1. Mikhail Korobov
  2. django-vkontakte-iframe

Source

django-vkontakte-iframe / AUTHORS.txt

1
2
3
4
5
6
7
Authors
=======

* Mikhail Korobov <kmike84@gmail.com>
* Nakvasiuk Vasyl <vaxxxa@gmail.com>
* Evgeniy Kirov
* Maxim Syabro