1. Gora Khargosh
 2. mom

Source

mom / tox.ini

[tox]
envlist = py25,py26,py27,py32,pypy

[pytest]
# Add -v for verbosity.
addopts = -n4 --cov mom --cov-report term-missing --doctest-modules

[testenv]
commands=py.test []

[testenv:py25]
deps=pyasn1 >=0.0.13
   PyCrypto >=2.3
   coverage >=3.5
   unittest2
   PyTest
   pytest-xdist
   pytest-cov
   sphinx

[testenv:py26]
deps=pyasn1 >=0.0.13
   PyCrypto >=2.3
   coverage >=3.5
   unittest2
   PyTest
   pytest-xdist
   pytest-cov
   sphinx

[testenv:py27]
deps=pyasn1 >=0.0.13
   PyCrypto >=2.3
   coverage >=3.5
   unittest2
   PyTest
   pytest-xdist
   pytest-cov
   sphinx

[testenv:py32]
deps=coverage >= 3.5
   unittest2py3k
   PyTest
   pytest-xdist
   pytest-cov
#   sphinx

[testenv:pypy]
deps=pyasn1 >=0.0.13
   coverage >= 3.5
   PyCrypto >=2.3
   unittest2
   PyTest
   pytest-xdist
   pytest-cov
   sphinx