Commits

Jacek Bzdak committed d564573

Bdchecker w nowym repo

Comments (0)

Files changed (6)

+//**py[co]
+**__pycache__
+.idea/**
+pyro.log
+__author__ = 'jb'

bd_checker_settings.py

+__author__ = 'jb'
+
+HOST = "localhost"
+PORT = "3000"
+USE_PYRO = True
+HMAC_KEY = b"""
+0}"^jpyK;qJ_A3la(1T:PHDIL[?Fm&Qy[BF<S"gL-k'1><[xh!j}<&u}W"}qPmxKokZgfQzpYF!z:sazN/VICsv:1_}<q#wGlrC|7,,"jXZE&FF4L+[zy:A_XAMamBMBd\,I92yc8O4HLG3AxUxqRDy(k3.$2ESz&Y@ABj9om*cl}mYED-Ak`iN+!b],ey]V`{A6 d%@+x/ax4OQ-k+7/IL)f|~1<I,2@63GiB LM$~>c/C*(AlnxYdAMOe~W*Bo<FrVX+7l^F<~5f]"#wC b($xfW<yc9L!g=Z,$sG_n}eQ0#@4jaAb]Wd(Qqbe6'G:@BJ)D@IUJHYS8my`CUKgp8qH`:T-~bLKACS$oDFG#iZ;S=|8-;gVU*LQG+yA&oxBzWb*u#|3|bz!.}+cT[@~nTES+DKhV-q9jb@ +x"&(1eH=W(A}Cm1:zX{&'5xhe(7FtGT7ML10b{_x]>#r4NTn|]3Ky~OQeky]smUrQs}oM,|,c>L!YkJH@Mh#/t+blu?
+""".strip()

bd_checker_settings_prod.py

+__author__ = 'jb'
+
+HOST = "lfitj.if.pw.edu.pl"
+PORT = "3000"
+USE_PYRO = True
+HMAC_KEY = b"""
+0}"^jpyK;qJ_A3la(1T:PHDIL[?Fm&Qy[BF<S"gL-k'1><[xh!j}<&u}W"}qPmxKokZgfQzpYF!z:sazN/VICsv:1_}<q#wGlrC|7,,"jXZE&FF4L+[zy:A_XAMamBMBd\,I92yc8O4HLG3AxUxqRDy(k3.$2ESz&Y@ABj9om*cl}mYED-Ak`iN+!b],ey]V`{A6 d%@+x/ax4OQ-k+7/IL)f|~1<I,2@63GiB LM$~>c/C*(AlnxYdAMOe~W*Bo<FrVX+7l^F<~5f]"#wC b($xfW<yc9L!g=Z,$sG_n}eQ0#@4jaAb]Wd(Qqbe6'G:@BJ)D@IUJHYS8my`CUKgp8qH`:T-~bLKACS$oDFG#iZ;S=|8-;gVU*LQG+yA&oxBzWb*u#|3|bz!.}+cT[@~nTES+DKhV-q9jb@ +x"&(1eH=W(A}Cm1:zX{&'5xhe(7FtGT7ML10b{_x]>#r4NTn|]3Ky~OQeky]smUrQs}oM,|,c>L!YkJH@Mh#/t+blu?
+""".strip()

