1. Jeffrey Goettsch
  2. py-pushnotify

Source

py-pushnotify / requirements_dev.txt

1
2
3
4
5
coverage==3.6
distribute==0.6.24
epydoc==3.0.1
hghooks==0.5.4
nose==1.2.1