1. Iyed B.
 2. CherryPy

Source

CherryPy / cherrypy / wsgiserver / wsgiserver2.py

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
"""A high-speed, production ready, thread pooled, generic HTTP server.

Simplest example on how to use this module directly
(without using CherryPy's application machinery)::

  from cherrypy import wsgiserver

  def my_crazy_app(environ, start_response):
    status = '200 OK'
    response_headers = [('Content-type','text/plain')]
    start_response(status, response_headers)
    return ['Hello world!']

  server = wsgiserver.CherryPyWSGIServer(
        ('0.0.0.0', 8070), my_crazy_app,
        server_name='www.cherrypy.example')
  server.start()

The CherryPy WSGI server can serve as many WSGI applications
as you want in one instance by using a WSGIPathInfoDispatcher::

  d = WSGIPathInfoDispatcher({'/': my_crazy_app, '/blog': my_blog_app})
  server = wsgiserver.CherryPyWSGIServer(('0.0.0.0', 80), d)

Want SSL support? Just set server.ssl_adapter to an SSLAdapter instance.

This won't call the CherryPy engine (application side) at all, only the
HTTP server, which is independent from the rest of CherryPy. Don't
let the name "CherryPyWSGIServer" throw you; the name merely reflects
its origin, not its coupling.

For those of you wanting to understand internals of this module, here's the
basic call flow. The server's listening thread runs a very tight loop,
sticking incoming connections onto a Queue::

  server = CherryPyWSGIServer(...)
  server.start()
  while True:
    tick()
    # This blocks until a request comes in:
    child = socket.accept()
    conn = HTTPConnection(child, ...)
    server.requests.put(conn)

Worker threads are kept in a pool and poll the Queue, popping off and then
handling each connection in turn. Each connection can consist of an arbitrary
number of requests and their responses, so we run a nested loop::

  while True:
    conn = server.requests.get()
    conn.communicate()
    -> while True:
        req = HTTPRequest(...)
        req.parse_request()
        -> # Read the Request-Line, e.g. "GET /page HTTP/1.1"
          req.rfile.readline()
          read_headers(req.rfile, req.inheaders)
        req.respond()
        -> response = app(...)
          try:
            for chunk in response:
              if chunk:
                req.write(chunk)
          finally:
            if hasattr(response, "close"):
              response.close()
        if req.close_connection:
          return
"""

__all__ = ['HTTPRequest', 'HTTPConnection', 'HTTPServer',
      'SizeCheckWrapper', 'KnownLengthRFile', 'ChunkedRFile',
      'CP_fileobject',
      'MaxSizeExceeded', 'NoSSLError', 'FatalSSLAlert',
      'WorkerThread', 'ThreadPool', 'SSLAdapter',
      'CherryPyWSGIServer',
      'Gateway', 'WSGIGateway', 'WSGIGateway_10', 'WSGIGateway_u0',
      'WSGIPathInfoDispatcher', 'get_ssl_adapter_class']

import os
try:
  import queue
except:
  import Queue as queue
import re
import rfc822
import socket
import sys
if 'win' in sys.platform and not hasattr(socket, 'IPPROTO_IPV6'):
  socket.IPPROTO_IPV6 = 41
try:
  import cStringIO as StringIO
except ImportError:
  import StringIO
DEFAULT_BUFFER_SIZE = -1

_fileobject_uses_str_type = isinstance(socket._fileobject(None)._rbuf, basestring)

import threading
import time
import traceback
def format_exc(limit=None):
  """Like print_exc() but return a string. Backport for Python 2.3."""
  try:
    etype, value, tb = sys.exc_info()
    return ''.join(traceback.format_exception(etype, value, tb, limit))
  finally:
    etype = value = tb = None


from urllib import unquote
from urlparse import urlparse
import warnings

if sys.version_info >= (3, 0):
  bytestr = bytes
  unicodestr = str
  basestring = (bytes, str)
  def ntob(n, encoding='ISO-8859-1'):
    """Return the given native string as a byte string in the given encoding."""
    # In Python 3, the native string type is unicode
    return n.encode(encoding)
else:
  bytestr = str
  unicodestr = unicode
  basestring = basestring
  def ntob(n, encoding='ISO-8859-1'):
    """Return the given native string as a byte string in the given encoding."""
    # In Python 2, the native string type is bytes. Assume it's already
    # in the given encoding, which for ISO-8859-1 is almost always what
    # was intended.
    return n

LF = ntob('\n')
CRLF = ntob('\r\n')
TAB = ntob('\t')
SPACE = ntob(' ')
COLON = ntob(':')
SEMICOLON = ntob(';')
EMPTY = ntob('')
NUMBER_SIGN = ntob('#')
QUESTION_MARK = ntob('?')
ASTERISK = ntob('*')
FORWARD_SLASH = ntob('/')
quoted_slash = re.compile(ntob("(?i)%2F"))

import errno

def plat_specific_errors(*errnames):
  """Return error numbers for all errors in errnames on this platform.

  The 'errno' module contains different global constants depending on
  the specific platform (OS). This function will return the list of
  numeric values for a given list of potential names.
  """
  errno_names = dir(errno)
  nums = [getattr(errno, k) for k in errnames if k in errno_names]
  # de-dupe the list
  return list(dict.fromkeys(nums).keys())

socket_error_eintr = plat_specific_errors("EINTR", "WSAEINTR")

socket_errors_to_ignore = plat_specific_errors(
  "EPIPE",
  "EBADF", "WSAEBADF",
  "ENOTSOCK", "WSAENOTSOCK",
  "ETIMEDOUT", "WSAETIMEDOUT",
  "ECONNREFUSED", "WSAECONNREFUSED",
  "ECONNRESET", "WSAECONNRESET",
  "ECONNABORTED", "WSAECONNABORTED",
  "ENETRESET", "WSAENETRESET",
  "EHOSTDOWN", "EHOSTUNREACH",
  )
socket_errors_to_ignore.append("timed out")
socket_errors_to_ignore.append("The read operation timed out")

socket_errors_nonblocking = plat_specific_errors(
  'EAGAIN', 'EWOULDBLOCK', 'WSAEWOULDBLOCK')

comma_separated_headers = [ntob(h) for h in
  ['Accept', 'Accept-Charset', 'Accept-Encoding',
   'Accept-Language', 'Accept-Ranges', 'Allow', 'Cache-Control',
   'Connection', 'Content-Encoding', 'Content-Language', 'Expect',
   'If-Match', 'If-None-Match', 'Pragma', 'Proxy-Authenticate', 'TE',
   'Trailer', 'Transfer-Encoding', 'Upgrade', 'Vary', 'Via', 'Warning',
   'WWW-Authenticate']]


import logging
if not hasattr(logging, 'statistics'): logging.statistics = {}


def read_headers(rfile, hdict=None):
  """Read headers from the given stream into the given header dict.

  If hdict is None, a new header dict is created. Returns the populated
  header dict.

  Headers which are repeated are folded together using a comma if their
  specification so dictates.

  This function raises ValueError when the read bytes violate the HTTP spec.
  You should probably return "400 Bad Request" if this happens.
  """
  if hdict is None:
    hdict = {}

  while True:
    line = rfile.readline()
    if not line:
      # No more data--illegal end of headers
      raise ValueError("Illegal end of headers.")

    if line == CRLF:
      # Normal end of headers
      break
    if not line.endswith(CRLF):
      raise ValueError("HTTP requires CRLF terminators")

    if line[0] in (SPACE, TAB):
      # It's a continuation line.
      v = line.strip()
    else:
      try:
        k, v = line.split(COLON, 1)
      except ValueError:
        raise ValueError("Illegal header line.")
      # TODO: what about TE and WWW-Authenticate?
      k = k.strip().title()
      v = v.strip()
      hname = k

    if k in comma_separated_headers:
      existing = hdict.get(hname)
      if existing:
        v = ", ".join((existing, v))
    hdict[hname] = v

  return hdict


class MaxSizeExceeded(Exception):
  pass

class SizeCheckWrapper(object):
  """Wraps a file-like object, raising MaxSizeExceeded if too large."""

  def __init__(self, rfile, maxlen):
    self.rfile = rfile
    self.maxlen = maxlen
    self.bytes_read = 0

  def _check_length(self):
    if self.maxlen and self.bytes_read > self.maxlen:
      raise MaxSizeExceeded()

  def read(self, size=None):
    data = self.rfile.read(size)
    self.bytes_read += len(data)
    self._check_length()
    return data

  def readline(self, size=None):
    if size is not None:
      data = self.rfile.readline(size)
      self.bytes_read += len(data)
      self._check_length()
      return data

    # User didn't specify a size ...
    # We read the line in chunks to make sure it's not a 100MB line !
    res = []
    while True:
      data = self.rfile.readline(256)
      self.bytes_read += len(data)
      self._check_length()
      res.append(data)
      # See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/421
      if len(data) < 256 or data[-1:] == "\n":
        return EMPTY.join(res)

  def readlines(self, sizehint=0):
    # Shamelessly stolen from StringIO
    total = 0
    lines = []
    line = self.readline()
    while line:
      lines.append(line)
      total += len(line)
      if 0 < sizehint <= total:
        break
      line = self.readline()
    return lines

  def close(self):
    self.rfile.close()

