Source

py-pushnotify / MANIFEST.in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
include AUTHORS.txt
include CHANGELOG.txt
include INSTALL.txt
include LICENSE.txt
include README.txt
include TODO.txt
exclude pushnotify/tests/nmakeys.py
exclude pushnotify/tests/prowlkeys.py
exclude pushnotify/tests/pushoverkeys.py