gd-websites / wiki / inc / lang / ca / conflict.txt

1
2
3
4
5
6
7
8
====== Hi ha una versió més recent ======

Existeix una versió més recent del document que heu editat. Això passa quan
un altre usuari canvia el document mentre l'estàveu editant.

Examineu detingudament les diferències que es mostren més avall i després 
decidiu quina versió voleu mantenir. Si trieu ''desa'', es desarà la vostra 
versió. Si trieu ''cancel·la'' es mantindrà la versió actual.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.