Commits

Steffen Hoffmann  committed f5f514b

Refresh language catalogs for AccountManagerPlugin, correcting some improper content.

Transifex notion to trash last translator credit by overwriting with the
project maintainers name as well as wrong project name and premature purging
of old, commented msgids forced me to do some hand-editing.

Hints on mistakes welcome.

 • Participants
 • Parent commits a17cf24
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (21)

File acct_mgr/locale/cs/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 # Czech translations for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2011
+# Copyright (C) 2012
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
+#
+# Translators:
+# Honza Rames <ramejan@gmail.com>, 2011.
 # Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>, 2011.
-# Honza Rames <ramejan@gmail.com>, 2011.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
+"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-10 00:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-23 00:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-16 22:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-16 19:02+0000\n"
 "Last-Translator: shadow <ramejan@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/Trac_Plugin-"
-"L10N/team/cs/)\n"
+"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/Trac_Plugin-"
+"L10N/language/cs/)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 
 #: acct_mgr/admin.py:454
 msgid "Please choose account by username from list to proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Nejprve prosím určete účet zvolením uživatelského jména v seznamu."
 
 #: acct_mgr/admin.py:470
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Neúspěšné pokusy o přihlášení uživatele %(user)s byly smazány"
 
 #: acct_mgr/admin.py:597
 #, python-format
 msgstr[2] ""
 
 #: acct_mgr/admin.py:609
-#, fuzzy
 msgid "Successfully deleted:"
-msgstr "Heslo bylo úspěšně aktualizováno."
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/admin.py:629
 #, python-format
 msgid ""
 "Path relative to Trac environment or full host machine\n"
 "        path to password file"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta relativní k prostředí Tracu nebo absolutní cesta k souboru s hesly"
 
 #: acct_mgr/htfile.py:202 acct_mgr/pwhash.py:42
 msgid "Default hash type of new/updated passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí typ hashe pro nová/aktualizovaná hesla"
 
 #: acct_mgr/htfile.py:243
 msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
-msgstr ""
+msgstr "Prostředí pro výběr relevantních záznamů htdigest"
 
 #: acct_mgr/http.py:27
 msgid "URL of the HTTP authentication service"
-msgstr ""
+msgstr "URL autentizační služby pro HTTP"
 
 #: acct_mgr/macros.py:95
 #, python-format
 
 #. TRANSLATOR: Registration form hints for a mandatory input field.
 #: acct_mgr/register.py:152
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The email address is required for Trac to send\n"
 "              you a verification token."
 msgstr ""
-"E-mailová adresa je nutná, aby Vám Trac mohl poslat\n"
-"  ověřovací token."
 
 #: acct_mgr/register.py:155
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "              Entering your email address will also enable "
 "              to reset your password if you ever forget it.\n"
 "              "
 msgstr ""
-"Zadání e-mailové adresy Vám \n"
-"  také umožní obnovit své heslo, pokud jej zapomenete."
 
 #. TRANSLATOR: Registration form hint, if email input is optional.
 #: acct_mgr/register.py:162
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Entering your email address will enable you to\n"
 "              reset your password if you ever forget it. "
 msgstr ""
-"Zadání e-mailové adresy Vám \n"
-"  také umožní obnovit své heslo, pokud jej zapomenete."
 
 #: acct_mgr/register.py:177
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Musíte zadat platnou e-mailovou adresu."
 
 #: acct_mgr/register.py:180
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "          The email address specified is already in use.\n"
 "          Please specify a different one.\n"
 "          "
 msgstr ""
-"Zadaná e-mailová adresa je již používána.\n"
-"  Prosím zadejte jinou."
 
 #: acct_mgr/register.py:207
 #, python-format
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/register.py:216
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "          The email address specified appears to be invalid.\n"
 "          Please specify a valid email address.\n"
 "          "
 msgstr ""
-"Zadaná e-mailová adresa je neplatná.\n"
-"  Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu."
 
 #: acct_mgr/register.py:292 acct_mgr/templates/login.html:58
 #: acct_mgr/templates/login.html:61 acct_mgr/templates/register.html:14
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/register.py:333
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Registration has been finished successfully.\n"
 "           You may log in as user %(user)s now."
 msgstr ""
-"Registrace byla úspěšně dokončena. \n"
-"  Nyní se můžete přihlásit jako uživatel %(user)s."
 
