1. David Jean Louis
 2. polib

Commits

James Ni  committed 471595c

Add test case for obsolete previours msgid

 • Participants
 • Parent commits e5f8678
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

File tests/test_obsolete_previousmsgid.po

View file
 • Ignore whitespace
+# Evolution translation to Catalan.
+# Copyright © 2000, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Softcatalà <info@softcatala.org>, 2000, 2004-2006
+#
+# Víctor Nieto <vnie2025@alu-etsetb.upc.es>
+# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
+# Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>, 2004-2007
+# Francesc Dorca <f.dorca@filnet.es>, 2004
+# Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2004-2007
+# Enric Balletbò i Serra <eballetbo@km103.com>, 2004
+# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2006, 2011.
+# David Planella Molas <david.planella@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
+#
+#: ../shell/main.c:573
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evolution\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-04 00:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-18 13:14+0100\n"
+"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Language: ca\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
+msgid "This address book could not be opened."
+msgstr "No s'ha pogut obrir aquesta llibreta d'adreces."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
+msgid ""
+"This address book server might be unreachable or the server name may be "
+"misspelled or your network connection could be down."
+msgstr ""
+"O bé no es pot contactar amb el servidor de la llibreta d'adreces, o bé el "
+"seu nom està mal escrit, o potser no esteu connectat a la xarxa."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
+msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
+msgstr "No es pot autenticar amb el servidor LDAP."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
+"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
+"your caps lock might be on."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos que la contrasenya està escrita correctament i que utilitzeu "
+"un mètode d'entrada compatible. Recordeu que moltes contrasenyes "
+"distingeixen entre majúscules i minúscules."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
+msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
+msgstr ""
+"Aquest servidor de llibreta d'adreces no té cap base de cerca suggerida."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
+msgid ""
+"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
+"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
+"supported search bases."
+msgstr ""
+"Pot ser que aquest servidor LDAP utilitzi una versió antiga de l'LDAP que no "
+"és compatible amb aquesta funcionalitat, o bé pot ser que estigui mal "
+"configurat. Demaneu al vostre administrador quines són les bases de cerca "
+"compatibles."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
+msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
+msgstr "Aquest servidor no és compatible amb la informació d'esquema LDAPv3."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
+msgid "Could not get schema information for LDAP server."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir la informació d'esquema per al servidor LDAP."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
+msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
+msgstr "El servidor LDAP no ha respost amb informació d'esquema vàlida."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
+msgid "Could not remove address book."
+msgstr "No s'ha pogut suprimir la llibreta d'adreces."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
+msgid "Delete address book '{0}'?"
+msgstr "Voleu suprimir la llibreta d'adreces «{0}»?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
+msgid "This address book will be removed permanently."
+msgstr "Se suprimirà la llibreta d'adreces de manera permanent."
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
+msgid "Do _Not Delete"
+msgstr "No ho _suprimeixis"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "Error on %s\n"
+#~| "%s"
+#~ msgid ""
+#~ "Error on %s: %s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en %s:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Unable to reconstruct message from autosave file"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut recuperar el missatge a partir del fitxer de desament "
+#~ "automàtic"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Details:</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Detalls:</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Receiving</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Recepció</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Sending</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Enviament</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Google account settings:</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Paràmetres del compte del Google:</"
+#~ "span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Yahoo account settings:</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Paràmetres del compte del Yahoo:</"
+#~ "span>"
+
+#~ msgid "Blink icon in notification area."
+#~ msgstr "Parpelleja la icona a l'àrea de notificació."
+
+#~ msgid "Whether the icon should blink or not."
+#~ msgstr "Si la icona ha de parpellejar o no."
+
+#~ msgid "B_link icon in notification area"
+#~ msgstr "Parpe_lleja la icona a l'àrea de notificació"
+
+#~ msgctxt "yes"
+#~ msgid "_Select..."
+#~ msgstr "S_elecciona..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please "
+#~ "make sure that you save and close all your unsaved windows before "
+#~ "proceeding. If you want Evolution to restart automatically after backup, "
+#~ "please enable the toggle button."
+#~ msgstr ""
+#~ "La còpia de seguretat de l'Evolution només es podrà iniciar quan "
+#~ "l'Evolution no s'estigui executant. Assegureu-vos de desar totes les "
+#~ "dades de les finestres obertes abans de continuar. Si voleu que "
+#~ "l'Evolution s'iniciï automàticament un cop finalitzada la còpia de "
+#~ "seguretat, habiliteu el botó commutador."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will delete all your current Evolution data and settings and restore "
+#~ "them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is "
+#~ "not running. Please make sure that you close all your unsaved windows "
+#~ "before you proceed. If you want Evolution to restart automatically "
+#~ "restart after restore, please enable the toggle button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Això farà que se suprimeixin totes les vostres dades i paràmetres de "
+#~ "l'Evolution, els quals es restauraran seguidament a partir de la còpia de "
+#~ "seguretat. La restauració només podrà iniciar-se si l'Evolution no s'està "
+#~ "executant. Assegureu-vos de desar totes les dades de les finestres "
+#~ "obertes abans de continuar. Si voleu que l'Evolution s'iniciï "
+#~ "automàticament un cop finalitzada la restauració, habiliteu el botó "
+#~ "commutador."
+
+#~ msgid "Default Sync Address:"
+#~ msgstr "Adreça de sincronització per defecte:"
+
+#~ msgid "Could not load address book"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar la llibreta d'adreces"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's Address application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'adreces del pilot"
+
+#~ msgid "Web Log:"
+#~ msgstr "Bloc:"
+
+#~ msgid "_Web Log:"
+#~ msgstr "Bloc _web:"
+
+#~ msgid "Success"
+#~ msgstr "Correcte"
+
+#~ msgid "Backend busy"
+#~ msgstr "Recurs ocupat"
+
+#~ msgid "Repository offline"
+#~ msgstr "El dipòsit està fora de línia"
+
+#~ msgid "Address Book does not exist"
+#~ msgstr "No existeix la llibreta d'adreces"
+
+#~ msgid "No Self Contact defined"
+#~ msgstr "No s'ha definit cap contacte propi"
+
+#~ msgid "Permission denied"
+#~ msgstr "S'ha denegat el permís"
+
+#~ msgid "Contact not found"
+#~ msgstr "No s'ha trobat el contacte"
+
+#~ msgid "Contact ID already exists"
+#~ msgstr "L'ID del contacte ja existeix"
+
+#~ msgid "Protocol not supported"
+#~ msgstr "El protocol no és compatible"
+
+#~ msgid "Could not cancel"
+#~ msgstr "No s'ha pogut cancel·lar"
+
+#~ msgid "Authentication Required"
+#~ msgstr "Cal autenticació"
+
+#~ msgid "TLS not Available"
+#~ msgstr "El TLS no està disponible"
+
+#~ msgid "No such source"
+#~ msgstr "No existeix tal font"
+
+#~ msgid "Not available in offline mode"
+#~ msgstr "No està disponible en mode fora de línia"
+
+#~ msgid "Other error"
+#~ msgstr "Un altre error"
+
+#~ msgid "Invalid server version"
+#~ msgstr "La versió del servidor no és vàlida"
+
+#~ msgid "Unsupported authentication method"
+#~ msgstr "El mètode d'autenticació no està implementat"
+
+#~ msgid "Calendar repository is offline."
