Source

graphalchemy / graphalchemy / mixins / readers.py

# -*- coding: utf-8 -*-
'''graph reader mixins'''

__all__ = ('Reader Mixin', 'LinksMixin', 'Nodes')


class ReaderMixin(object):

  '''graph reader base'''

  def id(self, element):
    '''
    graph element identifier

    @param element: a graph element
    '''
    return self.r.id(element)

  def properties(self, element):
    '''
    fetch a graph model's properties

    @param element: element with properties
    '''
    return self.r.properties(element)