 #. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
 #: acct_mgr/register.py:404
 "Path to the users file; leave blank to locate\n"
 "        the users file by reading svnserve.conf"
 msgstr ""
+"Cesta k souboru uživatelů; nevyplňujte, pokud ji chcete načítat ze "
+"souboru svnserve.conf"
 
 #. TRANSLATOR: Sync with same msgid in Trac 0.13, please.
 #: acct_mgr/util.py:78 acct_mgr/util.py:80
 msgstr "Heslo je nesprávné."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:360
+#: acct_mgr/web_ui.py:363
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:365
+#: acct_mgr/web_ui.py:368
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr "Účet uzamčen, prosím zkuste to znovu za %(release_time)s"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:370 acct_mgr/templates/user_table.html:38
+#: acct_mgr/web_ui.py:373 acct_mgr/templates/user_table.html:38
 msgid "Account locked"
 msgstr "Účet uzamčen"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:375
+#: acct_mgr/web_ui.py:378
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšném pokusu"
+msgstr[1] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
+msgstr[2] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:14
 msgid "Account Details"
 "Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
 "       [1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 msgstr ""
+"Ověřovací údaje o tomto uživateli jsou uloženy v AuthStore číslo "
+"[1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:42
 msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
-msgstr ""
+msgstr "U uživatelských jmen se [1:nekontroluje velikost písmen]."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:44
 msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
-msgstr ""
+msgstr "U uživatelských jmen se [1:kontroluje velikost písmen]."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:49
 msgid ""
 "       access to this [1:account is effectively blocked],\n"
 "       while account details may still be available."
 msgstr ""
+"Ověřovací údaje o tomto uživateli nejsou v žádném úložišti, proto nelze "
+"tohoto uživatele autentizovat a přístup k tomuto účtu je [1:de facto "
+"zablokován]. Jiné detaily účtu mohou být stále k dispozici."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:61
 #, python-format
 "        This account has been locked until %(time)s[2:]\n"
 "        and even valid login attempts are rejected meanwhile."
 msgstr ""
+"[1:] Tento účet byl zamčen do %(time)s[2:] a do té doby budou odmítnuty i"
+" korektní pokusy o přihlášení."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:66
 msgid "This account has been locked permanently."
-msgstr ""
+msgstr "Tento účet byl natrvalo zamčen."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Release account lock"
-msgstr ""
+msgstr "Zrušit uzamčení účtu"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Unlock"
-msgstr ""
+msgstr "Odemknout"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:82
 #, python-format
 msgid_plural ""
 "Lock condition has been met\n"
 "          %(count)s times by now."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+msgstr[1] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+msgstr[2] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:94
 #, python-format
 "Therefore after another failed login attempt authentication\n"
 "         for this account would be retarded by %(time)s."
 msgstr ""
+"Proto po dalším neúspěšném pokusu o autentizaci k tomuto účtu bude "
+"zbrzděna o %(time)s."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:101
 msgid "Lock condition has not been met yet."
-msgstr ""
+msgstr "Podmínka uzamčení zatím nebyla splněna."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:107
 msgid "No constraints are set for this account."
-msgstr ""
+msgstr "Pro tento účet nejsou nastavena žádná omezení."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:116
 msgid "Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Ověření"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:120
 #, python-format
 msgid "Current email address: <%(email)s>"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuální e-mailová adresa: <%(email)s>"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:123
 msgid "This address has been verified successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Tato adresa byla úspěšně ověřena."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:125
 #, python-format
 msgid ""
 "Verification is pending\n"
 "         ([1:token: '%(token)s' ])."
-msgstr ""
+msgstr "Čeká se na ověření ([1:symbol: '%(token)s' ])."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:128
 msgid "This address has not been verified yet."
-msgstr ""
+msgstr "Tato adresa zatím nebyla potvrzena."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:133
 msgid "No email address is registered for this account."
-msgstr ""
+msgstr "Pro tento účet není registrována žádná e-mailová adresa."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:141
 msgid "Access History"
-msgstr ""
+msgstr "Historie přístupů"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:144
 #, python-format
 msgid "Last login: %(time)s"
-msgstr ""
+msgstr "Poslední přihlášení: %(time)s"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:146
 msgid "The user has not logged in before."
-msgstr ""
+msgstr "Uživatel se ještě nepřihlásil."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:150
 #, python-format
 msgid "Total failed attempts: %(count)s"
-msgstr ""
+msgstr "Celkový počet neúspěšných pokusů: %(count)s"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:151
 msgid "Table: Last failed login attempts log view"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulka: přehled neúspěšných přihlášení"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:156
 msgid "IP address"
-msgstr ""
+msgstr "IP adresa"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:157
 msgid "Log time"
-msgstr ""
+msgstr "Čas zaznamenání"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:168
 msgid "Delete login failure log"
-msgstr ""
+msgstr "Smazat záznam neúspěšných přihlášení"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:168
 msgid "Delete Log"
-msgstr ""
+msgstr "Smazat záznam"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:175
 msgid "There is currently no failed login attempt logged."
-msgstr ""
+msgstr "Žádné záznamy o neúspěšných přihlášení."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:182
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:125
-#, fuzzy
 msgid "Back to accounts"
-msgstr "Vytvořit účet"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:184
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:37
 msgid "Update"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovat"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:14
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:18
 "znovupřihlášení."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:81
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
 "     [1:checkbox] and, next time he visits the site within\n"
 "     30 days, he'll be remembered and automatically authenticated."
 msgstr ""
-"Pokud uživatel zaškrtne \"Pamatuj si mě\"\n"
-"  [1:zaškrtávátko] pak bude zapamatován a \n"
-"  při příští návštěvě automaticky přihlášen"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:88
 msgid "Password Reset"
 msgstr "E-mailová adresa:"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:67
-#, fuzzy
 msgid "Skip new email verification"
-msgstr "Neplatný ověřovací token"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
 msgid "Add a new user account or edit an existing one."
 msgstr "Úložiště hesel nepodporuje výpis uživatelů."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
-#, fuzzy
 msgid "Send another random password"
-msgstr "Upozorňováni o resetování hesla"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
 msgid "Reset passwords"
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:63
-#, fuzzy
 msgid "Not Authenticated Accounts"
-msgstr "Vytvořit účet"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:90
-#, fuzzy
 msgid "Authenticated Accounts"
-msgstr "Vytvořit účet"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:121
-#, fuzzy
 msgid "Remove selected entries"
-msgstr "Odstranit vybrané účty"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:123
 msgid "Undo selection"
 
