Source

graphalchemy / graphalchemy / errors.py

Full commit
# -*- coding: utf-8 -*-
'''graphalchemy exceptions'''

__all__ = ['ReversionError', 'UnrelatedLinkError', 'Validation Error']


class ReversionError(Exception):

    '''raise for reversion errors'''


class UnrelatedLinkError(Exception):

    '''raise for nodes that are unrelated links'''


class ValidationError(Exception):

    '''raise for validation errors'''