Source

pebble / hoelaat /

Filename Size Date modified Message
..
src
520 B
48.7 KB
Dit horloge toont de tijd met Nederlandse woorden.  Bijvoorbeeld:

	veertien
	over
	tien
	's morgens

of
	vier
	voor half
	elf
	's nachts

Er zijn nu geen animaties.  Misschien in een latere versie.  Als je mijn vriend
op bitbucket bent, dan kun je de source zien:

https://bitbucket.org/hudson/pebble/src/tip/hoelaat?at=default

Hoe laat begint "'s morgens"?  Ik denkt dat "'s nachts" van middernacht tot en
met zes uur is en dat "'s morgen" tot de middag is? Maar ik weet het niet zeker en
kan ik jouw hulp gebruiken.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.