 #: acct_mgr/templates/user_table.html:41
 msgid "Permanently locked"
-msgstr ""
+msgstr "Natrvalo uzamčen"
 
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:14
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:25
 #~ msgstr ""
 #~ "Zadání e-mailové adresy Vám \n"
 #~ "  umožní obnovit své heslo, pokud jej zapomenete."
-

File acct_mgr/locale/de/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 # German (Germany) translations for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2010-2012
+# Copyright (C) 2012
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
 #
-# Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>, 2012.
+# Translators:
+# Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>, 2011-2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: TracAccountManager 0.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-10 00:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-25 00:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-16 22:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-16 19:07+0000\n"
 "Last-Translator: Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>\n"
-"Language-Team: German de_DE <trac-dev@googlegroups.com>\n"
+"Language-Team: German <trac-dev@googlegroups.com>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 msgstr "Das Kennwort is ungültig."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:360
+#: acct_mgr/web_ui.py:363
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Nutzername oder Kennwort ungültig"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:365
+#: acct_mgr/web_ui.py:368
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr "Nutzerkonto gesperrt, bitte nach %(release_time)s nochmals versuchen"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:370 acct_mgr/templates/user_table.html:38
+#: acct_mgr/web_ui.py:373 acct_mgr/templates/user_table.html:38
 msgid "Account locked"
 msgstr "Nutzerkonto gesperrt"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:375
+#: acct_mgr/web_ui.py:378
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"

File acct_mgr/locale/es/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 # Spanish (Spain) translations for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2010 Qwi Tecnologías de la Informacion www.qwi.es
+# Copyright (C) 2012
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
+#
+# Translators:
 # Adolfo González Blázquez <agonzalez@qwi.es>, 2010.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
+"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-10 00:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-23 20:23+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-16 22:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-16 19:02+0000\n"
 "Last-Translator: Adolfo González Blázquez <agonzalez@qwi.es>\n"
-"Language-Team: Spanish (Castilian) (http://www.transifex.net/projects/p"
-"/Trac_Plugin-L10N/team/es/)\n"
+"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/Trac_Plugin-"
+"L10N/language/es/)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 msgstr[1] ""
 
 #: acct_mgr/admin.py:609
-#, fuzzy
 msgid "Successfully deleted:"
-msgstr "Contraseña actualizada con éxito."
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/admin.py:629
 #, python-format
 
 #. TRANSLATOR: Registration form hints for a mandatory input field.
 #: acct_mgr/register.py:152
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The email address is required for Trac to send\n"
 "              you a verification token."
 msgstr ""
-"La dirección de correo electrónico es necesaria para que Trac le envíe "
-"una clave de verificación."
 
 #: acct_mgr/register.py:155
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "              Entering your email address will also enable "
 "              to reset your password if you ever forget it.\n"
 "              "
 msgstr ""
-"Introducir su contraseña le permitirá también recuperar su contraseña si "
-"alguna vez la olvida."
 
