Source

cocoalib / locale / hy / LC_MESSAGES / cocoalib.po

# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Armenian\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Hrant Ohanyan <hrantohanyan@mail.am>\n"
"Language-Team: HaySoft <hrantohanyan@mail.am>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: ARMENIA\n"
"X-Poedit-Language: Armenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "This app is registered, thanks!"
msgstr "Այս ծրագիրը գրանցված է, շնորհակալություն!"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Register"
msgstr "Գրանցել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Error report"
msgstr "Սխալի զեկույց"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid ""
"Something went wrong. Would you like to send the error report to Hardcoded "
"Software?"
msgstr ""
"Ինչ-որ բան սխալ էր: Ուղարկե՞լ սխալի մասին զեկույց Hardcoded Software-ին:"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Send"
msgstr "Ուղարկել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Don't Send"
msgstr "Չուղարկել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "%@ is Fairware"
msgstr "$appname-ը Fairware է"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Enter Key"
msgstr "Գրել բանալին"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Please contribute"
msgstr "Խնդրում ենք մասնակցեք"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Contribute"
msgstr "Մասնակցել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Continue"
msgstr "Շարունակել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Enter your key"
msgstr "Շարունակել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid ""
"Type the key you received when you contributed to %@, as well as the e-mail "
"used as a reference for the purchase."
msgstr ""
"Մուտքագրեք այն բանալին, որը ստացել եք %@-ին աջակցելիս, քանզի Ձեր էլ. հասցեն "
"օգտագործվել է գնման ժամանակ:"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Registration key:"
msgstr "Գրանցման բանալին."

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Reference e-mail:"
msgstr "Հղման էլ. հասցեն."

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Submit"
msgstr "Հաստատել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Cancel"
msgstr "Չեղարկել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Unpaid hours: %0.1f"
msgstr "Չվճարված ժամեր. %0.1f"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "More Info"
msgstr "Լր. ինֆո"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Tell Hardcoded Software which operating system I'm using."
msgstr ""
"Ասացեք Hardcoded Software-ին, թե ինչ օպերացիոն համակարգ եք օգտագործում:"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "(to have some contribution statistics based on OSes)"
msgstr "(ունենալու համար աջակցման վիճակագրությունը հիմնված OSes-ի վրա)"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "%@ is fairware"
msgstr "%@-ը Fairware է"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Buy"
msgstr "Գնել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Try"
msgstr "Փորձել"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid "Fairware?"
msgstr "Fairware է՞"

#: cocoalib/en.lproj/cocoalib.strings:0
msgid ""
"Although the application should continue to run after this error, it may be "
"in an instable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.