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    data = next(self.rfile)
    self.bytes_read += len(data)
    self._check_length()
    return data

  def next(self):
    data = self.rfile.next()
    self.bytes_read += len(data)
    self._check_length()
    return data


class KnownLengthRFile(object):
  """Wraps a file-like object, returning an empty string when exhausted."""

  def __init__(self, rfile, content_length):
    self.rfile = rfile
    self.remaining = content_length

  def read(self, size=None):
    if self.remaining == 0:
      return ''
    if size is None:
      size = self.remaining
    else:
      size = min(size, self.remaining)

    data = self.rfile.read(size)
    self.remaining -= len(data)
    return data

  def readline(self, size=None):
    if self.remaining == 0:
      return ''
    if size is None:
      size = self.remaining
    else:
      size = min(size, self.remaining)

    data = self.rfile.readline(size)
    self.remaining -= len(data)
    return data

  def readlines(self, sizehint=0):
    # Shamelessly stolen from StringIO
    total = 0
    lines = []
    line = self.readline(sizehint)
    while line:
      lines.append(line)
      total += len(line)
      if 0 < sizehint <= total:
        break
      line = self.readline(sizehint)
    return lines

  def close(self):
    self.rfile.close()

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    data = next(self.rfile)
    self.remaining -= len(data)
    return data


class ChunkedRFile(object):
  """Wraps a file-like object, returning an empty string when exhausted.

  This class is intended to provide a conforming wsgi.input value for
  request entities that have been encoded with the 'chunked' transfer
  encoding.
  """

  def __init__(self, rfile, maxlen, bufsize=8192):
    self.rfile = rfile
    self.maxlen = maxlen
    self.bytes_read = 0
    self.buffer = EMPTY
    self.bufsize = bufsize
    self.closed = False

  def _fetch(self):
    if self.closed:
      return

    line = self.rfile.readline()
    self.bytes_read += len(line)

    if self.maxlen and self.bytes_read > self.maxlen:
      raise MaxSizeExceeded("Request Entity Too Large", self.maxlen)

    line = line.strip().split(SEMICOLON, 1)

    try:
      chunk_size = line.pop(0)
      chunk_size = int(chunk_size, 16)
    except ValueError:
      raise ValueError("Bad chunked transfer size: " + repr(chunk_size))

    if chunk_size <= 0:
      self.closed = True
      return

##      if line: chunk_extension = line[0]

    if self.maxlen and self.bytes_read + chunk_size > self.maxlen:
      raise IOError("Request Entity Too Large")

    chunk = self.rfile.read(chunk_size)
    self.bytes_read += len(chunk)
    self.buffer += chunk

    crlf = self.rfile.read(2)
    if crlf != CRLF:
      raise ValueError(
         "Bad chunked transfer coding (expected '\\r\\n', "
         "got " + repr(crlf) + ")")

  def read(self, size=None):
    data = EMPTY
    while True:
      if size and len(data) >= size:
        return data

      if not self.buffer:
        self._fetch()
        if not self.buffer:
          # EOF
          return data

      if size:
        remaining = size - len(data)
        data += self.buffer[:remaining]
        self.buffer = self.buffer[remaining:]
      else:
        data += self.buffer

  def readline(self, size=None):
    data = EMPTY
    while True:
      if size and len(data) >= size:
        return data

      if not self.buffer:
        self._fetch()
        if not self.buffer:
          # EOF
          return data

      newline_pos = self.buffer.find(LF)
      if size:
        if newline_pos == -1:
          remaining = size - len(data)
          data += self.buffer[:remaining]
          self.buffer = self.buffer[remaining:]
        else:
          remaining = min(size - len(data), newline_pos)
          data += self.buffer[:remaining]
          self.buffer = self.buffer[remaining:]
      else:
        if newline_pos == -1:
          data += self.buffer
        else:
          data += self.buffer[:newline_pos]
          self.buffer = self.buffer[newline_pos:]

  def readlines(self, sizehint=0):
    # Shamelessly stolen from StringIO
    total = 0
    lines = []
    line = self.readline(sizehint)
    while line:
      lines.append(line)
      total += len(line)
      if 0 < sizehint <= total:
        break
      line = self.readline(sizehint)
    return lines

  def read_trailer_lines(self):
    if not self.closed:
      raise ValueError(
        "Cannot read trailers until the request body has been read.")

    while True:
      line = self.rfile.readline()
      if not line:
        # No more data--illegal end of headers
        raise ValueError("Illegal end of headers.")

      self.bytes_read += len(line)
      if self.maxlen and self.bytes_read > self.maxlen:
        raise IOError("Request Entity Too Large")

      if line == CRLF:
        # Normal end of headers
        break
      if not line.endswith(CRLF):
        raise ValueError("HTTP requires CRLF terminators")

      yield line

  def close(self):
    self.rfile.close()

  def __iter__(self):
    # Shamelessly stolen from StringIO
    total = 0
    line = self.readline(sizehint)
    while line:
      yield line
      total += len(line)
      if 0 < sizehint <= total:
        break
      line = self.readline(sizehint)


class HTTPRequest(object):
  """An HTTP Request (and response).

  A single HTTP connection may consist of multiple request/response pairs.
  """

  server = None
  """The HTTPServer object which is receiving this request."""

  conn = None
  """The HTTPConnection object on which this request connected."""

  inheaders = {}
  """A dict of request headers."""

  outheaders = []
  """A list of header tuples to write in the response."""

  ready = False
  """When True, the request has been parsed and is ready to begin generating
  the response. When False, signals the calling Connection that the response
  should not be generated and the connection should close."""

  close_connection = False
  """Signals the calling Connection that the request should close. This does
  not imply an error! The client and/or server may each request that the
  connection be closed."""

  chunked_write = False
  """If True, output will be encoded with the "chunked" transfer-coding.

  This value is set automatically inside send_headers."""

  def __init__(self, server, conn):
    self.server= server
    self.conn = conn

    self.ready = False
    self.started_request = False
    self.scheme = ntob("http")
    if self.server.ssl_adapter is not None:
      self.scheme = ntob("https")
    # Use the lowest-common protocol in case read_request_line errors.
    self.response_protocol = 'HTTP/1.0'
    self.inheaders = {}

    self.status = ""
    self.outheaders = []
    self.sent_headers = False
    self.close_connection = self.__class__.close_connection
    self.chunked_read = False
    self.chunked_write = self.__class__.chunked_write

  def parse_request(self):
    """Parse the next HTTP request start-line and message-headers."""
    self.rfile = SizeCheckWrapper(self.conn.rfile,
                   self.server.max_request_header_size)
    try:
      success = self.read_request_line()
    except MaxSizeExceeded:
      self.simple_response("414 Request-URI Too Long",
        "The Request-URI sent with the request exceeds the maximum "
        "allowed bytes.")
      return
    else:
      if not success:
        return

    try:
      success = self.read_request_headers()
    except MaxSizeExceeded:
      self.simple_response("413 Request Entity Too Large",
        "The headers sent with the request exceed the maximum "
        "allowed bytes.")
      return
    else:
      if not success:
        return

    self.ready = True

  def read_request_line(self):
    # HTTP/1.1 connections are persistent by default. If a client
    # requests a page, then idles (leaves the connection open),
    # then rfile.readline() will raise socket.error("timed out").
    # Note that it does this based on the value given to settimeout(),
    # and doesn't need the client to request or acknowledge the close
    # (although your TCP stack might suffer for it: cf Apache's history
    # with FIN_WAIT_2).
    request_line = self.rfile.readline()

    # Set started_request to True so communicate() knows to send 408
    # from here on out.
    self.started_request = True
    if not request_line:
      return False

    if request_line == CRLF:
      # RFC 2616 sec 4.1: "...if the server is reading the protocol
      # stream at the beginning of a message and receives a CRLF
      # first, it should ignore the CRLF."
      # But only ignore one leading line! else we enable a DoS.
      request_line = self.rfile.readline()
      if not request_line:
        return False

    if not request_line.endswith(CRLF):
      self.simple_response("400 Bad Request", "HTTP requires CRLF terminators")
      return False

    try:
      method, uri, req_protocol = request_line.strip().split(SPACE, 2)
      rp = int(req_protocol[5]), int(req_protocol[7])
    except (ValueError, IndexError):
      self.simple_response("400 Bad Request", "Malformed Request-Line")
      return False

    self.uri = uri
    self.method = method

    # uri may be an abs_path (including "http://host.domain.tld");
    scheme, authority, path = self.parse_request_uri(uri)
    if NUMBER_SIGN in path:
      self.simple_response("400 Bad Request",
                 "Illegal #fragment in Request-URI.")
      return False

    if scheme:
      self.scheme = scheme

    qs = EMPTY
    if QUESTION_MARK in path:
      path, qs = path.split(QUESTION_MARK, 1)