+#~ msgstr "El dipòsit del calendari està fora de línia."
+
+#~ msgid "No response from the server."
+#~ msgstr "No s'ha rebut cap resposta del servidor."
+
+#~ msgid "Unable to load the calendar"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar el calendari"
+
+#~ msgid "Split Multi-Day Events:"
+#~ msgstr "Divideix els esdeveniments de múltiples dies:"
+
+#~ msgid "Could not start evolution-data-server"
+#~ msgstr "No s'ha pogut iniciar l'evolution-data-server"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's Calendar application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de calendari del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's Memo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not write pilot's Memo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut escriure el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
+
+#~ msgid "Default Priority:"
+#~ msgstr "Prioritat per defecte:"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's ToDo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not write pilot's ToDo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
+
+#~ msgid "Check this to use system timezone in Evolution."
+#~ msgstr "Marqueu-ho per utilitzar el fus horari del sistema a l'Evolution."
+
+#~ msgid "Show week numbers in date navigator"
+#~ msgstr "Mostra el número de setmana en el navegador de dates"
+
+#~ msgid "Whether to show week number in the Day and Work Week View."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'ha de mostrar el número de setmana a les visualitzacions de dies i "
+#~ "setmanes laborables."
+
+#~ msgid "Show week n_umber in Day and Work Week View"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra el nú_mero de setmana a les visualitzacions de dies i setmanes "
+#~ "laborables"
+
+#~ msgid "Save"
+#~ msgstr "Desa"
+
+#~ msgid "The event could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error del "
+#~ "CORBA"
+
+#~ msgid "The task could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "The memo could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "The item could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "Appoint_ment"
+#~ msgstr "Ci_ta"
+
+#~ msgid "Attendee_s..."
+#~ msgstr "A_ssistents..."
+
+#~ msgid "_Task"
+#~ msgstr "_Tasca"
+
+#~ msgid "A_ttendees..."
+#~ msgstr "Ass_istents..."
+
+#~ msgid "0%"
+#~ msgstr "0%"
+
+#~ msgid "10%"
+#~ msgstr "10%"
+
+#~ msgid "20%"
+#~ msgstr "20%"
+
+#~ msgid "30%"
+#~ msgstr "30%"
+
+#~ msgid "40%"
+#~ msgstr "40%"
+
+#~ msgid "50%"
+#~ msgstr "50%"
+
+#~ msgid "60%"
+#~ msgstr "60%"
+
+#~ msgid "70%"
+#~ msgstr "70%"
+
+#~ msgid "80%"
+#~ msgstr "80%"
+
+#~ msgid "90%"
+#~ msgstr "90%"
+
+#~ msgid "100%"
+#~ msgstr "100%"
+
+#~ msgid "_Select Today"
+#~ msgstr "_Selecciona avui"
+
+#~ msgid "_From Field"
+#~ msgstr "Camp _De"
+
+#~ msgid "Hide"
+#~ msgstr "Oculta"
+
+#~ msgid "address card"
+#~ msgstr "targeta d'adreça"
+
+#~ msgid "calendar information"
+#~ msgstr "informació del calendari"
+
+#~ msgid "Could not parse PGP message: Unknown error"
+#~ msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP: error desconegut"
+
+#~ msgid "Enable to render message text part of limited size."
+#~ msgstr ""
+#~ "Habiliteu-ho per representar la part de text del missatge de mida "
+#~ "limitada."
+
+#~ msgid "Show \"From\" field when sending a mail message"
+#~ msgstr "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the \"From\" field when sending a mail message. This is controlled "
+#~ "from the View menu when a mail account is chosen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu. Aquest paràmetre es "
+#~ "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
+
+# FIXME: (dpm). Es refereix a l'opció de mantenir la signatura
+# a sobre del missatge original en respondre
+#~ msgid "<b>Top Posting Option</b> (Not Recommended)"
+#~ msgstr "<b>Opció de publicar a sobre</b> (no recomanada)"
+
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
+
+#~ msgid "Because \"{0}\"."
+#~ msgstr "Degut a «{0}»."
+
+#~ msgid "Because \"{2}\"."
+#~ msgstr "Degut a «{2}»."
+
+#~ msgid "Do not d_elete"
+#~ msgstr "No ho su_primeixis"
+
+#~ msgid "Save as vCard..."
+#~ msgstr "Desa com a vCard..."
+
+#~ msgid "3268"
+#~ msgstr "3268"
+
+#~ msgid "389"
+#~ msgstr "389"
+
+#~ msgid "636"
+#~ msgstr "636"
+
+#~ msgid "Check whether Evolution is the default mail client on startup."
+#~ msgstr ""
+#~ "Comprova si l'Evolution és el gestor de correu per defecte en iniciar."
+
+#~ msgid "Default Mail Client"
+#~ msgstr "Client de correu per defecte"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>"
+#~ msgstr "<b>Servidor</b>"
+
+#~ msgid "<b>Users:</b>"
+#~ msgstr "<b>Usuaris:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Account Name</b>"
+#~ msgstr "<b>Nom del compte</b>"
+
+#~ msgid "Add Hula support to Evolution."
+#~ msgstr "Afegeix compatibilitat amb Hula a l'Evolution."
+
+#~ msgid "Hula Support"
+#~ msgstr "Compatibilitat amb Hula"
+
+#~ msgid "_Accept"
+#~ msgstr "_Accepta"
+
+#~ msgid "Guides you through your initial account setup."
+#~ msgstr "Us guiarà a través de la configuració del vostre compte inicial."
+
+#~ msgid "Setup Assistant"
+#~ msgstr "Auxiliar de configuració"
+
+#~ msgid "Importing data."
+#~ msgstr "Importació de dades."
+
+#~ msgid "Please wait"
+#~ msgstr "Espereu"
+
+#~ msgid "GNOME Pilot is not installed."
+#~ msgstr "El GNOME Pilot no està instal·lat."
+
+#~ msgid "GNOME Pilot could not be run."
+#~ msgstr "No es pot executar el GNOME Pilot."
+
+#~ msgid "GNOME Pilot _Synchronization..."
+#~ msgstr "_Sincronització del GNOME Pilot..."
