.inst = inst
    self.meth = meth

  def __call__(self, *args):
    callb, checked_args = self.meth._checkargs(args)
    return callb(self.inst, *checked_args)

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(self)


class _meth(_callable):
  _bound_class = _bound_meth
  
  def __init__(self, METHOD, **attrs):
    assert isinstance(METHOD, Meth)
    _callable.__init__(self, METHOD, **attrs)

  def _bound(self, DEFINST, inst):
    TYPE = typeOf(inst)
    assert isinstance(TYPE, (Instance, BuiltinType))
    return self._bound_class(DEFINST, inst, self)


class _overloaded_meth_desc:
  def __init__(self, name, TYPE):
    self.name = name
    self.TYPE = TYPE


class _overloaded_bound_meth(_bound_meth):
  def __init__(self, DEFINST, inst, meth):
    self.DEFINST = DEFINST
    self.inst = inst
    self.meth = meth

  def _get_bound_meth(self, *args):
    ARGS = tuple([typeOf(arg) for arg in args])
    meth = self.meth._resolver.resolve(ARGS)
    assert isinstance(meth, _meth)
    return meth._bound(self.DEFINST, self.inst)

  def __call__(self, *args):
    bound_meth = self._get_bound_meth(*args)
    return bound_meth(*args)


class OverloadingResolver(object):

  def __init__(self, overloadings):
    self.overloadings = overloadings
    self._check_overloadings()

  def _check_overloadings(self):
    signatures = py.builtin.set()
    for meth in self.overloadings:
      ARGS = meth._TYPE.ARGS
      if ARGS in signatures:
        # XXX Conflict on 'Signed' vs 'SignedLongLong' on win64.
        # XXX note that this partially works if this error is ignored.
        raise TypeError, 'Bad overloading'
      signatures.add(ARGS)

  def annotate(self, args_s):
    ARGS = tuple([self.annotation_to_lltype(arg_s) for arg_s in args_s])
    METH = self.resolve(ARGS)._TYPE
    return self.lltype_to_annotation(METH.RESULT)

  def resolve(self, ARGS):
    # this overloading resolution algorithm is quite simple:
    # 1) if there is an exact match between ARGS and meth.ARGS, return meth
    # 2) if there is *only one* meth such as ARGS can be converted
    #  to meth.ARGS with one or more upcasts, return meth
    # 3) otherwise, fail
    matches = []
    for meth in self.overloadings:
      METH = meth._TYPE
      if METH.ARGS == ARGS:
        return meth # case 1
      elif self._check_signature(ARGS, METH.ARGS):
        matches.append(meth)
    if len(matches) == 1:
      return matches[0]
    elif len(matches) > 1:
      raise TypeError, 'More than one method match, please use explicit casts'
    else:
      raise TypeError, 'No suitable overloading found for method'

  def _check_signature(self, ARGS1, ARGS2):
    if len(ARGS1) != len(ARGS2):
      return False
    for ARG1, ARG2 in zip(ARGS1, ARGS2):
      if not self._can_convert_from_to(ARG1, ARG2):
        return False
    return True

  def _can_convert_from_to(self, ARG1, ARG2):
    if isinstance(ARG1, Instance) and isinstance(ARG2, Instance) and isSubclass(ARG1, ARG2):
      return True
    else:
      return False
  
  def annotation_to_lltype(cls, ann):
    from pypy.annotation import model as annmodel
    return annmodel.annotation_to_lltype(ann)
  annotation_to_lltype = classmethod(annotation_to_lltype)

  def lltype_to_annotation(cls, TYPE):
    from pypy.annotation import model as annmodel
    return annmodel.lltype_to_annotation(TYPE)
  lltype_to_annotation = classmethod(lltype_to_annotation)


class _overloaded_meth(_meth):
  _bound_class = _overloaded_bound_meth
  _desc_class = _overloaded_meth_desc

  def __init__(self, *overloadings, **attrs):
    assert '_callable' not in attrs
    resolver = attrs.pop('resolver', OverloadingResolver)
    _meth.__init__(self, Meth([], Void), _callable=None, **attrs) # use a fake method type
    self._resolver = resolver(overloadings)

  def _get_desc(self, name, ARGS):
    meth = self._resolver.resolve(ARGS)
    return _overloaded_meth_desc(name, meth._TYPE)


class _builtin_type(object):
  def __getattribute__(self, name):
    TYPE = object.__getattribute__(self, "_TYPE")
    _, meth = TYPE._lookup(name)
    if meth is not None:
      res = meth._bound(TYPE, self)
      res._name = name
      return res

    return object.__getattribute__(self, name)