    # Unquote the path+params (e.g. "/this%20path" -> "/this path").
    # http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html#sec5.1.2
    #
    # But note that "...a URI must be separated into its components
    # before the escaped characters within those components can be
    # safely decoded." http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt, sec 2.4.2
    # Therefore, "/this%2Fpath" becomes "/this%2Fpath", not "/this/path".
    try:
      atoms = [unquote(x) for x in quoted_slash.split(path)]
    except ValueError:
      ex = sys.exc_info()[1]
      self.simple_response("400 Bad Request", ex.args[0])
      return False
    path = "%2F".join(atoms)
    self.path = path

    # Note that, like wsgiref and most other HTTP servers,
    # we "% HEX HEX"-unquote the path but not the query string.
    self.qs = qs

    # Compare request and server HTTP protocol versions, in case our
    # server does not support the requested protocol. Limit our output
    # to min(req, server). We want the following output:
    #   request  server   actual written  supported response
    #   protocol  protocol response protocol  feature set
    # a   1.0    1.0      1.0        1.0
    # b   1.0    1.1      1.1        1.0
    # c   1.1    1.0      1.0        1.0
    # d   1.1    1.1      1.1        1.1
    # Notice that, in (b), the response will be "HTTP/1.1" even though
    # the client only understands 1.0. RFC 2616 10.5.6 says we should
    # only return 505 if the _major_ version is different.
    sp = int(self.server.protocol[5]), int(self.server.protocol[7])

    if sp[0] != rp[0]:
      self.simple_response("505 HTTP Version Not Supported")
      return False

    self.request_protocol = req_protocol
    self.response_protocol = "HTTP/%s.%s" % min(rp, sp)

    return True

  def read_request_headers(self):
    """Read self.rfile into self.inheaders. Return success."""

    # then all the http headers
    try:
      read_headers(self.rfile, self.inheaders)
    except ValueError:
      ex = sys.exc_info()[1]
      self.simple_response("400 Bad Request", ex.args[0])
      return False

    mrbs = self.server.max_request_body_size
    if mrbs and int(self.inheaders.get("Content-Length", 0)) > mrbs:
      self.simple_response("413 Request Entity Too Large",
        "The entity sent with the request exceeds the maximum "
        "allowed bytes.")
      return False

    # Persistent connection support
    if self.response_protocol == "HTTP/1.1":
      # Both server and client are HTTP/1.1
      if self.inheaders.get("Connection", "") == "close":
        self.close_connection = True
    else:
      # Either the server or client (or both) are HTTP/1.0
      if self.inheaders.get("Connection", "") != "Keep-Alive":
        self.close_connection = True

    # Transfer-Encoding support
    te = None
    if self.response_protocol == "HTTP/1.1":
      te = self.inheaders.get("Transfer-Encoding")
      if te:
        te = [x.strip().lower() for x in te.split(",") if x.strip()]

    self.chunked_read = False

    if te:
      for enc in te:
        if enc == "chunked":
          self.chunked_read = True
        else:
          # Note that, even if we see "chunked", we must reject
          # if there is an extension we don't recognize.
          self.simple_response("501 Unimplemented")
          self.close_connection = True
          return False

    # From PEP 333:
    # "Servers and gateways that implement HTTP 1.1 must provide
    # transparent support for HTTP 1.1's "expect/continue" mechanism.
    # This may be done in any of several ways:
    #  1. Respond to requests containing an Expect: 100-continue request
    #   with an immediate "100 Continue" response, and proceed normally.
    #  2. Proceed with the request normally, but provide the application
    #   with a wsgi.input stream that will send the "100 Continue"
    #   response if/when the application first attempts to read from
    #   the input stream. The read request must then remain blocked
    #   until the client responds.
    #  3. Wait until the client decides that the server does not support
    #   expect/continue, and sends the request body on its own.
    #   (This is suboptimal, and is not recommended.)
    #
    # We used to do 3, but are now doing 1. Maybe we'll do 2 someday,
    # but it seems like it would be a big slowdown for such a rare case.
    if self.inheaders.get("Expect", "") == "100-continue":
      # Don't use simple_response here, because it emits headers
      # we don't want. See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/951
      msg = self.server.protocol + " 100 Continue\r\n\r\n"
      try:
        self.conn.wfile.sendall(msg)
      except socket.error:
        x = sys.exc_info()[1]
        if x.args[0] not in socket_errors_to_ignore:
          raise
    return True

  def parse_request_uri(self, uri):
    """Parse a Request-URI into (scheme, authority, path).

    Note that Request-URI's must be one of::

      Request-URI  = "*" | absoluteURI | abs_path | authority

    Therefore, a Request-URI which starts with a double forward-slash
    cannot be a "net_path"::

      net_path   = "//" authority [ abs_path ]

    Instead, it must be interpreted as an "abs_path" with an empty first
    path segment::

      abs_path   = "/" path_segments
      path_segments = segment *( "/" segment )
      segment    = *pchar *( ";" param )
      param     = *pchar
    """
    if uri == ASTERISK:
      return None, None, uri

    i = uri.find('://')
    if i > 0 and QUESTION_MARK not in uri[:i]:
      # An absoluteURI.
      # If there's a scheme (and it must be http or https), then:
      # http_URL = "http:" "//" host [ ":" port ] [ abs_path [ "?" query ]]
      scheme, remainder = uri[:i].lower(), uri[i + 3:]
      authority, path = remainder.split(FORWARD_SLASH, 1)
      path = FORWARD_SLASH + path
      return scheme, authority, path

    if uri.startswith(FORWARD_SLASH):
      # An abs_path.
      return None, None, uri
    else:
      # An authority.
      return None, uri, None

  def respond(self):
    """Call the gateway and write its iterable output."""
    mrbs = self.server.max_request_body_size
    if self.chunked_read:
      self.rfile = ChunkedRFile(self.conn.rfile, mrbs)
    else:
      cl = int(self.inheaders.get("Content-Length", 0))
      if mrbs and mrbs < cl:
        if not self.sent_headers:
          self.simple_response("413 Request Entity Too Large",
            "The entity sent with the request exceeds the maximum "
            "allowed bytes.")
        return
      self.rfile = KnownLengthRFile(self.conn.rfile, cl)

    self.server.gateway(self).respond()

    if (self.ready and not self.sent_headers):
      self.sent_headers = True
      self.send_headers()
    if self.chunked_write:
      self.conn.wfile.sendall("0\r\n\r\n")

  def simple_response(self, status, msg=""):
    """Write a simple response back to the client."""
    status = str(status)
    buf = [self.server.protocol + SPACE +
        status + CRLF,
        "Content-Length: %s\r\n" % len(msg),
        "Content-Type: text/plain\r\n"]

    if status[:3] in ("413", "414"):
      # Request Entity Too Large / Request-URI Too Long
      self.close_connection = True
      if self.response_protocol == 'HTTP/1.1':
        # This will not be true for 414, since read_request_line
        # usually raises 414 before reading the whole line, and we
        # therefore cannot know the proper response_protocol.
        buf.append("Connection: close\r\n")
      else:
        # HTTP/1.0 had no 413/414 status nor Connection header.
        # Emit 400 instead and trust the message body is enough.
        status = "400 Bad Request"

    buf.append(CRLF)
    if msg:
      if isinstance(msg, unicodestr):
        msg = msg.encode("ISO-8859-1")
      buf.append(msg)

    try:
      self.conn.wfile.sendall("".join(buf))
    except socket.error:
      x = sys.exc_info()[1]
      if x.args[0] not in socket_errors_to_ignore:
        raise

  def write(self, chunk):
    """Write unbuffered data to the client."""
    if self.chunked_write and chunk:
      buf = [hex(len(chunk))[2:], CRLF, chunk, CRLF]
      self.conn.wfile.sendall(EMPTY.join(buf))
    else:
      self.conn.wfile.sendall(chunk)

  def send_headers(self):
    """Assert, process, and send the HTTP response message-headers.