+
+#~ msgid "Set up GNOME Pilot configuration"
+#~ msgstr "Configura el GNOME Pilot"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Edita"
+
+#~ msgid "Import"
+#~ msgstr "Importa"
+
+#~ msgid "Show _Attachment Bar"
+#~ msgstr "Mostra la barra _de fitxers adjunts"
+
+#~ msgid "Sync with:"
+#~ msgstr "Sincronitza amb:"
+
+#~ msgid "Sync Private Records:"
+#~ msgstr "Sincronitza els registres privats:"
+
+#~ msgid "Sync Categories:"
+#~ msgstr "Categories de sincronització:"
+
+#~ msgid "popup"
+#~ msgstr "emergent"
+
+#~ msgid "edit"
+#~ msgstr "edita"
+
+#~ msgid "toggle"
+#~ msgstr "commuta"
+
+#~ msgid "expand"
+#~ msgstr "expandeix"
+
+#~ msgid "{1}"
+#~ msgstr "{1}"
+
+#~ msgid "Editable"
+#~ msgstr "Editable"
+
+#~ msgid "Source Book"
+#~ msgstr "Llibreta d'adreces d'origen"
+
+#~ msgid "Target Book"
+#~ msgstr "Llibreta d'adreces de destinació"
+
+#~ msgid "Is New Contact"
+#~ msgstr "És un contacte nou"
+
+#~ msgid "Writable Fields"
+#~ msgstr "Camps d'escriptura"
+
+#~ msgid "Required Fields"
+#~ msgstr "Camps necessaris"
+
+#~ msgid "Changed"
+#~ msgstr "Modificat"
+
+#~ msgid "Shell"
+#~ msgstr "Shell"
+
+#~ msgid "The EShell singleton"
+#~ msgstr "El patró singleton de l'EShell"
+
+#~ msgid "Book"
+#~ msgstr "Llibreta"
+
+#~ msgid "Is New List"
+#~ msgstr "És una llista nova"
+
+#~ msgid "Query"
+#~ msgstr "Consulta"
+
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Model"
+
+#~ msgid "Shell View"
+#~ msgstr "Visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Width"
+#~ msgstr "Amplada"
+
+#~ msgid "Height"
+#~ msgstr "Alçada"
+
+#~ msgid "Has Focus"
+#~ msgstr "Té el focus"
+
+#~ msgid "Field"
+#~ msgstr "Camp"
+
+#~ msgid "Field Name"
+#~ msgstr "Nom del camp"
+
+#~ msgid "Text Model"
+#~ msgstr "Model del text"
+
+#~ msgid "Max field name length"
+#~ msgstr "Longitud màxima del nom del camp"
+
+#~ msgid "Column Width"
+#~ msgstr "Amplada de la columna"
+
+#~ msgid "Adapter"
+#~ msgstr "Adaptador"
+
+#~ msgid "Has Cursor"
+#~ msgstr "Té el cursor"
+
+#~ msgid "{0}."
+#~ msgstr "{0}."
+
+#~ msgid "Default Client"
+#~ msgstr "Client per defecte"
+
+#~ msgid "New Tab"
+#~ msgstr "Pestanya nova"
+
+#~ msgid "Name of the logger"
+#~ msgstr "Nom de l'enregistrador"
+
+#~ msgid "Filename"
+#~ msgstr "Nom de fitxer"
+
+#~ msgid "The filename of the module"
+#~ msgstr "El nom del fitxer del mòdul"
+
+#~ msgid "Whether the plugin is enabled"
+#~ msgstr "Si el connector està habilitat"
+
+#~ msgid "Focus Tracker"
+#~ msgstr "Seguidor de focus"
+
+#~ msgid "Shell Module"
+#~ msgstr "Mòdul del Shell"
+
+#~ msgid "The mail shell backend"
+#~ msgstr "El rerefons del Shell del correu"
+
+#~ msgid "Show Deleted"
+#~ msgstr "Mostra els suprimits"
+
+#~ msgid "To Do"
+#~ msgstr "Per fer"
+
+#~ msgid "Later"
+#~ msgstr "Més tard"
+
+#~ msgid "Unable to create new folder `%s': %s"
+#~ msgstr "No es pot crear la carpeta nova «%s»: %s"
+
+#~ msgid "Unable to copy folder `%s' to `%s': %s"
+#~ msgstr "No es pot copiar la carpeta «%s» a «%s»: %s"
+
+#~ msgid "Unable to scan for existing mailboxes at `%s': %s"
+#~ msgstr "No es poden cercar bústies de correu existents a «%s»: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution mailbox folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "La ubicació i la jerarquia de les carpetes de les bústies de correu ha "
+#~ "canviat des de l'Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to open old POP keep-on-server data `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'han pogut obrir les dades velles «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Unable to create POP3 keep-on-server data directory `%s': %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut crear el directori de dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Unable to copy POP3 keep-on-server data `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'han pogut copiar les dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Failed to create local mail storage `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el magatzem de correu local «%s»: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to read settings from previous Evolution install, `evolution/"
+#~ "config.xmldb' does not exist or is corrupt."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut llegir la configuració de la instal·lació anterior de "
+#~ "l'Evolution. El fitxer «evolution/config.xmldb» no existeix o està malmès."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following Search Folder(s):\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "Used the now removed folder:\n"
+#~ "  \"{1}\"\n"
+#~ "And have been updated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les carpetes de cerca següents:\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
+#~ "  «{1}»\n"
+#~ "i s'han actualitzat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following filter rule(s):\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "Used the now removed folder:\n"
+#~ "  \"{1}\"\n"
+#~ "And have been updated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les regles de filtre següents:\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
+#~ "  «{1}»\n"
+#~ "i s'han actualitzat."
+
+#~ msgid "Shell Backend"
+#~ msgstr "Rerefons del Shell"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are only hidden messages in this folder. Use View->Show Hidden "
+#~ "Messages to show them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta carpeta només conté missatges ocults. Utilitzeu l'entrada de menú "
+#~ "«Visualitza->Mostra els missatges amagats» per mostrar-los."
+
+#~ msgid "Table column:"
+#~ msgstr "Columna de la taula:"
+
+#~ msgid "Source List"
+#~ msgstr "Llista d'origen"
+
+#~ msgid "Current View"
+#~ msgstr "Visualització actual"
+
+#~ msgid "The currently selected address book view"
+#~ msgstr "La visualització de llibreta d'adreces seleccionada"
+
+#~ msgid "Previewed Contact"
+#~ msgstr "Contacte que es previsualitza"
+
+#~ msgid "The contact being shown in the preview pane"
+#~ msgstr "El contacte que es mostra la subfinestra de previsualització"
+
+#~ msgid "Preview is Visible"
+#~ msgstr "La previsualització és visible"
+
+#~ msgid "Whether the preview pane is visible"
+#~ msgstr "Si s'ha de mostrar la subfinestra de previsualització"
+
+#~ msgid "LDAP Servers"
+#~ msgstr "Servidors d'LDAP"
+
+#~ msgid "Autocompletion Settings"
+#~ msgstr "Paràmetres de la compleció automàtica"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha modificat la ubicació i jerarquia de les carpetes de contactes de "
+#~ "l'Evolution des de la versió 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The format of mailing list contacts has changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat el format dels contactes de les llistes de correu.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The way Evolution stores some phone numbers has changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat la manera com l'Evolution emmagatzema els números de telèfon.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your Pilot Sync data..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat el registre de canvis del Palm Sync de l'Evolution i els "
+#~ "fitxers de mapes.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres dades del Pilot Sync..."
