Commits

Trammell Hudson committed 6de2ebd

added readme

  • Participants
  • Parent commits 90d4fa0

Comments (0)

Files changed (1)

+Deze horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
+Bij voorbelt:
+
+	vertien
+	over
+	tien
+	's morgen
+
+of
+	veer
+	voor half
+	elf
+	's nachts
+
+Er zijn nu geen animaties.