Wiki

Clone wiki

ndt / pdfautil

PDF/A Utilities autorstwa Tomasza Olejniczaka nie były finansowane przez projekt, ale były przez niego inspirowane i wykorzystywane przy testowaniu Poliqarp for DjVu.

Programy te zostały przygotowane w ramach pracy magisterskiej i są obecnie dostępne na licencji GNU GPL: https://bitbucket.org/tomek87/pdfautils.

Updated