Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / pl / lang.php

<?php
/**
 * polish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Zarządzanie uprawnieniami';
$lang['acl_group']       = 'Grupa';
$lang['acl_user']       = 'Użytkownik';
$lang['acl_perms']       = 'Uprawnienia użytkownika';
$lang['page']         = 'Strona';
$lang['namespace']       = 'Katalog';
$lang['btn_select']      = 'Wybierz';
$lang['p_user_id']       = 'Użytkownik <b class="acluser">%s</b> posiada następujące uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_user_ns']       = 'Użytkownik <b class="acluser">%s</b> posiada następujące uprawnienia do katalogów <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_id']      = 'Członkowie grupy <b class="aclgroup">%s</b> posiadają następujące uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_group_ns']      = 'Członkowie grupy <b class="aclgroup">%s</b> posiadają następujące uprawnienia do strony <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
$lang['p_choose_id']      = 'Podaj <b>nazwę użytkownika lub grupy</b> w powyższym formularzu, by wyświetlić lub zmienić uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>.';
$lang['p_choose_ns']      = 'Podaj <b>nazwę użytkownika lub grupy</b> w powyższym formularzu, by wyświetlić lub zmienić uprawnienia do katalogu <b class="aclns">%s</b>.';
$lang['p_inherited']      = 'Uwaga: Uprawnienia nie zostały nadane wprost ale są dziedziczone z grupy lub katalogu.';
$lang['p_isadmin']       = 'Uwaga: Wybrana grupa lub użytkownika zawsze dysponuje pełnymi uprawnieniami ponieważ posiada uprawnienia administratora.';
$lang['current']        = 'Aktywne reguły zarządzania uprawnieniami';
$lang['where']         = 'Strona/Katalog';
$lang['who']          = 'Użytkownik/Grupa';
$lang['perm']         = 'Uprawnienie';
$lang['acl_perm0']       = 'Żadne';
$lang['acl_perm1']       = 'Czytanie';
$lang['acl_perm2']       = 'Zmiana';
$lang['acl_perm4']       = 'Tworzenie';
$lang['acl_perm8']       = 'Przesyłanie plików';
$lang['acl_perm16']      = 'Usuwanie';
$lang['acl_new']        = 'Dodaj nowy wpis';
$lang['acl_mod']        = 'Zmień wpis';
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.