Clone wiki

iLindeCSV / comment

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (druga wersja wstępna)Opis komentarzy


Dla haseł indeksu elektronicznego komentarz zawiera następujące pola:

 1. Wskaźnik ukrycia hasła (!) lub spacja
 2. Numer homonimu, spacja dla haseł niehomonimicznych
 3. Blok informacji sformalizowanej ujętej w podwójne dwukropki:

  1. Identyfikator hasła
  2. Wybrane informacje z indeksu a tergo
 4. Właściwy komentarz. Jeśli wyrażenie hasłowe indeksu różni się od zapisu w słowniku, warto w komentarzu umieścić oryginalny zapis ze słownika.

Przykład:

`ugwieścić`...` ::151-2-47-0-0-0 __ _ ()_:: UGWIESZCZĘ
`wpółświęty`...`::354-3-06-0-0-0 __ _ ()_:: WPÓŁŚWIĘTA`

Identyfikator hasła składa się z następujących członów połączonych łącznikiem (-):

 1. Numer strony w indeksie a tergo.
 2. Numer łamu (kolumny) w indeksie a tergo.
 3. Numer wiersza w łamie w indeksie a tergo.
 4. Numer homonimu w sensie indeksu a tergo lub 0.
 5. Numer wariantu hasła (patrz opis wyrażeń hasłowych).
 6. Numer wersji wariantu hasła (patrz opis wyrażeń hasłowych).

Informacje z indeksu a tergo mają następującą postać:

 1. Znak s dla podhaseł, np. chaba, dla haseł znak _.
 2. Dla podhaseł typu ad i zob. odpowiednio a, d lub z, np. zamięszka, leda, teorban; dla podhaseł typu komentarza znak k, np. pod-zierać; w innych przypadkach znak _.
 3. Dla tzw. haseł wewnętrznych znak *, np. sampierzyca; w innych przypadkach znak _.
 4. Dla tzw. haseł odtworzonych znaki (), np. poprężnica; w innych przypadkach znaki __.
 5. Znak ! jeśli występował on przy haśle w indeksie a tergo (dotyczy tylko dwóch haseł: wyżżonąć, pogrzębić); w innych przypadkach znak _.

Updated