 #. TRANSLATOR: Registration form hint, if email input is optional.
 #: acct_mgr/register.py:162
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Entering your email address will enable you to\n"
 "              reset your password if you ever forget it. "
 msgstr ""
-"Introducir su contraseña le permitirá también recuperar su contraseña si "
-"alguna vez la olvida."
 
 #: acct_mgr/register.py:177
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Debe introducir una dirección de correo electrónico correcta."
 
 #: acct_mgr/register.py:180
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "          The email address specified is already in use.\n"
 "          Please specify a different one.\n"
 "          "
 msgstr ""
-"La dirección de correo electrónico que ha introducido ya está en uso. Por"
-" favor introduzca una diferente."
 
 #: acct_mgr/register.py:207
 #, python-format
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/register.py:216
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "          The email address specified appears to be invalid.\n"
 "          Please specify a valid email address.\n"
 "          "
 msgstr ""
-"La dirección de correo electrónico parece incorrecta. Por favor "
-"especifique una válida."
 
 #: acct_mgr/register.py:292 acct_mgr/templates/login.html:58
 #: acct_mgr/templates/login.html:61 acct_mgr/templates/register.html:14
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/register.py:333
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Registration has been finished successfully.\n"
 "           You may log in as user %(user)s now."
 msgstr ""
-"Se ha registrado con éxito. Ahora debería iniciar sesión como el usuario "
-"%(user)s."
 
 #. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
 #: acct_mgr/register.py:404
 msgstr "La contraseña es incorrecta."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:360
+#: acct_mgr/web_ui.py:363
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Nombre de usuario o contraseña inválidos"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:365
+#: acct_mgr/web_ui.py:368
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:370 acct_mgr/templates/user_table.html:38
+#: acct_mgr/web_ui.py:373 acct_mgr/templates/user_table.html:38
 msgid "Account locked"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:375
+#: acct_mgr/web_ui.py:378
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Release account lock"
-msgstr ""
+msgstr "Eliminar"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Unlock"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:182
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:125
-#, fuzzy
 msgid "Back to accounts"
-msgstr "Crear cuenta"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:184
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:37
 "reautenticarse."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:81
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
 "     [1:checkbox] and, next time he visits the site within\n"
 "     30 days, he'll be remembered and automatically authenticated."
 msgstr ""
-"Esto es, el usuario activa la [1:casilla] \"Recuérdeme\" y la próxima vez"
-" que visite la web se le reconocerá y autenticará automáticamente."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:88
 msgid "Password Reset"
 msgstr "Dirección de correo electrónico:"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:67
-#, fuzzy
 msgid "Skip new email verification"
-msgstr "Clave de verificación inválida"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
 msgid "Add a new user account or edit an existing one."
 msgstr "Este almacén de contraseñas no puede listar usuarios."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
-#, fuzzy
 msgid "Send another random password"
-msgstr "Notificarme los reinicios de contraseñas"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
 msgid "Reset passwords"
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:63
-#, fuzzy
 msgid "Not Authenticated Accounts"
-msgstr "Crear cuenta"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:90
-#, fuzzy
 msgid "Authenticated Accounts"
-msgstr "Crear cuenta"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:121
-#, fuzzy
 msgid "Remove selected entries"
-msgstr "Eliminar cuentas de usuario seleccionadas"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:123
 msgid "Undo selection"
 #~ "Introducir su contraseña le permitirá "
 #~ "también reiniciar su contraseña si "
 #~ "alguna vez la olvida."
-

