Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
kai zhu
fix css
kai zhu
fix css
kai zhu
replace ajaxBusy.gif with moduleXhrProgress
kai zhu
add backbone.js
kai zhu
move moduleExternal to tinyjs
kai zhu
add node_modules
kai zhu
rename libExternal.js2 to moduleExternal.js2
kai zhu
remove embedded imgAjaxLoader.gif
kai zhu
add libExternal.js2
kai zhu
debug git push to bitbucket
kai zhu
debug git push to bitbucket
kai zhu
rollup imgAjaxLoader.gif
kai zhu
create new npm package
kai zhu
mv public/* public
kai zhu
replace min with uncompressed versions
kai zhu
flatten public directory
kai zhu
bump npm package.json version
kai zhu
bump npm package.json version
kai zhu
update bootstrap
kai zhu
rollup js and css files
kai zhu
move js files to js/ directory
kai zhu
add package.json
kai zhu
add .gitignore
kai zhu
initial commit