gd-websites / wiki / inc / lang / ca / register.txt

1
2
3
4
5
6
====== Registre d'un usuari nou ======

Empleneu tota la informació que se us demana per crear un compte nou en aquest
wiki. Assegureu-vos que doneu una **adreça de correu vàlida**, on se us enviarà
la vostra contrasenya. El nom d'usuari o usuària ha de ser vàlid com a 
[[doku>wiki:pagename|nom de pàgina]].
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.