1. Ivan Vučica
  2. TVZ-LaTeX-Templates

Commits

Ivan Vučica  committed 376e175

Korigiran redoslijed stavki u primjeru za seminar.

  • Participants
  • Parent commits 3af2d21
  • Branches tvz

Comments (0)

Files changed (1)

File brzistart/seminar.tex

View file
 % TODO: Navedite ime i prezime mentora.
 \voditelj{Ford Perfect}
 
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% Naslovna stranica
 \maketitle
 
+%%%%%%%%%
+% Sažetak
+\begin{sazetak}
+Ovdje sažetak
+\end{sazetak}
+
+%%%%%%%%%
+% Sadržaj
 \tableofcontents
 
+%%%%%%
+% Uvod
 \chapter{Uvod}
 Uvod rada. Nakon uvoda dolaze poglavlja u kojima se obrađuje tema.
 
+%%%%%%%%%%%
+% Zaključak
 \chapter{Zaključak}
 Zaključak.
 
 \bibliography{literatura}
 \bibliographystyle{tvz}
 
-\chapter{Sažetak}
-Sažetak.
-
 \end{document}