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(self)

  def _identityhash(self):
    return object.__hash__(self)

class _string(_builtin_type):

  def __init__(self, STRING, value = ''):
    self._str = value
    self._TYPE = STRING

  def __hash__(self):
    return hash(self._str)

  def __cmp__(self, other):
    return cmp(self._str, other._str)

  def __repr__(self):
    return 'ootype._string(value=%r)' % self._str

  def make_string(self, value):
    if self._TYPE is String:
      return make_string(value)
    elif self._TYPE is Unicode:
      return make_unicode(value)
    else:
      assert False, 'Unknown type %s' % self._TYPE

  def ll_hash(self):
    # NOT_RPYTHON
    # hopefully, ll_hash() should not be called on NULL
    assert self._str is not None
    return objectmodel._hash_string(self._str)

  def ll_stritem_nonneg(self, i):
    # NOT_RPYTHON
    s = self._str
    assert 0 <= i < len(s)
    return s[i]

  def ll_strlen(self):
    # NOT_RPYTHON
    return len(self._str)

  def ll_strconcat(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return self.make_string(self._str + s._str)

  def ll_streq(self, s):
    # NOT_RPYTON
    return self._str == s._str

  def ll_strcmp(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return cmp(self._str, s._str)

  def ll_startswith(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.startswith(s._str)

  def ll_startswith_char(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.startswith(s)

  def ll_endswith(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.endswith(s._str)

  def ll_endswith_char(self, s):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.endswith(s)

  def ll_find(self, s, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    if start > len(self._str): # workaround to cope with corner case
      return -1        # bugs in CPython 2.4 unicode.find('')
    return self._str.find(s._str, start, end)

  def ll_rfind(self, s, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    if start > len(self._str): # workaround to cope with corner case
      return -1        # bugs in CPython 2.4 unicode.rfind('')
    return self._str.rfind(s._str, start, end)

  def ll_count(self, s, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.count(s._str, start, end)

  def ll_find_char(self, ch, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.find(ch, start, end)

  def ll_rfind_char(self, ch, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.rfind(ch, start, end)

  def ll_count_char(self, ch, start, end):
    # NOT_RPYTHON
    return self._str.count(ch, start, end)

  def ll_strip(self, ch, left, right):
    # NOT_RPYTHON
    s = self._str
    if left:
      s = s.lstrip(ch)
    if right:
      s = s.rstrip(ch)
    return self.make_string(s)

  def ll_upper(self):
    # NOT_RPYTHON
    return self.make_string(self._str.upper())

  def ll_lower(self):
    # NOT_RPYTHON
    return self.make_string(self._str.lower())

  def ll_substring(self, start, count):
    # NOT_RPYTHON
    return self.make_string(self._str[start:start+count])

  def ll_split_chr(self, ch, max):
    # NOT_RPYTHON
    l = [self.make_string(s) for s in self._str.split(ch, max)]
    res = _array(Array(self._TYPE), len(l))
    res._array[:] = l
    return res

  def ll_rsplit_chr(self, ch, max):
    # NOT_RPYTHON
    l = [self.make_string(s) for s in self._str.rsplit(ch, max)]
    res = _array(Array(self._TYPE), len(l))
    res._array[:] = l
    return res

  def ll_contains(self, ch):
    # NOT_RPYTHON
    return ch in self._str

  def ll_replace_chr_chr(self, ch1, ch2):
    # NOT_RPYTHON
    return self.make_string(self._str.replace(ch1, ch2))

class _null_string(_null_mixin(_string), _string):
  def __init__(self, STRING):
    self.__dict__["_TYPE"] = STRING
    self.__dict__["_str"] = None

class _string_builder(_builtin_type):
  def __init__(self, STRING_BUILDER):
    self._TYPE = STRING_BUILDER
    self._buf = []

  def ll_allocate(self, n):
    assert isinstance(n, int)
    assert n >= 0
    # do nothing

  def ll_append_char(self, ch):
    assert isinstance(ch, basestring) and len(ch) == 1
    self._buf.append(ch)

  def ll_append(self, s):
    assert isinstance(s, _string)
    self._buf.append(s._str)

  def ll_build(self):
    if self._TYPE is StringBuilder:
      return make_string(''.join(self._buf))
    else:
      return make_unicode(u''.join(self._buf))

  def ll_getlength(self):
    return self.ll_build().ll_strlen()

class _null_string_builder(_null_mixin(_string_builder), _string_builder):
  def __init__(self, STRING_BUILDER):
    self.__dict__["_TYPE"] = STRING_BUILDER

