Source

python_koans / python3 / koans / joes.py

1
2
3
4
5
6
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

class Dog:
    def identify(self):
        return "joes dog"