Home

Spotkania

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 11 kwietnia, godz. 18:00 - temat spotkania: projektowanie architektury systemu.

  1. 28.02.2012 - przedstawienie problemu, zapoznanie się z doświadczeniem członków zespołu
  2. 20.03.2012 - omówienie dokumentacji wstępnej i zaplanowanie dalszych działań związanych z pierwszym etapem pracy nad projektem

Linki

Przydatne linki dot. naszego zagadnienia.

Updated

Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.