+
+#~ msgid "Source Selector Widget"
+#~ msgstr "Giny de selecció de font"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of address books"
+#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de llibretes d'adreces"
+
+#~ msgid "The registry of calendars"
+#~ msgstr "El registre de calendaris"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution calendar folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
+#~ "carpetes del calendari de l'Evolution.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to migrate old settings from evolution/config.xmldb"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut actualitzar la configuració anterior des de l'evolution/"
+#~ "config.xmldb"
+
+#~ msgid "Unable to migrate calendar `%s'"
+#~ msgstr "No s'ha pogut actualitzar el calendari «%s»"
+
+#~ msgid "Date Navigator Widget"
+#~ msgstr "Giny de navegació de dates"
+
+#~ msgid "This widget displays a miniature calendar"
+#~ msgstr "Aquest giny mostra un calendari en miniatura"
+
+#~ msgid "Default Calendar Client"
+#~ msgstr "Client de calendari per defecte"
+
+#~ msgid "Default client for calendar operations"
+#~ msgstr "Client per defecte per a les operacions de calendari"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of calendars"
+#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de calendaris"
+
+#~ msgid "The memo table model"
+#~ msgstr "El model de la taula d'anotacions"
+
+#~ msgid "Default Memo Client"
+#~ msgstr "Client d'anotacions per defecte"
+
+#~ msgid "Default client for memo operations"
+#~ msgstr "El client per defecte per a les operacions d'anotacions"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of memo lists"
+#~ msgstr "Aquest giny mostra un grup de llistes d'anotacions"
+
+#~ msgid "The task table model"
+#~ msgstr "Model de la taula de tasques"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
+#~ "carpetes de les tasques de l'Evolution.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to migrate tasks `%s'"
+#~ msgstr "No s'han pogut actualitzar les tasques «%s»"
+
+#~ msgid "Default Task Client"
+#~ msgstr "Client de tasques per defecte"
+
+#~ msgid "Default client for task operations"
+#~ msgstr "Client per defecte per les tasques d'operacions"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of task lists"
+#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de llistes de tasques"
+
+#~ msgid "Group by Threads"
+#~ msgstr "Agrupa per fils"
+
+#~ msgid "Whether to group messages by threads"
+#~ msgstr "Si s'han d'agrupar els missatges per fils"
+
+#~ msgid "Hide _Read Messages"
+#~ msgstr "Amaga els missatges _llegits"
+
+#~ msgid "Temporarily hide all messages that have already been read"
+#~ msgstr "Amaga temporalment tots els missatges que ja s'hagin llegit"
+
+#~ msgid "Temporarily hide the selected messages"
+#~ msgstr "Amaga temporalment els missatges seleccionats"
+
+#~ msgid "Show Hidde_n Messages"
+#~ msgstr "Mostra els missatges ama_gats"
+
+#~ msgid "Show messages that have been temporarily hidden"
+#~ msgstr "Mostra els missatges que s'han amagat temporalment"
+
+#~ msgid "Hide _Deleted Messages"
+#~ msgstr "Amaga els missatges _suprimits"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide deleted messages rather than displaying them with a line through them"
+#~ msgstr ""
+#~ "Oculta els missatges suprimits en comptes de mostrar-los amb una línia a "
+#~ "sobre"
+
+#~ msgid "%ld KB"
+#~ msgstr "%ld KB"
+
+#~ msgid "Toolbar Style"
+#~ msgstr "Estil de la barra d'eines"
+
+#~ msgid "The switcher's toolbar style"
+#~ msgstr "L'estil de la barra d'eines del commutador"
+
+#~ msgid "Toolbar Visible"
+#~ msgstr "La barra d'eines és visible"
+
+#~ msgid "Whether the switcher is visible"
+#~ msgstr "Si s'ha de veure el commutador"
+
+#~ msgid "Switcher Action"
+#~ msgstr "Acció del commutador"
+
+#~ msgid "The switcher action for this shell view"
+#~ msgstr "L'acció del commutador per a aquesta visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Page Number"
+#~ msgstr "Número de pàgina"
+
+#~ msgid "The notebook page number of the shell view"
+#~ msgstr "El número de pàgina de llibreta de la visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Search Rule"
+#~ msgstr "Regla de cerca"
+
+#~ msgid "Criteria for the current search results"
+#~ msgstr "Criteris dels resultats de la cerca actual"
+
+#~ msgid "The EShellBackend for this shell view"
+#~ msgstr "L'EShellBackend per a aquesta visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Content Widget"
+#~ msgstr "Giny de contingut del Shell"
+
+#~ msgid "The content widget appears in a shell window's right pane"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de contingut apareix a la subfinestra dreta d'una finestra del "
+#~ "Shell"
+
+#~ msgid "Shell Sidebar Widget"
+#~ msgstr "Giny de la barra lateral del Shell"
+
+#~ msgid "The sidebar widget appears in a shell window's left pane"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de barra lateral apareix a la subfinestra esquerra d'una finestra "
+#~ "del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Taskbar Widget"
+#~ msgstr "Giny de la barra de tasques del Shell"
+
+#~ msgid "The taskbar widget appears at the bottom of a shell window"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de la barra de tasques es mostra a la part de sota d'una finestra "
+#~ "del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Window"
+#~ msgstr "Finestra del Shell"
+
+#~ msgid "The key file holding widget state data"
+#~ msgstr "El fitxer de clau que conté les dades d'estat dels ginys"
+
+#~ msgid "The title of the shell view"
+#~ msgstr "El títol de la visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Current View ID"
+#~ msgstr "Identificador de la visualització actual"
+
+#~ msgid "The current GAL view ID"
+#~ msgstr ""
+#~ "L'identificador de visualització de la llibreta d'adreces global actual"
+
+#~ msgid "Active Shell View"
+#~ msgstr "Visualització activa del Shell"
+
+#~ msgid "Name of the active shell view"
+#~ msgstr "Nom de la visualització del Shell activa"
+
+#~ msgid "The shell window's EFocusTracker"
+#~ msgstr "L'EFocusTracker de la finestra del Shell"
+
+#~ msgid "Geometry"
+#~ msgstr "Geometria"
+
+#~ msgid "Initial window geometry string"
+#~ msgstr "Cadena de la geometria de finestra inicial"
+
+#~ msgid "Safe Mode"
+#~ msgstr "Mode segur"
+
+#~ msgid "Whether the shell window is in safe mode"
+#~ msgstr "Si la finestra del Shell està en mode segur o no"
+
+#~ msgid "Sidebar Visible"
+#~ msgstr "La barra lateral és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's side bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra lateral de la finestra del Shell és visible"
+
+#~ msgid "Switcher Visible"
+#~ msgstr "El commutador és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's switcher buttons are visible"
+#~ msgstr "Si els botons de commutació de les finestres del Shell són visibles"
+
+#~ msgid "Taskbar Visible"
+#~ msgstr "La barra de tasques és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's task bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra de tasques de la finestra és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's tool bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra d'eines de la finestra del Shell és visible"
+
+#~ msgid "UI Manager"
+#~ msgstr "Gestor de la interfície d'usuari"
+
+#~ msgid "The shell window's GtkUIManager"
+#~ msgstr "El GtkUIManager de la finestra del Shell"
+
+#~ msgid "The directory from which to load EModules"
+#~ msgstr "El directori d'on carregar els EModules"
+
+#~ msgid "Network Available"
+#~ msgstr "La xarxa està disponible"
+
+#~ msgid "Online"
+#~ msgstr "En línia"
+
+#~ msgid "Whether the shell is online"
+#~ msgstr "Si el Shell està en línia"
+
+#~ msgid "Application-wide settings"
+#~ msgstr "Paràmetres de l'aplicació"
+
+#~ msgid "Forcibly re-migrate from Evolution 1.4"
+#~ msgstr "Força tornar a migrar des de l'Evolution 1.4"
+
+#~ msgid "Insufficient disk space for upgrade."
+#~ msgstr "Espai insuficient de disc per a l'actualització."