import weakref

class _weak_reference(_builtin_type):
  def __init__(self, WEAK_REFERENCE):
    self._TYPE = WEAK_REFERENCE
    self._ref = None

  def _unwrap_view(self, obj):
    # we can't store directly the view inside the weakref because
    # the view can be a temp object that is not referenced
    # anywhere else.
    while isinstance(obj, _view):
      obj = obj._inst
    return obj

  def ll_set(self, target):
    assert isinstance(typeOf(target), Instance)
    target = self._unwrap_view(target)
    self._ref = weakref.ref(target)

  def ll_deref(self):
    if self._ref is None:
      return null(ROOT)
    result = self._ref()
    if result is None:
      return null(ROOT)
    return _view(ROOT, result)

class _null_weak_reference(_null_mixin(_weak_reference), _weak_reference):
  def __init__(self, WEAK_REFERENCE):
    self.__dict__["_TYPE"] = WEAK_REFERENCEclass _list(_builtin_type):
  def __init__(self, LIST):
    self._TYPE = LIST
    self._list = []

  # The following are implementations of the abstract list interface for
  # use by the llinterpreter and ootype tests. There are NOT_RPYTHON
  # because the annotator is not supposed to follow them.

  def ll_length(self):
    # NOT_RPYTHON
    return len(self._list)

  def _ll_resize_ge(self, length):
    # NOT_RPYTHON    
    if len(self._list) < length:
      diff = length - len(self._list)
      self._list += [self._TYPE.ITEM._defl()] * diff
    assert len(self._list) >= length

  def _ll_resize_le(self, length):
    # NOT_RPYTHON
    if length < len(self._list):
      del self._list[length:]
    assert len(self._list) <= length

  def _ll_resize(self, length):
    # NOT_RPYTHON
    if length > len(self._list):
      self._ll_resize_ge(length)
    elif length < len(self._list):
      self._ll_resize_le(length)
    assert len(self._list) == length

  def ll_getitem_fast(self, index):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(index) == Signed
    assert index >= 0
    return self._list[index]

  def ll_setitem_fast(self, index, item):
    # NOT_RPYTHON
    assert self._TYPE.ITEM is Void or typeOf(item) == self._TYPE.ITEM
    assert typeOf(index) == Signed
    assert index >= 0
    self._list[index] = item

class _null_list(_null_mixin(_list), _list):

  def __init__(self, LIST):
    self.__dict__["_TYPE"] = LIST 

class _array(_builtin_type):
  def __init__(self, ARRAY, length):
    self._TYPE = ARRAY
    self._array = [ARRAY.ITEM._defl()] * length

  def ll_length(self):
    # NOT_RPYTHON
    return len(self._array)

  def ll_getitem_fast(self, index):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(index) == Signed
    assert index >= 0
    return self._array[index]

  def ll_setitem_fast(self, index, item):
    # NOT_RPYTHON
    assert self._TYPE.ITEM is Void or typeOf(item) == self._TYPE.ITEM
    assert typeOf(index) == Signed
    assert index >= 0
    self._array[index] = item

  def _identityhash(self):
    if self:
      return intmask(id(self))
    else:
      return 0 # for all null arrays

class _null_array(_null_mixin(_array), _array):

  def __init__(self, ARRAY):
    self.__dict__["_TYPE"] = ARRAY 

class _dict(_builtin_type):
  def __init__(self, DICT):
    self._TYPE = DICT
    self._dict = {}
    self._stamp = 0
    self._last_key = object() # placeholder != to everything else

  def ll_length(self):
    # NOT_RPYTHON
    return len(self._dict)

  def ll_get(self, key):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(key) == self._TYPE._KEYTYPE
    assert key in self._dict
    assert key == self._last_key
    return self._dict[key]

  def ll_set(self, key, value):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(key) == self._TYPE._KEYTYPE
    assert typeOf(value) == self._TYPE._VALUETYPE
    if key not in self._dict:
      self._stamp += 1
    self._dict[key] = value

  def ll_remove(self, key):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(key) == self._TYPE._KEYTYPE
    try:
      del self._dict[key]
      self._stamp += 1
      return True
    except KeyError:
      return False

  def ll_contains(self, key):
    # NOT_RPYTHON
    assert typeOf(key) == self._TYPE._KEYTYPE
    self._last_key = key
    return key in self._dict

  def ll_clear(self):
    self._dict.clear()
    self._stamp += 1

  def ll_get_items_iterator(self):
    # NOT_RPYTHON
    ITER = DictItemsIterator(self._TYPE._KEYTYPE, self._TYPE._VALUETYPE)
    iter = _dict_items_iterator(ITER)
    iter._set_dict(self)
    return iter