    You must set self.status, and self.outheaders before calling this.
    """
    hkeys = [key.lower() for key, value in self.outheaders]
    status = int(self.status[:3])

    if status == 413:
      # Request Entity Too Large. Close conn to avoid garbage.
      self.close_connection = True
    elif "content-length" not in hkeys:
      # "All 1xx (informational), 204 (no content),
      # and 304 (not modified) responses MUST NOT
      # include a message-body." So no point chunking.
      if status < 200 or status in (204, 205, 304):
        pass
      else:
        if (self.response_protocol == 'HTTP/1.1'
          and self.method != 'HEAD'):
          # Use the chunked transfer-coding
          self.chunked_write = True
          self.outheaders.append(("Transfer-Encoding", "chunked"))
        else:
          # Closing the conn is the only way to determine len.
          self.close_connection = True

    if "connection" not in hkeys:
      if self.response_protocol == 'HTTP/1.1':
        # Both server and client are HTTP/1.1 or better
        if self.close_connection:
          self.outheaders.append(("Connection", "close"))
      else:
        # Server and/or client are HTTP/1.0
        if not self.close_connection:
          self.outheaders.append(("Connection", "Keep-Alive"))

    if (not self.close_connection) and (not self.chunked_read):
      # Read any remaining request body data on the socket.
      # "If an origin server receives a request that does not include an
      # Expect request-header field with the "100-continue" expectation,
      # the request includes a request body, and the server responds
      # with a final status code before reading the entire request body
      # from the transport connection, then the server SHOULD NOT close
      # the transport connection until it has read the entire request,
      # or until the client closes the connection. Otherwise, the client
      # might not reliably receive the response message. However, this
      # requirement is not be construed as preventing a server from
      # defending itself against denial-of-service attacks, or from
      # badly broken client implementations."
      remaining = getattr(self.rfile, 'remaining', 0)
      if remaining > 0:
        self.rfile.read(remaining)

    if "date" not in hkeys:
      self.outheaders.append(("Date", rfc822.formatdate()))

    if "server" not in hkeys:
      self.outheaders.append(("Server", self.server.server_name))

    buf = [self.server.protocol + SPACE + self.status + CRLF]
    for k, v in self.outheaders:
      buf.append(k + COLON + SPACE + v + CRLF)
    buf.append(CRLF)
    self.conn.wfile.sendall(EMPTY.join(buf))


class NoSSLError(Exception):
  """Exception raised when a client speaks HTTP to an HTTPS socket."""
  pass


class FatalSSLAlert(Exception):
  """Exception raised when the SSL implementation signals a fatal alert."""
  pass


class CP_fileobject(socket._fileobject):
  """Faux file object attached to a socket object."""

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    self.bytes_read = 0
    self.bytes_written = 0
    socket._fileobject.__init__(self, *args, **kwargs)

  def sendall(self, data):
    """Sendall for non-blocking sockets."""
    while data:
      try:
        bytes_sent = self.send(data)
        data = data[bytes_sent:]
      except socket.error, e:
        if e.args[0] not in socket_errors_nonblocking:
          raise

  def send(self, data):
    bytes_sent = self._sock.send(data)
    self.bytes_written += bytes_sent
    return bytes_sent

  def flush(self):
    if self._wbuf:
      buffer = "".join(self._wbuf)
      self._wbuf = []
      self.sendall(buffer)

  def recv(self, size):
    while True:
      try:
        data = self._sock.recv(size)
        self.bytes_read += len(data)
        return data
      except socket.error, e:
        if (e.args[0] not in socket_errors_nonblocking
          and e.args[0] not in socket_error_eintr):
          raise

  if not _fileobject_uses_str_type:
    def read(self, size=-1):
      # Use max, disallow tiny reads in a loop as they are very inefficient.
      # We never leave read() with any leftover data from a new recv() call
      # in our internal buffer.
      rbufsize = max(self._rbufsize, self.default_bufsize)
      # Our use of StringIO rather than lists of string objects returned by
      # recv() minimizes memory usage and fragmentation that occurs when
      # rbufsize is large compared to the typical return value of recv().
      buf = self._rbuf
      buf.seek(0, 2) # seek end
      if size < 0:
        # Read until EOF
        self._rbuf = StringIO.StringIO() # reset _rbuf. we consume it via buf.
        while True:
          data = self.recv(rbufsize)
          if not data:
            break
          buf.write(data)
        return buf.getvalue()
      else:
        # Read until size bytes or EOF seen, whichever comes first
        buf_len = buf.tell()
        if buf_len >= size:
          # Already have size bytes in our buffer? Extract and return.
          buf.seek(0)
          rv = buf.read(size)
          self._rbuf = StringIO.StringIO()
          self._rbuf.write(buf.read())
          return rv

        self._rbuf = StringIO.StringIO() # reset _rbuf. we consume it via buf.
        while True:
          left = size - buf_len
          # recv() will malloc the amount of memory given as its
          # parameter even though it often returns much less data
          # than that. The returned data string is short lived
          # as we copy it into a StringIO and free it. This avoids
          # fragmentation issues on many platforms.
          data = self.recv(left)
          if not data:
            break
          n = len(data)
          if n == size and not buf_len:
            # Shortcut. Avoid buffer data copies when:
            # - We have no data in our buffer.
            # AND
            # - Our call to recv returned exactly the
            #  number of bytes we were asked to read.
            return data
          if n == left:
            buf.write(data)
            del data # explicit free
            break
          assert n <= left, "recv(%d) returned %d bytes" % (left, n)
          buf.write(data)
          buf_len += n
          del data # explicit free
          #assert buf_len == buf.tell()
        return buf.getvalue()

    def readline(self, size=-1):
      buf = self._rbuf
      buf.seek(0, 2) # seek end
      if buf.tell() > 0:
        # check if we already have it in our buffer
        buf.seek(0)
        bline = buf.readline(size)
        if bline.endswith('\n') or len(bline) == size:
          self._rbuf = StringIO.StringIO()
          self._rbuf.write(buf.read())
          return bline
        del bline
      if size < 0:
        # Read until \n or EOF, whichever comes first
        if self._rbufsize <= 1:
          # Speed up unbuffered case
          buf.seek(0)
          buffers = [buf.read()]
          self._rbuf = StringIO.StringIO() # reset _rbuf. we consume it via buf.
          data = None
          recv = self.recv
          while data != "\n":
            data = recv(1)
            if not data:
              break
            buffers.append(data)
          return "".join(buffers)

        buf.seek(0, 2) # seek end
        self._rbuf = StringIO.StringIO() # reset _rbuf. we consume it via buf.
        while True:
          data = self.recv(self._rbufsize)
          if not data:
            break
          nl = data.find('\n')
          if nl >= 0:
            nl += 1
            buf.write(data[:nl])
            self._rbuf.write(data[nl:])
            del data
            break
          buf.write(data)
        return buf.getvalue()
      else:
        # Read until size bytes or \n or EOF seen, whichever comes first
        buf.seek(0, 2) # seek end
        buf_len = buf.tell()
        if buf_len >= size:
          buf.seek(0)
          rv = buf.read(size)
          self._rbuf = StringIO.StringIO()
          self._rbuf.write(buf.read())
          return rv
        self._rbuf = StringIO.StringIO() # reset _rbuf. we consume it via buf.
        while True:
          data = self.recv(self._rbufsize)
          if not data:
            break
          left = size - buf_len
          # did we just receive a newline?
          nl = data.find('\n', 0, left)
          if nl >= 0:
            nl += 1
            # save the excess data to _rbuf
            self._rbuf.write(data[nl:])
            if buf_len:
              buf.write(data[:nl])
              break
            else:
              # Shortcut. Avoid data copy through buf when returning
              # a substring of our first recv().
              return data[:nl]
          n = len(data)
          if n == size and not buf_len:
            # Shortcut. Avoid data copy through buf when
            # returning exactly all of our first recv().
            return data
          if n >= left:
            buf.write(data[:left])
            self._rbuf.write(data[left:])
            break
          buf.write(data)
          buf_len += n
          #assert buf_len == buf.tell()
        return buf.getvalue()
  else:
    def read(self, size=-1):
      if size < 0:
        # Read until EOF
        buffers = [self._rbuf]
        self._rbuf = ""
        if self._rbufsize <= 1:
          recv_size = self.default_bufsize
        else:
          recv_size = self._rbufsize

        while True:
          data = self.recv(recv_size)
          if not data:
            break
          buffers.append(data)
        return "".join(buffers)
      else:
        # Read until size bytes or EOF seen, whichever comes first
        data = self._rbuf
        buf_len = len(data)
        if buf_len >= size:
          self._rbuf = data[size:]
          return data[:size]
        buffers = []
        if data:
          buffers.append(data)
        self._rbuf = ""
        while True:
          left = size - buf_len
          recv_size = max(self._rbufsize, left)
          data = self.recv(recv_size)
          if not data:
            break
          buffers.append(data)
          n = len(data)
          if n >= left:
            self._rbuf = data[left:]
            buffers[-1] = data[:left]
            break
          buf_len += n
        return "".join(buffers)

    def readline(self, size=-1):
      data = self._rbuf
      if size < 0:
        # Read until \n or EOF, whichever comes first
        if self._rbufsize <= 1:
          # Speed up unbuffered case
          assert data == ""
          buffers = []
          while data != "\n":
            data = self.recv(1)
            if not data:
              break
            buffers.append(data)
          return "".join(buffers)
        nl = data.find('\n')
        if nl >= 0:
          nl += 1
          self._rbuf = data[nl:]
          return data[:nl]
        buffers = []
        if data:
          buffers.append(data)
        self._rbuf = ""
        while True:
          data = self.recv(self._rbufsize)
          if not data:
            break
          buffers.append(data)
          nl = data.find('\n')
          if nl >= 0:
            nl += 1
            self._rbuf = data[nl:]
            buffers[-1] = data[:nl]
            break
        return "".join(buffers)
      else:
        # Read until size bytes or \n or EOF seen, whichever comes first
        nl = data.find('\n', 0, size)
        if nl >= 0:
          nl += 1
          self._rbuf = data[nl:]
          return data[:nl]
        buf_len = len(data)
        if buf_len >= size:
          self._rbuf = data[size:]
          return data[:size]
        buffers = []
        if data:
          buffers.append(data)
        self._rbuf = ""
        while True:
          data = self.recv(self._rbufsize)
          if not data:
            break
          buffers.append(data)
          left = size - buf_len
          nl = data.find('\n', 0, left)
          if nl >= 0:
            nl += 1
            self._rbuf = data[nl:]
            buffers[-1] = data[:nl]
            break
          n = len(data)
          if n >= left:
            self._rbuf = data[left:]
            buffers[-1] = data[:left]
            break
          buf_len += n
        return "".join(buffers)


class HTTPConnection(object):
  """An HTTP connection (active socket).

