jqplot / examples / dataTracking.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../src/jquery.jqplot.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="examples.css" />
 
 <!--[if lt IE 9]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../src/excanvas.min.js"></script><![endif]-->
 <!-- BEGIN: load jquery -->
 <script language="javascript" type="text/javascript" src="../src/jquery-1.4.4.min.js"></script>

 <!-- END: load jquery -->
 
 <!-- BEGIN: load jqplot -->
 <script language="javascript" type="text/javascript" src="../src/jquery.jqplot.js"></script>
 <script language="javascript" type="text/javascript" src="../src/plugins/jqplot.cursor.js"></script>
	
	<style type="text/css">
	 .jqplot-cursor-legend {
	  width: 160px;
	  font-family: "Courier New";
	  font-size: 0.85em;
	 }
	 
	 td.jqplot-cursor-legend-swatch {
	  width: 1.3em;
	 }
	 
	 div.jqplot-cursor-legend-swatch {
/*   width: 15px;*/
	 }
	</style>
	
	<script type="text/javascript" language="javascript">
		$(document).ready(function(){
   $.jqplot.config.enablePlugins = true;
		 
var InPr = [[0.0,85.0],[10.0,87.4],[20.0,90.0],[30.0,91.3],[40.0,93.5],[50.0,94.1],[60.0,95.4],[70.0,95.8],[80.0,96.1],[90.0,97.6],[100.0,97.4],[110.0,97.7],[120.0,97.9],[130.0,98.3],[140.0,97.9],[150.0,98.4],[160.0,99.8],[170.0,100.5],[180.0,100.4],[190.0,100.3],[200.0,102.9],[210.0,104.1],[220.0,104.4],[230.0,103.9],[240.0,104.4],[250.0,104.0],[260.0,103.9],[270.0,103.5],[280.0,105.4],[290.0,105.7],[300.0,105.7],[310.0,105.3],[320.0,105.0],[330.0,105.1],[340.0,105.0],[350.0,105.1],[360.0,104.7],[370.0,104.4],[380.0,104.3],[390.0,105.7],[400.0,106.4],[410.0,105.7],[420.0,105.4],[430.0,105.7],[440.0,105.7],[450.0,105.9],[460.0,105.3],[470.0,105.7],[480.0,105.8],[490.0,105.4],[500.0,105.4],[510.0,105.4],[520.0,105.6],[530.0,104.9],[540.0,104.8],[550.0,105.2],[560.0,105.2],[570.0,105.1],[580.0,104.8],[590.0,104.6],[600.0,104.3],[610.0,104.2],[620.0,104.1],[630.0,104.7],[640.0,104.6],[650.0,104.7],[660.0,104.6],[670.0,104.4],[680.0,106.8],[690.0,106.6],
[700.0,106.3],[710.0,107.1],[720.0,106.2],[730.0,106.1],[740.0,106.7],[750.0,106.5],[760.0,106.8],[770.0,106.7],[780.0,106.6],[790.0,106.7],[800.0,106.8],[810.0,106.4],[820.0,106.7],[830.0,106.5],[840.0,106.9],[850.0,106.7],[860.0,106.7],[870.0,106.8],[880.0,107.1],[890.0,106.6],[900.0,106.8],[910.0,106.9],[920.0,106.8],[930.0,107.3],[940.0,106.9],[950.0,106.5],[960.0,107.2],[970.0,107.0],[980.0,106.9],[990.0,107.2],[1000.0,107.7],[1010.0,107.6],[1020.0,107.1],[1030.0,107.6],[1040.0,107.2],[1050.0,107.2],[1060.0,107.5],[1070.0,107.7],[1080.0,107.3],[1090.0,107.0],[1100.0,107.7],[1110.0,107.0],[1120.0,107.8],[1130.0,107.8],[1140.0,107.7],[1150.0,107.4],[1160.0,107.8],[1170.0,107.8],[1180.0,107.6],[1190.0,107.7],[1200.0,107.4],[1210.0,108.0],[1220.0,372.6],[1230.0,90.4],[1240.0,125.0],[1250.0,110.4],[1260.0,108.5],[1270.0,109.7],[1280.0,108.9],[1290.0,109.6],[1300.0,110.2],[1310.0,110.0],[1320.0,110.7],[1330.0,110.3],[1340.0,110.6],[1350.0,110.5],
