Source

vim-python-ide / .vim / ftplugin / python / pyflakes / pyflakes / checker.pyc