  server: the Server object which received this connection.
  socket: the raw socket object (usually TCP) for this connection.
  makefile: a fileobject class for reading from the socket.
  """

  remote_addr = None
  remote_port = None
  ssl_env = None
  rbufsize = DEFAULT_BUFFER_SIZE
  wbufsize = DEFAULT_BUFFER_SIZE
  RequestHandlerClass = HTTPRequest

  def __init__(self, server, sock, makefile=CP_fileobject):
    self.server = server
    self.socket = sock
    self.rfile = makefile(sock, "rb", self.rbufsize)
    self.wfile = makefile(sock, "wb", self.wbufsize)
    self.requests_seen = 0

  def communicate(self):
    """Read each request and respond appropriately."""
    request_seen = False
    try:
      while True:
        # (re)set req to None so that if something goes wrong in
        # the RequestHandlerClass constructor, the error doesn't
        # get written to the previous request.
        req = None
        req = self.RequestHandlerClass(self.server, self)

        # This order of operations should guarantee correct pipelining.
        req.parse_request()
        if self.server.stats['Enabled']:
          self.requests_seen += 1
        if not req.ready:
          # Something went wrong in the parsing (and the server has
          # probably already made a simple_response). Return and
          # let the conn close.
          return

        request_seen = True
        req.respond()
        if req.close_connection:
          return
    except socket.error:
      e = sys.exc_info()[1]
      errnum = e.args[0]
      # sadly SSL sockets return a different (longer) time out string
      if errnum == 'timed out' or errnum == 'The read operation timed out':
        # Don't error if we're between requests; only error
        # if 1) no request has been started at all, or 2) we're
        # in the middle of a request.
        # See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/853
        if (not request_seen) or (req and req.started_request):
          # Don't bother writing the 408 if the response
          # has already started being written.
          if req and not req.sent_headers:
            try:
              req.simple_response("408 Request Timeout")
            except FatalSSLAlert:
              # Close the connection.
              return
      elif errnum not in socket_errors_to_ignore:
        self.server.error_log("socket.error %s" % repr(errnum),
                   level=logging.WARNING, traceback=True)
        if req and not req.sent_headers:
          try:
            req.simple_response("500 Internal Server Error")
          except FatalSSLAlert:
            # Close the connection.
            return
      return
    except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
      raise
    except FatalSSLAlert:
      # Close the connection.
      return
    except NoSSLError:
      if req and not req.sent_headers:
        # Unwrap our wfile
        self.wfile = CP_fileobject(self.socket._sock, "wb", self.wbufsize)
        req.simple_response("400 Bad Request",
          "The client sent a plain HTTP request, but "
          "this server only speaks HTTPS on this port.")
        self.linger = True
    except Exception:
      e = sys.exc_info()[1]
      self.server.error_log(repr(e), level=logging.ERROR, traceback=True)
      if req and not req.sent_headers:
        try:
          req.simple_response("500 Internal Server Error")
        except FatalSSLAlert:
          # Close the connection.
          return

  linger = False

  def close(self):
    """Close the socket underlying this connection."""
    self.rfile.close()

    if not self.linger:
      # Python's socket module does NOT call close on the kernel socket
      # when you call socket.close(). We do so manually here because we
      # want this server to send a FIN TCP segment immediately. Note this
      # must be called *before* calling socket.close(), because the latter
      # drops its reference to the kernel socket.
      if hasattr(self.socket, '_sock'):
        self.socket._sock.close()
      self.socket.close()
    else:
      # On the other hand, sometimes we want to hang around for a bit
      # to make sure the client has a chance to read our entire
      # response. Skipping the close() calls here delays the FIN
      # packet until the socket object is garbage-collected later.
      # Someday, perhaps, we'll do the full lingering_close that
      # Apache does, but not today.
      pass


class TrueyZero(object):
  """An object which equals and does math like the integer '0' but evals True."""
  def __add__(self, other):
    return other
  def __radd__(self, other):
    return other
trueyzero = TrueyZero()


_SHUTDOWNREQUEST = None

class WorkerThread(threading.Thread):
  """Thread which continuously polls a Queue for Connection objects.

  Due to the timing issues of polling a Queue, a WorkerThread does not
  check its own 'ready' flag after it has started. To stop the thread,
  it is necessary to stick a _SHUTDOWNREQUEST object onto the Queue
  (one for each running WorkerThread).
  """

  conn = None
  """The current connection pulled off the Queue, or None."""

  server = None
  """The HTTP Server which spawned this thread, and which owns the
  Queue and is placing active connections into it."""

  ready = False
  """A simple flag for the calling server to know when this thread
  has begun polling the Queue."""


  def __init__(self, server):
    self.ready = False
    self.server = server

    self.requests_seen = 0
    self.bytes_read = 0
    self.bytes_written = 0
    self.start_time = None
    self.work_time = 0
    self.stats = {
      'Requests': lambda s: self.requests_seen + ((self.start_time is None) and trueyzero or self.conn.requests_seen),
      'Bytes Read': lambda s: self.bytes_read + ((self.start_time is None) and trueyzero or self.conn.rfile.bytes_read),
      'Bytes Written': lambda s: self.bytes_written + ((self.start_time is None) and trueyzero or self.conn.wfile.bytes_written),
      'Work Time': lambda s: self.work_time + ((self.start_time is None) and trueyzero or time.time() - self.start_time),
      'Read Throughput': lambda s: s['Bytes Read'](s) / (s['Work Time'](s) or 1e-6),
      'Write Throughput': lambda s: s['Bytes Written'](s) / (s['Work Time'](s) or 1e-6),
    }
    threading.Thread.__init__(self)

  def run(self):
    self.server.stats['Worker Threads'][self.getName()] = self.stats
    try:
      self.ready = True
      while True:
        conn = self.server.requests.get()
        if conn is _SHUTDOWNREQUEST:
          return

        self.conn = conn
        if self.server.stats['Enabled']:
          self.start_time = time.time()
        try:
          conn.communicate()
        finally:
          conn.close()
          if self.server.stats['Enabled']:
            self.requests_seen += self.conn.requests_seen
            self.bytes_read += self.conn.rfile.bytes_read
            self.bytes_written += self.conn.wfile.bytes_written
            self.work_time += time.time() - self.start_time
            self.start_time = None
          self.conn = None
    except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
      exc = sys.exc_info()[1]
      self.server.interrupt = exc


class ThreadPool(object):
  """A Request Queue for an HTTPServer which pools threads.

  ThreadPool objects must provide min, get(), put(obj), start()
  and stop(timeout) attributes.
  """

  def __init__(self, server, min=10, max=-1):
    self.server = server
    self.min = min
    self.max = max
    self._threads = []
    self._queue = queue.Queue()
    self.get = self._queue.get

  def start(self):
    """Start the pool of threads."""
    for i in range(self.min):
      self._threads.append(WorkerThread(self.server))
    for worker in self._threads:
      worker.setName("CP Server " + worker.getName())
      worker.start()
    for worker in self._threads:
      while not worker.ready:
        time.sleep(.1)

  def _get_idle(self):
    """Number of worker threads which are idle. Read-only."""
    return len([t for t in self._threads if t.conn is None])
  idle = property(_get_idle, doc=_get_idle.__doc__)

  def put(self, obj):
    self._queue.put(obj)
    if obj is _SHUTDOWNREQUEST:
      return

  def grow(self, amount):
    """Spawn new worker threads (not above self.max)."""
    for i in range(amount):
      if self.max > 0 and len(self._threads) >= self.max:
        break
      worker = WorkerThread(self.server)
      worker.setName("CP Server " + worker.getName())
      self._threads.append(worker)
      worker.start()

  def shrink(self, amount):
    """Kill off worker threads (not below self.min)."""
    # Grow/shrink the pool if necessary.
    # Remove any dead threads from our list
    for t in self._threads:
      if not t.isAlive():
        self._threads.remove(t)
        amount -= 1

    if amount > 0:
      for i in range(min(amount, len(self._threads) - self.min)):
        # Put a number of shutdown requests on the queue equal
        # to 'amount'. Once each of those is processed by a worker,
        # that worker will terminate and be culled from our list
        # in self.put.
        self._queue.put(_SHUTDOWNREQUEST)

  def stop(self, timeout=5):
    # Must shut down threads here so the code that calls
    # this method can know when all threads are stopped.
    for worker in self._threads:
      self._queue.put(_SHUTDOWNREQUEST)