[1360.0,110.8],[1370.0,110.6],[1380.0,111.0],[1390.0,113.0],[1400.0,112.1],[1410.0,112.3],[1420.0,112.3],[1430.0,137.6],[1440.0,179.0],[1450.0,216.9],[1460.0,399.2],[1470.0,433.6],[1480.0,203.5],[1490.0,223.3],[1500.0,229.8],[1510.0,416.9],[1520.0,198.8],[1530.0,208.7],[1540.0,172.0],[1550.0,145.7],[1560.0,119.2],[1570.0,104.8],[1580.0,100.1],[1590.0,97.7],[1600.0,97.2],[1610.0,98.8],[1620.0,98.1],[1630.0,98.1],[1640.0,98.8],[1650.0,98.7],[1660.0,98.5],[1670.0,98.8],[1680.0,98.2],[1690.0,98.2],[1700.0,97.7],[1710.0,98.1],[1720.0,97.1],[1730.0,97.6],[1740.0,97.7],[1750.0,97.4],[1760.0,97.6],[1770.0,98.0],[1780.0,97.6],[1790.0,97.7],[1800.0,97.8],[1810.0,97.6],[1820.0,97.9],
[1830.0,97.9],[1840.0,97.8],[1850.0,97.7],[1860.0,97.7],[1870.0,97.7],[1880.0,97.4],[1890.0,97.3],[1900.0,97.2],[1910.0,96.9],[1920.0,97.2],[1930.0,97.4],[1940.0,97.7],[1950.0,97.1],[1960.0,97.1],[1970.0,96.6],[1980.0,96.7],[1990.0,96.5],[2000.0,97.2],[2010.0,96.6],[2020.0,96.4],[2030.0,96.7],[2040.0,96.8],[2050.0,96.6],[2060.0,96.6],[2070.0,96.5],[2080.0,96.6],[2090.0,96.4],[2100.0,96.6],[2110.0,96.5],[2120.0,96.2],[2130.0,96.2],[2140.0,96.5],[2150.0,96.0],[2160.0,96.2],[2170.0,96.3],[2180.0,96.4],[2190.0,97.0],[2200.0,96.8],[2210.0,96.5],[2220.0,96.6],[2230.0,96.1],[2240.0,96.1],[2250.0,96.6],[2260.0,96.5],[2270.0,96.6],[2280.0,96.4],[2290.0,96.5],[2300.0,96.6],[2310.0,96.9],[2320.0,96.8],[2330.0,96.9],[2340.0,97.2],[2350.0,96.6],[2360.0,97.3],[2370.0,97.4],[2380.0,97.1],[2390.0,97.1],[2400.0,96.8],[2410.0,97.0],[2420.0,97.1],[2430.0,97.1],[2440.0,97.0],[2450.0,97.1],[2460.0,97.1],[2470.0,97.5],[2480.0,96.9],[2490.0,96.8],[2500.0,96.8],[2510.0,97.0],[2520.0,96.7],[2530.0,97.0],[2540.0,97.1],[2550.0,97.2],[2560.0,97.1],[2570.0,97.1],[2580.0,97.1],[2590.0,96.8],[2600.0,97.2],[2610.0,97.1],[2620.0,97.3],[2630.0,97.1],[2640.0,97.1],[2650.0,97.1],[2660.0,97.0],[2670.0,96.8],[2680.0,97.3],[2690.0,97.4],[2700.0,97.3],[2710.0,97.2],[2720.0,97.1],[2730.0,97.2],[2740.0,97.1],[2750.0,97.1],[2760.0,97.1],[2770.0,96.8],[2780.0,96.4],[2790.0,96.6],[2800.0,96.6]];
var OutPr = [[0.0,1788.1],[10.0,1803.3],[20.0,1807.3],[30.0,1813.5],[40.0,1822.0],[50.0,1820.3],[60.0,1823.7],[70.0,1823.7],[80.0,1825.3],[90.0,1831.0],[100.0,1832.1],[110.0,1834.4],[120.0,1834.4],[130.0,1831.5],[140.0,1832.7],[150.0,1834.4],[160.0,1831.5],[170.0,1832.1],[180.0,1830.4],[190.0,1831.0],[200.0,1830.4],[210.0,1829.3],[220.0,1829.9],[230.0,1828.2],[240.0,1831.0],[250.0,1828.7],[260.0,1827.0],[270.0,1829.3],[280.0,1826.5],[290.0,1824.8],[300.0,1824.2],[310.0,1823.7],[320.0,1823.7],[330.0,1823.7],[340.0,1825.3],[350.0,1822.0],[360.0,1820.3],[370.0,1818.0],[380.0,1819.1],[390.0,1816.3],[400.0,1820.8],[410.0,1820.8],[420.0,1819.7],[430.0,1820.3],[440.0,1819.7],[450.0,1819.1],