+
+#~ msgid "Really delete old data?"
+#~ msgstr "Realment voleu suprimir les dades antigues?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to "
+#~ "be permanently removed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "It is suggested you manually verify that all of your mail, contact, and "
+#~ "calendar data is present, and that this version of Evolution operates "
+#~ "correctly before deleting this old data.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Once deleted, you cannot downgrade to the previous version of Evolution "
+#~ "without manual intervention.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Se suprimiran permanentment els continguts del directori &quot;"
+#~ "evolution&quot;.\n"
+#~ "\n"
+#~ "És recomanable que verifiqueu manualment que es conserven totes les "
+#~ "vostres adreces de correu, contactes i calendaris, i que aquesta versió "
+#~ "de l'Evolution funciona correctament abans de suprimir aquestes dades "
+#~ "antigues.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Una vegada que s'hagin suprimit, haureu d'efectuar modificacions "
+#~ "manualment si és que voleu tornar a instal·lar una versió antiga.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The previous version of Evolution stored its data in a different "
+#~ "location.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you choose to remove this data, the entire contents of the &quot;"
+#~ "evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose to "
+#~ "keep this data, then you may manually remove the contents of &quot;"
+#~ "evolution&quot; at your convenience.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "La versió anterior de l'Evolution emmagatzemava les seves dades en una "
+#~ "ubicació diferent.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Si trieu suprimir aquestes dades, tots els continguts del directori &quot;"
+#~ "evolution&quot; se suprimiran permanentment. Si voleu conservar aquestes "
+#~ "dades, podeu suprimir el contingut de la carpeta «evolution» quan "
+#~ "vulgueu.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, "
+#~ "but you only have {1} available.\n"
+#~ "\n"
+#~ "You will need to make more space available in your home directory before "
+#~ "you can continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Per actualitzar les vostres dades i la configuració necessitareu fins a "
+#~ "{0} d'espai de disc, però només en teniu {1} de disponible.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Necessitareu més espai lliure en la carpeta d'inici abans de poder "
+#~ "continuar."
+
+#~ msgid "_Keep Data"
+#~ msgstr "_Conserva les dades"
+
+#~ msgid "_Remind Me Later"
+#~ msgstr "_Recorda-m'ho després"
+
+#~ msgid "Collection"
+#~ msgstr "Col·lecció"
+
+#~ msgid "Instance"
+#~ msgstr "Instància"
+
+# gal/widgets/e-categories-master-list-dialog.c:194
+#~ msgid "Factory"
+#~ msgstr "Fàbrica"
+
+#~ msgid "Action"
+#~ msgstr "Acció"
+
+#~ msgid "A GtkRadioAction"
+#~ msgstr "Una GtkRadioAction"
+
+# gal/e-table/e-table-field-chooser.glade.h:1
+#~ msgid "Fill color"
+#~ msgstr "Color per emplenar"
+
+#~ msgid "GDK fill color"
+#~ msgstr "Color GDK per emplenar"
+
+# gal/widgets/color-palette.c:595
+#~ msgid "Fill stipple"
+#~ msgstr "Omple puntejant"
+
+#~ msgid "X1"
+#~ msgstr "X1"
+
+#~ msgid "X2"
+#~ msgstr "X2"
+
+#~ msgid "Y1"
+#~ msgstr "Y1"
+
+#~ msgid "Y2"
+#~ msgstr "Y2"
+
+#~ msgid "Minimum width"
+#~ msgstr "Amplada mínima"
+
+#~ msgid "Minimum Width"
+#~ msgstr "Amplada mínima"
+
+#~ msgid "Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat"
+
+#~ msgid "The button state is online"
+#~ msgstr "L'estat del botó és en línia"
+
+#~ msgid "Horizontal Position"
+#~ msgstr "Posició horitzontal"
+
+#~ msgid "Pane position when oriented horizontally"
+#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti horitzontalment"
+
+#~ msgid "Pane position when oriented vertically"
+#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti verticalment"
+
+#~ msgid "Proportion"
+#~ msgstr "Proporció"
+
+#~ msgid "Proportion of the 2nd pane size"
+#~ msgstr "Proporció de la mida de la segona subfinestra"
+
+#~ msgid "Fixed Resize"
+#~ msgstr "Fixa en canviar de mida"
+
+#~ msgid "Keep the 2nd pane fixed during resize"
+#~ msgstr "Manté la segona subfinestra fixa en canviar la mida"
+
+#~ msgid "Cursor Row"
+#~ msgstr "Fila del cursor"
+
+#~ msgid "Cursor Column"
+#~ msgstr "Columna del cursor"
+
+#~ msgid "Sorter"
+#~ msgstr "Tipus d'ordenació"
+
+#~ msgid "Selection Mode"
+#~ msgstr "Mode de selecció"
+
+#~ msgid "Cursor Mode"
+#~ msgstr "Mode del cursor"
+
+#~ msgid "Selected Column"
+#~ msgstr "Columna seleccionada"
+
+#~ msgid "Focused Column"
+#~ msgstr "Columna amb el focus"
+
+#~ msgid "Strikeout Column"
+#~ msgstr "Columna ratllada"
+
+#~ msgid "Underline Column"
+#~ msgstr "Columna subratllada"
+
+# gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
+#~ msgid "Bold Column"
+#~ msgstr "Columna en negreta"
+
+# gal/e-table/e-table-header-item.c:1477
+#~ msgid "Color Column"
+#~ msgstr "Color de la columna"
+
+#~ msgid "BG Color Column"
+#~ msgstr "Color de fons de la columna"
+
+# gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:80
+#~ msgid "State"
+#~ msgstr "Estat"
+
+#~ msgid "Alternating Row Colors"
+#~ msgstr "Alterna els colors de fila"
+
+#~ msgid "Horizontal Draw Grid"
+#~ msgstr "Graella de dibuix horitzontal"
+
+#~ msgid "Vertical Draw Grid"
+#~ msgstr "Graella de dibuix vertical"
+
+#~ msgid "Draw focus"
+#~ msgstr "Dibuixa el focus"
+
+#~ msgid "Cursor mode"
+#~ msgstr "Mode del cursor"
+
+#~ msgid "Selection model"
+#~ msgstr "Model de selecció"
+
+#~ msgid "Length Threshold"
+#~ msgstr "Llindar de la longitud"
+
+#~ msgid "Uniform row height"
+#~ msgstr "Alçada de fila uniforme"
+
+#~ msgid "Frozen"
+#~ msgstr "Aturat"
+
+#~ msgid "Table header"
+#~ msgstr "Capçalera de la taula"
+
+#~ msgid "Table model"
+#~ msgstr "Model de la taula"
+
+#~ msgid "Cursor row"
+#~ msgstr "Fila del cursor"
+
+#~ msgid "Sort Info"
+#~ msgstr "Ordena informació"
+
+#~ msgid "Always search"
+#~ msgstr "Cerca sempre"
+
+#~ msgid "Use click to add"
+#~ msgstr "Afegeix amb un clic"
+
+#~ msgid "Vertical Row Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat vertical de les files"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
+#~ msgstr "Espai vertical entre files. S'afegeix a sobre i a sota d'una fila"
+
+#~ msgid "ETree table adapter"
+#~ msgstr "Adaptador de taula ETree"
+
+#~ msgid "Retro Look"
+#~ msgstr "Aparença retro"
+
+#~ msgid "Draw lines and +/- expanders."