    # Don't join currentThread (when stop is called inside a request).
    current = threading.currentThread()
    if timeout and timeout >= 0:
      endtime = time.time() + timeout
    while self._threads:
      worker = self._threads.pop()
      if worker is not current and worker.isAlive():
        try:
          if timeout is None or timeout < 0:
            worker.join()
          else:
            remaining_time = endtime - time.time()
            if remaining_time > 0:
              worker.join(remaining_time)
            if worker.isAlive():
              # We exhausted the timeout.
              # Forcibly shut down the socket.
              c = worker.conn
              if c and not c.rfile.closed:
                try:
                  c.socket.shutdown(socket.SHUT_RD)
                except TypeError:
                  # pyOpenSSL sockets don't take an arg
                  c.socket.shutdown()
              worker.join()
        except (AssertionError,
            # Ignore repeated Ctrl-C.
            # See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/691.
            KeyboardInterrupt):
          pass

  def _get_qsize(self):
    return self._queue.qsize()
  qsize = property(_get_qsize)try:
  import fcntl
except ImportError:
  try:
    from ctypes import windll, WinError
    import ctypes.wintypes
    _SetHandleInformation = windll.kernel32.SetHandleInformation
    _SetHandleInformation.argtypes = [
      ctypes.wintypes.HANDLE,
      ctypes.wintypes.DWORD,
      ctypes.wintypes.DWORD,
    ]
    _SetHandleInformation.restype = ctypes.wintypes.BOOL
  except ImportError:
    def prevent_socket_inheritance(sock):
      """Dummy function, since neither fcntl nor ctypes are available."""
      pass
  else:
    def prevent_socket_inheritance(sock):
      """Mark the given socket fd as non-inheritable (Windows)."""
      if not _SetHandleInformation(sock.fileno(), 1, 0):
        raise WinError()
else:
  def prevent_socket_inheritance(sock):
    """Mark the given socket fd as non-inheritable (POSIX)."""
    fd = sock.fileno()
    old_flags = fcntl.fcntl(fd, fcntl.F_GETFD)
    fcntl.fcntl(fd, fcntl.F_SETFD, old_flags | fcntl.FD_CLOEXEC)


class SSLAdapter(object):
  """Base class for SSL driver library adapters.

  Required methods:

    * ``wrap(sock) -> (wrapped socket, ssl environ dict)``
    * ``makefile(sock, mode='r', bufsize=DEFAULT_BUFFER_SIZE) -> socket file object``
  """

  def __init__(self, certificate, private_key, certificate_chain=None):
    self.certificate = certificate
    self.private_key = private_key
    self.certificate_chain = certificate_chain

  def wrap(self, sock):
    raise NotImplemented

  def makefile(self, sock, mode='r', bufsize=DEFAULT_BUFFER_SIZE):
    raise NotImplemented


class HTTPServer(object):
  """An HTTP server."""

  _bind_addr = "127.0.0.1"
  _interrupt = None

  gateway = None
  """A Gateway instance."""

  minthreads = None
  """The minimum number of worker threads to create (default 10)."""

  maxthreads = None
  """The maximum number of worker threads to create (default -1 = no limit)."""

  server_name = None
  """The name of the server; defaults to socket.gethostname()."""

  protocol = "HTTP/1.1"
  """The version string to write in the Status-Line of all HTTP responses.

  For example, "HTTP/1.1" is the default. This also limits the supported
  features used in the response."""

  request_queue_size = 5
  """The 'backlog' arg to socket.listen(); max queued connections (default 5)."""

  shutdown_timeout = 5
  """The total time, in seconds, to wait for worker threads to cleanly exit."""

  timeout = 10
  """The timeout in seconds for accepted connections (default 10)."""

  version = "CherryPy/3.2.2"
  """A version string for the HTTPServer."""

  software = None
  """The value to set for the SERVER_SOFTWARE entry in the WSGI environ.

  If None, this defaults to ``'%s Server' % self.version``."""

  ready = False
  """An internal flag which marks whether the socket is accepting connections."""

  max_request_header_size = 0
  """The maximum size, in bytes, for request headers, or 0 for no limit."""

  max_request_body_size = 0
  """The maximum size, in bytes, for request bodies, or 0 for no limit."""

  nodelay = True
  """If True (the default since 3.1), sets the TCP_NODELAY socket option."""

  ConnectionClass = HTTPConnection
  """The class to use for handling HTTP connections."""

  ssl_adapter = None
  """An instance of SSLAdapter (or a subclass).

  You must have the corresponding SSL driver library installed."""

  def __init__(self, bind_addr, gateway, minthreads=10, maxthreads=-1,
         server_name=None):
    self.bind_addr = bind_addr
    self.gateway = gateway

    self.requests = ThreadPool(self, min=minthreads or 1, max=maxthreads)

    if not server_name:
      server_name = socket.gethostname()
    self.server_name = server_name
    self.clear_stats()

  def clear_stats(self):
    self._start_time = None
    self._run_time = 0
    self.stats = {
      'Enabled': False,
      'Bind Address': lambda s: repr(self.bind_addr),
      'Run time': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or self.runtime(),
      'Accepts': 0,
      'Accepts/sec': lambda s: s['Accepts'] / self.runtime(),
      'Queue': lambda s: getattr(self.requests, "qsize", None),
      'Threads': lambda s: len(getattr(self.requests, "_threads", [])),
      'Threads Idle': lambda s: getattr(self.requests, "idle", None),
      'Socket Errors': 0,
      'Requests': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum([w['Requests'](w) for w
                    in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Bytes Read': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum([w['Bytes Read'](w) for w
                     in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Bytes Written': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum([w['Bytes Written'](w) for w
                      in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Work Time': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum([w['Work Time'](w) for w
                     in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Read Throughput': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum(
        [w['Bytes Read'](w) / (w['Work Time'](w) or 1e-6)
         for w in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Write Throughput': lambda s: (not s['Enabled']) and -1 or sum(
        [w['Bytes Written'](w) / (w['Work Time'](w) or 1e-6)
         for w in s['Worker Threads'].values()], 0),
      'Worker Threads': {},
      }
    logging.statistics["CherryPy HTTPServer %d" % id(self)] = self.stats

  def runtime(self):
    if self._start_time is None:
      return self._run_time
    else:
      return self._run_time + (time.time() - self._start_time)

  def __str__(self):
    return "%s.%s(%r)" % (self.__module__, self.__class__.__name__,
               self.bind_addr)

  def _get_bind_addr(self):
    return self._bind_addr
  def _set_bind_addr(self, value):
    if isinstance(value, tuple) and value[0] in ('', None):
      # Despite the socket module docs, using '' does not
      # allow AI_PASSIVE to work. Passing None instead
      # returns '0.0.0.0' like we want. In other words:
      #   host  AI_PASSIVE   result
      #   ''     Y     192.168.x.y
      #   ''     N     192.168.x.y
      #   None    Y     0.0.0.0
      #   None    N     127.0.0.1
      # But since you can get the same effect with an explicit
      # '0.0.0.0', we deny both the empty string and None as values.
      raise ValueError("Host values of '' or None are not allowed. "
               "Use '0.0.0.0' (IPv4) or '::' (IPv6) instead "
               "to listen on all active interfaces.")
    self._bind_addr = value
  bind_addr = property(_get_bind_addr, _set_bind_addr,
    doc="""The interface on which to listen for connections.

    For TCP sockets, a (host, port) tuple. Host values may be any IPv4
    or IPv6 address, or any valid hostname. The string 'localhost' is a
    synonym for '127.0.0.1' (or '::1', if your hosts file prefers IPv6).
    The string '0.0.0.0' is a special IPv4 entry meaning "any active
    interface" (INADDR_ANY), and '::' is the similar IN6ADDR_ANY for
    IPv6. The empty string or None are not allowed.