File acct_mgr/locale/et/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

-# Translations template for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2011
+# Estonian translations for TracAccountManager.
+# Copyright (C) 2012
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
-# 
+#
 # Translators:
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Trac Plugin L10N\n"
+"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 22:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-16 22:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-16 19:02+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: Estonian <trac-dev@googlegroups.com>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
-"Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: acct_mgr/admin.py:81
+#: acct_mgr/admin.py:68
+#, python-format
+msgid "Locked until %(t_release)s"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:152
 #, python-format
 msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:127 acct_mgr/admin.py:129 acct_mgr/admin.py:130
-#: acct_mgr/notification.py:171 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
+#: acct_mgr/admin.py:195 acct_mgr/admin.py:197 acct_mgr/notification.py:171
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:14
 msgid "Accounts"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:127
+#: acct_mgr/admin.py:195
 msgid "Configuration"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:129
+#: acct_mgr/admin.py:197
 msgid "Users"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:130
-msgid "Account details"
+#: acct_mgr/admin.py:248
+msgid ""
+"Error while reading configuration -\n"
+"               Hint: Enable/install the required component."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:234
+#: acct_mgr/admin.py:297
+msgid "Password hash refresh procedure restarted."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:358
 msgid "The password store does not support creating users."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:244
+#: acct_mgr/admin.py:369
 msgid "The password reset procedure is not enabled."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:253
+#: acct_mgr/admin.py:379
 msgid "The password store does not support deleting users."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:257
+#: acct_mgr/admin.py:384
 msgid "Email Address"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:258
+#: acct_mgr/admin.py:385
 msgid "Pre-/Surname (Nickname)"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:259
+#: acct_mgr/admin.py:386
 msgid "Password"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:268 acct_mgr/web_ui.py:58
+#: acct_mgr/admin.py:395 acct_mgr/register.py:85
 msgid "Username cannot be empty."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:273
+#: acct_mgr/admin.py:400
 #, python-format
 msgid "Unknown user %(user)s."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:281 acct_mgr/web_ui.py:124 acct_mgr/web_ui.py:349
+#: acct_mgr/admin.py:408 acct_mgr/register.py:128 acct_mgr/web_ui.py:226
 msgid "The passwords must match."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:286
+#: acct_mgr/admin.py:413
 msgid ""
 "The password store does not support\n"
 "                changing passwords.\n"
 "                "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:311
-#, python-format
-msgid "Locked until %(t_release)s"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/admin.py:337
+#: acct_mgr/admin.py:454
 msgid "Please choose account by username from list to proceed."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:354
+#: acct_mgr/admin.py:470
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/api.py:265
+#: acct_mgr/admin.py:597
+#, python-format
+msgid "%(count)s account"
+msgid_plural "%(count)s accounts"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:604
+#, python-format
+msgid "%(count)s account attribute"
+msgid_plural "%(count)s account attributes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:609
+msgid "Successfully deleted:"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:629
+#, python-format
+msgid "page %(num)s"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:640
+msgid "Next Page"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:645
+msgid "Previous Page"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/api.py:235
 #, python-format
 msgid ""
 "The authentication backend for user %s does not support\n"
 "        "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/api.py:277
+#: acct_mgr/api.py:247
 msgid ""
 "None of the IPasswordStore components listed in the\n"
-"        trac.ini supports setting the password or creating users.\n"
+"        trac.ini supports setting the password or creating users."
+"\n"
 "        "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:197
-msgid "Default hash type of new/updated passwords"
+#: acct_mgr/db.py:23
+msgid "IPasswordHashMethod used to create new/updated passwords"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:36
+#: acct_mgr/htfile.py:37
 msgid ""
 "Path relative to Trac environment or full host machine\n"
-"        path to password file"
+"        path to password file - depreciated in favor of similar,\n"
+"        but store-specific options"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:143
+#: acct_mgr/htfile.py:145
 msgid ""
 "The password file could not be read. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "          and its parent directory."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:161
+#: acct_mgr/htfile.py:163
 msgid ""
 "The password file could not be updated. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "          and its parent directory."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:235
+#: acct_mgr/htfile.py:199 acct_mgr/htfile.py:240
+msgid ""
+"Path relative to Trac environment or full host machine\n"
+"        path to password file"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/htfile.py:202 acct_mgr/pwhash.py:42
+msgid "Default hash type of new/updated passwords"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/htfile.py:243
 msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/http.py:25
+#: acct_mgr/http.py:27
 msgid "URL of the HTTP authentication service"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/notification.py:55
+#: acct_mgr/macros.py:95
+#, python-format
+msgid "(required %(perm)s missing)"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/notification.py:53
 msgid "The email and username do not match a known account."
 msgstr ""
 
