Clone wiki

iLindeCSV / full_entry

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (druga wersja wstępna)Opis wyrażeń hasłowych


Wyrażenia hasłowe mogą mieć wersje i warianty, które są objaśnione niżej, a zapisywane w identyfikatorze hasła w komentarzu. Są one używane jeszcze w niewielkim stopniu, częściowo eksperymentalnie.

W wyrażeniach hasłowych oprócz liter współczesnego języka polskiego występuje dodatkowo e pochyłe (é), por. np. szpérka, oraz apostrof (', w standarcie Unicode APOSTROPHE U+0027) oznaczający miękkość poprzedzającej spółgłoski, por. np. drab', wid'ma, żółf', siedm' (pominięte w indeksie a tergo), karp', bat'ko, Wrocław'. Apostrof występuje sporadycznie również w wyrazach obcych, niektóre hasła zawierają łącznik, np. chef-d'oeuvre. E pochyłe (é) w systemach Linux jest dostępne z klawiatury m.in. z wykorzystaniem tzw. polskiej klawiatury międzynarodowej z martwymi klawiszami projektu Marcina Wolińskiego.

Jeśli w indeksie a tergo przy wyrażeniu hasłowym występowały numery homonimów, to w indeksie elektroniczym hasło homonimiczne jest powtórzone odpowiednią liczbę razy, a numer homonimu jest podany w specjalnym polu komentarza.

Hasła słownika z założenia pominięte w indeksie a tergo są również pominięte w indeksie elektronicznym (można rozważyć dodanie ich do indeksu w przyszłości). Hasła pominięte przez przeoczenie, np. tywon, dodajemy przypisując im następujący komentarz: numer strony 999, numer kolumny 0, numer wiersza - kolejny numer dodanego hasła, wersja i wariant równe 0.

Indeks elektroniczny nie pomija żadnych haseł z indeksu a tergo. Jeśli wydaje się, że jakieś hasło jest błędne, to jest ono zachowane z odpowiednim komentarzem, por. np. skwania. Dodatkowo jest utworzone jest hasło poprawione (w tym wypadku skwama), którego identyfikator różni się od identyfikatora hasła błędnego tylko numerem wersji: dla tego typu poprawek przeznaczamy numer wersji 1 (hasło niepoprawne powinno być domyślnie ukryte).

Dość często wyrażenia hasłowe w indeksie a tergo i w słowniku różnią się szeroko rozumianymi diakrytami. Chodzi o pary liter: ó i o, e i é, ś i s, ę i e itd. W indeksie elektronicznym hasło występuje tylko w wersji zgodnej z indeksem a tergo (informacja o rozbieżności czasami jest umieszczona w komentarzu), por. np. chrystobójca i kapryśnica. W przyszłości można rozważyć tworzenie dodatkowych haseł w przypadkach wątpliwych, np. spółmodlca (indeks a tergo) i spółmódlca (słownik), jędykuła (indeks a tergo) i jedykuła (słownik). Dla takich dodatkowych haseł przewidujemy numer wariantu 1.

Jeśli w indeksie a tergo dokonano modernizacji pisowni, w indeksie elektronicznym występuje tylko hasło w pisowni zmodernizowanej. W przyszłości warto rozważyć tworzenie w takich przypadkach dodatkowych haseł, np. Apolonia i Apollonia, ambasada i ambassada, bigoteria i bigoterya, solenizantka i solennizantka. Dla takich dodatkowych haseł rezerwujemy numer wariantu 2.

Jeśli w indeksie a tergo sprowadzono wyrażenie hasłowe do formy podstawowej, to w takiej właśnie formie występuje ono w indeksie elektronicznym, np. pokundź (indeks) zamiast pokundziowie (słownik). W przyszłości można rozważyć tworzenie w takich przypadkach dodatkowych haseł. Dla takich dodatkowych haseł rezerwujemy numer wariantu 3.

Wyrażenia hasłowe wielowyrazowe występują w indeksie elektronicznym w identycznej formie, jak w indeksie a tergo, por. z podełba, da, da, da, (w) obec. Dla haseł z nawiasami utworzono dodatkowo wersje bez nawiasów, np. w obec (oznaczając je numerem wersji 1).

Eksperymentalne dla haseł wielowyrazowych utworzono dodatkowo warianty dla ich ważniejszych członów, np. hor i la dla hor la la, lecz tylko nienagła dla z nienagła; są one oznaczone numerem wariantu 4, a numer wersji jest jest w takich wypadkach wykorzystywany jako numer kolejny członu w wyrażeniu.

Występujące w słowniku wyrażenia hasłowe z błędami drukarskimi, np. PRZECHACHADZKA zamiast przechadzka, warto w przyszłości traktować również jako warianty haseł. Rezerwujemy dla nich numer 9.


Updated