    For UNIX sockets, supply the filename as a string.""")

  def start(self):
    """Run the server forever."""
    # We don't have to trap KeyboardInterrupt or SystemExit here,
    # because cherrpy.server already does so, calling self.stop() for us.
    # If you're using this server with another framework, you should
    # trap those exceptions in whatever code block calls start().
    self._interrupt = None

    if self.software is None:
      self.software = "%s Server" % self.version

    # SSL backward compatibility
    if (self.ssl_adapter is None and
      getattr(self, 'ssl_certificate', None) and
      getattr(self, 'ssl_private_key', None)):
      warnings.warn(
          "SSL attributes are deprecated in CherryPy 3.2, and will "
          "be removed in CherryPy 3.3. Use an ssl_adapter attribute "
          "instead.",
          DeprecationWarning
        )
      try:
        from cherrypy.wsgiserver.ssl_pyopenssl import pyOpenSSLAdapter
      except ImportError:
        pass
      else:
        self.ssl_adapter = pyOpenSSLAdapter(
          self.ssl_certificate, self.ssl_private_key,
          getattr(self, 'ssl_certificate_chain', None))

    # Select the appropriate socket
    if isinstance(self.bind_addr, basestring):
      # AF_UNIX socket

      # So we can reuse the socket...
      try: os.unlink(self.bind_addr)
      except: pass

      # So everyone can access the socket...
      try: os.chmod(self.bind_addr, 511) # 0777
      except: pass

      info = [(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM, 0, "", self.bind_addr)]
    else:
      # AF_INET or AF_INET6 socket
      # Get the correct address family for our host (allows IPv6 addresses)
      host, port = self.bind_addr
      try:
        info = socket.getaddrinfo(host, port, socket.AF_UNSPEC,
                     socket.SOCK_STREAM, 0, socket.AI_PASSIVE)
      except socket.gaierror:
        if ':' in self.bind_addr[0]:
          info = [(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM,
               0, "", self.bind_addr + (0, 0))]
        else:
          info = [(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM,
               0, "", self.bind_addr)]

    self.socket = None
    msg = "No socket could be created"
    for res in info:
      af, socktype, proto, canonname, sa = res
      try:
        self.bind(af, socktype, proto)
      except socket.error:
        if self.socket:
          self.socket.close()
        self.socket = None
        continue
      break
    if not self.socket:
      raise socket.error(msg)

    # Timeout so KeyboardInterrupt can be caught on Win32
    self.socket.settimeout(1)
    self.socket.listen(self.request_queue_size)

    # Create worker threads
    self.requests.start()

    self.ready = True
    self._start_time = time.time()
    while self.ready:
      try:
        self.tick()
      except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
        raise
      except:
        self.error_log("Error in HTTPServer.tick", level=logging.ERROR,
                traceback=True)

      if self.interrupt:
        while self.interrupt is True:
          # Wait for self.stop() to complete. See _set_interrupt.
          time.sleep(0.1)
        if self.interrupt:
          raise self.interrupt

  def error_log(self, msg="", level=20, traceback=False):
    # Override this in subclasses as desired
    sys.stderr.write(msg + '\n')
    sys.stderr.flush()
    if traceback:
      tblines = format_exc()
      sys.stderr.write(tblines)
      sys.stderr.flush()

  def bind(self, family, type, proto=0):
    """Create (or recreate) the actual socket object."""
    self.socket = socket.socket(family, type, proto)
    prevent_socket_inheritance(self.socket)
    self.socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    if self.nodelay and not isinstance(self.bind_addr, str):
      self.socket.setsockopt(socket.IPPROTO_TCP, socket.TCP_NODELAY, 1)

    if self.ssl_adapter is not None:
      self.socket = self.ssl_adapter.bind(self.socket)

    # If listening on the IPV6 any address ('::' = IN6ADDR_ANY),
    # activate dual-stack. See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/871.
    if (hasattr(socket, 'AF_INET6') and family == socket.AF_INET6
      and self.bind_addr[0] in ('::', '::0', '::0.0.0.0')):
      try:
        self.socket.setsockopt(socket.IPPROTO_IPV6, socket.IPV6_V6ONLY, 0)
      except (AttributeError, socket.error):
        # Apparently, the socket option is not available in
        # this machine's TCP stack
        pass

    self.socket.bind(self.bind_addr)

  def tick(self):
    """Accept a new connection and put it on the Queue."""
    try:
      s, addr = self.socket.accept()
      if self.stats['Enabled']:
        self.stats['Accepts'] += 1
      if not self.ready:
        return

      prevent_socket_inheritance(s)
      if hasattr(s, 'settimeout'):
        s.settimeout(self.timeout)

      makefile = CP_fileobject
      ssl_env = {}
      # if ssl cert and key are set, we try to be a secure HTTP server
      if self.ssl_adapter is not None:
        try:
          s, ssl_env = self.ssl_adapter.wrap(s)
        except NoSSLError:
          msg = ("The client sent a plain HTTP request, but "
              "this server only speaks HTTPS on this port.")
          buf = ["%s 400 Bad Request\r\n" % self.protocol,
              "Content-Length: %s\r\n" % len(msg),
              "Content-Type: text/plain\r\n\r\n",
              msg]

          wfile = makefile(s, "wb", DEFAULT_BUFFER_SIZE)
          try:
            wfile.sendall("".join(buf))
          except socket.error:
            x = sys.exc_info()[1]
            if x.args[0] not in socket_errors_to_ignore:
              raise
          return
        if not s:
          return
        makefile = self.ssl_adapter.makefile
        # Re-apply our timeout since we may have a new socket object
        if hasattr(s, 'settimeout'):
          s.settimeout(self.timeout)

      conn = self.ConnectionClass(self, s, makefile)

      if not isinstance(self.bind_addr, basestring):
        # optional values
        # Until we do DNS lookups, omit REMOTE_HOST
        if addr is None: # sometimes this can happen
          # figure out if AF_INET or AF_INET6.
          if len(s.getsockname()) == 2:
            # AF_INET
            addr = ('0.0.0.0', 0)
          else:
            # AF_INET6
            addr = ('::', 0)
        conn.remote_addr = addr[0]
        conn.remote_port = addr[1]

      conn.ssl_env = ssl_env

      self.requests.put(conn)
    except socket.timeout:
      # The only reason for the timeout in start() is so we can
      # notice keyboard interrupts on Win32, which don't interrupt
      # accept() by default
      return
    except socket.error:
      x = sys.exc_info()[1]
      if self.stats['Enabled']:
        self.stats['Socket Errors'] += 1
      if x.args[0] in socket_error_eintr:
        # I *think* this is right. EINTR should occur when a signal
        # is received during the accept() call; all docs say retry
        # the call, and I *think* I'm reading it right that Python
        # will then go ahead and poll for and handle the signal
        # elsewhere. See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/707.
        return
      if x.args[0] in socket_errors_nonblocking:
        # Just try again. See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/479.
        return
      if x.args[0] in socket_errors_to_ignore:
        # Our socket was closed.
        # See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/686.
        return
      raise

  def _get_interrupt(self):
    return self._interrupt
  def _set_interrupt(self, interrupt):
    self._interrupt = True
    self.stop()
    self._interrupt = interrupt
  interrupt = property(_get_interrupt, _set_interrupt,
             doc="Set this to an Exception instance to "
               "interrupt the server.")

  def stop(self):
    """Gracefully shutdown a server that is serving forever."""
    self.ready = False
    if self._start_time is not None:
      self._run_time += (time.time() - self._start_time)
    self._start_time = None

    sock = getattr(self, "socket", None)
    if sock:
      if not isinstance(self.bind_addr, basestring):
        # Touch our own socket to make accept() return immediately.
        try:
          host, port = sock.getsockname()[:2]
        except socket.error:
          x = sys.exc_info()[1]
          if x.args[0] not in socket_errors_to_ignore:
            # Changed to use error code and not message
            # See https://bitbucket.org/cherrypy/cherrypy/issue/860.
            raise
        else:
          # Note that we're explicitly NOT using AI_PASSIVE,
          # here, because we want an actual IP to touch.
          # localhost won't work if we've bound to a public IP,
          # but it will if we bound to '0.0.0.0' (INADDR_ANY).
          for res in socket.getaddrinfo(host, port, socket.AF_UNSPEC,
                         socket.SOCK_STREAM):
            af, socktype, proto, canonname, sa = res
            s = None
            try:
              s = socket.socket(af, socktype, proto)
              # See http://groups.google.com/group/cherrypy-users/
              #    browse_frm/thread/bbfe5eb39c904fe0
              s.settimeout(1.0)
              s.connect((host, port))
              s.close()
            except socket.error:
              if s:
                s.close()
      if hasattr(sock, "close"):
        sock.close()
      self.socket = None

    self.requests.stop(self.shutdown_timeout)


class Gateway(object):
  """A base class to interface HTTPServer with other systems, such as WSGI."""

  def __init__(self, req):
    self.req = req

  def respond(self):
    """Process the current request. Must be overridden in a subclass."""
    raise NotImplemented


# These may either be wsgiserver.SSLAdapter subclasses or the string names
# of such classes (in which case they will be lazily loaded).
ssl_adapters = {
  'builtin': 'cherrypy.wsgiserver.ssl_builtin.BuiltinSSLAdapter',
  'pyopenssl': 'cherrypy.wsgiserver.ssl_pyopenssl.pyOpenSSLAdapter',
  }

def get_ssl_adapter_class(name='pyopenssl'):
  """Return an SSL adapter class for the given name."""
  adapter = ssl_adapters[name.lower()]
  if isinstance(adapter, basestring):
    last_dot = adapter.rfind(".")
    attr_name = adapter[last_dot + 1:]
    mod_path = adapter[:last_dot]

    try:
      mod = sys.modules[mod_path]
      if mod is None:
        raise KeyError()
    except KeyError:
      # The last [''] is important.
      mod = __import__(mod_path, globals(), locals(), [''])