foo

Empty file removed.
+#!/usr/bin/env python3
+
+import bd_checker_settings
+
+import sys
+import os
+import argparse
+import shelve
+import hashlib
+import datetime
+
+settings_dir = os.path.join(os.path.expanduser("~"), '.bd_tests_run')
+
+if not os.path.exists(settings_dir):
+  os.mkdir(settings_dir)
+
+database = shelve.open(os.path.join(settings_dir, "passdb"))
+
+from argparse import ArgumentParser
+
+import getpass
+
+
+class DataPackage(object):
+  def __init__(self, user_id_1, user_id_2, user_pass_1, user_pass_2, unit_no,
+         task_no, super_password, args, kwargs):
+    super().__init__()
+    self.user_id_1 = user_id_1
+    self.user_id_2 = user_id_2
+    self.user_pass_1 = user_pass_1
+    self.user_pass_2 = user_pass_2
+    self.unit_no = unit_no
+    self.task_no = task_no
+    self.super_password = super_password
+    self.args = args
+    self.kwargs = kwargs
+
+
+class SplitArgument(argparse._AppendAction):
+
+  def __call__(self, parser, namespace, values, option_string=None):
+    super(SplitArgument, self).__call__(
+      parser,
+      namespace,
+      values.split('='),
+      option_string
+    )
+
+
+def is_check_needed(user_id, unit_no, task_no):
+  sha = hashlib.sha256()
+  sha.update("{}.{}.{}".format(user_id, unit_no, task_no).encode("utf8"))
+  return int(sha.hexdigest(), 16) % 10 == 0
+
+parser = ArgumentParser()
+subparsers = parser.add_subparsers()
+
+parser.add_argument("--user_id", required="USER_ID_1" not in os.environ,
+             default= os.environ.get("USER_ID_1", None),
+             help="Nazwa pierwszego użytkownika. Można ominąć po ustawieniu zmiennej środowiskowej USER_ID_1")
+
+parser.add_argument("--force_super_check", required=False,
+          default=False,
+          help="Wymusza sprawdzenie przez prowadzącego")
+
+parser.add_argument("--user_id_2", required=False,
+          default=os.environ.get("USER_ID_2", None),
+          help="Nazwa pierwszego użytkownika. Można ominąć po ustawieniu zmiennej środowiskowej USER_ID_2")
+
+parser.add_argument("--unit_no", required="UNIT_NO" not in os.environ, type=int,
+             default=int(os.environ.get("UNIT_NO", "1")),
+             help="Numer zajęć, rozpoczynając od 1. Możesz ominąć po ustawieniu zmiennej UNIT_NO")
+
+parser.add_argument("--task_no", required=True, type=int,
+             help="Numer zadania, rozpoczynając od 1")
+
+check_parser = subparsers.add_parser("check", help="Wykonuje zadanie")
+check_parser.set_defaults(action = "check")
+
+check_parser.add_argument("--file", action=SplitArgument,
+             help="Podaj plik do sprawdzenia, składnia "
+                "tego polecenia jest taka że podajesz "
+                "nazwa=ścieżka. Na przykład "
+                "--file pm_10=/tmp/pm10.csv")
+check_parser.add_argument("--arg", action=SplitArgument,
+             help="Podaje coś co nie jest plikiem do "
+                "sprawdzenia. składnia "
+                "tego polecenia jest taka że podajesz "
+                "nazwa=ścieżka. Na przykład "
+                "--arg foo=5.1")
+
+query = subparsers.add_parser("query", help = "Kasuje bazę danych zapamiętanych haseł")
+
+query.set_defaults(action="query")
+
+set_password = subparsers.add_parser("set_password")
+set_password.set_defaults(action="set_password")
+
+clear_cache = subparsers.add_parser("clear_cache")
+clear_cache.set_defaults(action="clear_cache")
+
+show_marks = subparsers.add_parser("show_marks")
+show_marks.set_defaults(action="show_marks")
+show_marks.add_argument("--details", action="store_true", default=False)
+
+
+def _read_password_from_user(user_id, unit_id=None):
+  password = getpass.getpass("Podaj hasło dla użytkownika {}: ".format(
+    user_id))
+  hasher = hashlib.sha256()
+  key = "{}.{:%Y-%m-%d}.{}".format(
+    unit_id, datetime.date.today(), password).encode("utf-8")
+  hasher.update(key)
+
+  if unit_id:
+    data = {}
+    if user_id in database:
+      data = database[user_id]
+    data[str(unit_id)] = {
+      "digest": hasher.hexdigest(),
+      "date": datetime.date.today()
+    }
+    database[str(user_id)] = data
+    database.sync()
+    return {
+      "digest": hasher.hexdigest(),
+      "date": datetime.date.today()
+    }
+
+  return password
+
+
+def _read_password_from_db(user_id, unit_id):
+  try:
+    pass_dict = database[str(user_id)][str(unit_id)]
+    if datetime.date.today() - pass_dict["date"] \
+        < datetime.timedelta(days=3) and False:
+      return pass_dict
+  except (KeyError, TypeError):
+    pass
+  return None
+
+
+def get_password(user_id, unit_id=None):
+  if unit_id is not None and _read_password_from_db(user_id, unit_id):
+    return _read_password_from_db(user_id, unit_id)
+  return _read_password_from_user(user_id, unit_id)
+
+
+def create_pyro_proxy():
+  import Pyro4
+  Pyro4.config.HMAC_KEY = bd_checker_settings.HMAC_KEY
+  uri = "PYRO:executor@{}:{}".format(bd_checker_settings.HOST,
+                    bd_checker_settings.PORT)
+  print(uri)
+  return Pyro4.Proxy(uri)
+
+
+def do_magic():
+
+  args = parser.parse_args()
+
+  arg_dict = {}
+  if args.action == "show_marks":
+    password = get_password(args.user_id)
+    if args.details:
+      print("Pierwsza kolumna: zajęcia, druga: zadanie, ocena")
+    else:
+      print("Pierwsza kolumna: zajęcia, druga suma ocen za zasdania. "
+         "Proszę samodzielnie podzielić przez ilość zadań "
+         "do wykonania")
+    proxy = create_pyro_proxy()
+    results = proxy.show_marks(args.user_id, password, args.details)
+    for row in results:
+      print(row)
+    return
+
+  if args.action == "clear_cache":
+    database.clear()
+    database.close()
+    return
+
+  super_password = None
+  #
+  # if (is_check_needed(args.user_id, args.unit_no, args.task_no) or
+  #   is_check_needed(args.user_id, args.unit_no, args.task_no) or
+  #   args.force_super_check):
+  #   print("To zadanie (wyznaczone losowo) wymaga akceptacji prowadzącego")
+  #   super_password = getpass.getpass("Hasło prowadzącego:")
+
+  if args.action == 'check':
+
+    if args.file:
+      for name, file_name in args.file:
+        with open(file_name) as f:
+          arg_dict[name] = f.read()
+
+    if args.arg:
+      arg_dict.update(dict(args.arg))
+
+  elif args.action == 'query':
+    query = []
+    line = ""
+
+    print("Podaj zapytanie (może mieć wiele linii, zakończ pustą linią)")
+    line = sys.stdin.readline()
+    while len(line) > 1:
+      # print(len(line))
+      query.append(line)
+      line = sys.stdin.readline()
+    arg_dict['query'] = "".join(query)
+
+  pack = DataPackage(
+    args.user_id,
+    args.user_id_2,
+    None,
+    None,
+    args.unit_no,
+    args.task_no,
+    super_password,
+    [],
+    arg_dict
+  )
+
+  if not bd_checker_settings.USE_PYRO:
+    from bdchecker.unit_util import execute_test_checker
+    passes, mark, result = execute_test_checker(pack)
+  else:
+
+    proxy = create_pyro_proxy()
+    try:
+      passes, mark, result = proxy.execute_test_checker(pack.__dict__)
+    finally:
+      del proxy
+
+  if result:
+    print(result)
+
+  if passes:
+    print("Zadanie zaliczone z oceną {}".format(mark/2.0))
+  else:
+    print("Zadanie nie zaliczone")
+
+  print("Oceniono {} i {}".format(args.user_id, args.user_id_2))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+  do_magic()