Commits

Trammell Hudson committed dfefdc5

updated readme

Comments (0)

Files changed (1)

-Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
-Bij voorbelt:
+Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.  Bij voorbeeld:
 
-	vertien
+	veertien
 	over
 	tien
 	's morgen
 
 of
-	veer
+	vier
 	voor half
 	elf
 	's nachts
 
-Er zijn nu geen animaties.
+Er zijn nu geen animaties.  Mischien in een latere versie.  Als je mijn vriend
+op bitbucket zijn dan kun je de source zien:
+
+https://bitbucket.org/hudson/pebble/src/tip/hoelaat?at=default
+
+Hoe laat begint "'s morgen"?  Ik denkt dat "'s nachts" van middenacht tot en
+met zes uur is en "'s morgen" is nadat tot middag? Maar ik ben niet zeker en
+kun ik jouw helpen gebruik.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.