gd-websites / wiki / inc / lang / fo / edit.txt

1
2
3
4
Rætta hetta skjal og trýst so á **''[Goym]''** knappin. Sí [[wiki:syntax|snið ábending]]
fyri Wiki setningsbygnað. Rætta vinarliga bert hetta skjali um tú kanst **fyrireika** tað. Nýt vinarliga
[[playground:playground|sandkassan]] til at testa áðrenn tú rættar í einum røttum skjali.
Minst eisini til at brúkar **''[Forskoðan]''** áðrenn tú goymur skjalið.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.