+#~ msgstr "Dibuixa línies i expansors +/-."
+
+#~ msgid "Expander Size"
+#~ msgstr "Mida de l'expansor"
+
+#~ msgid "Size of the expander arrow"
+#~ msgstr "Mida de la fletxa de l'expansor"
+
+#~ msgid "Event Processor"
+#~ msgstr "Processador d'esdeveniments"
+
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "Text"
+
+# gal/widgets/color-palette.c:591
+#~ msgid "Bold"
+#~ msgstr "Negreta"
+
+#~ msgid "Strikeout"
+#~ msgstr "Ratllat"
+
+#~ msgid "Anchor"
+#~ msgstr "Àncora"
+
+#~ msgid "Justification"
+#~ msgstr "Justificació"
+
+#~ msgid "Clip Width"
+#~ msgstr "Amplada del tall"
+
+#~ msgid "Clip Height"
+#~ msgstr "Alçada del tall"
+
+#~ msgid "Clip"
+#~ msgstr "Talla"
+
+#~ msgid "Fill clip rectangle"
+#~ msgstr "Emplena el rectangle de tall"
+
+#~ msgid "X Offset"
+#~ msgstr "Desplaçament en X"
+
+#~ msgid "Y Offset"
+#~ msgstr "Desplaçament en Y"
+
+#~ msgid "Text width"
+#~ msgstr "Amplada de text"
+
+#~ msgid "Text height"
+#~ msgstr "Alçada del text"
+
+#~ msgid "Use ellipsis"
+#~ msgstr "Utilitza els punts suspensius"
+
+#~ msgid "Ellipsis"
+#~ msgstr "Punts suspensius"
+
+#~ msgid "Line wrap"
+#~ msgstr "Ajustament de línia"
+
+#~ msgid "Break characters"
+#~ msgstr "Caràcters de trencament"
+
+#~ msgid "Max lines"
+#~ msgstr "Màxim de línies"
+
+#~ msgid "Draw borders"
+#~ msgstr "Dibuixa les cantonades"
+
+#~ msgid "Allow newlines"
+#~ msgstr "Permet les línies noves"
+
+#~ msgid "Draw background"
+#~ msgstr "Dibuixa el fons"
+
+#~ msgid "Draw button"
+#~ msgstr "Dibuixa el botó"
+
+#~ msgid "Cursor position"
+#~ msgstr "Posició del cursor"
+
+#~ msgid "IM Context"
+#~ msgstr "Context de MI"
+
+#~ msgid "Handle Popup"
+#~ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
+
+#~ msgid "Loading appointments at %s"
+#~ msgstr "S'estan carregant les cites a %s"
+
+#~ msgid "_Security"
+#~ msgstr "_Seguretat"
+
+#~ msgid "Copying `%s' to `%s'"
+#~ msgstr "S'està copiant «%s» a «%s»"
+
+#~ msgid "Error loading address book."
+#~ msgstr "S'ha produït un error en carregar la llibreta d'adreces."
+
+#~ msgid "Server Version"
+#~ msgstr "Versió del servidor"
+
+#~ msgid "<b>Email</b>"
+#~ msgstr "<b>Correu electrònic</b>"
+
+#~ msgid "<b>Home</b>"
+#~ msgstr "<b>Casa</b>"
+
+#~ msgid "<b>Job</b>"
+#~ msgstr "<b>Feina</b>"
+
+#~ msgid "<b>Miscellaneous</b>"
+#~ msgstr "<b>Miscel·lània</b>"
+
+#~ msgid "<b>Notes</b>"
+#~ msgstr "<b>Notes</b>"
+
+#~ msgid "<b>Other</b>"
+#~ msgstr "<b>Altres</b>"
+
+#~ msgid "<b>Telephone</b>"
+#~ msgstr "<b>Telèfon</b>"
+
+#~ msgid "<b>Work</b>"
+#~ msgstr "<b>Feina</b>"
+
+# He utilitzat la mateixa traducció per a Mrs., Ms., Miss per a no caure en un ús sexista (dpm).
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Mr.\n"
+#~ "Mrs.\n"
+#~ "Ms.\n"
+#~ "Miss\n"
+#~ "Dr."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Sr.\n"
+#~ "Sra.\n"
+#~ "Sra.\n"
+#~ "Sra.\n"
+#~ "Dr."
+
+# "Esq."="Esquire", títol posat darrere del cognom a les cartes;
+#          equival a Sr. o En.
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Sr.\n"
+#~ "Jr.\n"
+#~ "I\n"
+#~ "II\n"
+#~ "III\n"
+#~ "Esq."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Sr.\n"
+#~ "Fill\n"
+#~ "I\n"
+#~ "II\n"
+#~ "III\n"
+#~ "En."
+
+#~ msgid "<b>Members</b>"
+#~ msgstr "<b>Membres</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s already exists\n"
+#~ "Do you want to overwrite it?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ja existeix %s\n"
+#~ "El voleu sobreescriure?"
+
+#~ msgid "Overwrite"
+#~ msgstr "Sobreescriu"
+
+#~ msgid "Save Appointment"
+#~ msgstr "Desa la cita"
+
+#~ msgid "Save Memo"
+#~ msgstr "Desa l'anotació"
+
+#~ msgid "Save Task"
+#~ msgstr "Desa la tasca"
+
+#~ msgid "<b>Alarm</b>"
+#~ msgstr "<b>Alarma</b>"
+
+#~ msgid "<b>Options</b>"
+#~ msgstr "<b>Opcions</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "before\n"
+#~ "after"
+#~ msgstr ""
+#~ "abans de\n"
+#~ "després de"
+
+# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
+#~ msgid ""
+#~ "minute(s)\n"
+#~ "hour(s)\n"
+#~ "day(s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "minuts\n"
+#~ "hores\n"
+#~ "dies"
+
+# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
+#~ msgid ""
+#~ "minutes\n"
+#~ "hours\n"
+#~ "days"
+#~ msgstr ""
+#~ "minuts\n"
+#~ "hores\n"
+#~ "dies"
+
+#~ msgid ""
+#~ "start of appointment\n"
+#~ "end of appointment"
+#~ msgstr ""
+#~ "inici de la cita\n"
+#~ "final de la cita"
+
+#~ msgid "Attach file(s)"
+#~ msgstr "Adjunta fitxers"
+
+#~ msgid ""
+#~ "60 minutes\n"
+#~ "30 minutes\n"
+#~ "15 minutes\n"
+#~ "10 minutes\n"
+#~ "05 minutes"
+#~ msgstr ""
+#~ "60 minuts\n"
+#~ "30 minuts\n"
+#~ "15 minuts\n"
+#~ "10 minuts\n"
+#~ "05 minuts"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Alarms</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Alarmes</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Alerts</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Alertes</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Date/Time Format</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Format de la data i hora</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Default Free/Busy Server</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Servidor lliure/ocupat per defecte</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Task List</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Llista de tasques</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Time</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Hores</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Work Week</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Setmana laboral</span>"
+
+# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
+#~ msgid ""
+#~ "Minutes\n"
+#~ "Hours\n"
+#~ "Days"
+#~ msgstr ""
+#~ "minuts\n"
+#~ "hores\n"
+#~ "dies"
+
+# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
+#~ msgid ""
+#~ "Monday\n"
+#~ "Tuesday\n"
+#~ "Wednesday\n"
+#~ "Thursday\n"
+#~ "Friday\n"
+#~ "Saturday\n"
+#~ "Sunday"
+#~ msgstr ""
+#~ "dilluns\n"
+#~ "dimarts\n"
+#~ "dimecres\n"
+#~ "dijous\n"
+#~ "divendres\n"
+#~ "dissabte\n"
+#~ "diumenge"
+
+#~ msgid ""
+#~ "15 minutes before appointment\n"
+#~ "1 hour before appointment\n"
+#~ "1 day before appointment"
+#~ msgstr ""
+#~ "15 minuts abans de la cita\n"
+#~ "1 hora abans de la cita\n"
+#~ "1 dia abans de la cita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "a\n"
+#~ "b"
+#~ msgstr ""
+#~ "a\n"
+#~ "b"
+
+#~ msgid "<b>Preview</b>"
+#~ msgstr "<b>Previsualització</b>"
+
+#~ msgid "<b>Recurrence</b>"
+#~ msgstr "<b>Periodicitat</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "day(s)\n"
+#~ "week(s)\n"
+#~ "month(s)\n"
+#~ "year(s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "dies\n"
+#~ "setmanes\n"
+#~ "mesos\n"
+#~ "anys"
+
+#~ msgid ""
+#~ "for\n"
+#~ "until\n"
+#~ "forever"
+#~ msgstr ""
+#~ "durant\n"
+#~ "fins\n"
+#~ "per sempre"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Miscellaneous</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Miscel·lània</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Status</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Estat</span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "High\n"
+#~ "Normal\n"
+#~ "Low\n"
+#~ "Undefined"
+#~ msgstr ""
+#~ "Alta\n"
+#~ "Normal\n"
+#~ "Baixa\n"
+#~ "No definida"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Not Started\n"
+#~ "In Progress\n"
+#~ "Completed\n"
+#~ "Canceled"
+#~ msgstr ""
+#~ "Per començar\n"
+#~ "En curs\n"
+#~ "Completada\n"
+#~ "Cancel·lada"
+
+#~ msgid ""
+#~ "January\n"
+#~ "February\n"
+#~ "March\n"
+#~ "April\n"
+#~ "May\n"
+#~ "June\n"
+#~ "July\n"
+#~ "August\n"
+#~ "September\n"
+#~ "October\n"