 msgid "Notification"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/pwhash.py:97
+#: acct_mgr/pwhash.py:58
+msgid "Realm to select relevant htdigest db entries"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/pwhash.py:116
 msgid ""
 "The \"crypt\" module is unavailable\n"
 "                  on this platform."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/svnserve.py:29
+#: acct_mgr/pwhash.py:123
+msgid ""
+"Neither are \"sha2\" hash algorithms supported by the\n"
+"          \"crypt\" module on this platform nor is \"passlib\"\n"
+"          available."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:36
+msgid "Registration Error"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:64
+#, python-format
+msgid "No check method 'validate_registration' defined in %(module)s"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:99
+msgid "The username must not contain any of these characters:"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:106
+#, python-format
+msgid "Username %s is not allowed."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:118 acct_mgr/register.py:248
+#, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"          Another account or group already exists, who's name\n"
+"          differs from %s only by case or is identical.\n"
+"          "
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:126 acct_mgr/web_ui.py:223 acct_mgr/web_ui.py:240
+msgid "Password cannot be empty."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: Registration form hints for a mandatory input field.
+#: acct_mgr/register.py:152
+msgid ""
+"The email address is required for Trac to send\n"
+"              you a verification token."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:155
+msgid ""
+"\n"
+"              Entering your email address will also enable "
+"you\n"
+"              to reset your password if you ever forget it.\n"
+"              "
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: Registration form hint, if email input is optional.
+#: acct_mgr/register.py:162
+msgid ""
+"Entering your email address will enable you to\n"
+"              reset your password if you ever forget it. "
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:177
+msgid "You must specify a valid email address."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:180
+msgid ""
+"\n"
+"          The email address specified is already in use.\n"
+"          Please specify a different one.\n"
+"          "
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:207
+#, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"        Username %s doesn't match local naming policy."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:216
+msgid ""
+"\n"
+"          The email address specified appears to be invalid.\n"
+"          Please specify a valid email address.\n"
+"          "
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:292 acct_mgr/templates/login.html:58
+#: acct_mgr/templates/login.html:61 acct_mgr/templates/register.html:14
+msgid "Register"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:328
+#, python-format
+msgid ""
+"Your username has been successfully registered but\n"
+"            your account still requires activation. Please "
+"login\n"
+"            as user %(user)s, and follow the instructions.\n"
+"            "
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:333
+#, python-format
+msgid ""
+"Registration has been finished successfully.\n"
+"           You may log in as user %(user)s now."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
+#: acct_mgr/register.py:404
+msgid "verify your email address"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: ... verify your email address
+#: acct_mgr/register.py:407
+#, python-format
+msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
+#. with a token to ... (the link label for following message)
+#: acct_mgr/register.py:433
+msgid "verify your new email address"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATOR: ... verify your new email address
+#: acct_mgr/register.py:436
+#, python-format
+msgid ""
+"An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
+"        %(link)s."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:449
+msgid "Please log in to finish email verification procedure."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:453
+msgid "Your email is already verified."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:461
+#, python-format
+msgid "A notification email has been resent to <%s>."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:468
+msgid "Thank you for verifying your email address."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/register.py:471
+msgid "Invalid verification token"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/svnserve.py:28
 msgid ""
 "Path to the users file; leave blank to locate\n"
 "        the users file by reading svnserve.conf"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:64
+#. TRANSLATOR: Sync with same msgid in Trac 0.13, please.
+#: acct_mgr/util.py:78 acct_mgr/util.py:80
 #, python-format
-msgid "Username %s is not allowed."
+msgid "%(relativetime)s ago"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:74 acct_mgr/web_ui.py:94
-#, python-format
-msgid "Another account or group named %s already exists."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:111
-msgid "The username must not contain any of these characters:"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:120 acct_mgr/web_ui.py:346 acct_mgr/web_ui.py:359
-msgid "Password cannot be empty."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:131
-msgid "You must specify a valid email address."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:135
-msgid ""
-"The email address specified appears to be\n"
-"               invalid. Please specify a valid email address.\n"
-"               "
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:140
-msgid ""
-"The email address specified is already in\n"
-"               use. Please specify a different one.\n"
-"               "
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:220 acct_mgr/templates/admin_users.html:80
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
+#: acct_mgr/web_ui.py:89 acct_mgr/templates/db_cleanup.html:52
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:45
+#: acct_mgr/templates/user_table.html:20
 msgid "Account"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:259 acct_mgr/templates/login.html:42
-#: acct_mgr/templates/login.html:63 acct_mgr/templates/login.html:66
+#: acct_mgr/web_ui.py:138 acct_mgr/templates/login.html:45
+#: acct_mgr/templates/login.html:66 acct_mgr/templates/login.html:69
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:275
+#: acct_mgr/web_ui.py:152
 msgid "Are you sure you want to delete your account?"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:285
+#: acct_mgr/web_ui.py:162
 msgid "Thank you for taking the time to update your password."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:294
+#: acct_mgr/web_ui.py:171
 msgid ""
 "You are required to change password because of a recent password change "
 "request. "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:297
+#: acct_mgr/web_ui.py:174
 msgid "Please change your password now."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:308
+#: acct_mgr/web_ui.py:185
 msgid "Username is required"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:310
+#: acct_mgr/web_ui.py:187
 msgid "Email is required"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:316
+#: acct_mgr/web_ui.py:193
 msgid "The email and username must match a known account."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:340
+#: acct_mgr/web_ui.py:217
 msgid "Old Password cannot be empty."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:342
+#: acct_mgr/web_ui.py:219
 msgid "Old Password is incorrect."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:352
+#: acct_mgr/web_ui.py:233
 msgid "Password successfully updated."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:361
+#: acct_mgr/web_ui.py:242
 msgid "Password is incorrect."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:420 acct_mgr/templates/login.html:55
-#: acct_mgr/templates/login.html:58 acct_mgr/templates/register.html:11
-msgid "Register"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:449
-#, python-format
-msgid ""
-"Registration has been finished successfully.\n"
-"           You may login as user %(user)s now."
-msgstr ""
-
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:558
+#: acct_mgr/web_ui.py:363
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:563
+#: acct_mgr/web_ui.py:368
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:568
