Wiki

Clone wiki

ndt / wyniki

Wyniki projektu/The results of the project

Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych

Digitization tools for philological research

Pomimo zakończenia projektu niektóre programy są dalej rozwijane. Witryna jest uaktualniana tylko sporadycznie (ostatnie częściowe uaktualnienie 25.05.2018).

Despite the end of the grant some programs are still maintained and developed, but the present site is only occasionally updated (last partial update on 25.05.2018)

Prezentacja wybranych wyników (slajdy i nagranie) - Presentation of selected results (slides and recording): Bień, Janusz S. (2012) Scanned publications in digital libraries: new Open Source DjVu tools. In: the Library 2.012 worldwide virtual conference, October 3 - 5, 2012, Internet.

Dostępne wyniki - results available:

Poliqarp for DjVu (serwer korpusów DjVu - a server for DjVu corpora)

Źródła - source

Przykładowe zastosowania - examples of applications

Publikacje i prezentacje (wybór) - papers and presentations (a selection)

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

DjView for Poliqarp (zdalny klient graficzny serwera Poliqarp for DjVu - remote graphical client for Poliqarp for Djvu)

Źródła i binaria

Publikacje (przykładowe zastosowania) - publications (examples of applications)

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

DjView for shapes (przeglądarka kształtów znaków - a shape browser)

Źródła, przykładowe pakiety (docelowo Debian i Ubuntu, instalator dla MS Windows) - source,sample packages

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Przeglądarka materiałów leksykograficznych - a lexicographical browser

Źródła - source

Publikacje - publications

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Konwertery - converters

pdf2djvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

didjvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

PDF/A Utilities

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Optyczne rozpoznawanie znaków w dokumentach DjVu - OCR in DjVu documents

ocrodjvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

  • Debian squeeze - ocrodjvu 0.4.6 (ocropus 0.3.1)
  • Debian sid - ocrodjvu 0.7.10 (tesseract 3.0.2, cuneiform 1.1.0, gocr 0.49, ocrad 0.22)

Edycja dokumentów DjVu - a DjVu document editor

djvusmooth

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Ekstrakcja i etykietowanie kształtów znaków - shape extraction and labelling

Źródła - source

Dokumentacja - documentation

Programy pomocnicze - utilities

Updated