class _null_dict(_null_mixin(_dict), _dict):
  def __init__(self, DICT):
    self.__dict__["_TYPE"] = DICT

class _custom_dict(_dict):
  def __init__(self, DICT):
    self._TYPE = DICT
    self._stamp = 0
    self._dict = 'DICT_NOT_CREATED_YET' # it's created inside ll_set_functions

  def ll_set_functions(self, sm_eq, sm_hash):
    "NOT_RPYTHON"
    key_eq = sm_eq._callable
    key_hash = sm_hash._callable
    self._dict = objectmodel.r_dict(key_eq, key_hash)

  def ll_copy(self):
    "NOT_RPYTHON"
    res = self.__class__(self._TYPE)
    res._dict = self._dict.copy()
    return res

class _null_custom_dict(_null_mixin(_custom_dict), _custom_dict):
  def __init__(self, DICT):
    self.__dict__["_TYPE"] = DICT

class _dict_items_iterator(_builtin_type):
  def __init__(self, ITER):
    self._TYPE = ITER
    self._index = -1

  def _set_dict(self, d):
    self._dict = d
    self._items = d._dict.items()
    self._stamp = d._stamp

  def _check_stamp(self):
    if self._stamp != self._dict._stamp:
      raise RuntimeError, 'Dictionary changed during iteration'

  def ll_go_next(self):
    # NOT_RPYTHON
    self._check_stamp()
    self._index += 1    
    if self._index >= len(self._items):
      return False
    else:
      return True

  def ll_current_key(self):
    # NOT_RPYTHON
    self._check_stamp()
    assert 0 <= self._index < len(self._items)
    return self._items[self._index][0]
  
  def ll_current_value(self):
    # NOT_RPYTHON
    self._check_stamp()
    assert 0 <= self._index < len(self._items)
    return self._items[self._index][1]

class _null_dict_items_iterator(_null_mixin(_dict_items_iterator), _dict_items_iterator):
  def __init__(self, ITER):
    self.__dict__["_TYPE"] = ITER


class _record(object):

  def __init__(self, TYPE):
    self._items = {}
    self._TYPE = TYPE
    for name, (_, default) in TYPE._fields.items():
      self._items[name] = default

  def __getattr__(self, name):
    items = self.__dict__["_items"]
    if name in items:
      return items[name]
    return self.__dict__[name]

  def __setattr__(self, name, value):
    if hasattr(self, "_items") and name in self._items:
      self._items[name] = value
    else:
      self.__dict__[name] = value

  def _identityhash(self):
    if self:
      return intmask(id(self))
    else:
      return 0 # for all null records

  def _items_in_order(self):
    return [self._items[name] for name in self._TYPE._fields_in_order]

  def _ll_hash(self):
    return objectmodel._ll_hash_tuple(self._items_in_order())

  def __hash__(self):
    key = tuple(self._items_in_order())
    return hash(key)

  def __eq__(self, other):
    return self._TYPE == other._TYPE and self._items == other._items

  def __ne__(self, other):
    return not (self == other)

  def _cast_to_object(self):
    return make_object(self)

class _null_record(_null_mixin(_record), _record):

  def __init__(self, RECORD):
    self.__dict__["_TYPE"] = RECORD 


def new(TYPE):
  if isinstance(TYPE, Instance):
    return make_instance(TYPE)
  elif isinstance(TYPE, BuiltinType):
    return TYPE._get_interp_class()(TYPE)

def oonewcustomdict(DICT, ll_eq, ll_hash):
  """NOT_RPYTHON"""
  d = new(DICT)
  d.ll_set_functions(ll_eq, ll_hash)
  return d

def oonewarray(ARRAY, length):
  """NOT_RPYTHON"""
  return _array(ARRAY, length)

def runtimenew(class_):
  assert isinstance(class_, _class)
  assert class_ is not nullruntimeclass
  TYPE = class_._INSTANCE
  if isinstance(TYPE, Record):
    return _record(TYPE)
  else:
    return make_instance(TYPE)

def static_meth(FUNCTION, name, **attrs):
  return _static_meth(FUNCTION, _name=name, **attrs)

def meth(METHOD, **attrs):
  return _meth(METHOD, **attrs)

def overload(*overloadings, **attrs):
  return _overloaded_meth(*overloadings, **attrs)

def null(INSTANCE_OR_FUNCTION):
  return INSTANCE_OR_FUNCTION._null

def instanceof(inst, INSTANCE):
  # this version of instanceof() accepts a NULL instance and always
  # returns False in this case.
  assert isinstance(typeOf(inst), Instance)
  return inst._instanceof(INSTANCE)