+#~ "November\n"
+#~ "December"
+#~ msgstr ""
+#~ "gener\n"
+#~ "febrer\n"
+#~ "març\n"
+#~ "abril\n"
+#~ "maig\n"
+#~ "juny\n"
+#~ "juliol\n"
+#~ "agost\n"
+#~ "setembre\n"
+#~ "octubre\n"
+#~ "novembre\n"
+#~ "desembre"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show CC"
+#~ msgstr "Mostra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show BCC"
+#~ msgstr "Mostra"
+
+#~ msgid "Directories can not be attached to Messages."
+#~ msgstr "No es poden adjuntar directoris als missatges."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Send options available only for Novell GroupWise and Microsoft Exchange "
+#~ "accounts."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les opcions d'enviament només estan disponibles per als comptes de "
+#~ "GroupWise de Novell i de l'Exchange de Microsoft."
+
+#~ msgid "Send options not available."
+#~ msgstr "Les opcions d'enviament no estan disponibles."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To attach the contents of this directory, either attach the files in this "
+#~ "directory individually, or create an archive of the directory and attach "
+#~ "it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Per a adjuntar el contingut d'aquest directori, adjunteu els fitxers del "
+#~ "directori un per un, o creeu un arxiu del directori i adjunteu-lo."
+
+#~ msgid "Warning: Modified Message"
+#~ msgstr "Atenció: s'ha modificat el missatge"
+
+#~ msgid "Overwrite file?"
+#~ msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer?"
+
+#~ msgid "Test"
+#~ msgstr "Prova"
+
+#~ msgid "<b>_Filter Rules</b>"
+#~ msgstr "<b>Regles de _filtre</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "seconds\n"
+#~ "minutes\n"
+#~ "hours\n"
+#~ "days\n"
+#~ "weeks\n"
+#~ "months\n"
+#~ "years"
+#~ msgstr ""
+#~ "segons\n"
+#~ "minuts\n"
+#~ "hores\n"
+#~ "dies\n"
+#~ "setmanes\n"
+#~ "mesos\n"
+#~ "anys"
+
+#~ msgid "Rule name"
+#~ msgstr "Nom de la regla"
+
+#~ msgid "Select _All Text"
+#~ msgstr "Seleccion_a tot el text"
+
+#~ msgid "message"
+#~ msgstr "missatge"
+
+#~ msgid "Show the \"Preview\" pane"
+#~ msgstr "Mostra la subfinestra «Previsualització»"
+
+#~ msgid "Show the \"Preview\" pane."
+#~ msgstr "Mostra la subfinestra «Previsualització»."
+
+#~ msgid "Thread the message list."
+#~ msgstr "Crea fils basats en la llista de missatges."
+
+#~ msgid "Thread the message-list"
+#~ msgstr "Crea fils basats en la llista de missatges"
+
+#~ msgid "<b>Sig_natures</b>"
+#~ msgstr "<b>S_ignatures</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Languages</b>"
+#~ msgstr "<b>_Idiomes</b>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Authentication</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Autenticació</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Composing Messages</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Redacció de missatges</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Configuration</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Configuració</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Default Behavior</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Comportament per defecte</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Displayed Message _Headers</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ca_pçaleres del correu mostrades</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Labels</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Etiquetes</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Loading Images</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Càrrega d'imatges</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Display</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Visualització dels missatges</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Fonts</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de lletra dels missatges</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Receipts</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Confirmacions de lectura</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Optional Information</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Informació opcional</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Options</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Opcions</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Printed Fonts</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de lletra per a la impressió</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Proxy Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Paràmetres del servidor intermediari</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Required Information</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Informació necessària</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Secure MIME (S/MIME)</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">MIME segur (S/MIME)</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Security</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Seguretat</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Sent and Draft Messages</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Missatges enviats i esborranys</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Server Configuration</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Configuració del servidor</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">_Authentication Type</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus d'_autenticació</span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Attachment\n"
+#~ "Inline\n"
+#~ "Quoted"
+#~ msgstr ""
+#~ "Adjunció\n"
+#~ "En línia\n"
+#~ "Citat"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Attachment\n"
+#~ "Inline (Outlook style)\n"
+#~ "Quoted\n"
+#~ "Do not quote"
+#~ msgstr ""
+#~ "Adjunció\n"
+#~ "En línia (a l'estil de l'Outlook)\n"
+#~ "Citat\n"
+#~ "Sense citar"
+
+#~ msgid "Message Composer"
+#~ msgstr "Redactor de missatges"
+
+#~ msgid "<b>Search Folder Sources</b>"
+#~ msgstr "<b>Origen de la carpeta de cerca</b>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Digital Signature</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Signatura digital</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Encryption</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Xifratge</span>"
+
+#~ msgid "Base"
+#~ msgstr "Base"
+
+#~ msgid "_Open"
+#~ msgstr "_Obre"
+
+#~ msgid ""
+#~ "389\n"
+#~ "636\n"
+#~ "3268"
+#~ msgstr ""
+#~ "389\n"
+#~ "636\n"
+#~ "3268"
+
+#~ msgid "<b>Authentication</b>"
+#~ msgstr "<b>Autenticació</b>"
+
+#~ msgid "<b>Downloading</b>"
+#~ msgstr "<b>Baixades</b>"
+
+#~ msgid "<b>Searching</b>"
+#~ msgstr "<b>Cerca</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Anonymously\n"
+#~ "Using email address\n"
+#~ "Using distinguished name (DN)"
+#~ msgstr ""
+#~ "De manera anònima\n"
+#~ "Utilitza l'adreça electrònica\n"
+#~ "Utilitza el nom distingit (DN)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution will use this email address to authenticate you with the server."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'Evolution utilitzarà aquesta adreça electrònica per autenticar-vos al "
+#~ "servidor"
+
+# És el nom d'un mètode
+#~ msgid ""
+#~ "One\n"
+#~ "Sub"
+#~ msgstr ""
+#~ "One\n"
+#~ "Sub"
+
+#~ msgid ""
+#~ "SSL encryption\n"
+#~ "TLS encryption\n"
+#~ "No encryption"
+#~ msgstr ""
+#~ "Xifratge SSL\n"
+#~ "Xifratge TLS\n"
+#~ "Sense xifratge"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The search base is the distinguished name (DN) of the entry where your "
+#~ "searches will begin. If you leave this blank, the search will begin at "
+#~ "the root of the directory tree."
