Bitbucket is a code hosting site with unlimited public and private repositories. We're also free for small teams!

Close

Instalacja

Windows

Instalujemy pythona 3.3.0 ze strony: http://www.python.org/download/releases/3.3.0/.

Powinno działać

Linuks

Nowe dystrybucje

Proszę zainstalować pythona 3.3.0 z paczek (na 3.2.0 też powinno działać)

Stare dystrybucje

Można zainstalować pythonbrewm, które 'magicznie' kompiluje pythona ze źródeł: https://github.com/utahta/pythonbrew.

Używanie

Należy wykonać polecenie:

run_tests.py --settings bd_checker_settings_home [dalej jak zwykle]

na przykład:

run_tests.py --settings bd_checker_settings_home --user_id 0000 --unit_no 1 --task_no 3 check

Recent activity

Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.