1. Jay True
  2. netserv

Source

netserv / .hgignore

1
2
3
4
5
(^|/)\..*\.swp$

\.8$

^echo/echo_serv$