+#: acct_mgr/web_ui.py:373 acct_mgr/templates/user_table.html:38
 msgid "Account locked"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:573
+#: acct_mgr/web_ui.py:378
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
-#: acct_mgr/web_ui.py:787
-msgid "verify your email address"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATOR: ... verify your email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:790
-#, python-format
-msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
-#. with a token to ... (the link label for following message)
-#: acct_mgr/web_ui.py:816
-msgid "verify your new email address"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATOR: ... verify your new email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:819
-#, python-format
-msgid ""
-"An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
-"        %(link)s."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:832
-msgid "Please log in to finish email verification procedure."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:836
-msgid "Your email is already verified."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:844
-#, python-format
-msgid "A notification email has been resent to <%s>."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:851
-msgid "Thank you for verifying your email address."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:854
-msgid "Invalid verification token"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:11
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:14
 msgid "Account Details"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:17
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:20
 msgid "Review User Account Details"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:19
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:22
 #, python-format
 msgid "for [1:%(name)s] ([2:%(user)s])"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:22
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:25
 #, python-format
 msgid "for [1:%(user)s]"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:34
 msgid "Account Status"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:38
 #, python-format
 msgid ""
 "Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
 "       [1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:39
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:42
 msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:41
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:44
 msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:46
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:49
 msgid ""
 "No store provides credentials for this user,\n"
 "       so the user currently can't be authenticated and\n"
 "       while account details may still be available."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:58
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:61
 #, python-format
 msgid ""
 "[1:]\n"
 "        and even valid login attempts are rejected meanwhile."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:66
 msgid "This account has been locked permanently."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Release account lock"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:70
 msgid "Unlock"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:79
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:82
 #, python-format
 msgid ""
 "Lock condition has been met\n"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:85
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:94
 #, python-format
 msgid ""
 "Therefore after another failed login attempt authentication\n"
 "         for this account would be retarded by %(time)s."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:92
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:101
 msgid "Lock condition has not been met yet."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:98
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
 msgid "No constraints are set for this account."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:116
 msgid "Verification"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:111
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:120
 #, python-format
 msgid "Current email address: <%(email)s>"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:114
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:123
 msgid "This address has been verified successfully."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:116
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:125
 #, python-format
 msgid ""
 "Verification is pending\n"
 "         ([1:token: '%(token)s' ])."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:119
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:128
 msgid "This address has not been verified yet."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:124
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:133
 msgid "No email address is registered for this account."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:132
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:141
 msgid "Access History"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:135
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:144
 #, python-format
 msgid "Last login: %(time)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:137
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:146
 msgid "The user has not logged in before."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:141
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:150
 #, python-format
 msgid "Total failed attempts: %(count)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:142
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:151
 msgid "Table: Last failed login attempts log view"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:147
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:156
 msgid "IP address"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:148
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:157
 msgid "Log time"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:168
 msgid "Delete login failure log"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:168
 msgid "Delete Log"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:166
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:175
 msgid "There is currently no failed login attempt logged."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:172
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:182
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:125
+msgid "Back to accounts"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:184
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:37
 msgid "Update"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:11
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:15
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:14
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:18
 msgid "Accounts: Configuration"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:41
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:62
 msgid "Password Refresh"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:65
 msgid "Silently update password hashes on next successful login."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:49
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:68
+msgid "Restart"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:74
 msgid "Persistent Sessions"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:52
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:77
 msgid ""
 "Allow the user to be remembered across sessions without needing to\n"
 "     re-authenticate."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:56
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:81
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
-"     [1:checkbox] and, next time he visits the site,\n"
-"     he'll be remembered and automatically authenticated."
+"     [1:checkbox] and, next time he visits the site within\n"
+"     30 days, he'll be remembered and automatically authenticated."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:63
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:88
 msgid "Password Reset"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:66
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:91
 msgid "Force users to change passwords after a password reset."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:97
 msgid "Verify email"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:75
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:100
 msgid "Force users to verify their email addresses."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:80
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:48