def classof(inst):
  assert isinstance(typeOf(inst), Instance)
  return inst._classof()

def dynamicType(inst):
  assert isinstance(typeOf(inst), Instance)
  return classof(inst)._INSTANCE

def subclassof(class1, class2):
  assert isinstance(class1, _class)
  assert isinstance(class2, _class)
  assert class1 is not nullruntimeclass
  assert class2 is not nullruntimeclass
  return isSubclass(class1._INSTANCE, class2._INSTANCE)

def addFields(INSTANCE, fields, with_default=False):
  INSTANCE._add_fields(fields, with_default)

def addMethods(INSTANCE, methods):
  INSTANCE._add_methods(methods)

def overrideDefaultForFields(INSTANCE, fields):
  INSTANCE._override_default_for_fields(fields)

def runtimeClass(TYPE):
  assert isinstance(TYPE, OOType)
  return TYPE._class

def isSubclass(C1, C2):
  c = C1
  while c is not None:
    if c == C2:
      return True
    c = c._superclass
  return False

def commonBaseclass(INSTANCE1, INSTANCE2):
  c = INSTANCE1
  while c is not None:
    if isSubclass(INSTANCE2, c):
      return c
    c = c._superclass
  return None

def ooupcast(INSTANCE, instance):
  return instance._upcast(INSTANCE)
  
def oodowncast(INSTANCE, instance):
  return instance._downcast(INSTANCE)

def cast_to_object(whatever):
  TYPE = typeOf(whatever)
  assert isinstance(TYPE, OOType)
  return whatever._cast_to_object()

def cast_from_object(EXPECTED_TYPE, obj):
  assert typeOf(obj) is Object
  return obj._cast_to(EXPECTED_TYPE)

class Box(_object):
  def __init__(self, i):
    self._TYPE = Object
    self.i = i

def oobox_int(i):
  return Box(i)

def oounbox_int(x):
  return x.i

def oostring(obj, base):
  """
  Convert char, int, float, instances and str to str.
  
  Base is used only for formatting int: for other types is ignored
  and should be set to -1. For int only base 8, 10 and 16 are
  supported.
  """
  if isinstance(obj, int):
    assert base in (-1, 8, 10, 16)
    fmt = {-1:'%d', 8:'%o', 10:'%d', 16:'%x'}[base]
    obj = fmt % obj
  elif isinstance(obj, _view):
    obj = '<%s object>' % obj._inst._TYPE._name
  return make_string(str(obj))

def oounicode(obj, base):
  """
  Convert:
   - an unichar into an unicode string OR
   - a string into an unicode string

  base must be -1, for consistency with oostring.
  """
  assert base == -1
  if isinstance(obj, unicode):
    return make_unicode(obj)
  elif isinstance(obj, _string):
    s = unicode(obj._str)
    return make_unicode(s)
  else:
    assert False

def ooparse_int(s, base):
  return int(s._str, base)

def ooparse_float(s):
  return float(s._str)

def setItemType(LIST, ITEMTYPE):
  return LIST._set_itemtype(ITEMTYPE)

def hasItemType(LIST):
  return LIST.ITEM is not None

def setDictTypes(DICT, KEYTYPE, VALUETYPE):
  return DICT._set_types(KEYTYPE, VALUETYPE)

def setDictFunctions(DICT, ll_eq, ll_hash):
  return DICT._set_functions(ll_eq, ll_hash)

def hasDictTypes(DICT):
  return DICT._is_initialized()

def ooweakref_create(obj):
  ref = new(WeakReference)
  ref.ll_set(obj)
  return ref

def build_unbound_method_wrapper(meth):
  METH = typeOf(meth)
  methname = meth._name
  funcname = '%s_wrapper' % methname
  nb_args = len(METH.ARGS)
  arglist = ', '.join('a%d' % i for i in range(nb_args))
  ns = {'methname': methname}
  code = py.code.Source("""
  def %s(self, %s):
    m = getattr(self, methname)
    return m(%s)
  """ % (funcname, arglist, arglist))
  exec code.compile() in ns
  return ns[funcname]

Object = Object()
NULL = _object(None)
Object._null = NULL

ROOT = Instance('Root', None, _is_root=True)
String = String()
Unicode = Unicode()
UnicodeBuilder = StringBuilder(Unicode, UniChar)
StringBuilder = StringBuilder(String, Char)
String.builder = StringBuilder
Unicode.builder = UnicodeBuilder
WeakReference = WeakReference()
dead_wref = new(WeakReference)