[460.0,1819.1],[470.0,1821.4],[480.0,1821.4],[490.0,1818.0],[500.0,1816.9],[510.0,1819.1],[520.0,1818.6],[530.0,1816.9],[540.0,1816.9],[550.0,1815.2],[560.0,1814.1],[570.0,1814.6],[580.0,1811.2],[590.0,1814.1],[600.0,1813.5],[610.0,1812.4],[620.0,1809.0],[630.0,1813.5],[640.0,1811.8],[650.0,1815.8],[660.0,1816.3],[670.0,1815.2],[680.0,1815.2],[690.0,1815.8],[700.0,1816.3],[710.0,1818.6],[720.0,1816.9],[730.0,1814.6],[740.0,1816.3],[750.0,1814.1],[760.0,1812.9],[770.0,1812.9],[780.0,1811.2],[790.0,1812.4],[800.0,1815.2],[810.0,1812.4],[820.0,1813.5],[830.0,1811.8],[840.0,1811.2],[850.0,1812.9],[860.0,1809.0],[870.0,1811.2],[880.0,1816.9],[890.0,1815.2],[900.0,1813.5],[910.0,1812.9],
[920.0,1815.8],[930.0,1819.1],[940.0,1818.0],[950.0,1816.3],[960.0,1818.0],[970.0,1815.2],[980.0,1818.6],[990.0,1815.2],[1000.0,1822.5],[1010.0,1822.5],[1020.0,1816.9],[1030.0,1816.3],[1040.0,1817.4],[1050.0,1816.9],[1060.0,1811.8],[1070.0,1818.6],[1080.0,1818.6],[1090.0,1815.2],[1100.0,1816.9],[1110.0,1815.8],[1120.0,1815.8],[1130.0,1816.9],[1140.0,1815.2],[1150.0,1815.2],[1160.0,1818.0],[1170.0,1817.4],[1180.0,1818.0],[1190.0,1819.1],[1200.0,1817.4],[1210.0,1822.5],[1220.0,1313.9],[1230.0,1694.5],[1240.0,1891.3],[1250.0,1813.5],[1260.0,1827.0],[1270.0,1831.5],[1280.0,1827.6],[1290.0,1832.1],[1300.0,1831.5],[1310.0,1829.9],[1320.0,1834.4],[1330.0,1831.0],[1340.0,1827.6],
[1350.0,1829.3],[1360.0,1832.1],[1370.0,1834.9],[1380.0,1834.9],[1390.0,1839.4],[1400.0,1830.4],[1410.0,1832.7],[1420.0,1833.8],[1430.0,1847.9],[1440.0,1770.6],[1450.0,1668.0],[1460.0,1279.5],[1470.0,1138.5],[1480.0,1724.4],[1490.0,1571.0],[1500.0,1740.8],[1510.0,1326.8],[1520.0,1661.2],[1530.0,1859.2],[1540.0,1851.8],[1550.0,1885.7],[1560.0,1876.1],[1570.0,1860.3],[1580.0,1870.5],[1590.0,1851.8],[1600.0,1853.5],[1610.0,1863.7],[1620.0,1854.1],[1630.0,1855.8],[1640.0,1858.6],[1650.0,1857.5],[1660.0,1858.6],[1670.0,1841.7],[1680.0,1824.2],[1690.0,1817.4],[1700.0,1813.5],[1710.0,1814.6],[1720.0,1809.0],[1730.0,1806.2],[1740.0,1803.9],[1750.0,1804.5],[1760.0,1798.8],[1770.0,1793.8],[1780.0,1792.1],[1790.0,1793.2],[1800.0,1792.6],[1810.0,1787.0],[1820.0,1787.0],[1830.0,1786.4],[1840.0,1788.1],[1850.0,1784.7],
[1860.0,1781.4],[1870.0,1780.2],[1880.0,1777.4],[1890.0,1775.7],[1900.0,1775.2],[1910.0,1775.2],[1920.0,1776.8],[1930.0,1778.0],[1940.0,1775.7],[1950.0,1769.5],[1960.0,1769.5],[1970.0,1768.4],[1980.0,1771.2],[1990.0,1770.1],[2000.0,1769.5],[2010.0,1767.8],[2020.0,1764.4],[2030.0,1764.4],[2040.0,1765.0],[2050.0,1762.7],[2060.0,1765.6],[2070.0,1763.9],[2080.0,1762.2],[2090.0,1759.9],[2100.0,1759.9],[2110.0,1762.2],[2120.0,1762.7],[2130.0,1762.2],[2140.0,1762.7],[2150.0,1759.4],[2160.0,1761.1],[2170.0,1761.6],[2180.0,1763.3],[2190.0,1765.0],[2200.0,1768.4],[2210.0,1763.3],[2220.0,1762.7],[2230.0,1759.9],[2240.0,1762.7],[2250.0,1764.4],[2260.0,1765.6],[2270.0,1766.7],[2280.0,1763.3],[2290.0,1763.3],[2300.0,1763.9],[2310.0,1762.7],[2320.0,1762.7],[2330.0,1767.3],[2340.0,1767.8],[2350.0,1765.6],[2360.0,1766.1],