+#~ msgstr ""
+#~ "La base de la cerca és el nom distingit (DN) de l'entrada on començaran "
+#~ "les cerques. Si la deixeu en blanc, la cerca començarà a l'arrel de "
+#~ "l'arbre de directoris."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is the full name of your LDAP server. For example, \"ldap.mycompany."
+#~ "com\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "El nom complet del servidor d'LDAP. Per exemple, «ldap.lamevaempresa.cat»."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is the maximum number of entries to download. Setting this number to "
+#~ "be too large will slow down your address book."
+#~ msgstr ""
+#~ "És el nombre màxim d'entrades a baixar. Si especifiqueu un nombre massa "
+#~ "gran, la llibreta d'adreces funcionarà més lentament."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is the name for this server that will appear in your Evolution "
+#~ "folder list. It is for display purposes only. "
+#~ msgstr ""
+#~ "El nom que apareixerà a la llista de carpetes de l'Evolution per a aquest "
+#~ "servidor. Només s'utilitzarà per a visualitzar-lo."
+
+#~ msgid "Save As..."
+#~ msgstr "Anomena i desa..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Deleting selected memos..."
+#~ msgstr "S'estan suprimint els objectes seleccionats..."
+
+#~ msgid "Copy selected memo"
+#~ msgstr "Copia les anotacions seleccionades"
+
+#~ msgid "Cut selected memo"
+#~ msgstr "Retalla l'anotació seleccionada"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Deleting selected tasks..."
+#~ msgstr "S'estan suprimint els objectes seleccionats..."
+
+#~ msgid "Copy selected tasks"
+#~ msgstr "Copia les tasques seleccionades"
+
+#~ msgid "Cut selected tasks"
+#~ msgstr "Retalla les tasques seleccionades"
+
+#~ msgid "Select _All Messages"
+#~ msgstr "Seleccion_a tots els missatges"
+
+#~ msgid "Select a (48*48) png of size < 700bytes"
+#~ msgstr "Seleccioneu un fitxer PNG de 48 x 48 i menys de 700 bytes"
+
+#~ msgid "PNG files"
+#~ msgstr "Fitxers PNG"
+
+#~ msgid "_Face"
+#~ msgstr "_Cara"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Attach a small picture of your face to outgoing messages.\n"
+#~ "\n"
+#~ "First time the user needs to configure a 48x48 PNG image. It is Base-64 "
+#~ "encoded and stored in ~/.evolution/faces. This will be used in subsequent "
+#~ "sent messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Adjunta una petita imatge de la vostra cara als correus de sortida.\n"
+#~ "\n"
+#~ "La primera vegada l'usuari haurà de configurar una imatge PNG de 48x48 "
+#~ "píxels codificada en Base-64, la qual s'haurà d'emmagatzemar a ~/."
+#~ "evolution/faces. A partir d'aquí aquesta imatge s'utilitzarà per a tots "
+#~ "els correus enviats."
+
+#~ msgid "<b>Junk List:</b>"
+#~ msgstr "<b>Llista de correu brossa:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Name</b>"
+#~ msgstr "<b>Nom</b>"
+
+#~ msgid "<b>Custom Headers</b>"
+#~ msgstr "<b>Capçaleres personalitzades</b>"
+
+#~ msgid "<b>IMAP Headers</b>"
+#~ msgstr "<b>Capçaleres IMAP</b>"
+
+#~ msgid "Prefer PLAIN"
+#~ msgstr "Prefereixo text sense format"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Location</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ubicació</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Sources</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Orígens</span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Secure FTP (SSH)\n"
+#~ "Public FTP\n"
+#~ "FTP (with login)\n"
+#~ "Windows share\n"
+#~ "WebDAV (HTTP)\n"
+#~ "Secure WebDAV (HTTPS)\n"
+#~ "Custom Location"
+#~ msgstr ""
+#~ "FTP segur (SSH)\n"
+#~ "FTP públic\n"
+#~ "FTP (amb entrada)\n"
+#~ "Recurs compartit del Windows\n"
+#~ "WebDAV (HTTP)\n"
+#~ "WebDAV segur (HTTPS)\n"
+#~ "Ubicació personalitzada"
+
+#~ msgid ""
+#~ "days\n"
+#~ "weeks\n"
+#~ "months"
+#~ msgstr ""
+#~ "dies\n"
+#~ "setmanes\n"
+#~ "mesos"
+
+#~ msgid ""
+#~ "iCal\n"
+#~ "Free/Busy"
+#~ msgstr ""
+#~ "iCal\n"
+#~ "Lliure/ocupat"
+
+#~ msgid "_Synchronization Options..."
+#~ msgstr "Opcions de _sincronització..."
+
+#~ msgid "<b>Field Value</b>"
+#~ msgstr "<b>Valor del camp</b>"
+
+#~ msgid "<b>Fingerprints</b>"
+#~ msgstr "<b>Empremtes electròniques</b>"
+
+#~ msgid "<b>Issued By</b>"
+#~ msgstr "<b>Emès per</b>"
+
+#~ msgid "<b>Issued To</b>"
+#~ msgstr "<b>Emès per a</b>"
+
+# FIXME: no se m'ha acudit res millor ara per ara (dpm)
+#~ msgid "Dummy window only"
+#~ msgstr "Només la finestra de simulació"
+
+#~ msgid "<b>Time Zones</b>"
+#~ msgstr "<b>Fusos horaris</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Selection</b>"
+#~ msgstr "<b>_Selecció</b>"
+
+#~ msgid "Hide _Attachment Bar"
+#~ msgstr "Amaga la _barra de fitxers adjunts"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source Action"
+#~ msgstr "Compte origen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The source action to proxy"
+#~ msgstr "Hi ha un altre contacte."
+