Source

Vim Prefs / vimfiles / colors / monokai.vim

Full commit
" Vim color file
" Maintainer: Damien Gombault <desintegr@gmail.com>
" WWW:     http://desintegr.googlecode.com/svn/config/vim/colors/monokai.vim
" Last Change: 2008 Feb 27
" Version:   0.1.3

set background=dark

hi clear

if exists("syntax_on")
 syntax reset
endif

let colors_name = "monokai"

hi Normal    guifg=#F8F8F2 guibg=#272822


" Main highlight groups
hi Cursor    guibg=fg
"hi CursorIM
"hi CursorColumn
"hi CursorLine
hi Directory  guifg=#66D9EF gui=none
hi DiffAdd   guifg=bg guibg=#A6E22E
hi DiffChange  guifg=bg guibg=#E6DB74
hi DiffDelete  guifg=bg guibg=#F92672
hi DiffText   guifg=bg guibg=#E6DB74
hi ErrorMsg   guifg=#F92672 guibg=bg gui=none
hi VertSplit  guifg=#3B3A32 guibg=bg gui=none
hi Folded    guifg=#75715E guibg=bg gui=none
hi FoldColumn  guifg=#75715E guibg=#3E3D32 gui=none
hi SignColum  guifg=#75715E guibg=#3E3D32 gui=none
hi IncSearch  guifg=bg guibg=#E6DB74 gui=none
hi LineNr    guifg=#75715E guibg=#3E3D32 gui=none
hi MatchParen  guifg=fg guibg=bg gui=bold
hi ModeMsg   gui=none
hi MoreMsg   guifg=#66D9EF gui=none
hi NonText   guifg=#3B3A32 gui=none
hi Pmenu    guifg=fg guibg=#3E3D32
hi PmenuSel   guifg=fg guibg=bg
hi PmenuSbar  guibg=bg
hi PmenuThumb  guifg=fg
hi Question   guifg=#A6E22E gui=none
hi Search    guifg=bg guibg=#E6DB74 gui=none
hi SpecialKey  guifg=#3B3A32 gui=none
hi SpellBad   guisp=#F92672
hi SpellCap   guisp=#65D9EF
"hi SpellLocal
hi SpellRare  guisp=#AE81FF
hi StatusLine  guifg=fg guibg=#3E3D32 gui=none
hi StatusLineNC guifg=#75715E guibg=#3E3D32 gui=none
hi TabLine   guifg=#75715E guibg=#3E3D32 gui=none
hi TabLineFill guifg=fg guibg=#3E3D32 gui=none
hi TabLineSel  guifg=fg guibg=#3E3D32 gui=none
hi Title    guifg=#F92672 gui=none
hi Visual    guibg=#49483E gui=none
"hi VisualNOS
hi WarningMsg  guifg=#F92672 gui=none
"hi WildMenu

"hi Menu
"hi ScrollBar
"hi Tooltip


" Plugin specific highlight groups
hi MyTagListFileName guifg=#FD971F guibg=bg gui=none


" Color groups
hi Blue  guifg=#66D9EF gui=none
hi Green  guifg=#A6E22E gui=none
hi Grey  guifg=#75715E gui=none
hi Orange guifg=#FD971F gui=none
hi Purple guifg=#AE81FF gui=none
hi Red   guifg=#F92672 gui=none
hi White  guifg=#F8F8F2 gui=none
hi Yellow guifg=#E6DB74 gui=none

hi BlueU  guifg=#66D9EF gui=underline

hi RedR  guifg=fg guibg=#F92672 gui=none
hi YellowR guifg=bg guibg=#FD971F gui=none


" Syntax highligh groups
hi! link Comment   Grey
"
hi! link Constant   Purple
hi! link String    Yellow
hi! link Character  Yellow
"hi Number
"hi Boolean
"hi Float
"
hi! link Identifier  Green
"hi Function
"
hi! link Statement  Red
"hi Conditional
"hi Repeat
"hi Label
hi! link Operator   Green
"hi Keyword
"hi Exception
"
hi! link PreProc   Orange
"hi Include
"hi Define
"hi Macro
"hi PreCondit
"
hi! link Type     Blue
hi! link StorageClass Red
"hi Structure
"hi Typedef
"
hi! link Special   Grey
"hi SpecialChar
hi! link Tag     Green
"hi Delimiter
"hi SpecialComment
"hi Debug
"
hi! link Underlined  BlueU
"hi Ignore
hi! link Error    RedR
hi! link Todo     YellowR

" Language specific highligh groups
" C
hi link cStatement       Green
" C++
hi link cppStatement      Green
" CSS
hi link cssBraces        White
hi link cssFontProp       White
hi link cssColorProp      White
hi link cssTextProp       White
hi link cssBoxProp       White
hi link cssRenderProp      White
hi link cssAuralProp      White
hi link cssRenderProp      White
hi link cssGeneratedContentProp White
hi link cssPagingProp      White
hi link cssTableProp      White
hi link cssUIProp        White
hi link cssFontDescriptorProp  White
" Java
hi link javaStatement      Green
" Ruby
hi link rubyClassVariable    White
hi link rubyControl       Green
hi link rubyGlobalVariable   White
hi link rubyInstanceVariable  White