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:105
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:51
 msgid "Save"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:11
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:15
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:14
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:18
 msgid "Accounts: Notification Configuration"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:19
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:22
 msgid "Account Notification"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:20
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:23
 msgid ""
 "Set the following options in order to be notified of\n"
 "     account creation, password reset and account deletion."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:23
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:26
 msgid "Notification Actions"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:24
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:27
 msgid ""
 "This is a list of actions which you can\n"
 "     enable or disable by [1:checking] the [2:checkboxes]."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:28
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:31
 msgid "Get notified of new account creation"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:32
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:35
 msgid "Get notified of password reset"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:36
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:39
 msgid "Get notified of account deletion"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:39
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:42
 msgid "Notification Recipient Addresses"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:40
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:43
 msgid ""
 "Space-separated list of email addresses and/or\n"
 "     usernames that get notified of the above actions:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:15
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:18
 msgid "Manage User Accounts"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:26
 #, python-format
 msgid "Successfully updated: %(success)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:31
 msgid "Add/Edit Account:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:31 acct_mgr/templates/login.html:30
-#: acct_mgr/templates/register.html:33
-#: acct_mgr/templates/reset_password.html:50
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:33 acct_mgr/templates/login.html:33
+#: acct_mgr/templates/register.html:36
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:53
 msgid "Username:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:36 acct_mgr/templates/login.html:35
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:27
-#: acct_mgr/templates/register.html:39
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:36 acct_mgr/templates/register.html:40
+msgid "Only lowercase usernames allowed"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:41 acct_mgr/templates/login.html:38
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:30 acct_mgr/templates/register.html:45
 msgid "Password:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:41
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:71
-#: acct_mgr/templates/register.html:45
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:49
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:74 acct_mgr/templates/register.html:51
 msgid "Confirm Password:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:46
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:57
 msgid "Pre-/Surname (Nickname):"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:51
-#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:62
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:58
 msgid "Email Address:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:55
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:67
+msgid "Skip new email verification"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
 msgid "Add a new user account or edit an existing one."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:57
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:72
 msgid " Add "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:60
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:75
 msgid " Change "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:84
 msgid "This password store does not support listing users."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
-msgid "Name"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
+msgid "Send another random password"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
-msgid "Email"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
-msgid "Last Login"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:96
-msgid "Permanently locked"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:110
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:91
 msgid "Reset passwords"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:113
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:95
 msgid "Remove selected accounts"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:23
-#: acct_mgr/templates/login.html:51
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+msgid "Review account attributes"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:14 acct_mgr/templates/db_cleanup.html:23
+msgid "Accounts: Cleanup"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:30
+msgid ""
+"Max accounts per page\n"
+"     [1:]"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:44
+#, python-format
+msgid "Accounts (%(slice)s)"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:57
+msgid "Attribute"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:58
+msgid "Value"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:63
+msgid "Not Authenticated Accounts"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:90
+msgid "Authenticated Accounts"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:121
+msgid "Remove selected entries"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/db_cleanup.html:123
+msgid "Undo selection"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/login.html:14 acct_mgr/templates/login.html:26
+#: acct_mgr/templates/login.html:54
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:48
+#: acct_mgr/templates/login.html:51
 msgid "Remember me"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:76 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:47
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:54
-#: acct_mgr/templates/register.html:24
-#: acct_mgr/templates/reset_password.html:42
+#: acct_mgr/templates/login.html:79 acct_mgr/templates/prefs_account.html:23
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:50
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:57 acct_mgr/templates/register.html:27
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:45
 msgid "Error"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:17
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
 msgid "Delete Account"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:34
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:37
 msgid "Delete account"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:51
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:54
 msgid "Change Password"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:59
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:62
 msgid "Old Password:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:65
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:68
 msgid "New Password:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/register.html:21
+#: acct_mgr/templates/register.html:24
 msgid "Register an account"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/register.html:30
+#: acct_mgr/templates/register.html:33
 msgid "Required"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/register.html:51 acct_mgr/templates/register.html:73
-msgid "Email:"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/register.html:55
-msgid ""
-"The email address is required for Trac to send you a\n"
-"       verification token."
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/register.html:58
-msgid ""
-"Entering your email address will\n"
-"       also enable you to reset your password if you ever forget it."
+#: acct_mgr/templates/register.html:63
+msgid "Optional"
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:65
-msgid "Optional"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/templates/register.html:67
 msgid "Name:"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/register.html:77