[2370.0,1766.7],[2380.0,1766.7],[2390.0,1765.0],[2400.0,1765.0],[2410.0,1765.0],[2420.0,1765.0],[2430.0,1765.6],[2440.0,1765.6],[2450.0,1763.3],[2460.0,1767.8],[2470.0,1767.8],[2480.0,1765.0],[2490.0,1761.6],[2500.0,1761.6],[2510.0,1762.7],[2520.0,1763.3],[2530.0,1763.3],[2540.0,1763.9],[2550.0,1765.0],[2560.0,1766.1],[2570.0,1765.6],[2580.0,1766.7],[2590.0,1765.6],[2600.0,1768.4],[2610.0,1766.7],[2620.0,1764.4],[2630.0,1764.4],[2640.0,1766.1],[2650.0,1766.1],[2660.0,1766.1],[2670.0,1763.9],[2680.0,1765.6],[2690.0,1765.6],[2700.0,1765.6],[2710.0,1765.0],[2720.0,1765.6],[2730.0,1766.1],[2740.0,1767.3],[2750.0,1766.7],[2760.0,1762.2],[2770.0,1754.9],[2780.0,1750.9],[2790.0,1750.3],[2800.0,1748.1]];
var ERPM = [[0.0,1503.],[10.0,3006.],[20.0,3005.],[30.0,1505.],[40.0,1505.],[50.0,3015.],[60.0,1503.],[70.0,3006.],[80.0,3006.],[90.0,1503.],[100.0,1503.],[110.0,1503.],[120.0,1500.],[130.0,1503.],[140.0,752.],[150.0,1503.],[160.0,1503.],[170.0,1503.],[180.0,1505.],[190.0,1503.],[200.0,1503.],[210.0,3006.],[220.0,1503.],[230.0,1503.],[240.0,1502.],[250.0,1503.],[260.0,3005.],[270.0,1500.],[280.0,1502.],[290.0,1502.],[300.0,1502.],[310.0,752.],[320.0,1502.],[330.0,1502.],[340.0,1504.],[350.0,1502.],[360.0,1502.],[370.0,1501.],[380.0,1502.],[390.0,501.],[400.0,1501.],[410.0,501.],[420.0,751.],[430.0,751.],[440.0,1503.],[450.0,750.],[460.0,1501.],[470.0,1503.],[480.0,501.],[490.0,1501.],[500.0,1501.],[510.0,501.],[520.0,1501.],[530.0,751.],[540.0,1501.],[550.0,1501.],[560.0,1501.],[570.0,1501.],[580.0,1504.],[590.0,1504.],
[600.0,1502.],[610.0,751.],[620.0,1501.],[630.0,1501.],[640.0,1501.],[650.0,1501.],[660.0,1504.],[670.0,1502.],[680.0,751.],[690.0,751.],[700.0,1501.],[710.0,751.],[720.0,1501.],[730.0,1502.],[740.0,1502.],[750.0,751.],[760.0,376.],[770.0,1502.],[780.0,1501.],[790.0,1502.],[800.0,1499.],[810.0,1499.],[820.0,750.],[830.0,1499.],[840.0,501.],[850.0,300.],[860.0,1504.],[870.0,751.],[880.0,1502.],[890.0,1502.],[900.0,1502.],[910.0,751.],[920.0,501.],[930.0,1502.],[940.0,751.],[950.0,1502.],[960.0,501.],[970.0,1504.],[980.0,751.],[990.0,1502.],[1000.0,751.],[1010.0,1502.],[1020.0,500.],[1030.0,751.],[1040.0,1502.],[1050.0,751.],[1060.0,1502.],[1070.0,1502.],[1080.0,751.],[1090.0,751.],[1100.0,1502.],[1110.0,750.],[1120.0,1502.],[1130.0,375.],[1140.0,1502.],[1150.0,300.],[1160.0,375.],[1170.0,1499.],[1180.0,300.],
