HTTPS SSH

py-rsyslog

$ pip install -e hg+ssh://hg@bitbucket.org/hdknr/py-rsyslog/#egg=py-rsyslog