    # Let an AttributeError propagate outward.
    try:
      adapter = getattr(mod, attr_name)
    except AttributeError:
      raise AttributeError("'%s' object has no attribute '%s'"
                 % (mod_path, attr_name))

  return adapter

# -------------------------------- WSGI Stuff -------------------------------- #


class CherryPyWSGIServer(HTTPServer):
  """A subclass of HTTPServer which calls a WSGI application."""

  wsgi_version = (1, 0)
  """The version of WSGI to produce."""

  def __init__(self, bind_addr, wsgi_app, numthreads=10, server_name=None,
         max=-1, request_queue_size=5, timeout=10, shutdown_timeout=5):
    self.requests = ThreadPool(self, min=numthreads or 1, max=max)
    self.wsgi_app = wsgi_app
    self.gateway = wsgi_gateways[self.wsgi_version]

    self.bind_addr = bind_addr
    if not server_name:
      server_name = socket.gethostname()
    self.server_name = server_name
    self.request_queue_size = request_queue_size

    self.timeout = timeout
    self.shutdown_timeout = shutdown_timeout
    self.clear_stats()

  def _get_numthreads(self):
    return self.requests.min
  def _set_numthreads(self, value):
    self.requests.min = value
  numthreads = property(_get_numthreads, _set_numthreads)


class WSGIGateway(Gateway):
  """A base class to interface HTTPServer with WSGI."""

  def __init__(self, req):
    self.req = req
    self.started_response = False
    self.env = self.get_environ()
    self.remaining_bytes_out = None

  def get_environ(self):
    """Return a new environ dict targeting the given wsgi.version"""
    raise NotImplemented

  def respond(self):
    """Process the current request."""
    response = self.req.server.wsgi_app(self.env, self.start_response)
    try:
      for chunk in response:
        # "The start_response callable must not actually transmit
        # the response headers. Instead, it must store them for the
        # server or gateway to transmit only after the first
        # iteration of the application return value that yields
        # a NON-EMPTY string, or upon the application's first
        # invocation of the write() callable." (PEP 333)
        if chunk:
          if isinstance(chunk, unicodestr):
            chunk = chunk.encode('ISO-8859-1')
          self.write(chunk)
    finally:
      if hasattr(response, "close"):
        response.close()

  def start_response(self, status, headers, exc_info = None):
    """WSGI callable to begin the HTTP response."""
    # "The application may call start_response more than once,
    # if and only if the exc_info argument is provided."
    if self.started_response and not exc_info:
      raise AssertionError("WSGI start_response called a second "
                 "time with no exc_info.")
    self.started_response = True

    # "if exc_info is provided, and the HTTP headers have already been
    # sent, start_response must raise an error, and should raise the
    # exc_info tuple."
    if self.req.sent_headers:
      try:
        raise exc_info[0], exc_info[1], exc_info[2]
      finally:
        exc_info = None

    self.req.status = status
    for k, v in headers:
      if not isinstance(k, str):
        raise TypeError("WSGI response header key %r is not of type str." % k)
      if not isinstance(v, str):
        raise TypeError("WSGI response header value %r is not of type str." % v)
      if k.lower() == 'content-length':
        self.remaining_bytes_out = int(v)
    self.req.outheaders.extend(headers)

    return self.write

  def write(self, chunk):
    """WSGI callable to write unbuffered data to the client.

    This method is also used internally by start_response (to write
    data from the iterable returned by the WSGI application).
    """
    if not self.started_response:
      raise AssertionError("WSGI write called before start_response.")

    chunklen = len(chunk)
    rbo = self.remaining_bytes_out
    if rbo is not None and chunklen > rbo:
      if not self.req.sent_headers:
        # Whew. We can send a 500 to the client.
        self.req.simple_response("500 Internal Server Error",
          "The requested resource returned more bytes than the "
          "declared Content-Length.")
      else:
        # Dang. We have probably already sent data. Truncate the chunk
        # to fit (so the client doesn't hang) and raise an error later.
        chunk = chunk[:rbo]

    if not self.req.sent_headers:
      self.req.sent_headers = True
      self.req.send_headers()

    self.req.write(chunk)

    if rbo is not None:
      rbo -= chunklen
      if rbo < 0:
        raise ValueError(
          "Response body exceeds the declared Content-Length.")


class WSGIGateway_10(WSGIGateway):
  """A Gateway class to interface HTTPServer with WSGI 1.0.x."""

  def get_environ(self):
    """Return a new environ dict targeting the given wsgi.version"""
    req = self.req
    env = {
      # set a non-standard environ entry so the WSGI app can know what
      # the *real* server protocol is (and what features to support).
      # See http://www.faqs.org/rfcs/rfc2145.html.
      'ACTUAL_SERVER_PROTOCOL': req.server.protocol,
      'PATH_INFO': req.path,
      'QUERY_STRING': req.qs,
      'REMOTE_ADDR': req.conn.remote_addr or '',
      'REMOTE_PORT': str(req.conn.remote_port or ''),
      'REQUEST_METHOD': req.method,
      'REQUEST_URI': req.uri,
      'SCRIPT_NAME': '',
      'SERVER_NAME': req.server.server_name,
      # Bah. "SERVER_PROTOCOL" is actually the REQUEST protocol.
      'SERVER_PROTOCOL': req.request_protocol,
      'SERVER_SOFTWARE': req.server.software,
      'wsgi.errors': sys.stderr,
      'wsgi.input': req.rfile,
      'wsgi.multiprocess': False,
      'wsgi.multithread': True,
      'wsgi.run_once': False,
      'wsgi.url_scheme': req.scheme,
      'wsgi.version': (1, 0),
      }

    if isinstance(req.server.bind_addr, basestring):
      # AF_UNIX. This isn't really allowed by WSGI, which doesn't
      # address unix domain sockets. But it's better than nothing.
      env["SERVER_PORT"] = ""
    else:
      env["SERVER_PORT"] = str(req.server.bind_addr[1])

    # Request headers
    for k, v in req.inheaders.iteritems():
      env["HTTP_" + k.upper().replace("-", "_")] = v

    # CONTENT_TYPE/CONTENT_LENGTH
    ct = env.pop("HTTP_CONTENT_TYPE", None)
    if ct is not None:
      env["CONTENT_TYPE"] = ct
    cl = env.pop("HTTP_CONTENT_LENGTH", None)
    if cl is not None:
      env["CONTENT_LENGTH"] = cl

    if req.conn.ssl_env:
      env.update(req.conn.ssl_env)

    return env


class WSGIGateway_u0(WSGIGateway_10):
  """A Gateway class to interface HTTPServer with WSGI u.0.

  WSGI u.0 is an experimental protocol, which uses unicode for keys and values
  in both Python 2 and Python 3.
  """

  def get_environ(self):
    """Return a new environ dict targeting the given wsgi.version"""
    req = self.req
    env_10 = WSGIGateway_10.get_environ(self)
    env = dict([(k.decode('ISO-8859-1'), v) for k, v in env_10.iteritems()])
    env[u'wsgi.version'] = ('u', 0)

    # Request-URI
    env.setdefault(u'wsgi.url_encoding', u'utf-8')
    try:
      for key in [u"PATH_INFO", u"SCRIPT_NAME", u"QUERY_STRING"]:
        env[key] = env_10[str(key)].decode(env[u'wsgi.url_encoding'])
    except UnicodeDecodeError:
      # Fall back to latin 1 so apps can transcode if needed.
      env[u'wsgi.url_encoding'] = u'ISO-8859-1'
      for key in [u"PATH_INFO", u"SCRIPT_NAME", u"QUERY_STRING"]:
        env[key] = env_10[str(key)].decode(env[u'wsgi.url_encoding'])

    for k, v in sorted(env.items()):
      if isinstance(v, str) and k not in ('REQUEST_URI', 'wsgi.input'):
        env[k] = v.decode('ISO-8859-1')

    return env

wsgi_gateways = {
  (1, 0): WSGIGateway_10,
  ('u', 0): WSGIGateway_u0,
}

class WSGIPathInfoDispatcher(object):
  """A WSGI dispatcher for dispatch based on the PATH_INFO.

  apps: a dict or list of (path_prefix, app) pairs.
  """

  def __init__(self, apps):
    try:
      apps = list(apps.items())
    except AttributeError:
      pass

    # Sort the apps by len(path), descending
    apps.sort(cmp=lambda x,y: cmp(len(x[0]), len(y[0])))
    apps.reverse()

    # The path_prefix strings must start, but not end, with a slash.
    # Use "" instead of "/".
    self.apps = [(p.rstrip("/"), a) for p, a in apps]

  def __call__(self, environ, start_response):
    path = environ["PATH_INFO"] or "/"
    for p, app in self.apps:
      # The apps list should be sorted by length, descending.
      if path.startswith(p + "/") or path == p:
        environ = environ.copy()
        environ["SCRIPT_NAME"] = environ["SCRIPT_NAME"] + p
        environ["PATH_INFO"] = path[len(p):]
        return app(environ, start_response)

    start_response('404 Not Found', [('Content-Type', 'text/plain'),
                     ('Content-Length', '0')])
    return ['']