[1190.0,375.],[1200.0,1502.],[1210.0,373.],[1220.0,368.],[1230.0,502.],[1240.0,495.],[1250.0,1475.],[1260.0,1468.],[1270.0,732.],[1280.0,1461.],[1290.0,1458.],[1300.0,1456.],[1310.0,1456.],[1320.0,1451.],[1330.0,1453.],[1340.0,1453.],[1350.0,726.],[1360.0,1451.],[1370.0,1451.],[1380.0,1451.],[1390.0,1451.],[1400.0,1449.],[1410.0,1449.],[1420.0,1449.],[1430.0,1944.],[1440.0,1197.],[1450.0,786.],[1460.0,0.],[1470.0,0.],[1480.0,1079.],[1490.0,1070.],[1500.0,1085.],[1510.0,923.],[1520.0,1121.],[1530.0,1293.],[1540.0,1762.],[1550.0,367.],[1560.0,352.],[1570.0,186.],[1580.0,892.],[1590.0,892.],[1600.0,892.],[1610.0,892.],[1620.0,892.],[1630.0,892.],[1640.0,892.],[1650.0,892.],[1660.0,892.],[1670.0,892.],[1680.0,0.],[1690.0,0.],[1700.0,0.],[1710.0,0.],[1720.0,0.],[1730.0,0.],[1740.0,0.],[1750.0,0.],[1760.0,0.],
[1770.0,0.],[1780.0,0.],[1790.0,0.],[1800.0,0.],[1810.0,0.],[1820.0,0.],[1830.0,0.],[1840.0,0.],[1850.0,0.],[1860.0,0.],[1870.0,0.],[1880.0,0.],[1890.0,0.],[1900.0,0.],[1910.0,0.],[1920.0,0.],[1930.0,0.],[1940.0,0.],[1950.0,0.],[1960.0,0.],[1970.0,0.],[1980.0,0.],[1990.0,0.],[2000.0,0.],[2010.0,0.],[2020.0,0.],[2030.0,0.],[2040.0,0.],[2050.0,0.],[2060.0,0.],[2070.0,0.],[2080.0,0.],[2090.0,0.],[2100.0,0.],[2110.0,0.],[2120.0,0.],[2130.0,0.],[2140.0,0.],[2150.0,0.],[2160.0,0.],[2170.0,0.],[2180.0,0.],[2190.0,0.],[2200.0,0.],[2210.0,0.],[2220.0,0.],[2230.0,0.],[2240.0,0.],[2250.0,0.],[2260.0,0.],[2270.0,0.],[2280.0,0.],[2290.0,0.],[2300.0,0.],[2310.0,0.],[2320.0,0.],[2330.0,0.],[2340.0,0.],[2350.0,0.],[2360.0,0.],[2370.0,0.],[2380.0,0.],[2390.0,0.],[2400.0,0.],[2410.0,0.],[2420.0,0.],[2430.0,0.],[2440.0,0.],
[2450.0,0.],[2460.0,0.],[2470.0,0.],[2480.0,0.],[2490.0,0.],[2500.0,0.],[2510.0,0.],[2520.0,0.],[2530.0,0.],[2540.0,0.],[2550.0,0.],[2560.0,0.],[2570.0,0.],[2580.0,0.],[2590.0,0.],[2600.0,0.],[2610.0,0.],[2620.0,0.],[2630.0,0.],[2640.0,0.],[2650.0,0.],[2660.0,0.],[2670.0,0.],[2680.0,0.],[2690.0,0.],[2700.0,0.],[2710.0,0.],[2720.0,0.],[2730.0,0.],[2740.0,0.],[2750.0,0.],[2760.0,0.],[2770.0,0.],[2780.0,0.],[2790.0,0.],[2800.0,0.]];		 

		 line0 = [-4, -7, 9, 16, 3, 5, -2, 1, -6, -3, -2, 8];
		 line1 = [[2, 5], [5, 7], [5.2, 11]];
   
   plot1 = $.jqplot('chart1', [InPr, OutPr, ERPM], {
    seriesDefaults:{neighborThreshold:0, showMarker: false},
    series:[
     {label:'P In'},
     {label:'P Out', yaxis:'y2axis'},
     {label:'RPM', yaxis:'y3axis'},
    ],
    cursor:{
     showVerticalLine:true,
     showTooltip: true,
     followMouse: true,
     showTooltipDataPosition:true,
     zoom:true,
     intersectionThreshold:6,
     tooltipFormatString: '%s x:%s, y:%s'
    },
    legend:{
     location:'nw',
     xoffset: 310,
     yoffset: 100
    },
    axesDefaults:{tickOptions:{formatString:"%i"}, autoscale:false, useSeriesColor:true}
     
   }); 
   
  });
</script>
		
</head>
<body>
<?php include "nav.inc"; ?>
<div class="jqPlot" id="chart1" style="height:320px; width:600px;"></div>
 
</body>


</html>
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.