Wiki

Clone wiki

ndt / wyniki

Pomimo zakończenia projektu niektóre programy są dalej rozwijane. Witryna jest uaktualniana tylko sporadycznie (ostatnie częściowe uaktualnienie 6.01.2014).

Despite the end of the grant some programs are still maintained and developed, but the present site is only occasionally updated (last partial update on 6.01.2014)

Informacje o nowościach - announcement list: http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann

Lista dyskusyjna użytkowników - discussion and support list: http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l

Prezentacja wybranych wyników (slajdy i nagranie) - Presentation of selected results (slides and recording): http://bc.klf.uw.edu.pl/298/

Dostępne wyniki - results available:

Poliqarp for DjVu (serwer korpusów DjVu - a server for DjVu corpora)

Źródła - source

Przykładowe zastosowania - examples of applications

Publikacje i prezentacje - papers and presentations

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

DjView for Poliqarp (zdalny klient graficzny serwera Poliqarp for DjVu - remote graphical client for Poliqarp for Djvu)

Źródła, przykładowe pakiety (docelowo Debian i Ubuntu, instalator dla MS Windows) - source, sample packages

Publikacje (przykładowe zastosowania) - publications (examples of applications)

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

DjView for shapes (przeglądarka kształtów znaków - a shape browser)

Źródła, przykładowe pakiety (docelowo Debian i Ubuntu, instalator dla MS Windows) - source,sample packages

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Przeglądarka materiałów leksykograficznych - a lexicographical browser

Źródła - source

Publikacje - publications

Dokumentacja - documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Konwertery - converters

pdf2djvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

didjvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

PDF/A Utilities

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Optyczne rozpoznawanie znaków w dokumentach DjVu - OCR in DjVu documents

ocrodjvu

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

  • Debian squeeze - ocrodjvu 0.4.6 (ocropus 0.3.1)
  • Debian sid - ocrodjvu 0.7.10 (tesseract 3.0.2, cuneiform 1.1.0, gocr 0.49, ocrad 0.22)

Edycja dokumentów DjVu - a DjVu document editor

djvusmooth

Źródła i dokumentacja - source and documentation

Demonstracja - a demo (Open Virtual Appliance)

Ekstrakcja i etykietowanie kształtów znaków - shape extraction and labelling

Źródła - source

Dokumentacja - documentation

Programy pomocnicze - utilities

Updated

Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.