1. Lynn Rees
 2. twoq

Source

twoq / thingq / lazy / filtering.py

# -*- coding: utf-8 -*-
'''thingq lazy filtering queues'''

from thingq.mixins import SLOTS
from thingq.filtering import (
  FilteringMixin, CollectMixin, SetMixin, SliceMixin)

from thingq.lazy.mixins import AutoResultMixin, ManResultMixin


class collectq(AutoResultMixin, CollectMixin):

  '''auto-balanced collecting queue'''

  __slots__ = SLOTS


class mcollectq(ManResultMixin, CollectMixin):

  '''manually balanced collecting queue'''

  __slots__ = SLOTS


class setq(AutoResultMixin, SetMixin):

  '''auto-balanced set queue'''

  __slots__ = SLOTS


class msetq(ManResultMixin, SetMixin):

  '''manually balanced set queue'''

  __slots__ = SLOTS


class sliceq(AutoResultMixin, SliceMixin):

  '''auto-balanced slice queue'''

  __slots__ = SLOTS


class msliceq(ManResultMixin, SliceMixin):

  '''manually balanced slice queue'''

  __slots__ = SLOTS


class filterq(AutoResultMixin, FilteringMixin):

  '''auto-balanced filter queue'''

  __slots__ = SLOTS


class mfilterq(ManResultMixin, FilteringMixin):

  '''manually balanced filtering queue'''

  __slots__ = SLOTS