1. Konstantine Rybnikov
  2. openju

Commits

Author Commit Message Date Builds
Konstantine Rybnikov
some more progress
Konstantine Rybnikov
some progress
Konstantine Rybnikov
some uncommited enhances
Konstantine Rybnikov
post_reply command
Konstantine Rybnikov
ok. Two commands supported now :-)
Konstantine Rybnikov
some initial work
Konstantine Rybnikov
hgignore set
Konstantine Rybnikov
ok. Initial bot is ready
Kostya Rybnikov
hope it will work
  1. Prev
  2. Next